Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Coronafeirws (COVID-19)

Delwedd faner o firysau yn nodi coronafeirws

Ein newyddion a'n datganiadau diweddaraf:

2022

29/12/2022 - Osgoiwch damweiniau ac achosion brys oni bai bod hynny'n gwbl angenrheidiol

28/12/2022 - Cynnydd sylweddol mewn Covid a ffliw yn arwain at feddwl ddwywaith ple

23/12/2022 - Symptomau anadlol? Peidiwch ag ymweld â'n hysbytai os ydych yn wael

14/10/2022 - Technegol labordy a ddaliodd Covid yn ystod ple brechu problemau pandemig

15/07/2022 - Hwyl fawr i Ysbyty Maes y Bae

25/05/2022 - COVID-19: Adolygiad Nosocomial
2021

30/12/2021 Anogwyd teuluoedd i ystyried dod ag anwyliaid adref o'r ysbyty

10/12/2021 Gwasanaeth I cynnig cefnogaeth i'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan bandemig a Covid hir

29/11/2021 Datganiad gan Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

26/11/2021 Nyrs yn troi at bennill i fynegi gwae pandemig

19/11/2021 Mae partneriaeth ranbarthol yn sicrhau gwelyau cartrefi gofal i fynd i'r afael â phwysau'r gaeaf

17/11/2021 Mae sgiliau arwain y fyddin yn chwarae rhan hanfodol yn rôl y GIG

14/09/2021 Cadw ysgolion Bae Abertawe yn ddiogel

31/08/2021 Mae ysbyty yn llywio ystafell aros rithwir yng ngheir cleifion

25/08/2021 Cadwch yn ddiogel wrth gymdeithasu - mae achosion Covid ar gynnydd ym Mae Abertawe

20/08/2021 Gŵyl gerddoriaeth Cernyw: 56 o achosion Covid Bae Abertawe

28/07/2021 Mae nyrsys ED yn ennill gwobr am amddiffyn plant ac oedolion sy'n agored i niwed yn ystod pandemig

20/07/2021 Trosglwyddwyd uned brofi Stadiwm Liberty i Ffordd Fabian

16/07/2021 Sut mae Nyrs y Flwyddyn Bae Abertawe wedi helpu ceiswyr lloches trwy'r pandemig COVID-19

14/07/2021 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cefnogi gwefan iechyd meddwl newydd

07/07/2021 Mae cleifion a staff Bae Abertawe yn chwarae rhan hanfodol mewn ymchwil Covid-19 achub bywyd

30/06/2021 Diolchodd meddygfeydd am chwistrellu ysgogiad i'r rhaglen frechu

04/06/2021 Rhybuddiodd mynychwyr tafarndai Wind Street i gadw llygad am symptomau a chael eu profi ar ôl achosion Covid-19 sy'n gysylltiedig â bar

02/06/2021 Cwrdd â'r gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser rhydd i ofalu am eraill

01/06/2021-Mae 150 o Wirfoddolwyr arall yn ymuno yn ystod Pandemig Covid-19 - Wythnos Gwirfoddolwyr 2021

28/05/2021-Dywed nyrs ymchwil fod effaith Nightingale yn dal i ddisgleirio

24/05/2021 Mae llyfr gan Fam yn helpu plant dychryn i ffwrdd ei hofn o'r ysbyty

20/05/2021- Anogir rhybuddiad wrth i achosion amrywiolion Indiaidd gael eu cadarnhau yn ardal Bae Abertawe

19/05/2021- Mae clinig arbennig yn brechu'r rhai sydd mewn perygl o gael ymateb prin

18/05/2021- Mae staff hyfforddi byrddau iechyd yn diolch i'r stadiwm am chwarae ran

13/05/2021- Mae gwirfoddolwyr Abertawe yn camu ymlaen ar gyfer treial brechlyn Covid

12/05/2021- Mae brechiadau yn chwistrellu bywyd newydd i Sied Dynion Cwm Abertawe

07/05/2021- Slotiau brechlyn Pfizer ychwanegol ar gael y penwythnos hwn

28/04/2021- Mae babi cyntaf hanesyddol y GIG yn diolch am oes o ofal

23/04/2021- Llwyddiant ar gyfer cynlluniau peilot brechlyn arloesol

22/04/2021- Cenhadaeth wedi'i chyflawni ar gyfer Llu Cymorth Brechu milwrol ym Mae Abertawe

21/04/2021- Galwad i gydweithredu ag olrheinwyr cyswllt ar ôl parti anghyfreithlon ym maestref Abertawe

20/04/2021- Mae bardd yr ysbyty yn gobeithio y bydd geiriau'n helpu i wrthsefyll colled Covid

19/04/2021- Bae Abertawe i gefnogi treial newydd yn y DU ar gyfer brechlyn COVID-19

06/04/2021- Mae côr yr Adran Achosion Brys yn hanfodol i les staff

31/03/21-Mae fferyllfeydd yn dechrau rhoi brechiadau Covid

31/03/21- Cadwch at y rheolau y Pasg yma wrth i gynulliadau Clase achosi clystyrau Covid

30/03/21- Mae cyfradd DNA brechlyn yn cwympo - ond yn dal yn uwch na'r cyfartaledd

24/03/21-Clwstwr o achosion Covid Castell-nedd Port Talbot yn gysylltiedig â chasgliadau teulu mewn cartrefi

23/03/21- Mae Bae Abertawe yn arsylwi Diwrnod Coffa Covid cyntaf erioed

23/03/21- Ymateb i'r her yn ystod blwyddyn fel dim arall

19/03/21- Mae'r Tywysog William yn diolch i staff BIP Bae Abertawe am eu hymateb COVID-19

15/03/21- Mae'r seren Hollywood Michael Sheen yn benthyg ei lais i fideo brechlyn

12/03/21- Mae immbulance yn ymweld â Mosg Abertawe

10/03/21- Mae chwiorydd ar rheng flaen gofal sylfaenol yn galw ar gymuned BAME i ymgymryd â COVID -19 cynnig brechlyn

08/03/21- Mae ymchwilwyr yn mentro i hotspots Covid

02/03/21- Mae pobl ar ddialysis yn cael brechlyn Covid yn yr amser record

02/03/21- Mae merch ifanc yn gobeithio pacio dyrnu gyda'i fideo golchi dwylo Covid

25/02/21- Mae profion COVID-19 bellach yn agored i bobl ag ystod ehangach o symptomau

25/02/21- Brechlynnau cyntaf yn cael eu rhoi mewn yr Immbulance

16/02/21- Mae gwobrau staff ED yn helpu i ddadebru morâl yn ystod pandemig

4/02/2021- Bydd syniad nofel yn hybu mynediad i frechlyn

02/02/2021- Mae trigolion Bae Abertawe yn ymarfer eu ffordd i hapusrwydd yn ystod y pandemig

30/01/2021- Marwolaeth drist iawn gweithiwr gofal iechyd a wnaeth profi'n bositif am Covid-19

29/01/2021- Rydyn ni hanner ffordd yno - 44,480 bobl wedi'i brechu

28/01/2021- Pam rydyn ni'n brechu mwy nag un grŵp ar yr un pryd

28/01/2021- Manylion brechu Covid-19 ar gyfer pobl sydd wedi bod yn cysgodi

22/01/2021- "Rydyn ni wedi colli pump claf Covid mewn un shifft mewn gofal dwys"

21/01/2021- Blaenoriaethodd pobl yn eu 70au hwyr yn y Ganolfan Brechu Torfol newydd yn Gorseinon

11/01/2021 Mwy o gapasiti profi yn rhanbarth Bae Abertawe wrth i ganolfan brofi newydd agor yng Nghastell-nedd

15/01/2021 Canu clodydd brechiadau Covid 

13/01/2021- Y nifer sy'n cael eu brechu'n cynyddu

11/01/2021- Mwy o gapasiti profi yn rhanbarth Bae Abertawe wrth i ganolfan brofi newydd agor yng Nghastell-nedd

09/01/2021- Clinigau brechu Covid-19 wedi cychwyn mewn meddygfeydd

06/01/2021- Mae rhaglen frechu Covid-19 bellach ar y gweill yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

2020

18/12/2020 - Pebyll wedi'u gwresogi wedi cael eu codi ar gyfer ymwelwyr

16/12/2020-Mae marwolaethau covid yn taro uchel newydd yn sylweddol yn ysbytai Bae Abertawe

14/12/2020 - Gohiriwyd rhywfaint o lawdriniaethau a drefnwyd oherwydd pwysau Covid

09/12/2020- Marwolaeth drist gweithiwr cymorth gofal iechyd a brofodd yn bositif am Covid-19

08/12/2020- Mae cyflwyno brechiad COVID-19 yn cychwyn

07/12/2020- Arbenigwr Iechyd yn rhybuddio bod trychineb ar y gorwel oni bai ein bod yn dilyn rheolau Covid-19

04/12/2020- Mae Covid wrth ei fodd pan fyddwch chi'n hunanfodlon

02/12/2020 - Ymweld â chlaf yn ein hysbytai: Diweddariad Rhagfyr 2il, 2020

16/11/2020 - Croeso i gynnydd brechlyn Covid-19 - ond daliwch ati i gadw'n ddiogel

12/11/2020 -  A allech chi ymuno â'n tîm brechu Covid?

06/11/2020 - Datganiad Covid-19 Ysbyty Gorseinon

03/11/2020 - Ple i'r cyhoedd wrth i bwysau Covid gynyddu ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol

28/10/2020 - Swyddogion olrhain cyswllt sy'n gweithio i helpu i arafu lledaeniad Covid-19

26/10/2020 - Mae mesurau rheoli heintiau caeth yn parhau i fod ar waith yn Ysbyty Treforys o ganlyniad i'r achosion o Covid-19

20/10/2020 - BIP Bae Abertawe - Diweddariad ar achosion o Covid-19

13/10/2020 - Llawfeddygaeth gardiaidd arferol wedi'i hatal dros dro yn Ysbyty Treforys oherwydd achos Covid-19

12/10/2020 - Datganiad diweddaraf ar waed a phrofion eraill

12/10/2020 - Peidiwch â diystyru COVID - neges i weithwyr

08/10/2020 - Newidiadau dros dro i drefniadau profion gwaed ym Mae Abertawe

08/10/2020 - Safle profi lleol Covid i'w sefydlu yn theatr Abertawe

05/10/2020 - Mam yn ddiolch o galon am driniaeth Theodore bach

28/09/2020 - Unedau Profi Symudol Covid i'w cyflwyno ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

23/09/2020 - Ple goroeswr Covid i gadw'n ddiogel

21/09/2020 - Newidiadau i drefniadau ymweld Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

14/09/2020 - Annog cartrefi i ddarllen a chadw deunydd pwysig am coronafeirws sy'n dod drwy'r post

14/09/2020 - Mae dros 2,000 o gleifion bellach wedi cofrestru i ddefnyddio Porth Cleifion Bae Abertawe

11/09/2020 - Anogwyd preswylwyr i gadw at reolau Covid-19 newydd er mwyn osgoi risg cloi

07/09/2020 - Sut daeth meddyg teulu o Abertawe i weithio ar reng flaen Covid-19 yn Affrica.

07/09/2020 - Mae cefnogaeth Covid-19 i staff yn arwain at gyrraedd y restr byr ar gyfer dwy wobr yn y DU

02/09/2020 - Mae gwelyau'n trosglwyddo o Llandarcy i Ysbyty Maes y Bae wrth i'r adeilad gael ei drosglwyddo yn ôl i Academi Chwaraeon Llandarcy

28/08/2020 - GIG yn canmol y Lluoedd Arfog am gymorth wrth atal Covid

24/08/2020 - Dyfarnodd tîm Ysbyty Morriston grant Llywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil Covid-19

03/08/2020 - Gellid rhoi therapi plasma i gleifion COVID mewn gofal dwys yn Nhreforys

03/08/2020 - Callum yn ôl ar ei draed ar ôl coma

31/07/2020 - Negeseuon twymgalon gan deulu'r GIG a'r Fyddin

28/07/2020  Pwyth mewn pryd yn helpu'r rheng flaen

28/07/2020 - Myfyriwr ar reng flaen y GIG yn ystod Covid-19

24/07/2020  Rosie, y ddoli glwt, yn gwneud yn siŵr bod cleifion ifanc yn dal ati i symud yn ystod pandemig Covid

21/07/2020 Galwyr COVID yn cysylltu â chleifion 

16/07/2020 - Mae hamperi bwyd yn swyno teuluoedd

13/07/2020 Miloedd o staff addysg wedi'u profi yn Ysbyty Maes y Bae

29/06/2020 - Gallai brechiadau a gollwyd arwain at achosion o'r frech goch

26/06/2020  Gall busnesau gael profion Coronafeirws ar gyfer eu staff

24/06/2020 Canllaw hunangymorth newydd ar gyfer adferiad Covid yw'r cyntaf i Gymru

19/06/2020  Ymateb i COVID-19 yn Ennill Enwebiadau am Wobr Genedlaethol

18/06/2020  Mae dwsinau o gleifion yn Abertawe yn ymuno ar gyfer treial Covid-19 
17/06/2020  Neges o ddiolch gan Gadeirydd a Phrif Weithredwr BIP Bae Abertawe

11/06/2020 - Astudiaeth yn edrych ar effaith pandemig ar iechyd meddwl.

11/06/2020   O brofion clyw i reng flaen y GIG.

05/06/2020  Tîm newydd yn darparu cefnogaeth i gleifion COVID gartref

04/06/2020 Mae gwirfoddolwyr yn camu i'r marc i helpu'r bwrdd iechyd i ddal ati i gyflawni

04/06/2020  Mae cleifion â COVID-19 yn rhoi gwaed i helpu i frwydro yn erbyn pandemig

29/05/2020 - Dathlu babanod dan gyfyngiadau symud

27/05/2020 Cleifion Bae Abertawe yn Sgwennu eu Diolch

26/05/2020  Trawsnewidiodd ardaloedd aros cleifion allanol ym Morriston

22/05/2020  Datgelwyd gweithiau celf syfrdanol ysbytai'r maes

11/05/2020 Uned brofi ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol yn agor yn Stadiwm Liberty

06/05/2020 - Teyrnged rhodd Cyfarpar Diogelu Personol i godwr arian digymell

05/05/2020 - Cynghorydd yn canmol 'dewin' Ysbyty Treforys ar ôl damwain fferm

01/05/2020 Mae gwasanaeth gwybodaeth a chymorth Macmillan yn addasu ar gyfer COVID-19

30/04/2020 Uned profi coronafirws i agor yn Stadiwm Liberty Abertawe

30/04/2020 Apwyntiadau rhithwir yn helpu guro'r cloi-lawr.

29/04/2020 - Mae timau pwrpasol yn cefnogi iechyd meddwl staff yn ystod pandemig Coronavirus

27/04/2020 - Mae haelioni llethol yn gweld miloedd o bunnoedd yn cael eu rhoi i gefnogi cleifion a staff

24/04/2020 - Mae'r ddau glaf COVID a awyrwyd yn gyntaf yn mynd adref

23/04/2020 - Mae Mam yn canmol tîm bydwreigiaeth Abertawe ar ôl i'r babi gyrraedd yn ddiogel

21/04/2020 - Mae gwaith tîm yn gweld uned plant newydd yn Nhreforys ar agor mewn pythefnos

20/04/2020 - Anne sy wedi ymddeol yn cefnogi'r GIG drwy wnïo am fuddugoliaeth

16/04/2020 - Ail-lunio Gofal Sylfaenol i Gefnogi ein Cymunedau

16/04/2020 - Gwaith ysbytai maes yn symud ymlaen - gyda'r un cyntaf bron yn barod

09/04/2020 - Enfysau'n ennill yr aur gyda nyrsys rhanbarthol

08/04/2020 - Mae hyfforddiant bwrdd iechyd cyflym yn cychwyn

08/04/2020 - Gallai cyfyngiadau symud y Pasg arwain at bwysau ychwanegol ar ysbytai prysur

08/04/2020 - Mae marathon gardd Ryan Jones yn plannu hadau ar gyfer codwr arian nesaf y GIG

01/04/2020 - Mae Tata yn ychwanegu dur at reng flaen y GIG

01/04/2020 - Canolfan newydd dros dro ar gyfer gwasanaeth Doctor tu allan i oriau Bae Abertawe

27/03/2020 - Mae timau iechyd meddwl yn gwneud newidiadau mawr yn y frwydr yn erbyn Coronavirus

27/03/2020 Mae Bae Abertawe yn paratoi ar gyfer COVID-19

25/03/2020 - Ofnau bydd cyfyngiadau symud yn cynyddu anafiadau DIY ac ardd

24/03/2020 - Ple i deuluoedd helpu i fynd â chleifion oedrannus adref

13/03/2020 - COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau

11/03/2020 - COVID-19 - Datganiad BIP Bae Abertawe 11.03.2020

10/03/2020 - Coronavirus - Mae'r uned brofi gyrru drwodd wedi agor

10/03/2020 - Ail achos o COVID-19 yn ardal BIPBA

28/02/2020 - Ein datganiad ar coronafirws