Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

GIG yn canmol y Lluoedd Arfog am gymorth wrth atal Covid

Mae

Prif ddelwedd: Fforwm y Lluoedd Arfog gan gynnwys (chwith pellaf) Prif Weithredwr Tracy Myhill, Cadeirydd Jackie Davies (blaen chwith), Arweinydd Gweithredol y Lluoedd Arfog ar gyfer UHB Bae Abertawe Christine Morrell (trydydd o'r dde) a'r Uwchgapten John Middleton o'r Môr-filwyr Brenhinol (pellaf dde).

 

Mae miliynau o ddarnau o offer amddiffynnol personol (PPE) wedi'u danfon i staff rheng flaen y GIG, 25,000 o brofion antigen wedi'u darparu i'r cyhoedd, ymwelwyd â mwy na 100 o gartrefi gofal, sefydlwyd pedair uned dadheintio ambiwlans ac adeiladu dau ysbyty maes.

Dyma cipolwg ar suth mae personél y Lluoedd Arfog wedi cefnogi GIG Prifysgol Bae Abertawe yn ystod pandemig Covid-19.

Ond mewn digwyddiad arbennig i ddathlu'r cydweithrediad hanesyddol, daethant yn rhan o un tîm yn gyflym iawn.

“Mae gallu gweithio gyda’r fyddin yn ystod y siwrnai hon wedi bod yn hollol wych,” meddai Prif Weithredwr y bwrdd iechyd, Tracy Myhill, wrth gyfarfod o Fforwm Lluoedd Arfog Bae Abertawe.

LCpl Frazer Hughes yn cynorthwyo â phrofi yn Stadiwm Liberty
Credyd: BIPBA

“Mae eu hagwedd galluog yn hollol anhygoel a gall wneud â ffocws y mae gwir angen i ni, fel bwrdd iechyd, ddysgu ohono a chadw yn ein hymarfer.

“Roedd angen i ni dorri ar ôl yr helfa a gwneud penderfyniadau a dyna lle y daeth rôl gadarnhaol y fyddin i mewn.”

Dywedodd Tracy, sydd hefyd yn Gyrnol Anrhydeddus 203 Ysbyty Maes Cymru, a gyflwynodd yr her enfawr o ddyblu cilfachau gwelyau a threblu capasiti gofal critigol ar ddechrau'r argyfwng, bod perygl i'r bwrdd iechyd gael ei lethu.

Ond cofleidiwyd sgiliau cynllunio, logistaidd a gwneud penderfyniadau y fyddin gan gydweithwyr yn y GIG.

Fe wnaeth hyn alluogi Bae Abertawe i sefydlu'r ysbytai maes mewn wythnosau, darparu'r hyn y credir yw'r lefel uchaf o brofion antigen yng Nghymru, ymdopi ag achosion wrth gynnal llif cleifion a chadw gwasanaethau craidd i redeg.

“Fe wnaethant roi cefnogaeth hanfodol inni a alluogodd ein staff i ganolbwyntio ar gleifion a defnyddio ein sgiliau,” meddai Tracy.

“Credaf yn wirioneddol, ein bod yn gyfoethocach fel sefydliad o fod wedi cael mewnbwn milwrol dros y misoedd hynny.

“Rwyf am ddiolch i bob aelod unigol o’r Lluoedd Arfog sydd wedi gweithio gyda ni yn ystod yr amser hwn.

“Nid yw erioed wedi teimlo fel y fyddin a’r gwasanaeth iechyd, mae’n teimlo fel tîm yn gweithio gyda’i gilydd at yr un nod ac mae hynny wedi bod yn wych i’w wylio.”

Mae Fforwm y Lluoedd Arfog yn grŵp partneriaeth sy'n cynnwys y bwrdd iechyd, gofal sylfaenol, awdurdodau lleol, sefydliadau gwirfoddol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot ac aelodau'r Lluoedd Arfog.

Cynhelir cyfarfodydd rheolaidd i drafod anghenion a gofal iechyd cyn-filwyr a chymuned y Lluoedd Arfog a sicrhau bod yr anghenion hyn yn cael eu cynllunio i mewn i wasanaethau'r GIG lleol gymaint â phosibl.

O dan Operation Rescript, ymateb milwrol tri gwasanaeth y DU i Covid-19, mae dros 100 o bersonél gwasanaeth rheolaidd wedi gweithio gyda BIP Bae Abertawe.

Mae hyn yn cynnwys personél o amryw o gatrawdau'r Fyddin - 14 eg Catrawd Signalau (Rhyfela Electronig), Catrawd Parasiwt, Sgwadron Arwyddion 216 (Parasiwt), The Rifles, REME (Peirianwyr Trydanol a Mecanyddol Brenhinol), SPS (Cymorth Staff a Phersonél), y Cudd-wybodaeth a Corfflu Logistaidd Brenhinol.

Cafodd nifer o filwyr wrth gefn ac arbenigwyr milwrol eu drafftio i'r bwrdd iechyd hefyd.

Tra bod nifer o rolau y tu ôl i'r llenni, bydd cleifion wedi gweld milwyr yn gweithio mewn unedau profi Covid-19 yn Stadiwm Liberty a Margam.

Yn y llun mae pedwar milwr yn
sefyll gyda thri gweithiwr cymorth gofal iechyd gyda pellter gymdeithasol
rhyngddynt.

 

Milwyr o'r 14eg Catrawd Signalau (Lles Electronig) a gweithwyr gofal iechyd yng Nghanolfan Profi Margam, sef y cyntaf i agor yng Nghymru.


Credyd: BIPBA

Fe wnaethant ymgymryd ag ystod enfawr o rolau gan gynnwys diogelwch, stiwardio traffig, dosbarthu'r citiau profi ymlaen llaw a chyfeillio â gweithwyr gofal iechyd i sicrhau bod y profion yn cael eu cynnal yn gywir.

Cyn bo hir, bydd y canolfannau profi hyn yn cael eu trosglwyddo i gontractwyr sifil.

Hefyd, cynorthwyodd personél milwrol i gael gweithwyr gofal iechyd i dros 100 o gartrefi gofal ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot fel y gallent gynnal profion ar y preswylwyr.

Dywedodd Swyddog Cyswllt Milwrol i'r bwrdd iechyd, yr Uwchgapten John Middleton o'r Môr-filwyr Brenhinol, wrth y digwyddiad ei fod ef a'i ragflaenwyr wedi cymhwyso offer cynllunio milwrol i faterion bwrdd iechyd, a helpodd glinigwyr a rheolwyr i gyflawni'r her fwyaf yn hanes y GIG.

Arweiniodd un tîm at “ymdeimlad o gyfeillgarwch dwfn rhwng y rhai mewn gwyrdd a’r rhai mewn sgwrwyr”.

“Fel fi fy hun, daeth gweddill y fyddin o bob rhan o amddiffyn (a’r wlad) a chawsant eu tynnu o’u swyddi rheolaidd. Ond yn yr argyfwng hwn, daeth bathodynau, arbenigedd a phrofiad gweithredol blaenorol yn amherthnasol yn gyflym,” meddai’r Uwchgapten Middleton.

“Gwelir eu heffaith yn eu hyblygrwydd o ran cyflogadwyedd ac roedd y bwrdd iechyd hwn yn gyflym iawn ar y pwynt hwn ac yn defnyddio eu hadnodd milwrol yn ddoeth iawn.”

Ychwanegodd Major Middleton: “Mae wedi bod yn brofiad gwerth chweil ac mae’r pobl wedi dod yn gydweithwyr sydd bellach wedi dod yn ffrindiau mewn cyfnod byr iawn.”

Dywedodd Dr Keith Reid, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd y bwrdd iechyd a rheolwr aur ymateb Covid, fod ganddo ddisgwyliadau uchel o'r gefnogaeth filwrol a bod y disgwyliadau hynny wedi'u rhagori.

“Mae’r etifeddiaeth y mae ein cydweithwyr milwrol yn ei gadael nawr yn un anhygoel o werthfawr ac rwy’n balch o wedi cael y cyfle i arwain yr ymateb ochr yn ochr â’r gefnogaeth a gynigiwyd.”