Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gellid rhoi therapi plasma i gleifion COVID mewn gofal dwys yn Nhreforys

Tîm ymchwil y tu allan i Ysbyty Morriston

Gellid rhoi gwrthgyrff o bobl sydd wedi gwella o COVID-19 yn fuan i gleifion â'r feirws yn Ysbyty Treforys.

Mae'r therapi, a elwir yn Blasma Ymadfer, wedi'i gyflwyno i ddwy astudiaeth ymchwil iechyd cyhoeddus frys yng Nghymru, ochr yn ochr â'r triniaethau y maent eisoes yn eu treialu.

Mae'r prif lun uchod yn dangos (o'r chwith) y nyrs Ymchwil a Datblygu Rachel Harford, rheolwr cyflenwi Ymchwil a Datblygu Dr Yvette Ellis a'r ymgynghorydd meddygaeth gofal brys a gofal dwys Dr Suresh Pillai

Y gobaith yw y gallai'r gwrthgyrff, sydd wedi'u cynnwys mewn plasma a gasglwyd gan bobl sydd wedi cael y clefyd, helpu cleifion sy'n ddifrifol wael ag ef - yn ogystal ag eraill yn yr ysbyty gyda COVID-19 ond nid mewn gofal dwys.

Mae Bae Abertawe yn un o chwe bwrdd iechyd yng Nghymru sy'n cymryd rhan yn y ddwy astudiaeth ledled y DU, sef REMAP-CAP a RECOVERY.

Mae REMAP-CAP yn dreial platfform ar gyfer cleifion sy'n ddifrifol wael â COVID-19, ac mae'n profi sawl triniaeth ar yr un pryd.

Mae'r triniaethau hyn yn cynnwys therapi gwrthfeirysol, therapi modiwleiddio imiwnedd, gwrthgeulo therapiwtig ac, nawr, plasma ymadfer.

Dywedodd arweinydd REMAP-CAP Bae Abertawe, sef ymgynghorydd meddygaeth gofal brys a gofal dwys yn Nhreforys, Dr Suresh Pillai: “Fe ddechreuon ni’r treial yma ym mis Ebrill.

“Mae'n golygu rhoi nifer o wahanol driniaethau i gleifion COVID-19 yn yr Uned Therapi Dwys (ITU) - hyd yma, yr isafswm o driniaethau y mae pob un wedi'i derbyn yw dwy.

“Mae cleifion ar hap i wahanol rannau’r treial. Bydd rhai yn addas ar gyfer yr holl rannau, tra fydd eraill ddim, efallai.”

Nid oes unrhyw gleifion wedi'u nodi eto fel rhai sy'n addas ar gyfer plasma ymadfer yn ITU Treforys ers i'r therapi gael ei gyflwyno ddiwedd mis Mehefin.

Fodd bynnag, mae staff wedi'u hyfforddi'n llawn mewn parodrwydd, a defnyddiwyd yr holl driniaethau eraill sydd ar gael yn REMAP-CAP.

Dywedodd y nyrs Ymchwil a Datblygu, Rachel Harford: “Mae'r casglu data yn ddwys iawn. Mae'n cael ei wneud yn ddyddiol ac maen nhw'n cael llawer o wybodaeth am bob claf. ”

Hyd yn hyn, mae 28 o gleifion ledled Cymru wedi cymryd rhan yn y treial, 11 ohonyn nhw yn Nhreforys - gan wneud yr ysbyty’n ganolfan recriwtio uchaf Cymru.

Dywedodd Dr Yvette Ellis, rheolwr cyflenwi Ymchwil a Datblygu Bae Abertawe, fod hyn er gwaethaf maint y safle a’r ffaith nad oedd profiad blaenorol o astudio ar y raddfa honno yn ITU.

“Mae’r llwyddiant yn ganlyniad i ymdrech gyfan y tîm. Mae fy nhîm ymchwil wedi bod yn eithaf bach ond mae'r effaith maen nhw wedi'i chael yn wych.

“Ni allem ei wneud heb y timau clinigol. Mae Suresh wedi siarad â'r holl blant iau ac wedi cael pawb i ymuno.

“Ni fyddem wedi cael cymaint o gleifion pe na bai’r timau wedi ymgysylltu’n llawn. Mae gen i ffydd lwyr fod pob claf posib wedi'i recriwtio.

“Mae'n ymdrech tîm yn gyffredinol ac rydw i mor falch o bawb sydd wedi cymryd rhan.”

Mae plasma ymadfer hefyd wedi'i gyflwyno i'r treial RECOVERY.

Mae hyn yn profi a all triniaethau presennol neu newydd helpu ystod ehangach o gleifion, nid dim ond y rhai mewn gofal dwys, sydd wedi'u derbyn i'r ysbyty gyda COVID-19 wedi'i gadarnhau.

Dyma'r mwyaf o'i fath yn y byd ac mae Bae Abertawe wedi recriwtio dwsinau o gleifion a dderbynnir i Ysbytai Treforys a Singleton *.

Mae'r ddwy astudiaeth wedi'u sefydlu yng Nghymru trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gyda'r rhaglen casglu plasma yn cael ei darparu gan Wasanaeth Gwaed Cymru, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dywedodd Dr Matt Morgan, arweinydd arbenigedd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer gofal critigol: “Yn debyg iawn i roi gwaed, gall cleifion sy’n gwella roi eu gwrthgyrff ar ffurf plasma i helpu gyda’r treialon, a dyma obaith y bydd yn helpu cleifion.

“Mae angen mwy o driniaethau effeithiol ar sail tystiolaeth ar gyfer COVID-19 o hyd.

“Er y gallai peiriannau anadlu a rhai cyffuriau helpu tra bod staff yn gofalu am gleifion orau y gallant, mae gwir angen mwy o driniaethau arnom sy'n gweithio.

“Nod yr astudiaethau hyn yw ateb y cwestiwn a all defnyddio gwrthgyrff gan gleifion sydd wedi gwella arbed bywydau cleifion sydd â COVID-19.”

Ychwanegodd yr Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: “Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod cleifion ledled Cymru yn gallu cymryd rhan mewn ymchwil COVID-19, a fydd, gobeithio, yn gwneud gwahaniaeth i ofal a thriniaeth y clefyd yn y dyfodol.

“Mae profi plasma ymadfer fel triniaeth bosibl, drwy’r astudiaethau RECOVERY a REMAP-CAP, yn gyfle i’r rhai sydd wedi gwella o’r clefyd helpu rhywun sy’n dioddef yn wael o bosibl.”

 

Nodyn:

Ystyr REMAP-CAP yw treial Platfform Addasol, Amlffactoraidd, Mewnol ar Hap ar gyfer Niwmonia a Gafwyd yn y Gymuned. Mae'n cael ei arwain yn y DU gan Imperial College London a'i ariannu gan Ganolfan Feddygol y Brifysgol, Utrecht.

Ystyr RECOVERY yw Gwerthusiad ar Hap o Therapi COVID. Mae'n cael ei arwain gan Brifysgol Rhydychen a'i ariannu gan y Cyngor Ymchwil Feddygol.

I ddarllen mwy am ddefnyddio plasma ymadfer yng Nghymru ewch i wefan HCRW.

* I ddarllen mwy am ran Bae Abertawe yn RECOVERY, cliciwch yma.