Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae gwaith tîm yn gweld uned plant newydd yn Nhreforys ar agor mewn pythefnos

Delwedd o weithiwr gyda

Mae staff yn Ysbyty Treforys wedi gweithio'n ddiflino i sicrhau bod plant gwael yn cael y gofal gorau posibl yn ystod pandemig Coronavirus.

Mae cydweithredu rhwng dwy adran wedi gweld uned newydd a oedd wedi'i chynllunio am blynyddoedd ar agor o fewn pythefnos yn unig.

Crëwyd yr Uned Argyfwng Plant (CEU) newydd gan staff o'r adran achosion brys pediatregol a'r uned asesu pediatreg.

Uchod: pediatregydd brys ymgynghorol Clare Dieppe

Mae ar agor 24-7 ac yn gweld plant a phobl ifanc hyd at 16 oed.

Yn flaenorol, roedd cleifion pediatreg yn cyrraedd Ysbyty Treforys trwy'r Adran Achosion Brys neu'r Uned Asesu Pediatreg.

Byddai rhai wedi bod yn ddigon iach i fynd adref, o bosibl ar ôl cyfnod o arsylwi, byddai eraill wedi cael eu derbyn i wardiau'r plant.

Nawr bydd pob claf pediatreg yn cael ei weld yn yr UCC, sydd â mynedfa bwrpasol sy'n golygu nad oes rhaid iddynt fynd trwy'r prif ED mwyach.

Mae'r CEU wedi'i leoli yn yr hen Uned Arhosiad Byr Llawfeddygol. Mae'r fynedfa wedi'i lleoli trwy yrru heibio'r brif fynedfa ED a chymryd y dde nesaf. Mae'r fynedfa yn gollwng yn unig, gyda pharcio yn y prif feysydd parcio.

Delwedd o weithiwr ar ward plant Yn yr uned mae yna ardaloedd ar wahân ar gyfer plant sydd â symptomau Coronafeirws a'r rhai nad oes ganddyn nhw.

Dywedodd y pediatregydd brys ymgynghorol Clare Dieppe: “Mae bob amser yn bwysig, ond yn bwysicach fyth ar hyn o bryd defnyddio gwasanaethau 111 a meddygon teulu i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cyrchu’r lefel gywir o ofal pan fydd ei angen arnynt.”

Dde: Yn y llun y tu mewn i CEU Treforys prif weinydd nyrsio iau Kevin Chubb.

Dywedodd Dawn Edwards, arweinydd clinigol pediatreg: “Rydym yn deall y gall rhieni a gofalwyr fod yn bryderus am blant sy'n mynychu'r ysbyty ar gyfer asesiad.

“Fodd bynnag, hoffem eu sicrhau ein bod wedi cymryd camau i fynd i’r afael â’r risgiau a berir gan Coronafeirws a chadw plant yn ddiogel.”

Dywedodd rheolwr gwasanaethau plant, Sam Williams, fod darparu un pwynt mynediad ar gyfer gwasanaethau brys plant wedi bod yn gynllun tymor hir.

“Llwyddodd y cydweithrediad rhwng y ddwy adran i symud o fewn pythefnos,” ychwanegodd.

“Roedd yn dipyn o newid, ac yn anhygoel beth ellid ei wneud yn yr amser sydd ar gael trwy waith caled staff.”

Mae gwaith celf ar gyfer y CEU wedi'i roi gan Ysgol Gynradd Llangyfelach; Hwb Pontarddulais; Ysgol Bae Baglan; ac Ysgol Iau St Joseph, Port Talbot.

Dywedodd Mrs Williams: “Rydym yn ddiolchgar i’r plant sydd wedi cyfrannu gwaith celf i wneud amgylchedd y CEU yn fwy cyfeillgar i blant.”