Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae cefnogaeth Covid-19 i staff yn arwain at gyrraedd y restr byr ar gyfer dwy wobr yn y DU

Prif ddelwedd: Mae dau aelod o staff yn edrych allan o'r Uned Asesu Anadlol, a sefydlwyd yn Ysbyty Morriston yn gynharach eleni wrth i'r nifer o  achosion Covid-19 ddechrau codi.

Mae dau gwasanaeth bwrdd iechyd sy'n cefnogi iechyd a lles staff yn unol â chydnabyddiaeth ledled y DU.

Maent wedi cyrraedd rhestr fer Gwobrau Cenedlaethol Iechyd a Lles Galwedigaethol 2020 Personnel Today.

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol ar restr fer Tîm Iechyd Galwedigaethol y Flwyddyn (y sector cyhoeddus) a'r Gwasanaeth Lles Staff o dan y Fenter Amlddisgyblaethol Orau.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yw'r unig sefydliad yn y DU i gael dau enwebiad ar y rhestr fer.

Rhennir enwebiad y tîm iechyd galwedigaethol gyda’r sector cyhoeddus gan gynnwys Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol Rhanbarthol y Fyddin a’r Adran Gwaith a Phensiynau ac mae’r gwasanaeth lles yn eistedd ochr yn ochr â phedwar sefydliad arall gan gynnwys Partneriaeth John Lewis.

Mae'r enwebiadau'n cydnabod trawsnewid adran iechyd galwedigaethol y bwrdd iechyd o wasanaeth araf, ar bapur a heb staff, a oedd yn anodd i reoli'r galw, i wasanaeth mwy digidol, a oedd yn berffaith ar gyfer ymdopi â Covid-19.

Dywedodd Paul Dunning, Pennaeth Proffesiynol Iechyd a Lles Staff: "Rwy'n falch iawn o weld gwaith caled y tîm lles a'r gwasanaeth iechyd galwedigaethol yn cael eu cydnabod ar lefel genedlaethol yn y DU.

"Ni allai'r timau fod wedi cefnogi'r bwrdd iechyd yn llwyddiannus trwy'r achosion Covid-19 heb y bartneriaeth wych gyda'r gwasanaeth caplaniaeth, y tîm cyfathrebu, y timau dysgu a datblygu, seicoleg a gwella ansawdd ynghyd â'r 30 aelod o staff a gafodd eu defnyddio i iechyd galwedigaethol yn ystod wythnosau cyntaf y pandemig

"Mae'r rhestr fer hon yn dangos yn wirioneddol llwyddiant gweithio gyda'n gilydd i wella iechyd a lles staff."

Roedd angen trawsnewid yr adran cyn-Covid. Roedd hyn yn cynnwys darparu staff ychwanegol, gwell hyfforddiant a datrysiadau technolegol fel trosglwyddo 25,000 o gofnodion papur i system ar-lein - yn golygu ei bod mewn sefyllfa dda i fodloni trylwyredd y pandemig.

Wrth i'r pandemig gynnal gr┼Áp llywio a oedd yn cynnwys uwch reolwyr o les staff, cwnsela, seicoleg, caplaniaeth, dysgu a datblygu a sefydlwyd gwella gwasanaethau i ail-beiriannu'r gwasanaethau lles.

Gweithredwyd grwpiau tasg a gorffen amlddisgyblaethol, dan arweiniad yr unigolyn mwyaf priodol, a alluogodd i sgiliau arwain gael eu defnyddio a'u datblygu.

Roedd datblygiadau eraill yn cynnwys:

  • Trefniadau gweithio ar y cyd a oedd yn caniatáu darparu gwasanaeth estynedig, rhwng 7am a 9pm, saith diwrnod yr wythnos.
  • Model 'Un ag Un ' mwy effeithlon, lle cafodd pawb a gyrhaeddodd y gwasanaeth apwyntiad ffôn 'clust gwrando' ynghyd ag un gwaith dilynol os oedd angen.
  • Therapyddion a chwnselwyr yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu llwybrau clinigol ar gyfer achosion o drawma a phrofedigaeth, gan sicrhau bod y gefnogaeth arbenigol hon wedi'i derbyn pan fo angen.
  • Helpodd cydweithwyr o'r adran seicoleg i ddarparu cefnogaeth lles i dimau cyfan ar draws y bwrdd iechyd. Fe wnaethant ddatblygu rhaglen ymwybyddiaeth ofalgar 12 wythnos, y gall staff ei chyrchu trwy fewnrwyd y bwrdd iechyd a phorthwyr cyfryngau cymdeithasol.
  • Gweithio gyda chydweithwyr o'r Lluoedd Arfog a'r tîm gwella gwasanaethau i weithredu TRiM (Rheoli Risg Trawma), sy'n annog cefnogaeth cymheiriaid i drawma.
  • Gweithio'n arloesol i ddarparu sesiynau o bell gan ddefnyddio technoleg cyfathrebu.

Datgelir enillwyr y gwobrau ym mis Hydref gan Personnel Today, ar-lein ac yn y papur.