Neidio i'r prif gynnwy

Data Cleifion

 

O dan Reoliad Cyffredinol Diogelu Data (GDPR) yr UE a Deddf Diogelu Data'r DU 2018, rydym wedi ymrwymo ac yn gyfreithiol rwymol i reoli eich gwybodaeth mewn modd diogel a chyfrinachol.

Pam ydym ni'n casglu eich gwybodaeth?

Pan ddewch chi i'r ysbyty, gellir cofnodi eich gwybodaeth ar bapur neu ar gyfrifiadur i'n helpu i ofalu amdanoch chi. Rydym yn cael y wybodaeth sydd gennym amdanoch gan eich Meddyg Teulu ac oddi wrthych yn uniongyrchol, neu gan eraill sy'n ymwneud â'ch gofal mewn mannau eraill yn y bwrdd iechyd neu yn allanol. Defnyddir y wybodaeth fel rhan o'ch cofnod iechyd a chaiff ei chadw rhag ofn y bydd angen i ni eich gweld eto. Rydym yn casglu gwybodaeth fel bod gan weithwyr iechyd proffesiynol sy'n ymwneud â'ch gofal wybodaeth gywir a chyfredol i asesu eich iechyd a phenderfynu pa ofal sydd ei angen arnoch. Bydd hyn yn arwain at ofal gwell i chi ac i gleifion eraill yn y dyfodol. Os oes angen i chi gwyno am y gofal rydych chi'n ei dderbyn, gellir ymchwilio i'ch achos yn iawn os oes gennym fwy o wybodaeth.

Sut y defnyddir eich cofnodion

I'ch helpu chi : Defnyddir eich gwybodaeth i gadw gwybodaeth gywir, gyfoes amdanoch chi. Mae hyn yn helpu staff i asesu eich iechyd a'ch gofal i chi yn y ffordd orau bosibl. I helpu eraill : Bydd eich gwybodaeth yn ein helpu i ddarparu gofal o ansawdd uchel a diwallu anghenion ein holl gleifion, hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a chefnogi ymchwil a datblygiad meddygol yn y dyfodol. Bydd eich gwybodaeth hefyd yn cyfrannu at ystadegau ac archwiliadau cenedlaethol y GIG, gan helpu'r gwasanaeth iechyd i adolygu a gwella gofal.

Rhannu eich gwybodaeth

Rydym yn rhannu eich gwybodaeth rhwng adrannau o fewn y gwasanaeth iechyd i ofalu amdanoch yn well. Weithiau mae'n rhaid i ni drosglwyddo gwybodaeth yn ôl y gyfraith, er enghraifft i hysbysu genedigaeth neu lle mae gorchymyn llys ffurfiol wedi'i gyhoeddi. Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth i wella darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus. Efallai y bydd angen i ni rannu gwybodaeth amdanoch chi â staff nad ydynt yn perthyn i'r GIG, er enghraifft gwasanaethau cymdeithasol. Byddwn ond yn gwneud hyn os yw'n gwbl angenrheidiol, a byddem yn trafod hyn gyda chi os oes angen.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac wedi derbyn triniaeth gan ddarparwr gofal y GIG yn Lloegr, bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu’n ôl i GIG Cymru er mwyn dilysu a chyfuno’ch gwybodaeth a gedwir yng Nghymru. Bydd y wybodaeth honno’n cael ei defnyddio gan y Bwrdd/Ymddiriedolaeth Iechyd i’ch adnabod chi a dilysu pa ofal a ddarparwyd.

Eich hawliau

Mae gennych lawer o hawliau o ran eich cofnodion iechyd gan mai eich gwybodaeth bersonol chi ydyw. Er enghraifft, mae gennych yr hawl i wybod sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, yr hawl i weld eich cofnod iechyd, yr hawl i wrthwynebu i ni ddefnyddio eich gwybodaeth at ddibenion penodol, a'r hawl i ofyn i'ch gwybodaeth gael ei newid neu ei dileu os yw'n ffeithiol anghywir. Os ydych chi am gael mynediad i'ch gwybodaeth glinigol eich hun, cysylltwch â'r adran mynediad at gofnodion iechyd drwy e-bost yn accesstorecords@wales.nhs.uk

Mwy o wybodaeth

P'un a ydych chi'n glaf neu'n aelod o staff, os hoffech wybod mwy am sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth, anfonwch e-bost at SBU.DPO@wales.nhs.uk

Eich Gwybodaeth, Eich Hawliau

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (Gwefan allanol, ar gael yn Saesneg yn unig)
Deddf Diogelu Data 2018 (Gwefan allanol, ar gael yn Saesneg yn unig)