Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae timau pwrpasol yn cefnogi iechyd meddwl staff yn ystod pandemig Coronafeirws.

Mae gweithwyr gofal iechyd rheng flaen yn cael mynediad at bopeth o seicolegwyr i fyfyrio i'w cefnogi yn ystod pandemig Coronafeirws.

Mae iechyd meddwl staff o'r pwys mwyaf gan eu bod yn cyflawni ystod eang o rolau hanfodol yn ystod yr amser digynsail hwn.

Ac ar draws holl safleoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe mae'r gweithlu'n cael ei gefnogi gan dimau ymroddedig sydd wedi'u cynllunio i sicrhau bod ganddyn nhw bopeth sydd ei angen arnyn nhw.

Mae staff yn cael cynnig cefnogaeth ysbrydol well yn ogystal ag ystafelloedd gorffwys ac adfer ochr yn ochr â chefnogaeth seicolegol wrth iddynt helpu yn y frwydr yn erbyn y firws.

Mae gan staff hefyd fynediad at wybodaeth ac adnoddau llesiant gwell a phenodol sydd ar gael ar ac oddi ar-lein gyda chefnogaeth bellach wedi'i chynllunio eisoes.

Mewn man arall, mae ffreutur Ysbyty Treforys bellach ar agor yn y nos i ddarparu lle ar gyfer bwyd poeth ac egwyliau oddi ar y ward.

Mae cawodydd ychwanegol hefyd ar gael fel bod staff yn teimlo'n dawel eu meddwl eu bod yn lân ac nad ydyn nhw'n cario'r firws y tu allan i'r ysbyty.

Dywedodd Cyfarwyddwr Nyrsio Ysbyty Treforys, Mark Madams: “Rydym yn cydnabod y pwysau aruthrol y mae ein holl staff yn gweithio oddi tano ar hyn o bryd, yn gofalu am ein cleifion yn ystod pandemig Covid-19 ac wedi cychwyn nifer o fesurau cymorth.

“Rydym wedi cyflwyno ystafelloedd gorffwys ac adfer, lleoedd seibiant, hyrwyddwyr lles ar y safle, gwell cefnogaeth caplaniaeth a dadfriffio rheolaidd. Mae gennym sesiynau briffio dyddiol ar sefyllfa’r bwrdd cenedlaethol ac iechyd a chynlluniau ysbytai. ”

Dywedodd Mr Madams fod ystafelloedd gwestai ar gael i staff sydd â phobl fregus gartref a thimau iechyd galwedigaethol sy'n gweithio 12 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i gefnogi staff.

Meddai: “Rydyn ni hefyd wedi cynyddu ein timau seicoleg, cwnsela ac iechyd meddwl yn sylweddol ar lawr gwlad.

“Mae pob metron, rheolwr ac ymgynghorydd yn darparu cefnogaeth bob dydd i'w unigolion a'u timau.

“Cefnogir staff hefyd os ydyn nhw'n sâl gartref, gyda gwiriadau lles ffôn a phrofion cynnar os ydyn nhw'n dangos symptomau.”

Dywedodd Mr Madams mai rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu timau clinigol yw pan fydd claf yn marw.

Meddai: “Rydyn ni wedi sicrhau nad oes unrhyw glaf yn marw ar ei ben ei hun gan fod aelod o staff gyda nhw bob amser ac rydyn ni wedi datblygu system i berthynas allu ymweld yn oriau olaf ei fywyd ar y wardiau cyffredinol a COVID-19.

“Yn anffodus nid yw hyn yn ddiogel i berthnasau yn yr uned gofal dwys ac mae staff yn cael eu cefnogi gan y gaplaniaeth, gofal lliniarol a’r uwch dîm i dorri’r newyddion hyn dros y ffôn.”

Mae canolbwynt profedigaeth hefyd yn cael ei sefydlu a fydd yn cefnogi teuluoedd yn y prosesau ar ôl i rywun annwyl farw, ac sy'n caniatáu iddynt weld eu hanwylyd a'u cefnogi a'u tywys ar y camau nesaf.

Dywedodd Mr Madams: “Rydym yn cydnabod yn fawr yr effaith y mae gofalu am gleifion yn ei chael ar staff a theuluoedd.

“Ein blaenoriaeth yw cefnogi a gwerthfawrogi staff trwy gydol y pandemig hwn i'w galluogi i ddelio â'r doll emosiynol y gallent ei theimlo.

“Ni allaf bwysleisio digon pa mor broffesiynol y mae’r staff wedi bod wrth ofalu am gleifion yn y sefyllfaoedd mwyaf heriol hyn a sut maent yn gofalu am ei gilydd.

“Mae’r staff i gyd wedi eu gorlethu gan haelioni’r cyhoedd yn y rhoddion bwyd dyddiol ymhlith cefnogaeth arall a anfonwyd atom ac rydym am ddiolch i chi i gyd.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Uned Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Brian Owens: “Mae lles ein staff yn hanfodol ar yr adeg heriol hon.

“Rydym wedi datblygu cynllun lles a chyfathrebu staff i ddarparu cefnogaeth ychwanegol ar y safle i’n holl weithwyr, gan gynnwys mynediad at gwnselydd a seicolegydd.”

Mae metronau eisoes yn siarad â staff ar bob ward yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot i ddarparu cefnogaeth emosiynol.

Mae sesiynau briffio rheolaidd i roi'r staff yn gyfredol ac yn ymwybodol o'r holl newidiadau, a sicrhau eu bod yn teimlo'n wybodus ac yn rheoli eu gwaith.

Ychwanegodd Mr Owens: “Mae rheolwyr llinell hefyd yn gwirio gyda staff sydd i ffwrdd yn sâl neu neu'n ynysu.

“Mae llety gwestai mewn ysbyty hefyd ar gael i staff sy'n poeni am gysgodi perthynas fregus gartref.”

Mae gan y bwrdd iechyd ei gyfrif Twitter cymorth iechyd a lles staff ymroddedig ei hun, lle gall gweithwyr gael gafael ar gyngor ar faterion fel pryder, straen a lles emosiynol.

Mae'r tîm ffisiotherapi yn Ysbyty Treforys wedi trosi'r gampfa ffisiotherapi ar y safle yn ardal lles.

Bydd hyn yn cynnig lle sy'n agored i'r holl staff ddod i ffwrdd o'u hamgylchedd gwaith a chymryd rhan mewn ymarfer corff a meddwl gan gynnwys sesiynau Pilates, ioga ac ymlacio / ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae gan staff Ysbyty Singleton fynediad i ofod ymlacio ac ailwefru mewn Canolfan Maggie's gyfagos, gan gynnig gwasanaethau gan gynnwys fideos gyda golygfeydd a synau natur i gynorthwyo ymlacio, clust i wrando / amser i siarad yn ogystal â lluniaeth.

Dywedodd Prif Weithredwr Bae Abertawe, Tracy Myhill: “Mae gofalu am ein staff yn flaenoriaeth i ni mewn amgylchiadau 'normal'.

“Ond o ystyried maint y Coronafeirws her sy'n ein hwynebu, mae wedi dod yn bwysicach fyth i ni sicrhau bod gennym gefnogaeth lles staff ychwanegol ar waith.

“Mae'r rhain yn amseroedd eithriadol lle mae ein staff yn profi rhywbeth na welwyd erioed o'r blaen - ar lefelau personol a phroffesiynol.

“Mae gwerthoedd ein bwrdd iechyd yn gofalu am ein gilydd, yn gweithio gyda'n gilydd ac yn gwella bob amser.

“Mae ein timau wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gwybodaeth ychwanegol, cefnogaeth ac adnoddau pwrpasol i helpu gyda lles staff wrth iddynt ofalu am ein cleifion a'n cymunedau.

“Rydym yn gwybod y bydd y cyfnod hwn yn heriol i bawb a byddwn yn parhau i gefnogi ein pobl hyd eithaf ein gallu fel y gallant ofalu am y rhai sy'n dibynnu arnom.”