Neidio i'r prif gynnwy

COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau

Delwedd faner o firysau yn nodi coronafeirws

COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau

Mewn ymateb i sefyllfa coronafirws, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gwneud newidiadau dros dro i'r ffordd yr ydym yn darparu rhai o'n gwasanaethau.

Gobeithio y byddwch yn deall bod yn rhaid i ni ail-flaenoriaethu sut rydym yn defnyddio ein staff a'n hadnoddau yn ystod yr amser hynod heriol hwn. Rydym yn canolbwyntio ar gadw cleifion yn ddiogel, a sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i ddarparu gofal i'r rhai sydd ei angen fwyaf.

Ymddiheurwn am yr anghyfleustra neu'r trallod y gallai hyn ei achosi, ond gofynnwn ichi ddwyn gyda ni os gwelwch yn dda.

Bydd llawfeddygaeth frys a llawdriniaethau ar gyfer canser a chyflyrau brys clinigol eraill yn parhau.

Clinigau cleifion allanol wedi'u hatal

Bu'n rhaid i ni atal mwyafrif ein clinigau cleifion allanol. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra hwn.

Byddwch yn ymwybodol mai dim ond achosion BRYS y gallwn eu gweld. Bydd popeth arall yn cael eu gohirio nes bydd rhybudd pellach.

Peidiwch â mynychu apwyntiad wedi'i archebu oni bai eich bod wedi cael testun, galwad ffôn neu lythyr penodol yn gofyn ichi ddod i mewn. Sylwch - dim ond gohebiaeth ers dydd Sadwrn, 14eg Mawrth y dylid ei ystyried fel cadarnhad o bresenoldeb.

Byddwn yn ail-archebu eich apwyntiadau cyn gynted â phosibl a byddwn yn rhoi gwybod ichi maes o law.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai tudalennau ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon.

Clinigau cleifion allanol yn dal i fynd ymlaen

Bydd rhai clinigau cleifion allanol yn dal i redeg. Os oes gennych apwyntiad gyda'r clinigau hyn, mynychwch fel y trefnwyd, yn unol â'r cyfarwyddyd yn eich llythyr apwyntiad gwreiddiol (oni bai eich bod yn clywed unrhywbeth arall gennym ni.)

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai tudalennau ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd. Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon.

Pediatreg

Newydd-anedig

Offthalmoleg

Thyroid

Oncoleg

Arennol - Ewch i'r dudalen hon i gael gwybodaeth fanylach i gleifion arennol.

Cyn-enedigol - Ewch i'r dudalen hon i gael gwybodaeth fanylach am newidiadau i ofal cynenedigol.

BRYS: Diweddariad YMWELIAD COVID-19

Mae'r holl ymweliadau cyffredinol ag ysbytai bellach wedi stopio, gan ddod i rym ar unwaith.

Yr UNIG eithriadau yw: Pobl â mater iechyd meddwl fel dementia, anabledd dysgu neu awtistiaeth, lle fydd diffyg ymwelwyr yn yn achosi trallod i'r claf / defnyddiwr gwasanaeth.
PEDIATREG: Un rhiant neu ofalwr ar y tro
MAMOLAETH: Un partner geni

Gofal diwedd oes. Un aelod o'r teulu ar y tro, os yw'n ddiogel gwneud hynny. Trafodwch y trefniadau gyda rheolwr y ward.

 

Mae hyn mewn ymateb i gyhoeddiad diweddaraf y Llywodraeth ynghylch cyfyngu ar symudiadau. Mae'n berthnasol i'n holl ysbytai.

Sylwch: NI ddylech ymweld â chi os ydych chi'n teimlo'n sâl, yn enwedig os oes gennych dymheredd uchel neu beswch parhaus newydd.

Mae gennym WiFi am ddim ar ein holl ysbytai, felly os gallwch chi, wnewch 'ymweliad rhithwir' â'ch perthynas neu ffrind ar eu ffôn neu ar What'sApp, FaceTime, Messenger ac ati.

Er mwyn ein helpu i reoli ymchwydd galwadau ffôn posibl y gall ein wardiau eu derbyn nawr gan berthnasau sy'n gwirio cleifion, rydym yn gofyn i gleifion enwebu un aelod o'u teulu (neu ofalwr) i fod yr unigolyn dynodedig i gysylltu â ni.

Os nad yw'ch anwylyn yn ddigon iach neu'n gallu dynodi rhywun, byddwn yn trafod hyn gydag aelod o'r teulu.

Bydd cael rhywun dynodedig yn osgoi sawl aelod o'r un teulu rhag ffonio'r ward.

Diolch am eich cydweithrediad.

Diweddariadau cleifion

Mae teuluoedd yn aml yn cael diweddariadau ar gynnydd cleifion pan fyddant yn ymweld, neu maent yn galw’r ward i ddarganfod.

Gyda gwybodaeth wyneb yn wyneb bellach wedi'i hatal a phwysau COVID-19 yn tyfu, mae risg wirioneddol y bydd teuluoedd a gofalwyr yn ei chael hi'n fwyfwy anodd darganfod sut mae eu hanwyliaid yn gwneud.

Felly mae gennym bellach gyfeiriadau e-bost pwrpasol ar waith i gynorthwyo gyda hyn. Gofynnwn mai dim ond un aelod o deulu neu un gofalwr yw'r person dirprwyedig i fod yn bwynt cyswllt, a'u bod wedyn yn gwneud trefniadau i ddweud wrth weddill y teulu.

Sicrhewch pan anfonwch e-bost atom eich bod yn darparu enw, cyfeiriad, dyddiad geni a manylion y ward (os posibl) i'n helpu i'w hadnabod.

SBU.SingletonPatientContact@wales.nhs.uk

SBU.NeathPatientContact@wales.nhs.uk

Os nad oes gennych fynediad i e-bost, gallwch ffonio 01792 583700 i adael neges a bydd hwn yn cael ei drosglwyddo i'r ward unwaith y dydd.

Beth sydd angen i chi ei wneud:

Aros gartref

 • Ewch allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith hanfodol yn unig
 • Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill
 • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

Os ydych chi'n credu bod gennych chi neu rywun yn eich cartref coronafirws, ewch i'r dudalen we Iechyd Cyhoeddus Cymru a dilynwch y cyngor.

Diweddariadau COVID-19 ar gyfer gwasanaethau mamolaeth

Wrth i'r sefyllfa gyda coronafirws (COVID-19) barhau i ddatblygu'n gyflym, mae angen i ni gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i amddiffyn y menywod a'r babanod yn ein gofal a'r staff sy'n gofalu amdanynt.

Symptomau Coronavirus (COVID-19) yw twymyn (37.8 gradd canradd neu uwch) a neu beswch parhaus newydd.

Dyma'r trefniadau cyfredol ar gyfer ein gwasanaethau mamolaeth yn ardaloedd Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Diweddariad - Trefniadau o ddydd Sadwrn, Ebrill 2, 2020
Crynodeb Gwybodaeth Ymweld

Rydym yn gofyn am y canlynol:

 • Gofynnir i chi fynd i bob apwyntiad cynenedigol gan gynnwys sganiau yn unig, ni ddylai unrhyw un fynd gyda chi nes bydd rhybudd pellach.
 • Ni all unrhyw ymwelwyr (mae hyn yn cynnwys partneriaid) fynychu'r wardiau cynenedigol neu ôl-enedigol.
 • Mae croeso i bartner geni ddod i'ch cefnogi yn ystod esgor egnïol (unwaith y byddwch chi'n derbyn gofal un i un) a genedigaeth. Os cewch eich trosglwyddo i'n ward ôl-enedigol gofynnir i'ch partner geni adael.
 • Dim plant gan gynnwys brodyr a chwiorydd - i ymweld neu fynychu unrhyw apwyntiadau.
 • Os oes gennych dwymyn, (37.8 gradd canradd neu uwch) a / neu beswch parhaus newydd, neu os oes gennych reswm i hunan-ynysu, cysylltwch â ni cyn mynychu.
 • Os oes gan bartner geni unrhyw un o'r uchod ni ddylent fynd gyda chi.
 • Mae'n hanfodol eich bod yn cynnal cyngor pellhau cymdeithasol ar yr adeg hon.
Mae mwy o wybodaeth ar gael isod

Llinell Gymorth Mamolaeth Bae Abertawe - 01639 862216 - neu drwy e-bost SBU.maternityhelpline@wales.nhs.uk

Ddydd Llun y 6ed o Ebrill rydym yn lansio ein Llinell Gymorth Mamolaeth lle gallwch siarad â bydwraig. Gallwch gysylltu â'r llinell gymorth o ddydd Llun i ddydd Gwener 0900-1700 awr os;

 • Mae gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau amdanoch chi'ch hun, eich babi neu'ch gofal mamolaeth.
 • Rydych chi'n symptomatig o COVID-19 neu rydych chi ar eich pen eich hun ac mae angen cyngor arnoch chi am eich gofal parhaus

Os ydych chi newydd ddarganfod eich bod chi'n feichiog;

 • Cysylltwch â'r llinell gymorth mamolaeth a fydd yn trefnu eich apwyntiad archebu gyda'ch bydwraig leol, ac yn darparu cyngor beichiogrwydd cynnar. Nid oes angen i chi fynd i'ch meddygfa mwyach oherwydd bydd yr apwyntiad hwn yn cael ei gynnal dros y ffôn.
 • Am unrhyw bryderon neu ymholiadau y tu allan i'r amseroedd hyn, neu os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n esgor, cysylltwch â'ch tîm bydwreigiaeth gymunedol neu uned famolaeth leol fel arfer.
 • Bydd eich gofal cynenedigol arferol yn parhau i gael ei ddarparu yng nghlinigau cynenedigol yr ysbyty a'r clinigau cymunedol lleol yn eich ardal chi. Mae'n bwysig iawn eich bod yn parhau i fynychu eich apwyntiadau arferol. Mae eich amserlen ofal newydd ar gyfer gofal cynenedigol ac ôl-enedigol yn seiliedig ar ganllawiau ar y cyd Coleg Brenhinol y Bydwragedd a Choleg Brenhinol Obstetreg a Gynaecoleg y gellir eu cyrchu trwy'r ddolen isod. Gall eich bydwraig drafod hyn gyda chi yn eich apwyntiad nesaf.

Ewch i'r dudalen hon i gael arweiniad ar gyfer gwasanaethau cynenedigol ac ôl-enedigol yn y pandemig esblygol. Noder, mae'r ddogfen yma yn Saesneg yn unig.

Ewch i'r dudalen hon i gael Cwestiynau Cyffredin am eich sganiau beichiogrwydd yn ystod Pandemig COVID-19. Noder, mae'r ddogfen yma yn Saesneg yn unig.

 • Ar gyfer menywod sydd angen sganiau twf yn ystod eu beichiogrwydd, bydd y rhain yn cael eu darparu yn 30, 34 a 38 wythnos yn y rhan fwyaf o achosion.

 • Gofynnir i chi ddod ar eich pen eich hun ar gyfer pob apwyntiad cymunedol ac ysbyty gan gynnwys sganiau.
 • Bydd ein gwasanaethau mamolaeth yn cysylltu â chi cyn unrhyw apwyntiad i wirio eich bod yn iach ac nad oes ganddynt unrhyw un o symptomau COVID-19. Os ydych chi'n sâl neu'n dod o aelwyd lle mae gan aelodau'r teulu symptomau, trefnwch eich gofal yn ôl yr angen.
 • Ni fydd unrhyw ymwelwyr (gan gynnwys partneriaid) yn gallu ymweld â'n ward cynenedigol a / neu ôl-enedigol nes bydd rhybudd pellach. Mae hyn hefyd yn cynnwys Canolfan Geni Castell-nedd Port Talbot.
 • Gall un partner geni ddod gyda chi trwy gydol eich esgor a'ch genedigaeth, rhaid i'r un person fod hwn. Lle rydych chi a'ch babi yn iach gallwch gael eich rhyddhau adref gyda'ch gilydd cyn pen 2-3 awr ar ôl eich geni. Os oes angen i chi neu'ch babi aros yn yr ysbyty am unrhyw amser ar ôl genedigaeth gofynnir i'ch partner geni adael pan fyddwch chi'n cael eich trosglwyddo i'n ward ôl-enedigol. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n ystyried partner geni amgen rhag ofn bod eich prif gefnogaeth ar ei phen ei hun am unrhyw reswm.
 • Os ydych chi'n rhoi genedigaeth gartref, rydyn ni hefyd yn gofyn mai dim ond un partner geni sydd gyda chi yn ystod eich esgor a'ch genedigaeth, mae hyn yn bennaf er mwyn amddiffyn ein bydwragedd rhag dod i gysylltiad â phobl yn ystod yr amser hwn.
 • Os ydych wedi bod yn glaf mewnol ar ôl eich genedigaeth, cytunir ar amser addas ar gyfer rhyddhau, bydd aelod o staff yn eich helpu i'r brif fynedfa famolaeth lle gall eich cefnogaeth gwrdd â chi i fynd â chi adref.
 • Bydd ein bydwragedd cymunedol yn darparu help a chefnogaeth trwy ymweliadau wyneb yn wyneb a chyswllt rhithwir lle bo hynny'n briodol. Lle mae bydwragedd yn ymweld â'ch cartref gofynnwn mai dim ond chi a'ch babi sy'n bresennol ar gyfer yr ymweliad i leihau cyswllt cymdeithasol posibl ag unrhyw un arall yn y cartref

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus ar yr amser heriol iawn hwn, dewch o hyd i gyngor pellach gan hyperddolenni isod.

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth i ferched beichiog a'u teuluoedd o Goleg Brenhinol yr Obstetregwyr a'r Gynaecolegwyr.

Ewch i dudalen Facebook Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe.

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.

Trefniadau CAMHS COVID-19

Mae apwyntiadau clinig cleifion allanol CAMHS arferol wedi dod i ben ac yn lle hynny mae ein clinigwyr yn darparu ymgynghoriadau ffôn i gael cyngor, cefnogaeth therapiwtig a monitro meddyginiaeth. Mae apwyntiadau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnig yn unigol yn ôl yr angen i reoli angen clinigol a risg.

Rydym yn gobeithio cyfyngu ar effaith ein gwasanaeth clinig wyneb yn wyneb llai a darparu cyngor a chefnogaeth uniongyrchol i blant / pobl ifanc a theuluoedd gartref gyda'n Llinell Pwynt Cyswllt Sengl / Cyfeirio Ffôn CAMHS gwell. Gwasanaeth mynediad agored yw hwn ar gyfer plant / pobl ifanc a theuluoedd (yn ogystal ag ar gyfer gweithwyr proffesiynol / asiantaethau partner), sy'n darparu cyngor ffôn, cefnogaeth a brysbennu atgyfeirio. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Cysylltwch â 01639 862744.

Clinigau iechyd rhywiol:

Bydd adrannau iechyd clinigau iechyd rhywiol ar draws y bwrdd iechyd ar sail apwyntiad yn unig hyd y gellir rhagweld. Gweler y dudalen iechyd rhywiol am fanylion.

Ffisiotherapi:

Mae clinigau cerdded i mewn ffisio bellach wedi'u hatal. Fodd bynnag, bydd oriau agor brysbennu ffôn Physio Direct yn cael eu hymestyn i 9am i 1pm o ddydd Llun i ddydd Gwener: 01792 487453 neu 01639 683167/683168. Cysylltir â chleifion ag apwyntiadau dilynol a archebwyd dros y ffôn.

Dim ond achosion clinigol hanfodol a brys a welir yn bersonol. Mae hyn yn cymhwyso iechyd ysgerbydol cyhyrol, niwroleg, pediatreg ac iechyd menywod ar draws holl safleoedd y bwrdd iechyd.

Os oes gennych apwyntiad gyda thîm cymunedol, cysylltwch â'r tîm hwnnw'n uniongyrchol i gael arweiniad pellach. Bydd cleifion newydd ag apwyntiadau sydd eisoes wedi'u hamserlennu ar gyfer yr wythnosau nesaf yn cael eu ffonio i drafod cynlluniau triniaeth.

Profion gwaed

Diweddariad pwysig: 

O ddydd Llun 20 Ebrill 2020 ymlaen, cynhelir Profion Gwaed Cleifion Allanol yn Ysbyty Treforys mewn lleoliad newydd yn yr un adeilad ond ar y llawr cyntaf. Ceir mynediad trwy'r hen brif fynedfa. Mae lifftiau a grisiau gerllaw.

Caiff cleifion eu cyfeirio at ardal aros, a chaiff eu galw i mewn o'r fan honno.

Gosodir arwyddion yn y coridorau, yn rhoi cyfarwyddiadau i'r lleoliad newydd, a bydd staff wrth law i helpu gyda chyfarwyddiadau a chofrestru.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01792 703049.

********

Bydd yr holl wasanaethau fflebotomi sy'n ymweld â meddygfeydd yn stopio nes bydd rhybudd pellach. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn gweithio gyda chydweithwyr gofal sylfaenol i gynllunio ffordd newydd o ddarparu gwasanaeth fflebotomi ar draws y bwrdd iechyd.

Hyd nes y bydd hyn wedi'i sefydlu, yn y tymor byr, bydd gwasanaethau cyfyngedig ar gyfer profion gwaed HANFODOL yn unig yn parhau yn y lleoliadau ysbyty a restrir isod.

Os oes gennych eisoes ffurflen gais am brawf gwaed, ystyriwch wirio gyda'ch meddyg teulu a yw'n hanfodol eich bod yn cael y profion cyn mynychu'r adran fflebotomi, gan fod yn rhaid i ni leihau'r risg i chi a staff a chleifion eraill. mynychu'r lleoliadau hyn.

Lleoliadau sy'n darparu fflebotomi dros dro ar gyfer profion gwaed HANFODOL yn unig:

• Adran Cleifion Allanol Treforys

• Adeilad Patholeg Singleton (nid Cleifion Allanol)

• Adran Cleifion Allanol Castell-nedd Port Talbot

Fferyllfeydd

Byddwch yn ymwybodol, oherwydd y pwysau presennol, y gall fferyllfeydd lleol weithredu oriau agor gwahanol i ddarparu ar gyfer gwaith ychwanegol. Gallant agor yn hwyrach, cau yn gynharach, neu gau yn ystod y dydd (e.e. hanner dydd i 2pm).

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Gallwch chi helpu ein fferyllfeydd trwy:

* Peidio ag ymweld â fferyllfa os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref dymheredd uchel neu beswch parhaus

* Cynlluniwch ymlaen llaw lle bo hynny'n bosibl, ceisiwch archebu'ch presgripsiwn nesaf saith diwrnod cyn ei fod yn ddyledus

* Rhowch eich manylion cyswllt ar eich presgripsiwn fel y gall fferyllfeydd roi gwybod i chi pan fydd eich meddyginiaethau'n barod i'w casglu

* Os ydych chi'n hunan-ynysu, gofynnwch i deulu, ffrindiau neu gymdogion godi'ch meddyginiaethau ar eich rhan. Os nad oes gennych unrhyw un a all, siaradwch â'ch fferyllfa gymunedol i weld sut y gallant helpu

* Os ydych chi'n iach ac yn gallu ymweld â'r fferyllfa eich hun, meddyliwch sut y gallwch chi helpu teulu, ffrindiau a chymdogion sy'n hunan-ynysu

Canolfan Diagnostig Cyflym (RDC), Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Mae'r RDC wedi'i atal dros dro. Mae atgyfeiriadau canser yn dal i gael eu derbyn gan dimau gwasanaethau canser penodol, ond ni all yr RDC dderbyn atgyfeiriadau nes bydd rhybudd pellach.

Gwasanaethau deintyddol

Mae'r holl bractisau deintyddol yn parhau ar agor i blant ac oedolion ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot, ond gyda llai o wasanaeth.

Mae deintyddion a'u timau'n parhau i weithio i'w safon uchel arferol o ran rheoli heintiau a byddwch eisoes wedi arfer gweld deintyddion mewn masgiau, menig a fisorau fel mater o drefn. Ond yn ystod yr adeg hon efallai y bydd yn rhaid i staff deintyddol ddefnyddio eitemau ychwanegol. Mae'r rhain yn ddarnau o offer sy'n cael eu defnyddio'n gyffredin yn ein hysbytai.

Ar hyn o bryd ni all deintyddion ddefnyddio driliau, oherwydd ar hyn o bryd gallai'r chwistrelli mân sy'n cael eu cynhyrchu ganddynt achosi risg o ledu haint. Ond mae yna ddigon o wasanaethau ar gael o hyd.

Os yw cleifion yn ffonio nawr oherwydd y ddannodd, chwyddo neu friw nad yw'n iacháu, byddant yn cael ymgynghoriad ffôn i ddechrau.

Bydd deintyddion yn adolygu'ch achos dros y ffôn.  Os yw'n rhywbeth syml fel llenwad sydd wedi torri, byddant yn rhoi cyngor ar sut i'w reoli am y tro. Yn dibynnu ar y broblem, gallent gynnig gwrthfiotigau neu gyffuriau lladd poen drwy bresgripsiwn. Mae treialu cysylltiadau fideo â chleifion i'w cynorthwyo ymhellach hefyd yn cael ei ystyried.

Os na all deintydd eich asesu dros y ffôn gofynnir ichi ddod i'r feddygfa i gael eich asesu'n bersonol. Er na all deintyddion ddrilio dannedd ar hyn o bryd, gallant ddarparu llenwadau dros dro, neu dynnu dant trafferthus os yw'n syml a heb fod yn gymhleth.

Ar gyfer cleifion sy'n achosion brys ac sydd angen gofal neu driniaethau mwy cymhleth, mae'r bwrdd iechyd wedi sefydlu canolfan ddeintyddol frys.  Gall pob deintydd yn yr ardal atgyfeirio cleifion i'r ganolfan hon yn gyflym. Mae gan y staff yno yr offer amddiffynnol personol priodol, sy'n ei gwneud yn bosib iddynt wneud y triniaethau mwy cymhleth hyn yn ddiogel.

Mae'n bwysig bod pobl yn parhau i gysylltu â'u deintydd lleol os oes ganddyn nhw broblemau brys fel chwydd, poen nad yw'n cael ei leddfu ag analgesia syml o fewn 24-48 awr neu os oes ganddyn nhw friwiau nad ydyn nhw'n gwella o fewn saith diwrnod.

Ni ddylai unrhyw un fod yn dioddef o'r ddannodd na haint deintyddol - gall eich deintydd lleol ddarparu gofal a chyngor yn gyflym.

Mân anafiadau

O ddydd Llun 13eg Ebrill, ni fydd cleifion â mân anafiadau yn cael eu gweld yn Adran Achosion Brys Ysbyty Treforys. Bydd POB mân anaf yn cael eu trin yn Uned Mân Anafiadau Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn unig.

Os bydd claf â mân anaf yn mynd i Ysbyty Treforys, ni fydd yn cael ei weld a bydd yn cael ei ailgyfeirio i Uned Mân Anafiadau Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Gofynnir i gleifion sydd â mân gyflyrau meddygol gysylltu â'u meddyg teulu neu ymweld â'u fferyllfa leol.

I gael help i gynllunio'ch taith ar drafnidiaeth gyhoeddus, ewch i www.cymraeg.traveline.cymru/

Clinig torri esgyrn

Yn ogystal, y bwriad yw symud y clinig torri esgyrn yn Ysbyty Treforys i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ddydd Llun. Cysylltir yn uniongyrchol â chleifion sydd ag apwyntiad clinig torri esgyrn i'w cynghori am y newid hwn.

Mae hyn er mwyn cefnogi'r newidiadau sydd eu hangen yn Ysbyty Treforys i ofalu am gleifion â COVID-19.

Diolch a chymerwch ofal!

Gwasanaethau Plant

Rydym yn aildrefnu rhai o'n gwasanaethau plant yn Ysbyty Treforys mewn ymateb i COVID-19.

O ddydd Llun, 30 Mawrth, bydd Adran Argyfwng Pediatreg yr ysbyty yn cael ei chydleoli gyda’r Uned Asesu Pediatreg i ffurfio Uned Argyfwng Plant (CEU) bwrpasol. Mae hyn er mwyn amddiffyn plant a'u teuluoedd yn ystod yr achosion.

Mae'r fynedfa i CEU wedi'i lleoli trwy yrru heibio prif fynedfa'r adran achosion brys a chymryd y troad nesaf i'r dde. Bydd arwyddion i'w gweld.

Bydd yr uned yn derbyn cleifion 0-16 oed.

Ar hyn o bryd dim ond un rhiant neu ofalwr yr ydym yn ei ganiatáu, ac mae'r fynedfa'n gollwng yn unig. Rydych yn gallu parcio arferol mewn ysbytai.

Mae'r llwybr ar gyfer atgyfeiriadau meddygon teulu yn aros yr un peth.