Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

 
Logos Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Abertawe
Logos Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Abertawe
14/09/2021
Cadw ysgolion Bae Abertawe yn ddiogel

Mae mesurau a ddefnyddiwyd yn ysgolion Abertawe a Castell-nedd Port Talbot y tymor diwethaf i'w cadw.

14/09/2021
Cyfarfod ag un o'r nyrsys sy'n siarad â theuluoedd ar 'ddiwrnodau anoddaf eu bywydau'

Fel aelod o'n tîm rhoi organau rhan bwysig o swydd Kathryn Gooding yw helpu i achub bywydau trwy gael sgyrsiau anodd y byddai'n well gan lawer ohonom gilio oddi wrthynt.

Madison Shaddick
Madison Shaddick
13/09/2021
Nod dosbarthiadau ioga yw lleddfu symptomau a chadw amseroedd aros i lifo

Mae grŵp o feddygfeydd meddygon teulu yn Abertawe bellach yn cynnig dosbarthiadau ioga mewn ymgais i wella symptomau cleifion.

07/09/2021
Bydd cynnig Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn torri trwy arosiadau llawfeddygaeth orthopedig

Nid oes unrhyw beth gwaeth nag aros hir am lawdriniaeth - oni bai ei fod yn cael eich llawdriniaeth wedi'i gohirio ar y funud olaf un.

<p class="MsoNormal">Tîm Gofal Diwedd Oes<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Tîm Gofal Diwedd Oes<o:p></o:p></p>
06/09/2021
Ymagwedd ofalgar ar ddiwedd oes

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gwella gwasanaethau a chefnogaeth i gleifion sy'n derbyn gofal lliniarol a diwedd oes a'u teuluoedd.

31/08/2021
Mae ysbyty yn llywio ystafell aros rithwir yng ngheir cleifion

Gyda chyfyngiadau Covid yn dal i fodoli yn eu lle yn Ysbyty Morriston, mae cynllun newydd wedi'i gyflwyno i gyflymu traffig cleifion allanol trwy ofyn i gleifion aros yng nghysur eu ceir eu hunain.

26/08/2021
Blaenoriaethu profion gwaed sydd eu hangen ar frys

Ar hyn o bryd mae prinder rhyngwladol o diwbiau casglu gwaed a ddefnyddir i gymryd rhai samplau gwaed (profion gwaed) yn effeithio ar wasanaethau'r GIG.

31/08/2021
Gwasanaeth profi cardiaidd genetig wedi'i wneud yn barhaol

Mae gwasanaeth achub bywyd a ariannwyd fel peilot ym Mae Abertawe bellach wedi sicrhau cyllid y GIG oherwydd ei lwyddiant.

25/08/2021
Cadwch yn ddiogel wrth gymdeithasu - mae achosion Covid ar gynnydd ym Mae Abertawe

Mae pobl yn cael eu hannog i gymryd gofal pan maen nhw allan yn cymdeithasu, gan fod achosion Covid yn cychwyn eto yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

20/08/2021
Gŵyl gerddoriaeth Cernyw: 56 o achosion Covid Bae Abertawe

Mae cariadon cerddoriaeth o Abertawe a Castell-nedd Port Talbot a fynychodd yr ŵyl gerddoriaeth ddiweddar Boardmasters yng Nghernyw yn cael eu hannog i gael eu profi am Covid-19 ar unwaith os ydyn nhw'n teimlo'n sâl.

Mae
Mae
20/08/2021
Amser aros am wiriadau arbed golwg yn torri i wythnosau yn unig

Mae optometryddion cymunedol wedi tynnu pwysau oddi ar wasanaethau offthalmoleg ysbytai trwy wirio cannoedd o bobl am gyflyrau a allai achosi colli golwg.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
13/08/2021
Rhybudd o gyfarfod arbennig - 19 Awst 2021

Sylwch fod yna cyfarfod arbennig o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ddydd Iau, 19eg Awst 2021 am 3pm trwy YouTube yn llif byw.

19/08/2021
Nefoedd uchod - Mae gwobr lymffoedema allan o'r byd hwn!

Mae tîm o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn dathlu cyflawniad seryddol.

06/08/2021
Cydnabod Medal Aur i'r Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM)

Tra bod Tîm Prydain Fawr wedi bod yn mwynhau llwyddiant podiwm yng Ngemau Olympaidd Tokyo mae Tîm Hyfforddi Dyfeisiau Meddygol UHB Bae Abertawe wedi ennill medal aur ei hun.

Louise Heywood
Louise Heywood
03/08/2021
Cydnabyddiaeth i nyrs Bae Abertawe yng ngwobrau Nursing Times

Mae nyrs bediatreg Bae Abertawe wedi’i henwi’n rownd derfynol gwobr fawreddog am ei gwaith yn codi ymwybyddiaeth o’r heriau sy’n wynebu plant â thiwbiau bwydo.

Logos Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Abertawe
Logos Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Abertawe
30/07/2021
Mae gwasanaethau gofal cymunedol dan bwysau oherwydd galw mawr a phrinder staff

Gallai prinder staff ac adnoddau cyfyngedig mewn gofal cartref, nyrsio a gwasanaethau cymunedol arwain at flaenoriaethu gwasanaethau dros dro i ddiogelu'r rheini sydd fwyaf diamddiffyn.

Llun o fydwraig yn eistedd mewn ystafell dawel mewn ysbyty gyda soffa las a dodrefn meddal lliw golau
Llun o fydwraig yn eistedd mewn ystafell dawel mewn ysbyty gyda soffa las a dodrefn meddal lliw golau
30/07/2021
Ystum bythgofiadwy gan Grŵp Colli Babanod Bae Abertawe

Maent yn codi mwy na £3,000 i drawsnewid ystafelloedd tawel i rieni sy'n derbyn newyddion trallodus.

29/07/2021
Mae meddygon teulu yn rhoi prognosis cadarnhaol ar gyfer ymgynghoriadau ar-lein

System apwyntiadau a brysbennu ar-lein a gynigir i feddygfeydd teulu ledled Bae Abertawe mae meddygfeydd teulu yn profi i fod yn llwyddiant - pan gaiff ei ddefnyddio'n gywir.

Llun o Corrina
Llun o Corrina
28/07/2021
Mae nyrsys ED yn ennill gwobr am amddiffyn plant ac oedolion sy'n agored i niwed yn ystod pandemig

Mae tair nyrs Ysbyty Treforys wedi cael eu cydnabod am “fynd milltir ychwanegol” ar gyfer y plant a’r oedolion mwyaf agored i niwed sydd angen gofal brys yn ystod pandemig Covid-19.

27/07/2021
Cancer 50 Challenge - Dydd Sul, 10fed Hydref 2021

Mae'r arwr rygbi Jonathan Davies, MBE wedi taflu ei gefnogaeth y tu ôl i her feicio newydd gyffrous i gefnogi Canolfan Ganser De Orllewin Cymru yn Abertawe.