Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

 

Dau berson yn dal paentiad
Dau berson yn dal paentiad
29/06/22
Mae saer yn dal yn ei waith ar ôl bron i dorri ei fysedd diolch i Ysbyty Treforys

Mae saer wedi ymddeol a fu bron â thorri ei fysedd i ffwrdd yn dal i saernïo yn ei weithdy diolch i sgil staff Ysbyty Treforys.

29/06/22
Cam mawr ymlaen ar gyfer canolfan ragoriaeth Llawfeddygol Thorasig Oedolion newydd sy'n gwasanaethu De Cymru

Gall cynlluniau ar gyfer Canolfan Lawfeddygol Thorasig Oedolion De Cymru newydd, gwerth miliynau o bunnoedd, fynd rhagddynt yn gyflym yn dilyn hwb mawr gan Lywodraeth Cymru.

28/06/22
Mae cynlluniau ar gyfer Theatr Hybrid Fasgwlaidd yn Ysbyty Treforys yn cael hwb mawr

Mae cynlluniau ar gyfer theatr lawdriniaeth newydd o'r radd flaenaf yn Ysbyty Treforys sy'n cyfuno ystafell lawdriniaeth draddodiadol â delweddau meddygol uwch, wedi cymryd cam enfawr ymlaen.

24/06/22
Ehangu gofal ar ôl llawdriniaeth i fynd i'r afael â rhestrau aros

Bydd buddsoddiad o £2.5 miliwn mewn gwasanaeth newydd sy'n darparu gwell cymorth adfer i gleifion yn dilyn rhai mathau o lawdriniaethau cymhleth yn agor y ffordd i ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot wneud hyd yn oed mwy i fynd i'r afael â rhestrau aros.

Mae
Mae
23/06/22
Canmoliaeth cleifion yn dilyn gwelliant mewn gofal IBD a recriwtio

Mae claf clefyd llidiol y coluddyn (IBD) wedi canmol ymrwymiad Bae Abertawe i wella gofal ac adnoddau yn dilyn cynnydd mewn achosion.

<p class="MsoNormal">Dyn a dwy ddynes y tu allan i eglwys<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Dyn a dwy ddynes y tu allan i eglwys<o:p></o:p></p>
21/06/22
Clwb brecwast prydau bwyd i fyny dogn o les i ynysig yn gymdeithasol

Mae clwb brecwast newydd yn rhoi'r cyfle i bobl Abertawe gysylltu â'i gilydd.

Dr Heather Wilkes gyda
Dr Heather Wilkes gyda
21/06/22
Arloeswr o Abertawe yn ennill gwobr cyflawniad rhagorol yng ngwobrau canser cyntaf Cymru

Mae cwmni Moondance Cancer Initiative wedi cydnabod unigolyn a thri thîm o Abertawe am eu cyflawniadau mewn gwasanaethau canser yng ngwobrau canser cyntaf Cymru.

Mae
Mae
21/06/22
Arwydd mawr y Parchedig i'r tîm a berfformiodd lawdriniaeth achub bywyd

Roedd parchedig wedi ymddeol yn paratoi ar gyfer her drwy feicio 100km i godi arian ar gyfer tîm llawfeddygol Ysbyty Treforys a achubodd ei fywyd.

Pump o bobl yn sefyll yn olynol, gyda marina y tu ôl iddynt
Pump o bobl yn sefyll yn olynol, gyda marina y tu ôl iddynt
17/06/22
Gwasanaeth Goleudy Newydd yn llywio teuluoedd tuag at ffordd iachach o fyw

Bae Abertawe yn lansio gwasanaeth rheoli pwysau ar gyfer plant a phobl ifanc - gyda rhieni yn cymryd rhan fawr.

15/06/22
Cyn glaf yn llosgi yn llawn diolch am ei harwyr

Mae cyn glaf o Ganolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru wedi codi dros £5,000 fel diolch i’r “arwyr” a achubodd ei bywyd.

14/06/22
Clinig newydd yn lleihau amseroedd aros am driniaeth gofal clust

Mae microsgop y gellir ei ddefnyddio ar gyfer triniaethau clust a deintyddol yn golygu y gall cleifion bellach gael eu trin yn gyflym heb fod angen atgyfeiriad i'r ysbyty.

14/06/22
Tad yn cyhoeddi bwriad i gerdded 550 milltir i ddiolch i GIG

Mae tad diolchgar am ymgymryd â her cerdded mynyddig i godi arian ar gyfer Uned Gofal Dyddiol Niwroleg Jill Rowe Ysbyty Treforys sy'n helpu ei fab i godi'n ôl ar ei draed.

Toast
Toast
10/06/22
Nid yw cariad yn gwybod unrhyw derfynau pan ddaw i ble rydych chi'n priodi

Mae’r pâr newydd briod wedi diolch i nyrsys yn Ysbyty Treforys am eu helpu i gyfnewid addunedau ar ward y priodfab.

Awyrlun o Ysbyty Cefn Coed
Awyrlun o Ysbyty Cefn Coed
06/09/22
Rhybuddiodd tresmaswyr i aros oddi ar dir preifat yr ysbyty

Yn dilyn cyfres o dorri i mewn mewn rhannau segur o Ysbyty Cefn Coed, mae diogelwch wedi cynyddu a rhybudd wedi'i gyhoeddi y gallai tresmaswyr wynebu achos gan yr heddlu.

Mae
Mae
06/06/22
Dysgwch, peidiwch â llosgi yr haf hwn

Dysgwch, peidiwch â llosgi. Dyna'r neges y mae arbenigwyr llosgiadau yn ei hanfon at rieni a phlant i atal anafiadau difrifol posibl yr haf hwn.

Dau berson yn sefyll wrth ymyl bwrdd cyfathrebu
Dau berson yn sefyll wrth ymyl bwrdd cyfathrebu
06/01/22
Mae pob llun yn adrodd y stori wrth i fyrddau arloesol fynd i fyny mewn ysbytai a pharciau

Arbenigwyr byrddau iechyd a chynghorau sy’n creu’r byrddau sy’n seiliedig ar symbolau i gefnogi pobl o bob oed sydd â phroblemau cyfathrebu.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
31/05/22
Rhybudd o Gyfarfod Arbennig - 8 Mehefin 2022

Hysbysir trwy hyn y bydd cyfarfod o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cael ei gynnal ddydd mercher, 8ain o Mehefin am 10.30am trwy YouTube yn llif byw.

Mae
Mae
30/05/22
Gardd yr ysbyty ar ei newydd wedd yn llwyddiant ysgubol gyda chleifion

Mae Ysbyty Gorseinon yn defnyddio ei ardd cwrt sydd newydd ei datblygu fel ffordd o helpu cleifion i wella.

Mae
Mae
30/05/22
Bwrdd iechyd yn ymrwymo i Siarter Teithio Iach Bae Abertawe

Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ymhlith sefydliadau blaenllaw ar draws y rhanbarth i lofnodi Siarter Teithio Iach Bae Abertawe.

Kerin y tu allan i ysbyty gyda
Kerin y tu allan i ysbyty gyda
27/05/22
Mae gwaith tîm yn ganolog i rolau GIG a rygbi

Ar ôl gwneud ei ymddangosiad cyntaf i dîm rygbi’r undeb cenedlaethol merched Cymru fwy na degawd yn ôl, mae Kerin Lake wedi llwyddo i jyglo ei gyrfa chwaraeon ochr yn ochr â’i swydd bob dydd ym Mae Abertawe.