Neidio i'r prif gynnwy

Uned brofi ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol yn agor yn Stadiwm Liberty

Dengys y llun lonydd yr uned brofi drwy ffenest y car yn Stadiwm Liberty.

Mae'r ceir cyntaf wedi cyrraedd uned profi Coronafeirws drwy ffenest y car yn Abertawe ar gyfer staff iechyd a rheng flaen eraill.

Dechreuodd y gwaith ar y cyfleuster chwe lôn yn Stadiwm Liberty ddydd Mercher diwethaf a chymerodd ddau ddiwrnod yn unig i'w gwblhau.

Cydweithiodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyngor Abertawe a Chlwb Pêl-Droed Dinas Abertawe yn agos â'i gilydd i greu'r uned, sy'n ategu'r uned ym Mhort Talbot a agorwyd gan y Bwrdd Iechyd fis Mawrth.

Gellir profi oddeutu 150 o bobl y dydd yn uned Margam, tra bydd y Liberty yn gallu profi hyd at 360 o bobl ychwanegol bob dydd.

Mae'r cyfleuster profi yn bennaf ar gyfer staff sy'n darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, er y gellir profi rhai gweithwyr rheng flaen allweddol eraill yn unedau Margam neu Liberty.

Caiff staff Bae Abertawe fynediad at brofion drwy wasanaeth iechyd galwedigaethol y Bwrdd Iechyd. Mae llinell atgyfeirio bwrpasol ar gael i'r rheini mewn gofal cymdeithasol neu'n gweithio mewn meddygfeydd teulu, meddygfeydd deintyddol, fferyllwyr neu optegwyr.

Mae mynediad i weithwyr iechyd cyhoeddus eraill drwy wasanaeth iechyd galwedigaethol eu sefydliad.

Gellir atgyfeirio pob un i'w brofi yn un o'r ddwy uned pe byddent, neu unrhyw un yn eu cartref, yn dangos symptomau.

Arall: Dengys y llun y ffordd mewn i Mynediad i'r Uned Profi Coronafeirws drwy Ffenest y Car yn Stadiwm Liberty yn Abertawe. Llun gan: BIPBA

Mae Byddin Prydain hefyd wedi darparu Uned Brofi Symudol ar gyfer y rhai a fydd yn ei chael hi'n anodd cyrraedd dwy uned y Bwrdd Iechyd.

Gall deithio i wahanol leoliadau gan gynnwys cartrefi gofal yn ardal y Bwrdd Iechyd a bydd yn gweithio'n agos gyda nyrsys yn Stadiwm Liberty.

Dywedodd Tracy Myhill, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd: “Mae ein pobl yn gwneud ymdrechion rhyfeddol i gefnogi ein cymunedau.

“Yn ogystal ag eisiau sicrhau eu hiechyd a’u lles, heb eu hymdrechion diflino ni fyddem yn gallu darparu gofal i’n cleifion yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

“Mae cael yr ail gyfleuster hyn yn golygu y gallwn brofi mwy o staff yn gyflymach, fel eu bod yn gwybod eu bod yn ddiogel dychwelyd i'r gwaith os nad yw'r feirws ganddynt.

“Mae hefyd yn rhoi hyblygrwydd i ni gyfrannu at ofynion ychwanegol cynllun profi Cymru gyfan.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i’n sefydliadau partner sydd wedi gweithio gyda ni i gyflwyno’r cyfleuster newydd hwn mewn cyfnod mor fyr.”

Lleolir yr uned brofi Stadiwm Liberty ym maes parcio VIP y stadiwm ac mae ganddi fynedfa bwrpasol i gerbydau. Ni chaiff lleoedd parcio ceir eraill o amgylch y stadiwm eu heffeithio.

Mae Cyngor Abertawe wedi chwarae rhan allweddol wrth ei hadeiladu, gan weithio'n agos gyda chontractwyr, y Bwrdd Iechyd ac aelodau'r Fyddin i gynllunio, caffael cabanau, dod o hyd i babell fawr, gosod arwyddion a ffensio oddi ar yr ardal.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Rob Stewart: “Rwy’n falch ein bod wedi chwarae rhan allweddol wrth sefydlu’r uned profi Coronafeirws hon.

“Mae'r cyngor wedi newid y gwasanaethau y mae'n eu darparu i adlewyrchu anghenion esblygol ein cymunedau ar hyn o bryd.

“Mae ein gwaith i adeiladu’r uned brofi yn ategu’r arbenigedd a’r egni rydyn ni wedi’u dangos wrth adeiladu'r Ysbyty'r Maes y Bae anhygoel ac wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol eraill.

“Ar adeg anodd rydyn ni yma i Abertawe.”

Bydd yr uned yn gweithredu rhwng 9.30am a 7pm, er y gellid ymestyn hyn pe byddai'r angen yn codi erioed.

Bydd cymysgedd o staff cymwys a staff cymorth yn gweithio gyda nhw, a byddant yn trefnu apwyntiadau, yn cymryd swabiau ac yn eu hanfon am brofion.

Mae'r Swans hefyd wedi darparu ystafell asesu meddygol Stadiwm Liberty i'w defnyddio fel llety gweinyddol a chymorth yr uned.

Dywedodd Cadeirydd Dinas Abertawe, Trevor Birch: Mae’r clwb pêl-droed yn falch o allu chwarae ei ran yn y frwydr yn erbyn y Coronafeirws a helpu i amddiffyn ein gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol gwych.

“Gydag Ysbytai Singleton a Threforys ill dau yn agos iawn atom, mae’n lleoliad perffaith ar gyfer canolfan brofi i gynorthwyo staff y GIG wrth iddynt barhau i garu a gofalu am aelodau o’n cymuned.

“Dyma ail gam ein cefnogaeth GIG ar ôl sicrhau bod y stadiwm ar gael ar gyfer cyrsiau hyfforddi dyddiol ar gyfer nyrsys sydd newydd gofrestru, gweithwyr gofal iechyd sy'n dychwelyd, staff clinigol presennol a myfyrwyr meddygol.

“Mae gan Ddinas Abertawe ei chalon yn y gymuned, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu yn ystod yr amseroedd anodd hyn.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.