Neidio i'r prif gynnwy

Paratoi ar gyfer llawdriniaeth

Dilynwch y ddolen hon am wybodaeth i gleifion sydd ag amheuaeth uchel o ganser neu sydd wedi cael diagnosis o ganser.

Dilynwch y ddolen hon am wybodaeth i gleifion sydd wedi cael diagnosis o gyflyrau eraill.

Sylwer: mae'r dogfennau uchod ar gael yn Saesneg yn unig. Ymddiheuriadau.

Optimeiddio eich iechyd a lles

Gall aros am eich llawdriniaeth fod yn rhwystredig, yn enwedig pan all amseroedd aros fod yn hirach nag y dylent fod wrth i wasanaethau iechyd ymdrechu i ddal i fyny ar ôl y pandemig. Ymddiheurwn am yr oedi y gall rhai cleifion fod yn ei brofi, ond gallwn eich sicrhau ein bod yn gweithio'n galed i leihau amseroedd aros.

Mae'r amser sy'n arwain at lawdriniaeth yn gyfle pwysig i gleifion gymryd camau i wneud y gorau o'u hiechyd a'u lles, felly pan fyddant yn cael eu llawdriniaeth, mae'r canlyniadau'n gwella ac maent hefyd yn gwella'n gyflymach.

Isod fe welwch wybodaeth a chyngor a allai fod o gymorth.

Dewch o hyd i gymorth sydd ar gael i chi yn eich ardal Clwstwr:

Beth allaf ei wneud i baratoi ar gyfer fy llawdriniaeth?

Gallwch wneud newidiadau nawr a fydd nid yn unig yn gwella llwyddiant eich llawdriniaeth, ond hefyd yn rhoi hwb i'ch iechyd yn y tymor hwy. Mae cleifion sy'n byw bywydau iach fel arfer yn gwella'n gynt ar ôl eu llawdriniaeth ac yn dioddef llai o gymhlethdodau.

Felly tra byddwch yn aros am eich triniaeth gall yr hyn a wnewch nawr gael effaith fawr iawn ar eich adferiad. Mae llawer o newidiadau y gallwch eu gwneud i leihau'r risgiau. Gall hyd yn oed newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr.

Mae bod cystal â phosibl yn arwain at eich llawdriniaeth hefyd yn lleihau'r risg y bydd angen ei ohirio a'i aildrefnu oherwydd nad ydych yn ddigon iach i'w gael ar y dyddiad a gynlluniwyd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi creu Ychwanegu at Bywyd ar-lein, sy'n rhoi llawer o wybodaeth werthfawr wedi'i theilwra i chi a ddatblygwyd i'ch helpu i gael y gorau o'ch triniaeth GIG.

Bydd gweithredu nawr i wella eich iechyd corfforol a'ch lles meddyliol nid yn unig yn lleihau'r risg o unrhyw gymhlethdodau yn ystod eich triniaeth, ond bydd hefyd o fudd i'ch adferiad a'ch iechyd hirdymor, gan wneud i chi deimlo'n well yn gynt.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Ychwanegu At Bywyd lle gallwch gwblhau'r asesiad iechyd personol.

Bydd arwain ffordd iach o fyw yn:

  • Gwella llwyddiant eich llawdriniaeth
  • Yn golygu bod eich llawdriniaeth yn fwy tebygol o ddigwydd
  • Lleihau eich amser adfer
  • Cyflymu eich rhyddhau o'r ysbyty

Sylwer: Mae'r fideo uchod wedi'i ddarparu gan drydydd parti ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Cadw'n heini ac ymarfer corff

Woman smiling in a swimming pool / Menyw yn gwenu mewn pwll nofio  Mae'n rhaid i'ch calon a'ch ysgyfaint weithio'n galetach ar ôl llawdriniaeth i helpu'ch corff i wella. Felly tra byddwch yn aros am eich llawdriniaeth ceisiwch gynyddu eich lefelau gweithgaredd. Ceisiwch wneud unrhyw weithgaredd sy'n gwneud i chi deimlo'n fyr o wynt o leiaf deirgwaith yr wythnos.

Gall nofio fod yn ddefnyddiol i'r rhai sydd â gordewdra neu boen yn y cymalau. Dechreuwch yn araf, arhoswch o fewn eich terfynau a stopiwch a gofynnwch am gyngor meddygol os byddwch yn datblygu problemau newydd gan gynnwys poen yn y frest, pendro neu guriadau calon afreolaidd.

Efallai y bydd eich meddyg teulu yn gallu eich cyfeirio at grwpiau ymarfer corff lleol.

Deiet iach

bwyd iach a lliwgar / healthy and colourful food  Mae angen i'ch corff atgyweirio ei hun ar ôl llawdriniaeth; gall bwyta diet iach cyn ac ar ôl eich llawdriniaeth fod o gymorth mawr. Mae hyn yn golygu cael digon o brotein a phump y dydd neu fwy o ffrwythau a llysiau. Mae'r rhain yn helpu i wella clwyfau a'ch system imiwnedd. Ewch yma i wefan Bwyta'n Iach y GIG am ragor o wybodaeth.

Sylwer: Mae'r ddolen hon ar gael yn Saesneg yn unig.

Pwysau

Os ydych chi dros bwysau, gall colli pwysau helpu i leihau'r straen ar eich calon a'ch ysgyfaint. Gall colli pwysau hefyd eich helpu i ostwng eich pwysedd gwaed, gwella lefel eich siwgr gwaed, lleihau poen yn eich cymalau, lleihau eich risg o glotiau gwaed ar ôl llawdriniaeth, lleihau eich risg o heintiau clwyfau ar ôl llawdriniaeth, eich galluogi i wneud ymarfer corff yn haws a lleihau y risg sy'n gysylltiedig â chael anesthetig. Ewch yma i wefan Pwysau Iach y GIG i gael rhagor o wybodaeth am fanteision colli pwysau cyn llawdriniaeth, a'r risgiau cynyddol o gael llawdriniaeth gyda gordewdra.

Sylwer: Mae'r ddolen hon ar gael yn Saesneg yn unig.

Bydd rhaglenni colli pwysau yn eich ardal leol hefyd. Efallai y bydd eich meddygfa neu fferyllfa yn gallu eich pwyso a'ch cyfeirio at gyngor.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Pwysau Iach Byw'n Iach, a grëwyd gan GIG Cymru, lle gallwch gwblhau hunanasesiad a fydd yn cynnig cyngor ac arweiniad sy'n benodol i chi.

Alcohol

Gall alcohol gael llawer o effeithiau ar y corff, ond yn bwysig iawn gall leihau gallu'r afu i gynhyrchu'r blociau adeiladu sy'n angenrheidiol ar gyfer iachau. Os ydych yn yfed yn rheolaidd, dylech sicrhau eich bod yn yfed o fewn y terfynau a argymhellir neu'n is. Os byddwch yn yfed mwy na hyn, dylech hefyd geisio torri i lawr cyn eich llawdriniaeth er mwyn gwella gallu eich corff i wella ar ôl llawdriniaeth ac i osgoi symptomau diddyfnu yn ystod eich arhosiad yn yr ysbyty.

Ysmygu

llaw yn dal pecyn o sigaréts / hand holding a pack of cigarettes  Mae rhoi'r gorau i ysmygu yn anodd, ond y newyddion da yw y gall rhoi'r gorau iddi neu dorri i lawr ychydig cyn llawdriniaeth leihau hyd eich arhosiad yn yr ysbyty a gwella iachâd clwyfau a gweithrediad yr ysgyfaint.

Mae paratoi ar gyfer llawdriniaeth yn cynnig cyfle gwirioneddol i ymrwymo i roi'r gorau i ysmygu. Gall eich fferyllfa leol ddarparu amnewid nicotin a chyngor am ddim neu ffoniwch “Help Fi i Stopio” ar 0800 085 2219 neu ewch yma i ddarganfod mwy ar ein tudalen Helpa Fi i Stopio .

 

Cyflyrau meddygol

Peiriant pwysedd gwaed / Blood pressure machine  Gall llawer o gyflyrau meddygol effeithio ar adferiad ar ôl llawdriniaeth. Mae'n bwysig sicrhau bod unrhyw gyflyrau hysbys yn cael eu rheoli cystal â phosibl cyn eich llawdriniaeth. Os ydych chi'n dioddef o unrhyw gyflwr meddygol (er enghraifft asthma/COPD, problemau'r galon, diabetes, pwysedd gwaed uchel, problemau thyroid, anemia) gweithio gyda'ch meddyg (meddyg teulu neu arbenigwr ysbyty) i reoli'r cyflyrau hyn mor dda â phosibl cyn eich llawdriniaeth.

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.