Neidio i'r prif gynnwy

Gwneuthurwr gwyliau / ymwelydd?

Ydych chi'n teimlo'n sâl ond nid argyfwng meddygol yw eich problem?

Gallwch fynd yma i  ymweld â gwiriwr symptomau ar-lein GIG 111 Cymru neu ffonio 111 tra yn Abertawe neu Castell-nedd Port Talbot. Mae 111 ar gael 24/7 a gallwch ei ddefnyddio i gael cyngor brys ar ba wasanaethau i'w cyrchu neu sut i reoli'ch salwch neu'ch cyflwr. Mae hyn yn cynnwys cyngor deintyddol brys, lle bydd nyrs ddeintyddol yn eich treialu dros y ffôn. Gallwch hefyd gael mynediad at wasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau trwy GIG 111 Cymru.

Pan fyddwch yn ffonio GIG 111 Cymru gyntaf, byddwch yn siarad â thriniwr galwadau hyfforddedig a allai ddelio â'ch mater. Os yw'r atebwr galwadau yn penderfynubod angen i chi siarad ag ymgynghorydd clinigol, cewch eich galw yn ôl cyn gynted ag y bydd un ar gael. Bydd y cynghorydd clinigol yn cynnig cyngor ar eich mater iechyd a gall eich cyfeirio at wasanaeth gofal iechyd amgen os oes angen.

Awgrym - diffoddwch yr opsiwn galwad rhyngrwyd os ydych chi'n defnyddio ffôn clyfar i ffonio, a defnyddiwch eich darparwr gwasanaeth yn lle. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn gysylltiedig â gwasanaeth lleol GIG 111 Cymru ac nid un y tu allan i'r ardal.

Gweler isod am restr o wasanaethau Gofal Sylfaenol amgen y gallai GIG 111 Cymru eich cyfeirio atynt:

A oes angen apwyntiad arferol ar gyfer eich mater iechyd?

Mynediad: Trwy'ch darparwr gofal iechyd / Meddygfa Teulu arferol ar ôl dychwelyd adref.
Dylid cyfeirio pob cyflwyniad arferol sydd angen meddyg teulu at eich meddyg eich hun pan ddychwelwch o'ch gwyliau. Os ydych chi'n teimlo bod eich mater arferol wedi gwaethygu a bod angen sylw brys arno bellach, gwelwch y rhestr o opsiynau isod.

A yw eich mater iechyd yn gysylltiedig ag anhwylder cyffredin?

Mynediad: Ymweld â fferyllfa, mae'r oriau agor yn amrywio.
Mae anhwylder cyffredin yn gyflwr hunangyfyngol neu syml. Ym Mae Abertawe rydym yn cynnig y Cynllun anhwylderau cyffredin sy'n caniatáu i fferyllwyr asesu a thrin hyd at 26 o anhwylderau cyffredin yn rhad ac am ddim. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael ym mhob un o'r 92 fferyllfa gymunedol ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Mae anhwylderau cyffredin yn cynnwys llid yr amrannau, poen cefn, dolur gwddf, diffyg traul, dolur rhydd, rhywbeth bach a cholig. Ewch yma i gael manylion y fferyllfeydd.

A oes angen apwyntiad meddyg teulu ar eich mater iechyd?

Mynediad : Dydd Llun i Ddydd Gwener 0800 - 1830.
Os nad yw eich mater iechyd yn argyfwng ac nad yw'n dod o fewn cylch gwaith anhwylderau cyffredin neu ofal brys, efallai y bydd angen help arnoch chi yn ystod y dydd gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol o fewn Meddygaeth Teulu. Mae hyn yn cynnwys meddygon teulu a nyrsys practis. I gael mynediad at wasanaethau Meddygaeth Teulu tra ar wyliau bydd angen i chi gwblhau cofrestriad dros dro gyda Phractis Meddyg Teulu lleol. Mae 49 o Feddygfeydd Teulu ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Ewch yma i ddod o hyd i restr o arferion. Sylwch y bydd eich galwad fel arfer yn cael ei threialu gan weithiwr iechyd proffesiynol a bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch y gwasanaeth gorau i gael mynediad ar gyfer eich cwyn sy'n cyflwyno. Efallai y bydd meddyg teulu neu nyrs yn cynnig galwad yn ôl i chi, y gofynnir ichi fynd i feddygfa ar gyfer apwyntiad wyneb i wyneb neu gael eich ailgyfeirio i wasanaeth arall fel Canolfan Gofal Sylfaenol Brys, Uned Mân Anafiadau neu'r Adran Achosion Brys. .

A oes angen i chi geisio gwasanaethau Gofal Sylfaenol brys y tu allan i oriau?

Mynediad: Dydd Llun i Ddydd Gwener 1830 - 0800, mynediad Dydd Sadwrn a Dydd Sul 24 awr.
Os yw eich mater iechyd heblaw argyfwng yn gofyn am gyswllt â gweithiwr iechyd proffesiynol y tu allan i oriau bydd tîm GIG 111 Cymru yn archebu galwad yn ôl i chi gyda chlinigydd. Efallai y bydd y clinigwr yn gallu asesu a thrin dros y ffôn neu gallant ofyn am apwyntiad wyneb i wyneb mewn Canolfan Gofal Sylfaenol Brys leol.