Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth Pobl 2024-2029

Rhagymadrodd

Croeso i Strategaeth Pobl Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe 2024-2029.

Mae’n strategaeth sy’n adlewyrchu ac yn mynd i’r afael â’r hyn a ddywedasoch wrthym yn ystod Ein Sgwrs Fawr. Fe’i hysgrifennwyd ar y cyd ag ystod eang o bartneriaid ac mae’n cyd-fynd â gweledigaeth newydd deng mlynedd y Bwrdd Iechyd i ddod yn Sefydliad o Ansawdd Uchel. Mae’r weledigaeth honno’n ein gweld yn rhoi ein cleifion a’n defnyddwyr gwasanaeth wrth galon popeth a wnawn.

Rydych chi, ein pobl, yn ganolog i gyflawni ein gweledigaeth uchelgeisiol ac mae’r Strategaeth Pobl hon yn ein galluogi i ganolbwyntio ar y cyd ar yr hyn sy’n bwysig i chi, gan greu amgylchedd lle rydych yn teimlo eich bod wedi’ch grymuso ac yn gallu ffynnu.

Rydyn ni eisiau diolch i chi am bopeth rydych chi'n ei wneud i wneud Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn lle gwych i weithio a derbyn gofal o ansawdd uchel.

 • Richard Evans, Prif Weithredwr Dros Dro
 • Debbie Eyitayo, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
 • Gary John, Cadeirydd Ochr y Staff
 • Nigel Hill, Is-Gadeirydd Ochr y Staff

 

Gweithiwr cymorth gofal iechyd a nyrs yn sgwrsio a gwenu.

 

Ewch yn syth i Ein Saith Nod Strategol

Ewch yn syth i Sut byddwn yn cyflawni'r strategaeth hon gyda'n gilydd?

Ewch yn syth i Pam ydym ni wedi datblygu'r strategaeth hon?

Ewch yn syth i Beth yw ein man cychwyn?

Ewch yn syth i Ein Themâu am fanylion ar yr hyn yr ydym yn canolbwyntio arno, sut y byddwn yn ei gyflawni a sut y byddwn yn mesur ein cynnydd.

 

Mae pedwar cydweithiwr benywaidd yn gwenu wrth ddesg. Un yn eistedd o flaen cyfrifiadur. Un yn eistedd ac yn siarad ar y ffôn a dau ar yr ochr arall yn sefyll ac yn gwenu.

 

Ein Saith Nod Strategol

 1. Ymgysylltiol, Cymhellol ac Iach. Rydym am i'n pobl deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu bod yn cael eu gwobrwyo a'u cefnogi'n deg.

 2. Denu a Recriwtio. Rydym am gael ein cydnabod fel cyflogwr o ddewis.

 3. Wedi'i Gynllunio'n Dda. Byddwn yn anelu at gael y nifer cywir o bobl fedrus yn gweithio ar y pethau cywir.

 4. Yn barod yn ddigidol. Rydym am sicrhau bod ein pobl yn teimlo'n barod ar gyfer ein dyfodol digidol.

 5. Dysgu ac Addysg Ardderchog. Byddwn yn cefnogi ein pobl i ddatblygu'r sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen arnynt.

 6. Arweinwyr sy'n Byw Ein Gwerthoedd. Rydym am i'n holl bobl fod yn esiampl o arweinyddiaeth gyfunol a thosturiol.

 7. Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Pherthyn. Byddwn yn ymdrechu i fod yn amrywiol ac yn gynhwysol, gan sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed.

 

Llun agos at aelod o staff mewn sgrybs glas yn dal dwylo gyda rhywun arall.

 

Sut byddwn yn cyflawni’r strategaeth hon gyda’n gilydd?

Trwy ein Haddewid Pobl newydd, ein Cytundeb Partneriaeth newydd gyda’n Partneriaid Undebau Llafur a’n gwerthoedd presennol:

Gofalu am ein gilydd: ym mhob cyswllt dynol yn ein holl gymunedau ac ym mhob un o'n hysbytai.

Gweithio gyda’n gilydd: fel cleifion, teuluoedd, gofalwyr, staff a chymunedau fel ein bod bob amser yn rhoi cleifion yn gyntaf.

Yn gwella bob amser: fel ein bod ar ein gorau i bob claf ac i'n gilydd.

 

Dwy gydweithiwr benywaidd yn edrych ar sgrin gliniadur

 

Pam ydym ni wedi datblygu'r strategaeth hon?

 • Mae ein pobl yn bwysig i ni. Rydym yn cyflogi bron i 14,000 o bobl ac yn cael ein cefnogi gan dros 300 o wirfoddolwyr. Rydym am sicrhau ein bod yn darparu profiad gwych o’n Bwrdd Iechyd i chi drwy hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a pherthyn ym mhopeth a wnawn. Rydym hefyd am sicrhau eich bod yn fedrus, yn llawn cymhelliant ac yn angerddol am ddarparu gofal o ansawdd uchel i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.
 • Mae ein cymunedau yn bwysig i ni. Mae ein strategaeth pobl yn cyd-fynd â'n gweledigaeth ddeng mlynedd i ddod yn sefydliad o ansawdd uchel a'n huchelgais i ddod yn ddarparwr gofal iechyd blaenllaw ar gyfer ein cymunedau. Rydym hefyd wedi ymrwymo i'n huchelgais i fod yn gyflogwr gwych i'n cymunedau drwy ehangu mynediad at rolau gofal iechyd a chryfhau arferion gwaith teg.
 • Mae ein hamgylchedd yn newid. Mae ein strategaeth hefyd yn cyd-fynd â strategaethau gweithlu cenedlaethol sy'n cydnabod ein bod yn wynebu heriau a newidiadau o'n blaenau. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn eich arfogi ac yn eich cefnogi i gwrdd â'r heriau hyn nawr ac yn y dyfodol.
 • Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i ddarparu profiad gwych i'n pobl. Mae pob un ohonom yn gyfrifol am ddarparu profiad gwych o'n Bwrdd Iechyd i'n pobl, sy'n cynnwys ein gwirfoddolwyr. Cyfathrebu gweledigaeth a rennir a set o gamau gweithredu lefel uchel yw rhan gyntaf ein taith i'n galluogi i gyflawni'r weledigaeth hon gyda'n gilydd. Bydd y camau hyn yn cael eu hadolygu'n flynyddol i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn berthnasol ac yn cyd-fynd â blaenoriaethau'r Bwrdd Iechyd.

 

Tri aelod o staff mewn gwisgoedd du yn ymgynnull o amgylch peiriant sy

 

 

Beth yw ein man cychwyn?
 • Ymgysylltiol, Cymhellol ac Iach:

Cynhaliwyd ein rhaglen ymgysylltu â’r Sgwrs Fawr ym mis Hydref 2022 a rhoddodd adborth cyfoethog i ni gan dros 1,400 o’n pobl. Mae'r adborth hwn wedi'i ddefnyddio i lywio'r camau gweithredu yn ein dogfen weledigaeth 10 mlynedd Un Ffordd y Bae a'r camau gweithredu yn y strategaeth bobl hon. Wrth i ni ddechrau cyflawni’r strategaeth hon, byddwn yn mesur gwelliannau mewn lefelau ymgysylltu drwy, er enghraifft, adolygu’r adborth o Arolwg staff GIG Cymru 2023. Byddem hefyd yn disgwyl gweld gostyngiad yn ein cyfradd ymadawyr 12 mis (10.4% ym mis Awst 2023) a’n cyfradd absenoldeb salwch (6.78% ar gyfer mis Gorffennaf 2023).

 • Denu a Recriwtio:

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo ein cyfleoedd gyrfa o fewn y Bwrdd Iechyd. Rhwng Ebrill 2023 a Hydref 2023, cynhaliom 12 digwyddiad a fynychwyd gan tua 1000 o bobl o ysgolion, colegau a grwpiau lleiafrifoedd ethnig. Fe wnaethom hefyd lansio ein gwefan brandio atyniad newydd a recriwtio dwyieithog yn 2023 i gynyddu diddordeb ym Mae Abertawe fel cyflogwr o ddewis. Yn 2022/23 cyflwynodd y Bwrdd Iechyd Dîm Adnoddau Canolog (Central Resourcing Team - CRT) i gefnogi recriwtio Gweithwyr Cymorth Nyrsio a Gofal Iechyd. Gwelodd y cymorth ychwanegol amserlenni recriwtio yn gostwng o 78.7 diwrnod gwaith (cyfartaledd BI) i 50.5 diwrnod gwaith (cyfartaledd CRT) a gwelliant ym mhrofiad ymgeiswyr (e.e. ym mis Mawrth 2022, roedd sgôr cyfathrebu o 100% gyda chymorth CRT, o gymharu â 35% heb).

 • Wedi'i Gynllunio'n Dda:

Ym mis Awst 2023, adroddwyd bod cyfradd swyddi gwag ein Bwrdd Iechyd tua 10%. Fodd bynnag, dim ond ciplun mewn amser y mae'r ffigur hwn yn ei roi ac nid yw'n ystyried recriwtio byw. Mae ymdrechion parhaus y CRT a'r Tîm Recriwtio Meddygol i lenwi swyddi gweigion wedi dechrau gweld ein gwariant ar bobl dros dro (ee staff asiantaeth) yn lleihau, a rhagwelir gostyngiad o £10m ar gyfer y flwyddyn ariannol hon. Fodd bynnag, mae angen mwy o gynllunio i sicrhau bod gennym ffynonellau cynaliadwy o bobl fedrus drwy, er enghraifft, ein proses gomisiynu addysg flynyddol, a bod ein pobl yn gweithio ar y pethau cywir.

 • Yn barod yn ddigidol:

Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gydag Addysg Gwella Iechyd Cymru i hyrwyddo offeryn hunanasesu parodrwydd digidol newydd, a fydd yn rhoi data dienw i’r Bwrdd Iechyd ar yr hyn sydd ei angen ar ein pobl i ddod yn barod yn ddigidol. Fodd bynnag, ym mis Mawrth 2023, roedd ein cyfradd ymateb fel Bwrdd Iechyd yn isel iawn ac felly mae angen i ni wneud mwy i hyrwyddo’r offeryn hwn fel y gallwn adolygu anghenion digidol ein pobl a chyflwyno mentrau cefnogol gwahanol.

 • Dysgu ac Addysg Ardderchog:

O fis Medi 2023, mae ein Bwrdd Iechyd yn cwrdd â’n targed i 85% o’n pobl fod wedi cwblhau pob un o’r 14 cymhwysedd craidd drwy fodiwlau hyfforddi statudol a gorfodol (86.2%), ond mae amrywiad o hyd ar draws gwahanol grwpiau staff, ac mae angen hynny i wella.

 • Arweinwyr sy'n Byw Ein Gwerthoedd:

Ar hyn o bryd mae gennym nifer o raglenni datblygu arweinyddiaeth ar gael i gefnogi ein pobl, a fynychwyd gan dros 1,000 o arweinwyr rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023. Fodd bynnag, roedd adborth o raglen ymgysylltu Ein Sgwrs Fawr ym mis Hydref 2022 yn awgrymu bod ymddygiadau arweinyddiaeth yn un o’r meysydd bod ein pobl yn dal i deimlo bod angen gwella felly rydym yn cydnabod bod gennym fwy o waith i’w wneud i gefnogi ein harweinwyr i ymgorffori’r hyn a ddysgwyd o’r rhaglenni hyn yn eu rolau bob dydd a bod ein pobl yn gweithio ar y pethau cywir.

 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Pherthyn:

Ar hyn o bryd mae gennym rwydweithiau staff ar waith i gefnogi ein pobl. Er enghraifft, nod ein rhwydwaith staff BAME yw dathlu amrywiaeth ethnig a diwylliannol a nod ein rhwydwaith Calon yw hyrwyddo lle cynhwysol a theg i bawb, waeth beth fo’u rhywioldeb neu hunaniaeth rhywedd. Fodd bynnag, mae angen gwella ein data pobl. Ym mis Mawrth 2022, roedd data ar goll ar gyfer bron i draean o'n pobl ar gyfer rhai nodweddion gwarchodedig (ee 19% ar goll o ddata ar ethnigrwydd, 27% ar gyfer crefydd a 28% ar gyfer cyfeiriadedd rhywiol).

Mae aelod o staff mewn gwisg goch yn sefyll wrth droli o gyflenwadau glanhau.

 

Ein themâu
 • Thema 1: Ymgysylltiol, Cymhellol ac Iach.

Menyw yn sefyll yn dal beic ac yn edrych allan i

 

 

 

 

 

 

Rydym am i'n pobl deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu bod yn cael eu gwobrwyo a'u cefnogi'n deg.

Pam rydym yn canolbwyntio ar hyn?

Gwyddom fod profiad gwych o waith a lefelau uchel o les yn arwain at brofiad gwych i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth. Rydym am i’n pobl deimlo’n falch o’r gofal a ddarparwn, teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu cydnabod a’u gwobrwyo’n deg am eu cyfraniad a theimlo’n gysylltiedig â’r Bwrdd Iechyd a’r timau y maent yn gweithio ynddynt.

Sylwch fod yr adborth a gawsom o’n rhaglen ymgysylltu Sgwrs Fawr 2022 wedi helpu i lywio’r camau gweithredu yn y strategaeth hon.

Sut byddwn yn cyflawni hyn?

Byddwn yn:

 • cyflawni’r argymhellion o’n rhaglen ymgysylltu Sgwrs Fawr, drwy ein Addewid Pobl newydd a’n cytundeb gyda’n Partneriaid Undebau Llafur
 • datblygu a chyflawni camau gweithredu a fydd yn ein cefnogi i gadw ein pobl, megis adolygu ein harferion gweithio hyblyg
 • darparu rhaglen adnabod pobl fel bod pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi
 • canolbwyntio ar lesiant ein pobl gyda mynediad amserol at gymorth Iechyd a Lles Galwedigaethol, darparu hyfforddiant a gwybodaeth berthnasol ac ymestyn ein rhwydwaith hyrwyddwyr llesiant
 • parhau i wrando ar ein pobl a gweithredu pan fyddant yn codi llais
 • gwreiddio diwylliant gwirfoddoli cadarnhaol ac ysbrydoli mwy i gyfranogi
 • adolygu prosesau ein pobl (AD) i gyd-fynd ag arfer gorau a diwylliant dysgu

Sut byddwn yn mesur ein cynnydd?

Byddwn yn adolygu ein presenoldeb, cyfraddau ymadawyr ac ymatebion o arolygon ymgysylltu a chyfweliadau ymadael a byddwn yn adolygu sut rydym yn gweithredu ein polisïau pobl (AD) i sicrhau ein bod yn gosod ein pobl yn y canol.

 

 • Thema 2: Denu a Recriwtio

Clinigwr benywaidd yn eistedd gyferbyn â dyn yn sgwrsio.

 

 

 

 

 

 

Rydym am gael ein cydnabod fel cyflogwr o ddewis.

Pam rydym yn canolbwyntio ar hyn?

Mae angen i ni sicrhau y gallwn ddenu a recriwtio’r bobl gywir, gyda’r sgiliau cywir, ar yr adeg gywir, i ddiwallu anghenion gofal iechyd ein cymunedau.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein cymunedau drwy ehangu mynediad i yrfaoedd gofal iechyd a hwyluso recriwtio lleol. Yn ogystal, ein huchelgais yw dod yn gyflogwr o ddewis mewn marchnad gystadleuol genedlaethol a rhyngwladol.

Sut byddwn yn cyflawni hyn?

Byddwn yn:

 • ehangu mynediad i yrfaoedd gofal iechyd drwy gynyddu ein profiad gwaith, prentisiaeth, a chyfleoedd arsylwi clinigol i raddedigion, yn enwedig gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol
 • cyflwyno Rhaglenni Gateway Academy i ddatblygu llwybrau gyrfa ar gyfer rolau anodd eu llenwi
 • parhau i hyrwyddo ein Bwrdd Iechyd fel lle gwych i weithio/gwirfoddoli
 • darparu cymorth adnoddau i wasanaethau i recriwtio i'w bylchau pobl feddygol a chlinigol
 • parhau i recriwtio’n foesegol rhai o’n pobl nyrsio a meddygol yn rhyngwladol, gan ehangu i broffesiynau eraill lle bo’n briodol
 • gwella profiad recriwtio ein hymgeiswyr, er enghraifft, drwy gynyddu ein cynnig hyfforddiant ar gyfer rheolwyr recriwtio

Sut byddwn yn mesur ein cynnydd?

Byddwn yn mesur nifer y cyfleoedd gyrfa a gynigiwn i'n cymunedau, faint rydym yn eu llenwi a'r effaith a gaiff hyn ar ein proffil amrywiaeth. Byddwn hefyd yn adolygu'r amser y mae'n ei gymryd i recriwtio ein pobl, profiad ein hymgeiswyr a'n cyfraddau swyddi gwag.

 

 • Thema 3: Wedi'i Gynllunio'n Dda

Aelod o staff mewn gwisg borffor yn defnyddio ipad

 

 

 

 

 

 

Byddwn yn anelu at gael y nifer cywir o bobl fedrus yn gweithio ar y pethau cywir.

Pam rydym yn canolbwyntio ar hyn?

Ni allwn ddarparu ein gwasanaethau heb ein pobl. Mae cynllunio a darparu gwasanaethau gofal iechyd cydgysylltiedig gyda phobl â’r sgiliau priodol yn hanfodol i wella canlyniadau i’n cleifion a defnyddwyr gwasanaethau.

Felly bydd angen i ni feithrin ein gallu i gynllunio ein pobl a chanfod atebion arloesol, weithiau gyda chymorth ein partneriaid, i oresgyn heriau ein pobl. Bydd angen i ni hefyd gofleidio ffyrdd newydd o weithio drwy osod ein timau o amgylch ein cleifion a defnyddwyr gwasanaeth.

Sut byddwn yn cyflawni hyn?

Byddwn yn:

 • gwella sgiliau cynllunio'r gweithlu a defnyddio data pobl
 • nodi’r bobl sydd eu hangen arnom a sut y byddwn yn eu dylunio, eu datblygu a’u darparu er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw risgiau/bylchau pobl sy’n dod i’r amlwg neu ar unwaith
 • datblygu timau gwych, mewn strwythurau llai hierarchaidd ac ar draws ffiniau amlddisgyblaethol, gan ganolbwyntio ar ganlyniadau cleifion/defnyddwyr gwasanaeth
 • gweithio gyda’n partneriaid rhanbarthol i gefnogi cynllunio gweithlu cydweithredol ar draws systemau
 • parhau i adolygu a diweddaru ein systemau pobl i wella cywirdeb ein data pobl
 • adolygu ein harferion pobl (AD/HR) fel eu bod yn hwyluso newid
 • dylunio ein gweithlu a’n rolau i gefnogi’r agenda datgarboneiddio/newid yn yr hinsawdd

Sut byddwn yn mesur ein cynnydd?

Byddwn yn mesur ein swyddi gweigion; effaith ar ansawdd a faint o arian rydym yn ei wario ar bobl dros dro i lenwi bylchau. Byddwn yn adolygu ein harferion pobl (AD) i sicrhau eu bod yn amserol ac yn cyflawni'r canlyniadau dymunol.

 

 • Thema 4: Parod yn Ddigidol

Fferyllydd yn sganio ffôn cwsmer.

 

 

 

 

 

 

Rydym am sicrhau bod ein pobl yn teimlo'n barod ar gyfer ein dyfodol digidol.

Pam rydym yn canolbwyntio ar hyn?

Mae’n bwysig ein bod yn datblygu ein pobl i deimlo’n hyderus wrth ddefnyddio offer digidol, systemau a thechnoleg i helpu i wella mynediad at ein gwasanaethau, ein cefnogi i weithio’n fwy effeithlon, darparu triniaethau mwy effeithiol a darparu gwasanaethau gwell i’n cleifion a defnyddwyr gwasanaeth yn gyffredinol.

Fodd bynnag, rydym yn cydnabod bod hyn yn frawychus i rai o’n pobl, felly mae angen i ni i gyd chwarae rhan wrth gefnogi a meithrin hyder i gofleidio ein dyfodol digidol.

Sut byddwn yn cyflawni hyn?

Byddwn yn:

 • annog ein pobl i gwblhau’r hunanasesiad parodrwydd digidol cenedlaethol i’n helpu i ddeall beth sydd ei angen ar ein pobl, gan roi camau cefnogol ar waith lle bo angen
 • datblygu cynlluniau mwy cadarn wrth integreiddio atebion digidol newydd i sicrhau bod yr effaith ar ein pobl wedi’i hystyried yn llawn, gan gynnwys unrhyw newid diwylliannol sydd ei angen i’w gwreiddio
 • datblygu canllawiau ar sut y gall ein pobl ofalu am eu lles wrth ddefnyddio offer a thechnolegau digidol
 • ehangu ein Rhwydwaith Hyrwyddwyr Digidol Office 365 i ddarparu mwy o gymorth digidol
 • darparu hyfforddiant ar gyfer datrysiadau digidol a data, gan weithio gyda’n partneriaid Undebau Llafur i ddod o hyd i gyllid lle bo angen
 • parhau i sganio'r gorwel ar gyfer technolegau newydd neu well

Sut byddwn yn mesur ein cynnydd?

Byddwn yn adolygu adborth gan ein pobl ar yr hyn sydd ei angen arnynt, ar ein digwyddiadau hyfforddi ac effaith atebion digidol newydd, lle bo modd. Byddwn hefyd yn cadw llygad ar ein metrigau llesiant pobl, gan gynnwys ymatebion i arolygon ymgysylltu.

 

 • Thema 5: Dysgu ac Addysg Ardderchog

Dau fferyllydd yn gweithio efo cyfrifiaduron a gwên.

 

 

 

 

 

 

Byddwn yn ymdrechu i ddatblygu'r sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen ar ein pobl.

Pam rydym yn canolbwyntio ar hyn?

Mae ymchwil yn cadarnhau bod gan fuddsoddi yn natblygiad ein pobl ran allweddol i’w chwarae mewn ymgysylltu a llesiant, yn ogystal â recriwtio a chadw. Yn ogystal, mae gwella rhai sgiliau penodol, megis y defnydd o'r Gymraeg, yn gysylltiedig â gwell profiad i gleifion a defnyddwyr gwasanaeth a gofal iechyd o ansawdd uwch.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein pobl i gyrraedd eu llawn botensial fel rhan sylfaenol o'n haddewid i bobl a'n diwylliant sefydliadol, gyda'n gwerthoedd wrth wraidd y broses gyflawni.

Sut byddwn yn cyflawni hyn?

Byddwn yn:

 • gwella cyfleoedd dysgu ar gyfer ein pobl, yn enwedig o fewn eu 12 mis cyntaf o gyflogaeth ee trwy drefniadau cyfeillio
 • gwella ymwybyddiaeth o fentrau Llywodraeth Cymru sy’n cynyddu sgiliau proffesiynol ac yn hybu gyrfaoedd, gan gynnwys prentisiaethau
 • cyflwyno cynlluniau peilot i’n pobl ddysgu a defnyddio’r Gymraeg
 • parhau i hyrwyddo dysgu trwy hyfforddiant statudol a gorfodol
 • adolygu a gwerthuso cynnwys ein rhaglenni addysg a dysgu i sicrhau eu bod yn bodloni anghenion ein pobl ac yn parhau i fod yn gydnaws â'n gweledigaeth
 • sicrhau ein bod yn gweithio'n effeithiol gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Prifysgol Abertawe a phartneriaid addysg eraill i gynllunio a chyflawni ein gofynion addysgol
 • trawsnewid ein cyfleoedd hyfforddi a mentora i gynyddu hygyrchedd i’n holl bobl
 • datblygu ein strategaeth addysg

Sut byddwn yn mesur ein cynnydd?

Byddwn yn adolygu mynediad yn ogystal â nifer y staff sy'n cwblhau hyfforddiant a'u hadborth gwerthuso. Byddwn hefyd yn gwerthuso effeithiolrwydd ein mentrau hyfforddi a mentora.

 

Thema 6. Arweinwyr sy'n Byw Ein Gwerthoedd

Delwedd pen ac ysgwyddau o nyrs yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera.

 

 

 

 

 

 

Rydym am i'n holl bobl fod yn esiampl o arweinyddiaeth gyfunol a thosturiol.

Pam rydym yn canolbwyntio ar hyn?

Mae llawer o dystiolaeth mai arweinyddiaeth sy'n cael yr effaith fwyaf ar ddiwylliant a pherfformiad tîm. Amlygwyd hwn hefyd fel maes yr oedd angen ei wella o adborth Ein Sgwrs Fawr.

Mae ein hathroniaeth arweinyddiaeth yn seiliedig ar adeiladu timau amlddisgyblaethol gwych gyda gweledigaeth gyffredin, sydd wedi'u grymuso i ddarparu gofal o ansawdd uchel i'n cleifion a defnyddwyr gwasanaeth.

Sut byddwn yn cyflawni hyn?

Byddwn yn:

 • adolygu ac adnewyddu ein rhaglenni datblygu arweinyddiaeth presennol i gynnwys egwyddorion arweinyddiaeth gyfunol a thosturiol
 • dylunio cyfres o fentrau datblygu arweinyddiaeth newydd ar gyfer pob lefel o arweinwyr clinigol ac anghlinigol sy’n ein cefnogi i wreiddio ein gwerthoedd, ein hymddygiad a chyflawni ein gweledigaeth 10 mlynedd Un Ffordd y Bae
 • parhau â’n gwaith cynllunio Rheoli Talent ac Olyniaeth a’i ehangu i alinio â’n prosesau arfarnu
 • datblygu gwefan SharePoint pobl er mwyn i’n pobl gael mynediad ac ymgysylltu â’n polisïau a’n prosesau pobl (AD), yn ogystal â safonau arfer gorau arloesol

Sut byddwn yn mesur ein cynnydd?

Byddwn yn mesur mynediad a nifer y staff ar ein rhaglenni arweinyddiaeth ac yn adolygu adborth gwerthuso. Byddwn yn adolygu adborth yn ymwneud ag arweinyddiaeth, rheolaeth ac arfarniadau o arolygon. Byddwn hefyd yn adolygu data o'n prosesau pobl (AD) ac o bryderon a godwyd trwy ein prosesau siarad yn ddiogel.

 

Thema 7: Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Pherthyn

Llun agos at aelod o staff mewn sgrybs glas yn dal dwylo gyda rhywun arall.

 

 

 

 

 

 

Byddwn yn ymdrechu i fod yn amrywiol ac yn gynhwysol, gan sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed.

Pam rydym yn canolbwyntio ar hyn?

Rydym am hyrwyddo diwylliant tosturiol sy'n gynhwysol ac yn deg, sy'n ffynnu ar amrywiaeth ac sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldebau. Rydym hefyd yn cydnabod o Ein Sgwrs Fawr bod ymdeimlad o berthyn yn bwysig i'n pobl.

Mae angen i ni gyflawni ein cyfrifoldebau cyfreithiol a amlinellir yn Safonau’r Gymraeg (sy’n ein galluogi i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr gwasanaeth/claf) a hefyd Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae gennym hefyd amcanion i’w cyflawni, fel y rhai yng Nghynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru a Safonau Cydraddoldeb Hiliol y Gweithlu (Workforce Race Equality Standards - WRES).

Sut byddwn yn cyflawni hyn?

Byddwn yn:

 • gwella ansawdd ein data pobl er mwyn datblygu gwybodaeth i greu amgylcheddau gwaith cynhwysol a rhyddhau manteision amrywiaeth i’n pobl
 • cefnogi ymhellach ymdeimlad o berthyn, datblygu ac ehangu’r sgyrsiau diwylliannol presennol i grwpiau staff eraill, gan gynnwys nodi a chefnogi Llysgenhadon Diwylliannol
 • datblygu a chyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth o gymhwysedd diwylliannol
 • adolygu arferion recriwtio i ddileu rhagfarn a mynd i'r afael â rhwystrau
 • hyrwyddo amrywiaeth a pherthyn drwy godi ymwybyddiaeth o’r cymorth sydd ar gael (e.e. rhwydweithiau staff) ar gyfer ein pobl a all fod ag un neu fwy o nodweddion gwarchodedig (e.e. yn ymwneud ag oedran, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol ac ati)
 • parhau i wrando ar ein pobl a gweithredu pan fyddant yn codi llais

Sut byddwn yn mesur ein cynnydd?

Byddwn yn adolygu ein sgoriau ymgysylltu â phobl yn erbyn nodweddion gwarchodedig, ein data pobl, ac yn gweithio gyda'n rhwydweithiau staff i fonitro effaith ein mentrau EDB.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Geirfa
 • Prentisiaethau: mae'r rhain yn cyfuno hyfforddiant ymarferol mewn swydd ag astudio.
 • Perthyn: pan fyddwn yn teimlo'n hapus neu'n gyfforddus oherwydd ein bod yn croesawu ac yn derbyn ein gilydd.
 • Hyrwyddwyr: ein pobl sy'n rhoi gwybod i gydweithwyr am wasanaethau/digwyddiadau perthnasol.
 • Arweinyddiaeth ar y cyd: pan fyddwn ni i gyd yn cymryd cyfrifoldeb, nid yn unig am ein swyddi ein hunain, ond am lwyddiant ein tîm a’n Bwrdd Iechyd yn gyffredinol.
 • Cytundeb: cytundeb ysgrifenedig wedi'i lofnodi sy'n eich rhwymo i wneud yr hyn yr ydych wedi'i addo.
 • Arweinyddiaeth dosturiol: yn creu amgylchedd lle nad oes bwlio, a lle mae dysgu a gwella ansawdd yn rhan o’n swyddi beunyddiol.
 • Llysgenhadon diwylliannol: ein pobl sy’n cynrychioli neu’n hyrwyddo diwylliannau gwahanol.
 • Cymhwysedd diwylliannol: ein hewyllys a’n gweithredoedd i feithrin dealltwriaeth o wahanol safbwyntiau diwylliannol ac i gryfhau diogelwch diwylliannol a chyfle cyfartal.
 • Sgyrsiau diwylliannol: trafodaethau cefnogol gyda'n pobl ynghylch gwahaniaethau diwylliannol.
 • Amrywiaeth: mae'n cyfeirio at gydnabod, parchu a gwerthfawrogi'r gwahaniaethau yn ein pobl.
 • Cyflogwr o ddewis: pan fydd ein diwylliant, ein harddull arwain a’n mentrau ymgysylltu â phobl yn ddymunol i’n potensial a phobl bresennol.
 • Wedi ymgysylltu: pan fyddwn yn teimlo'n frwdfrydig ac yn ymroddedig i'n rolau.
 • Cydraddoldeb: darparu cyfle cyfartal ac amddiffyn ein pobl rhag dioddef gwahaniaethu.
 • Recriwtio moesegol: cyflogi gweithwyr yn gyfreithlon, mewn modd teg a thryloyw sy'n parchu ac yn amddiffyn eu hawliau.
 • Wedi'i wobrwyo'n deg: pan fyddwn ni'n teimlo ein bod ni'n cael cydnabyddiaeth briodol am y gwaith rydyn ni wedi'i wneud.
 • Ansawdd uchel: amserol, effeithiol, effeithlon, diogel, teg ac yn canolbwyntio ar yr unigolyn.
 • Sganio'r gorwel: canfod arwyddion cynnar o ddatblygiadau a allai fod yn bwysig.
 • Cynhwysiant: i ba raddau rydym yn teimlo ein bod yn cael ein gwerthfawrogi a'n cynnwys.
 • Arloesedd: datrysiad newydd neu well.
 • Amlddisgyblaethol: pobl o wahanol ddisgyblaethau sy'n dod at ei gilydd i gyflawni nod cyffredin.
 • Partneriaid: sefydliadau gwahanol yn cydweithio i gyflawni nod cyffredin.
 • Nodweddion Gwarchodedig: Oedran, Anabledd, Ailbennu Rhywedd, Priodas a phartneriaeth sifil, Beichiogrwydd a Mamolaeth, Hil, Crefydd neu gred, Rhyw a Chyfeiriadedd Rhywiol.
 • Mentrau cadw: sut rydym yn cadw ein pobl.
 • Rhwydweithiau staff: man diogel i'n pobl sy'n rhannu un neu fwy o nodweddion gwarchodedig.
 • Strategaeth: cynllun gweithredu a luniwyd i gyflawni nod hirdymor neu gyffredinol.
 • Cynllunio olyniaeth: proses ar gyfer nodi ein safbwyntiau hollbwysig a datblygu cynlluniau gweithredu ar gyfer sut y byddwn yn llenwi’r swyddi hynny.
 • Grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol: gall hyn gynnwys (ond nid yw’n gyfyngedig i) bobl o gefndiroedd ethnig amrywiol, y gymuned LHDTC+ a’r rhai sydd â nodweddion gwarchodedig eraill.
 • Gwerthfawr: pan fyddwn yn teimlo'n bwysig a'n bod wedi gwneud gwaith da.
 • Lles: yn cyfeirio at ein hiechyd meddwl, emosiynol a chorfforol a ffordd iach o fyw.

Mae aelod o staff mewn sgrybs gwyrdd yn siarad â menyw.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.