Neidio i'r prif gynnwy

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Gwnaethom siarad â mwy na 6,000 o staff, cleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr a gyda'n gilydd fe wnaethom ddatblygu ein gwerthoedd.

Mae ein gwerthoedd yn dangos bod ein hymrwymiad i gydraddoldeb wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae cydraddoldeb yn ymwneud â sicrhau bod pobl yn cael eu trin yn deg. Nid yw'n ymwneud â ni yn trin pawb yr un peth, ond gweld pobl fel unigolion a chydnabod bod anghenion pawb yn cael eu diwallu mewn gwahanol ffyrdd. Rhaid inni fod yn sensitif, yn feddylgar ac yn hyblyg o ran sut rydym yn diwallu anghenion pob person.

Rydyn ni'n gwneud y peth iawn i bob person ac yn trin pawb ag urddas a pharch. Rydym yn amddiffyn urddas a phreifatrwydd pobl ac yn gweithredu pan welwn fod y rhain yn cael eu tanseilio.

Rydym yn gofalu am ein gilydd ym mhob cyswllt dynol ym mhob un o'n cymunedau a phob un o'n hysbytai.

Datblygwyd ein hamcanion cydraddoldeb trwy weithio gyda'n partneriaid. Gwnaethom ymgysylltu â phobl o wahanol grwpiau, gan feithrin cysylltiadau da. Mae'r amcanion wedi'u cynllunio i sicrhau bod ein gwasanaethau'n hygyrch i bawb a bod ein harferion cyflogaeth yn deg.

Mae ein hamcanion cydraddoldeb yn rhan o'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac yn sail i'n gwaith. Adroddir am gynnydd bob blwyddyn. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am ein hamcanion cydraddoldeb a'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol trwy ddilyn y ddolen hon.

Rydyn ni eisiau bod yn gynhwysol a gwella bob amser. Byddwn yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol i bawb. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw un dan anfantais oherwydd unrhyw un o'r canlynol (a elwir hefyd yn nodweddion gwarchodedig):

Oed, anabledd, ffydd neu gred, rhyw, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, cyfeiriadedd rhywiol, bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil, ailbennu rhywedd.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.