Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth gyfreithiol

Os ydych yn codi arian i ni, gwnewch yn glir eich bod yn codi arian er budd Elusen Iechyd Bae Abertawe. Cofiwch na all yr elusen dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am eich digwyddiad nac unrhyw un sy'n cymryd rhan ynddo. Os yw eich digwyddiad yn cynnwys y cyhoedd yn gyffredinol, rydym yn eich cynghori i geisio cyngor ynghylch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Mae amrywiaeth o gwmnïau a all ddarparu hyn.

Trin data trydydd parti: Fel rhan o’ch codi arian efallai y byddwch yn dod i gysylltiad â data personol a gwybodaeth sy’n perthyn i bobl sy’n ymwneud â’ch gweithgarwch. Chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod unrhyw ddata papur neu electronig sydd gennych yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018. Fel rheol gyffredinol, cadwch unrhyw ddata rydych wedi’i storio’n ddiogel ac yn ddiogel rhag colled, difrod neu fynediad heb awdurdod. Peidiwch â chadw data am fwy o amser nag sydd ei angen arnoch a pheidiwch â rhannu gwybodaeth am rywun heb eu caniatâd.

Rafflau ac arwerthiannau: Mae cynnal arwerthiant neu raffl yn ffordd wych o gynhyrchu arian heb fawr o gostau. Mae yna gyfreithiau llym yn ymwneud â phob loteri a raffl felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r rhain a gweithredwch eich arwerthiant neu raffl yn unol â hynny. Efallai y bydd amgylchiadau pan fydd angen trwydded. Ewch yma i gael mynediad i wefan y Rheoleiddiwr Codi Arian i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch hefyd fynd yma am wefan y Comisiwn Hapchwarae.

Rydym yn darparu dolenni i wefannau allanol at ddibenion gwybodaeth. Fodd bynnag, nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.