Neidio i'r prif gynnwy

Osgoi Anafiadau

Dyn yn gorwedd ar lawr a

Bob blwyddyn mae cannoedd o filoedd o bobl hŷn yng Nghymru yn cwympo, ac yn anffodus mae rhai'n brifo'u hunain.

Er y gall rhai cwympiadau arwain at anaf corfforol, i lawer gall y goblygiadau fod yn llawer ehangach yn aml gan y gall effeithio ar eu hyder.

Atal cwymp gartref

Mae yna nifer o eitemau bob dydd neu weithgareddau cyffredin sydd â'r potensial i arwain at gwympo gartref.

Dim ond rhai o’r risgiau yw gwifrau llusgo, rygiau rhydd a blancedi wedi’u gorchuddio â dodrefn.

Ond mae llawer o gamau y gallwch eu cymryd i helpu i leihau’r siawns o gwympo, gan gynnwys:

 • Lleihau ardaloedd anniben, yn enwedig mewn llwybrau cerdded cul ar risiau
 • Sicrhau bod yr ystafell yn olau ac wedi'i goleuo'n llawn wrth wneud tasgau
 • Cael gwared ar rygiau diangen a pheidio â chael rygiau rhydd ar arwynebau sgleiniog
 • Rhoi sylw i garpedi edau
 • Tacluso gwifrau llusgo
 • Defnyddio byrddau ochr wedi'u lleoli'n strategol i osgoi plygu a chyrraedd eitemau yn ddiangen
 • Gwisgo sliperi diogel a chaeedig, yn ddelfrydol gyda chlymu felcro
 • Gwisgo gynau gwisgo synhwyrol neu sicrhau bod eu gwregysau wedi'u clymu
 • Bod yn ymwybodol o sgertiau hir neu drowsus yn llusgo ar y llawr
 • Gwirio i weld a oes angen rheiliau ychwanegol o amgylch grisiau neu doiledau
 • Sicrhau bod uchder cadeiriau a thoiledau yn briodol.
Atal cwymp yn ystod tywydd oer

Gall misoedd y gaeaf ddod â thymheredd plymio, ochr yn ochr â rhew, eira a dail yn cwympo, a all gynyddu'r risg o gwympo.

Er cymaint yr hoffem barhau â'n cynlluniau a'n gweithgareddau dyddiol fel arfer, mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r tywydd cyn mentro allan.

Mae llawer o gamau y gallwn eu cymryd i leihau’r siawns o gwympo yn ystod cyfnod oer, o gwmpas y tŷ a thra allan.

Dyma rai awgrymiadau i helpu i leihau’r risg o gwympo y tu allan:

 • Mynd allan yn ystod y dydd i osgoi rhew cymaint â phosib
 • Defnyddio canllawiau pan fyddwch allan ac osgoi defnyddio rampiau
 • Gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o fwyd gartref, fel bara a llaeth, fel nad oes rhaid i chi fynd allan mewn tywydd gwael
 • Gadael i deulu a ffrindiau helpu gyda siopa
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwisgo ar gyfer y tywydd oer, yn enwedig gydag esgidiau call
 • Os ydych chi'n defnyddio blancedi wrth eistedd gartref, gwnewch yn siŵr eu bod yn cael eu rhoi i ffwrdd cyn sefyll
 • Cadw tramwyfeydd a llwybrau mor glir â phosibl
 • Byddwch yn ofalus wrth fynd i mewn ac allan o gar oherwydd gall y ddaear fod yn llithrig
 • Gwisgo menig i gadw'ch dwylo'n rhydd rhag ofn i chi lithro
 • Rhoi gwybod i bobl ble rydych chi'n mynd a phryd y byddwch chi'n ôl neu, lle bo'n bosibl, yn mynd gyda rhywun
 • Cadw mewn cysylltiad ag eraill dros y ffôn ac adnoddau ar-lein.
Sicrhewch fod gennych esgidiau synhwyrol

Dau bâr o sliperi, un pâr yn ddiogel ac yn synhwyrol tra bod
y gweddill yn pâr slip-on

Mae sliperi yn aml yn anrheg boblogaidd i anwyliaid oedrannus ond mae'n bwysig ystyried arddull a ffit y pâr a ddewiswch.

Gall esgidiau sydd wedi'u ffitio'n wael neu'n rhydd gynyddu'r risg o gwympo yn sylweddol.

Gall dewis sliperi priodol sy'n gafael yn y droed yn dda ac sydd â gwadnau gwrthlithro helpu i atal y risg o gwympo ymhlith pobl hŷn.

Dylid osgoi sliperi heb gefnau, bysedd traed agored neu sawdl uchel gan nad ydynt yn cynnig digon o afael neu gynhaliaeth.

Dylid rhoi sliperi hen neu wedi treulio yn eu lle, yn ogystal â sliperi caeedig y mae eu sodlau wedi'u gwastatáu dros amser, gan nad ydynt yn darparu cynhaliaeth addas.

Nid yw esgidiau gyda gwadnau sbwng yn opsiwn addas ychwaith.

Adnoddau ar-lein

Dilynwch y ddolen hon i gael mynediad at wybodaeth atal cwympiadau ar wefan Age Cymru.

Dilynwch y ddolen hon i ddod o hyd i ragor o awgrymiadau ar atal cwympiadau ar wefan Care & Repair Cymru.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen mwy am atal cwympiadau ar wefan Age Connects Cymru.

Gwrandewch i gyngor am wisgo esgidiau call

Gwrandewch i gyngor am atal cwympiadau yn ein fideo

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.