Neidio i'r prif gynnwy

Elusen Iechyd Bae Abertawe

Croeso

Elusen Iechyd Bae Abertawe yw elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Gyda'ch cymorth a'ch cefnogaeth werthfawr, mae'r arian a godir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer offer, hyfforddiant staff, ymchwil a phrosiectau arbennig sy'n mynd y tu hwnt i'r hyn y gall y GIG ei ddarparu. Mae hyn yn cynnwys Cronfa Ganser De Orllewin Cymru, sy’n cefnogi Canolfan Ganser De-orllewin Cymru yn Ysbyty Singleton.

Mae codi arian yn ffordd werth chweil i’n cefnogwyr tosturiol gymryd rhan ym mha bynnag ffordd y gallant. Mae ein cefnogwyr wedi rhedeg, beicio, dringo mynyddoedd, pobi cacennau i enwi dim ond rhai, a’r cyfan er mwyn codi arian hanfodol i’n bwrdd iechyd. Mae gennym lawer o wahanol ddigwyddiadau a syniadau codi arian i ddewis ohonynt - neu byddwch yn greadigol a breuddwydio am rai eich hun.

Beth bynnag y byddwch yn dewis ei wneud, byddwch yn codi arian i helpu ymchwil, offer, lles cleifion a staff ledled Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Mae gan bron bob ward ac adran eu cronfa eu hunain felly os oes gennych chi reswm personol dros fod eisiau rhoi rhywbeth yn ôl am y gofal rydych chi neu anwylyn wedi’i dderbyn, gallwn sicrhau y bydd yr arian a godwch yn mynd yn uniongyrchol yno.

Cael hwyl. Heriwch eich hun. Newid bywydau.

Sut gallwch chi ein cefnogi

Ar-lein

Gallwch gyfrannu’n uniongyrchol ar-lein, a gallwch ddewis i ba adran yr hoffech anfon eich rhodd: Ewch yma i gael mynediad at y ddolen rhodd uniongyrchol.

JustGiving

Mae Just Giving yn ffordd wych o godi arian yn y gymdeithas gynyddol ddi-arian yr ydym yn byw ynddi heddiw a gellir rhannu eich cyswllt yn hawdd ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Wrth sefydlu eich tudalen Ewch yma i'n tudalen JustGiving.

Wrth ysgrifennu eich stori, os soniwch am ba gronfa rydych yn codi arian a chod y gronfa (gallwn roi hwn i chi), bydd ein hadran gyllid yn gwybod ble i gredydu’r arian a godwyd unwaith y bydd y dudalen wedi’i chau. E-bostiwch ni ar: swanseabay.healthcharity@wales.nhs.uk neu ffoniwch ni — gweler manylion cyswllt llawn isod.

Angen ffurflenni noddi ar gyfer eich digwyddiad? Ewch yma i lawrlwytho ffurflenni noddi. 

Os ydych yn codi arian i ni, gwnewch yn glir eich bod yn codi arian er budd Elusen Iechyd Bae Abertawe. Cofiwch na all yr elusen dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am eich digwyddiad nac unrhyw un sy'n cymryd rhan ynddo. Os yw eich digwyddiad yn cynnwys y cyhoedd yn gyffredinol, rydym yn eich cynghori i geisio cyngor ynghylch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Mae amrywiaeth o gwmnïau a all ddarparu hyn.

Cymorth Rhodd

Peidiwch ag anghofio efallai y byddwch hefyd yn gallu Cymorth Rhodd i ni heb unrhyw gost ychwanegol i chi os ydych yn byw yn y DU ac yn drethdalwr: Ewch yma i lawrlwytho'r ffurflen Cymorth Rhodd. Donating through Gift Aid means we can claim an extra 25p for every £1 you give. It will not cost you any extra.

Gall elusennau hawlio Cymorth Rhodd ar y rhan fwyaf o roddion, ond mae rheolau llym yn ymwneud ag ef. Ni ellir hawlio Cymorth Rhodd ar werthiant tocynnau, gwerthiant tocynnau raffl, cynigion arwerthiant buddugol nac unrhyw beth heblaw rhodd unigol. Ewch yma i gael rhagor o wybodaeth am reolau Cymorth Rhodd.

Trwy'r post

Cyfrannwch drwy'r post: Rydym yn croesawu sieciau, ond peidiwch ag anfon arian parod. Dylid gwneud sieciau'n daladwy i Elusen Iechyd Bae Abertawe, a dylai'r adran yr ydych yn dymuno elwa o'ch rhodd gael ei hysgrifennu'n glir ar y cefn.

Cynhwyswch nodyn amdanoch chi'ch hun a'ch manylion cyswllt gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost fel y gallwn anfon cadarnhad atoch ein bod wedi derbyn eich rhodd. Ni fyddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt ar gyfer unrhyw beth arall. Dylid anfon sieciau at: Elusen Iechyd Bae Abertawe, Pencadlys, 1 Porth Talbot, Port Talbot, SA12 7BR.

Os yw eich codi arian yn cynnwys arian parod, cysylltwch â ni a gallwn drefnu i gwrdd â chi i dalu hwn i mewn yn un o'n swyddfeydd arian.

Rhoi er cof

Many of the people who donate to the Swansea Bay Health Charity will be making that donation in memory of a loved one.

To support family and friends during what can be very difficult times, we can liaise with funeral directors to ensure donations in lieu of flowers are carefully receipted.

We can also support friends and family who plan to undertake fundraising in tribute of their loved one.

Please feel free to contact us to chat through the options. Mae ein manylion cyswllt isod.

Cyfrannwch i ni yn eich ewyllys

Ar ôl gwneud trefniadau i adael anrhegion i deulu, ffrindiau neu anwyliaid yn eich ewyllys, mae cymynrodd neu gymynrodd i Elusen Iechyd Bae Abertawe yn ffordd o sicrhau y gallai eraill dderbyn cymorth gennym ni ymhell i'r dyfodol.

Camsyniad cyffredin yw bod yn rhaid i gymynrodd fod yn swm enfawr o arian. Nid yw hyn yn wir. Waeth pa mor fach neu fawr yw eich rhodd, gallwch fod yn sicr y bydd yn gwneud gwahaniaeth i'n gwaith.

Os byddwch yn penderfynu cefnogi Elusen Iechyd Bae Abertawe yn y modd hwn, rhaid i chi yn gyntaf benderfynu pa fath o anrheg yr hoffech ei adael - cymynrodd ariannol (swm sefydlog o arian) neu gymynrodd weddilliol (canran o'ch ystâd). Rydym yn eich cynghori i ymgynghori â chyfreithiwr ar yr hyn sydd orau ar gyfer eich amgylchiadau penodol chi.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio cyfreithiwr i ddrafftio eich ewyllys i sicrhau bod geiriad eich ewyllys yn bodloni eich dymuniadau. Bydd drafft wedi'i ddrafftio'n gywir yn sicrhau y bydd eich dymuniadau'n cael eu parchu.

Yn aml gofynnir i ni a ellir defnyddio rhoddion i ariannu gwaith penodol neu brynu darn arbennig o offer. Ymdrechwn i gadw at ddymuniadau ein cefnogwyr bob amser ond cofiwch erbyn i’ch ewyllys ddod yn effeithiol mae’n bosibl iawn y bydd y dirwedd gofal iechyd wedi newid o ran offer a thriniaethau. Byddem felly yn gofyn i chi gyfrannu at gronfa benodol yn hytrach na diben penodol fel bod eich rhodd yn cael ei defnyddio yn y ffordd orau bosibl.

Cyfrannwch mewn nwyddau

Nid oes rhaid i chi roi arian i fod yn rhoddwr. Bob blwyddyn rydym yn derbyn cymorth amhrisiadwy gan gwmnïau sy’n gallu rhoi nwyddau, gwasanaethau neu amser eu gweithwyr i’r elusen. Mae eich amser yn werthfawr i ni boed yn cael ei ddefnyddio ar gyfer codi arian mewn gweithle neu gyda ffrindiau, dosbarthu gwybodaeth cyhoeddusrwydd, gwerthu tocynnau digwyddiad neu wirfoddoli gyda ni.

Mae rhoi rhodd mewn nwyddau yn ffordd wych o gefnogi ein hymdrechion codi arian gan ein helpu i arbed arian a hyrwyddo ein gwaith.

Mae yna lawer o ffyrdd gwerthfawr eraill y gallwch chi ein cefnogi ni. Gwirfoddolwch eich gwasanaethau proffesiynol neu sgiliau i helpu gyda'n hymdrechion codi arian neu yn syml gwirfoddoli eich amser i helpu marsial neu bwced casglu yn ein digwyddiadau.

Cefnogwch ein digwyddiadau trwy gynnig eich cynhyrchion neu wasanaethau, er enghraifft helpwch ni i ddarparu lluniaeth i westeion.

Cyfrannwch wobrau ar gyfer raffl neu arwerthiant

Mae cynnal arwerthiant neu raffl yn ffordd wych o gynhyrchu arian heb fawr o gostau. Mae yna gyfreithiau llym yn ymwneud â phob loteri a raffl felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r rhain a gweithredwch eich arwerthiant neu raffl yn unol â hynny. Efallai y bydd amgylchiadau pan fydd angen trwydded. Ewch yma i gael mynediad i wefan y Rheoleiddiwr Codi Arian i gael rhagor o wybodaeth. 

Gallwch hefyd fynd yma am wefan y Comisiwn Hapchwarae.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu eisiau gwybod mwy, cysylltwch â ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Ebost: swanseabay.healthcharity@wales.nhs.uk

Ffon: 01639 683684

Ysgrifennwch atom: 

Elusen Iechyd Bae Abertawe,

Pencadlys

1 Porth Talbot

Port Talbot, SA12 7BR

Neu cysylltwch ag aelodau’r tîm yn uniongyrchol:

Mike Westerman, Pennaeth Codi Arian Dros Dro – Corfforaethol, Ymddiriedolaeth a Sefydliadau, Cymynroddion.

Ebost: Mike.Westerman@wales.nhs.uk

Cathy Stevens – Cymuned ac ysgolion

Ffon: 07977659590

Ebost: Cathy.Stevens@wales.nhs.uk

Lewis Bradley – Digwyddiadau a nawdd

Ffon: 07977659647

Ebost: Lewis.Bradley@wales.nhs.uk

Jon Evans – Staff yn codi arian a chyfryngau cymdeithasol

Ffon: 07977659602

Ebost: jonathan.evans5@wales.nhs.uk

Cathy Morgans – Cyllid (cysylltwch â Cathy os ydych yn un o’n Rheolwyr Cronfa)

Email : Cathy.Morgans@wales.nhs.uk

Michelle Barrett – Swyddog Codi Arian

Email: Michelle.Barrett1@wales.nhs.uk

Gwybodaeth gyfreithiol

Os ydych yn codi arian i ni, gwnewch yn glir eich bod yn codi arian er budd Elusen Iechyd Bae Abertawe. Cofiwch na all yr elusen dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am eich digwyddiad nac unrhyw un sy'n cymryd rhan ynddo. Os yw eich digwyddiad yn cynnwys y cyhoedd yn gyffredinol, rydym yn eich cynghori i geisio cyngor ynghylch yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Mae amrywiaeth o gwmnïau a all ddarparu hyn.

Trin data trydydd parti: Fel rhan o’ch codi arian efallai y byddwch yn dod i gysylltiad â data personol a gwybodaeth sy’n perthyn i bobl sy’n ymwneud â’ch gweithgarwch. Chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod unrhyw ddata papur neu electronig sydd gennych yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018. Fel rheol gyffredinol, cadwch unrhyw ddata rydych wedi’i storio’n ddiogel ac yn ddiogel rhag colled, difrod neu fynediad heb awdurdod. Peidiwch â chadw data am fwy o amser nag sydd ei angen arnoch a pheidiwch â rhannu gwybodaeth am rywun heb eu caniatâd.

Rafflau ac arwerthiannau: Mae cynnal arwerthiant neu raffl yn ffordd wych o gynhyrchu arian heb fawr o gostau. Mae yna gyfreithiau llym yn ymwneud â phob loteri a raffl felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r rhain a gweithredwch eich arwerthiant neu raffl yn unol â hynny. Efallai y bydd amgylchiadau pan fydd angen trwydded. Ewch yma i gael mynediad i wefan y Rheoleiddiwr Codi Arian i gael rhagor o wybodaeth. Gallwch hefyd fynd yma am wefan y Comisiwn Hapchwarae.

Rydym yn darparu dolenni i wefannau allanol at ddibenion gwybodaeth. Fodd bynnag, nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.