Neidio i'r prif gynnwy

Angen gofal brys?

Dyn yn gwenu at y camera yn dal taflen mewn fferyllydd

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth ar sut i dderbyn gofal brys os ydych chi neu aelod o'r teulu yn sâl.

111 gwasanaeth ffôn

111 yw'r rhif rhad ac am ddim i bobl gael mynediad i'r gofal cywir gan y gweithiwr proffesiynol cywir 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae'n dwyn ynghyd wasanaethau NHS Direct Wales a meddygon y tu allan i oriau.

Sut mae'n gweithio:

 • Bydd eich galwad yn cael ei hateb gan drinwr galwadau profiadol a hyfforddedig iawn a fydd yn gofyn cyfres o gwestiynau a fydd yn eu helpu i nodi brys yr alwad.
 • Bydd y galwadau hynny'n mynd at gynghorydd nyrsio ar gyfer brysbennu ffôn.
 • Byddant yn darparu cyngor ar y gofal sydd ei angen, boed hynny'n hunanofal neu'n atgyfeiriad i wasanaeth arall fel apwyntiad meddyg teulu y tu allan i oriau, Uned Mân Anafiadau neu Adran Achosion Brys.
 • Mae tîm arbennig o feddygon teulu, nyrsys a fferyllwyr hefyd ar gael gyda'r nos ac ar benwythnosau i ddelio â galwadau penodol gan gynnwys y rheini am fân afiechydon neu reoli meddyginiaeth.

Isod fe welwch gyngor pellach ar sut i dderbyn gofal am fân gyflyrau/gofal deintyddol neu i ddod o hyd i'ch gwasanaeth GIG lleol.

 

Fferyllfeydd / fferyllwyr

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael cyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer cyflyrau cyffredin, yn enwedig ar ôl i feddygfeydd Meddygon Teulu gau am y dydd ac ar benwythnosau.

Mae rhai o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu yn cael ei wneud yn awr gan fferyllwyr yn lle hynny. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth presgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb fod angen gweld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim.

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn eu cymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, bydd yn eich cyfeirio.

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Anhwylderau Cyffredin, dilynwch y ddolen hon. Sylwch fod y ddolen hon yn Saesneg.

Dyma'r anhwylderau cyffredin a gwmpesir gan y cynllun
 • Acne

 • Brech cewynnau

 • Brech yr ieir

 • Camdreuliad 

 • Casewin

 • Clefyd y gwair 

 • Colig

 • Dermatitis

 • Dolur gwddf a thonsilitis

 • Dolur rhydd

 • Doluriau annwyd

 • Ferwcau

 • Llau pen

 • Llid yr amrannau

 • Llindag y geg 

 • Llindag y wain

 • Llygad sych

 • Llyngyr edau

 • Peils (Clwy'r marchogion)

 • Poen Cefn

 • Rhwymedd

 • Sgabies 

 • Tarwden y Traed

 • Torri dannedd

 • Wlserau'r geg

 • Y darwden

 

Deintyddion

Os bydd poen dannedd neu gwm yn datblygu cysylltwch â'ch deintydd eich hun gan y gallant ddarparu triniaeth frys.

Os nad ydych wedi'ch cofrestru ag ymarfer neu yn datblygu problem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Os ydych chi'n derbyn triniaeth ddeintyddol frys, y tâl fydd £ 14 oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu taliadau GIG. Os nad oes rhaid i chi dalu am driniaeth, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn pan fyddwch chi'n mynychu'r practis.

Dyw ddannoedd ar ei ben ei hun (er enghraifft, ddannodd heb unrhyw symptomau cysylltiedig eraill neu arwyddion) ddim yn argyfwng deintyddol. Ni ddylai cleifion sydd â'r ddannoedd fynd i Adran Achosion Brys.

Optegwyr

Gall eich optegydd lleol ddarparu apwyntiadau brys.

Ffisiotherapi

Ewch i'r dudalen hon i gael manylion cyswllt a gwybodaeth ar sut i gael mynediad at ffisiotherapi cleifion allanol.

Iechyd rhywiol

Mae llinell gymorth y gwasanaethau iechyd rhywiol ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau, 8am i 4.30pm a dydd Gwener 8am i 2pm. Ffôn: 0300 5550279.

Ewch i'r dudalen hon i gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau iechyd rhywiol, canllawiau i STIs ac atal cenhedlu a'n Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd. 

Mân anafiadau

Mae oedolion a phlant dros un blwydd oed sydd wedi cael damwain yn yr wythnosau diwethaf i'w gweld yn Uned Mân AnafiadauYsbyty Castell-nedd Port Talbot .

Mae ar agor rhwng 7.30am ac 11.00pm, saith diwrnod yr wythnos, yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX. Rhif cyswllt: 01639 862160

Mae tîm profiadol o ymarferwyr nyrsio brys sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig, nyrsys brysbennu a gweithwyr cymorth gofal iechyd yn trin cleifion am fân gyflyrau gan gynnwys:

 • toriadau a mân losgiadau
 • ysigiadau a straeniau
 • esgyrn wedi torri
 • datgymalu'r ysgwydd, bysedd a bysedd traed
 • anafiadau i'r pen a'r wyneb heb golli ymwybyddiaeth ac nid yw'r claf yn cymryd meddyginiaeth gwrthgeulydd (teneuwr gwaed).
 • anafiadau i'r gwddf, lle rydych chi'n symudol heb unrhyw binnau na nodwyddau yn eich breichiau
 • anafiadau cefn lle rydych chi'n symudol ac nid yw'r boen wedi digwydd wrth i chi droi'ch cefn neu godi rhywbeth
 • cyrff tramor i lygaid, clustiau a thrwyn
 • anafiadau llygaid a chlust nad ydynt yn treiddio
 • anafiadau i'r asennau lle nad ydych chi'n pesychu gwaed ac nad oes gennych haint ar y frest
 • brathiadau (pryfed, anifail neu ddynol)
 • pigiadau pryfed
 • ymosodiadau.

NI ALL y tîm trin:

 • symptomau Covid-19
 • annwyd, peswch, dolur gwddf, poen clust, brechau, tymereddau
 • heintiau wrinol, systitis neu broblemau cathetr
 • problemau deintyddol
 • damwain gydag anaf i abdomen / stumog
 • poen yn y frest
 • problemau anadlu
 • strôc
 • coesau, cymalau neu gefnau poenus
 • cwynion croen gan gynnwys cornwyd a brechau
 • clwyfau na chawsant eu hachosi yn ystod damwain.

 

Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Singleton

Byddwch yn ymwybodol bod yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Singleton ar gau dros dro, hyd nes y bydd y bwrdd iechyd a'r Cyngor Iechyd Cymunedol yn ei ystyried ar y ffordd ymlaen.