Neidio i'r prif gynnwy

Angen gofal brys?

Sut i gael gofal brys i chi'ch hun neu rywun arall:

Os yw'n salwch neu anaf difrifol neu sy'n peryglu bywyd ffoniwch 999 neu ewch i'r Adran Achosion Brys, dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth.

I gael cyngor 24/7 pan fydd yn fater brys ond nid argyfwng ewch yma ar gyfer gwiriwr symptomau ar-lein GIG Cymru neu ffoniwch 111. Am fwy o wybodaeth am beth yw'r gwasanaeth ffôn 111 a sut y gall helpu, gweler isod.

I gael mynediad i'r gwasanaeth meddyg teulu y tu allan i oriau, pan fydd eich meddygfa ar gau, ffoniwch 111.

Am fân anafiadau, ewch i'n Huned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Ewch i'r dudalen hon am fwy o wybodaeth am yr UMA a'r mathau o anafiadau y mae'n eu trin. Sylwer: mae'r UMA yn trin anafiadau i'r corff yn unig ac ni all drin salwch. Peidiwch â mynd i'r UMA os oes gennych salwch, poen yn y frest, strôc ac ati. Oherwydd pwysau staffio, mae'r oriau agor yr UMA wedi newid dros dro i 8yb-9yp, saith diwrnod yr wythnos. *Gweler y diweddariad ar waelod y dudalen hon am fwy o wybodaeth.

Mwy o fanylion am wasanaethau gofal brys

Gwiriwr symptomau ar-lein GIG Cymru

Mae'r gefnogaeth ar-lein hon ar gael 24/7. Ewch yma am wiriwr symptomau 111 ar-lein GIG Cymru i gael cyngor.

Gwasanaeth ffôn 111

111 yw’r rhif ffôn rhad ac am ddim i bobl gael mynediad at y gofal cywir gan y gweithiwr proffesiynol cywir 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Mae’n dod â Galw Iechyd Cymru a gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau ynghyd.

Sut mae'n gweithio:

  • Bydd eich galwad yn cael ei hateb gan ddeilydd galwadau profiadol sydd wedi'i hyfforddi'n dda a fydd yn gofyn cyfres o gwestiynau a fydd yn eu helpu i nodi pa mor frys yw'r alwad.
  • Bydd y galwadau hynny'n mynd at gynghorydd nyrsio ar gyfer brysbennu dros y ffôn. Byddant yn rhoi cyngor ar y gofal sydd ei angen boed hynny'n hunanofal neu'n atgyfeirio i wasanaeth arall fel apwyntiad meddyg teulu y tu allan i oriau, Uned Mân Anafiadau neu Adran Achosion Brys.
  • Mae tîm arbennig o feddygon teulu, nyrsys a fferyllwyr hefyd ar gael gyda'r nos ac ar benwythnosau i ddelio â rhai galwadau gan gynnwys rhai am fân salwch neu reoli meddyginiaethau.
  • Diffoddwch alwadau WiFi os ydych chi'n defnyddio ffôn symudol, gan fod yr ap hwn yn atal y gwasanaeth rhag adnabod eich lleoliad, felly efallai y byddwch chi'n cael trafferth cyrraedd y gwasanaeth 111 Cymraeg. Defnyddiwch eich gwasanaeth darparwr ffôn symudol arferol yn lle hynny i ffonio 111.

Gymorth iechyd meddwl brys 111

Mae cymorth iechyd meddwl 24/7 bellach ar gael dros y ffôn ym Mae Abertawe. Gall pobl sy'n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sydd angen cymorth brys gyda materion iechyd meddwl nawr ffonio tîm o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol am ddim, ddydd neu nos.

Mae ffonio 111 a dewis opsiwn 2 yn rhoi galwyr mewn cysylltiad uniongyrchol â thîm o 20 o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Mae'r gwasanaeth ar gael i unrhyw un yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sydd â phryder iechyd meddwl, gan gynnwys perthnasau sydd angen cyngor.

Bydd galwyr yn cael eu cefnogi gan glinigwyr hyfforddedig sy’n gweithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol gan gynnwys nyrsys iechyd meddwl, ymarferwyr lles seicolegol a therapyddion galwedigaethol.

Fferyllfeydd/fferyllwyr

Mae ymweld â’ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael cyngor prydlon a thriniaethau ar gyfer cyflyrau cyffredin, yn enwedig ar ôl i feddygfeydd meddygon teulu gau am y dydd ac ar benwythnosau. Gallwch gael triniaethau a / neu gyngor dros y cownter am ddim heb orfod talu am amrywiaeth eang o anhwylderau a restrir isod.

Mae rhywfaint o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu bellach yn cael ei wneud gan fferyllwyr yn lle hynny. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaethau presgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau pan fo angen heb fod angen gweld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd am ddim.

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn ei gymryd. Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd byddant yn eich atgyfeirio.

Anhwylderau cyffredin a gwmpesir gan y cynllun

Acne, Troed yr athletwyr, poen cefn, brech yr ieir, doluriau annwyd, colig, rhwymedd, dermatitis, dolur rhydd, llygaid sych, heintiau llygaid, clefyd y gwair, llau pen, liffyg traul, ingrowing ewinedd traed, intertrigo, wlserau'r geg, brech cewyn, bronfraith y geg, pentyrrau, mwydyn cylch, clafr, dolur gwddf, dannedd, llyngyr edau, bronfraith y fagina, verruca

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Anhwylderau Cyffredin, dilynwch y ddolen hon.

Rotas fferyllfa Dydd Sul a gŵyl y banc

Deintyddion

Os oes gennych ddeintydd rheolaidd a'ch bod yn profi poen deintyddol, dylech gysylltu â'ch practis deintyddol i gael cyngor ar sut i reoli eich problemau a lle bo'n briodol, dylech gael apwyntiad brys.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda phractis neu'n datblygu problem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Mae'n bwysig bod pobl yn parhau i gysylltu â'u deintydd rheolaidd os oes ganddynt broblemau fel chwyddo, poen nad yw'n cael ei ryddhau gyda lleddfu poen syml o fewn 24-48 awr neu os oes ganddynt wlserau nad ydynt wedi gwella o fewn saith diwrnod.

Ni ddylai unrhyw un fod yn dioddef o ddannedd, haint deintyddol neu broblemau o'u ceg - gall eich deintydd rheolaidd ddarparu gofal a chyngor yn gyflym ac mae deintyddion brys ar gael. 

Os byddwch yn derbyn triniaeth ddeintyddol ar frys, y tâl fydd £30 oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu ffioedd y GIG. Os nad oes rhaid i chi dalu am driniaeth, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn pan fyddwch yn mynychu'r practis.

Dilynwch y ddolen hon i wefan Llywodraeth Cymru os nad ydych yn siŵr a ydych wedi'ch eithrio neu os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch ynghylch taliadau cleifion am wasanaethau deintyddol.

Dilynwch y ddolen hon i'n tudalen Gwasanaeth Deintyddol Brys i gael mwy o wybodaeth am gael triniaeth.

Optegwyr

Gall eich optegydd lleol ddarparu apwyntiadau brys am ddim. Ewch yma i ddarganfod mwy am y mathau o driniaeth a gofal y gallwch eu cael gan eich optegydd.

Ffisiotherapi

Ewch i'r dudalen hon am fanylion cyswllt a gwybodaeth ar sut i gael mynediad at ffisiotherapi cleifion allanol.

Iechyd rhywiol

Llinell gymorth 0300 5550279

Mae llinell gymorth gwasanaethau iechyd rhywiol ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Iau: 8yb - 3yp a Dydd Gwener: 8yb - 1yp.

Sylwch, bydd y llinell ar gau 12.30yp - 1.00yp bob dydd ar gyfer cinio, a thrwy'r dydd ar wyliau banc.

Ewch i'r dudalen hon i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau iechyd rhywiol, canllawiau i heintiau a drosglwyddir yn rhywiol ac atal cenhedlu a'n Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd.

*Diweddariad mân anafiadau:

Oherwydd pwysau staffio parhaus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i leihau oriau agor yr Uned Mân Anafiadau dros dro yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Mae bellach ar gael rhwng 8yb a 9yp, saith diwrnod yr wythnos, am gyfnod o naw mis, yn hytrach na'r amseroedd blaenorol rhwng 7.30yb ac 11yp. 

Dylai unrhyw un sydd angen sylw brys na all aros tan y diwrnod canlynol ddefnyddio 111 neu, os yw'n ddigon difrifol, yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys.

Mae'r Uned Mân Anafiadau yn rhan bwysig o wasanaethau gofal brys ac argyfwng Bae Abertawe. Nid oes gennym unrhyw fwriad i wneud hyn yn newid parhaol ac rydym yn recriwtio staff ychwanegol. Rydym yn gweithio'n agos gyda Llais, y sefydliad annibynnol sy'n cynrychioli barn defnyddwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a chleifion ledled Cymru.

Yn flaenorol, bu'n rhaid i ni gau'r UMA yn gynnar ar fyr rybudd ar sawl achlysur. Achosodd hyn anawsterau i gleifion a ddaeth i'r amlwg gan ddisgwyl cael eu gweld dim ond gorfod mynd i Ysbyty Treforys yn lle hynny. Ar gyfartaledd, roedd pum claf y dydd yn mynychu'r MIU rhwng 9yp ac 11yp. Mae cau dros dro am 9yp yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy, gyda'r effaith leiaf ar gleifion.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn deall y rhesymau dros y newid. Sicrhewch ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatrys y sefyllfa cyn gynted â phosibl.

Sylwch fod yr UMA ar gyfer mân anafiadau yn unig ac ni all drin afiechydon difrifol neu anafiadau difrifol. Ni all ddelio â chleifion â salwch, trawiad ar y galon a amheuir, poenau yn y frest neu strôc. Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y gellir ac na ellir ei drin yn yr Uned Mân Anafiadau.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.