Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau ymweld

Gwybodaeth ymweld

Arolwg ymweld: Mae gennym gynigion newydd ar gyfer trefniadau ymweld, ac wedi cynnal cynllun peilot pedair wythnos yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot o 6ed Mai 2024. Gofynnwyd am eich sylwadau - diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran. Byddwn yn diweddaru gyda gwybodaeth bellach cyn gynted â phosibl.

23.05.2024 - Mae ymweliadau â wardiau plant, y PAU a Ward Oakwood yn Ysbyty Treforys yn parhau i fod wedi’u cyfyngu dros dro i rieni yn unig, oerwydd achos o chwydu fiarol.

Gofynnwn fod dim ond un rhiant ar y tro yn ymweld, i gadw'r nifer lleiaf o ymwelwyr ar y ward. Yr eithriad yw pan fo plentyn yn wael iawn (gofal dibyniaeth uchel). Gellir cytuno ar ymweliadau o dan yr amgylchiadau hyn fesul achos gyda'r staff.

Mae'r ward bellach yn cael ei lanhau yn ychwanegol ar frys, ac mae rhagofalon eraill i reoli heintiau yn cael eu cymryd i gyfyngu ar ledaeniad pellach.

Rydym yn gobeithio ailgydio yn yr ymweliadau arferol cyn gynted â phosibl, a diolch i deuluoedd am eu cydweithrediad yn y cyfamser.

 

Mae'r manylion ymweld â phwynt bwled isod ar gyfer wardiau acíwt cyffredinol i oedolion yn ysbytai Treforys, Singleton a Chastell-nedd Port Talbot.

Fodd bynnag, mae gennym hefyd drefniadau ymweld penodol ar gyfer Pediatreg , Gofal Critigol , Gofal Newyddenedigol , Gwasanaethau Mamolaeth , ac Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu . Sgroliwch i lawr am y manylion hyn. Mae manylion ymweliadau Ysbyty Gorseinon isod hefyd.

Os ydych yn dod at gleifion allanol , neu am apwyntiad diagnostig , yna dilynwch y gofynion a nodir yn eich llythyr apwyntiad.

Ymweld â wardiau acíwt cyffredinol i oedolion (Treforys, Singleton a NPTH)

  • Ar hyn o bryd bydd ymweliadau yn cael eu darparu am o leiaf awr y dydd ar draws saith diwrnod yr wythnos.
  • Caniateir uchafswm o ddau ymwelydd ar unrhyw un adeg
  • Bydd amseroedd ymweld i ddechrau rhwng 2pm a 3pm a 5pm i 7pm. Cysylltwch â'r ward yn uniongyrchol i roi gwybod eich bwriad i ymweld fel bod staff yn cael cyfle i reoli nifer y bobl yn yr amgylchedd.
  • Gofynnwn hefyd i ymwelwyr barhau i fod yn amyneddgar ac yn deall anghenion y meysydd clinigol o fewn yr ysbytai, gan fod angen i staff hefyd addasu i ymwelwyr sy'n bresennol mewn wardiau ac adrannau.
  • Ni ddylai unrhyw un sy'n teimlo'n sâl ymweld
  • Rhaid i ymwelwyr olchi neu lanweithio eu dwylo â gel alcohol wrth ddod i mewn ac allan o'r ward neu'r adran, a golchi eu dwylo os ydynt yn rhoi unrhyw gymorth i gleifion yn ystod yr ymweliad. Mae hyn yn bwysig iawn i helpu i leihau lledaeniad yr haint.
  • Wrth ymweld â'r ysbyty, ewch yn syth i'ch apwyntiad neu'r ward a gadewch yn syth ar ôl i'ch ymweliad ddod i ben.   Mae hyn yn cyfyngu ar eich amlygiad i eraill.
  • Gorchuddion Wyneb: Efallai y gofynnir i ymwelwyr wisgo mwgwd wyneb llawfeddygol wrth ymweld â rhannau o safle'r ysbyty.
  • Pan nad yw ymweliadau wyneb yn wyneb yn ymarferol (oherwydd salwch neu resymau eraill) yna gellir hwyluso ymweliadau rhithwir a galwadau ffôn o hyd o fewn y meysydd clinigol.
  • Lle ceir achosion o haint, ni chaniateir ymweliadau arferol a dim ond ymweliadau â phwrpas y byddant yn cael eu cynnal a'u cytuno ymlaen llaw gyda'r Nyrs â Gofal.

Ystyriaeth ychwanegol i gefnogi ymweliadau ar ddiwedd oes/diwrnodau olaf bywyd

Mae agwedd dosturiol yn hanfodol er mwyn cydbwyso aelodau agos o'r teulu (gan gynnwys plant) ac eraill sy'n bwysig i'r person sy'n marw allu treulio amser gyda nhw a dweud hwyl fawr ond gyda'r angen i reoli'r risg o haint i bawb o hyd.

Gall hefyd fod yn arbennig o bwysig derbyn cefnogaeth ysbrydol, emosiynol neu grefyddol ar yr adeg hon. Gall y Chaplin gofal iechyd sy'n rhan o'r tîm amlddisgyblaethol ddarparu hyn.

Ymwelwyr yn darparu cymorth ychwanegol i gleifion

Os ydych chi'n ofalwr neu'n helpu gydag adsefydlu, gan gynnwys cefnogi hydradu a bwydo cleifion, bydd y wardiau'n cytuno ar gynllun presenoldeb unigol gyda chi.

Ysbyty Gorseinon - Ward y Gorllewin

Yr oriau ymweld yw 1pm-3pm a 6pm i 8pm. Gofynnir i ymwelwyr wneud apwyntiadau cyn ymweld.

Plant sy'n ymweld (wardiau pediatrig)

Anogir rhieni i aros gyda'u plentyn trwy gydol y dydd a gall un rhiant aros dros nos hefyd. Gall brodyr a chwiorydd ac aelodau eraill o’r teulu ymweld rhwng 1pm a 7pm (ni chaniateir i rai dan 16 oed ymweld heb oedolyn yn bresennol.)

Cyfyngwch y niferoedd i uchafswm o bedwar ymwelydd ar y tro.

Os ydych yn sâl, peidiwch ag ymweld. Gall hyn gynnwys unrhyw symptomau tebyg i annwyd, dolur rhydd a chwydu ac unrhyw frech. Efallai y byddwn yn gofyn i ymwelwyr adael mewn sefyllfa o argyfwng neu os bydd yr amgylchedd yn mynd yn ormod o straen.

Ymweld â chlaf mewn Gofal Critigol

Oriau ymweld: 12.30pm - 3pm a 4.30pm - 7pm. Rhaid i geisiadau ymweld y tu allan i'r oriau hyn gael eu trefnu ymlaen llaw gyda'r nyrs â gofal.

Ymweld â chleifion mewn wardiau arbenigol eraill

Mae trefniadau ymweld penodol ar waith ar gyfer y gwasanaethau canlynol:

Ewch yma i weld tudalen diweddariadau ymweld Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

Ewch yma i weld tudalen diweddariadau ymweld Uned Newyddenedigol.

Ewch yma i weld tudalen diweddariadau ymweliadau Gwasanaethau Mamolaeth.

Sylwch, ers 1 Mawrth 2021, ei bod bellach yn anghyfreithlon i ysmygu ar dir ein hysbytai.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.