Neidio i'r prif gynnwy

Trosglwyddwyd uned brofi Stadiwm Liberty i Ffordd Fabian

Delwedd o

Uwchben Arweinydd Gweithredol Profi Covid BIPBA, mae Rachel Griffiths (blaen) ac aelodau o'r tîm profi yn paratoi i ffarwelio â Stadiwm Liberty.

Mae uned profi gyrru Stadiwm Liberty Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA) wedi trosglwyddo i gartref newydd.

Cynhaliodd yr uned yn Abertawe fwy na 100,000 o brofion yng nghysgod cartref yr Elyrch a'r Gweilch, ers mis Mehefin 2020, ond wedi adleoli i'r dwyrain o'r ddinas, cyn i'r stadiwm ddychwelyd i'w ddefnyddio'n llawn wrth i gyfyngiadau Covid gael eu lleddfu .

Ei leoliad newydd yw maes parcio gorlif Park and Ride oddi ar Fabian Way ym Mhort Tennant.

Dywedodd Rachel Griffiths, Arweinydd Gweithredol Profi Covid SBUHB: “Hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i bawb yn Stadiwm Liberty, maent wedi bod yn hollol wych wrth ein cefnogi i ddarparu gwasanaeth hanfodol yn ystod y cyfnod hynod heriol hwn.

“Rydym wedi gallu hwyluso ymgymryd â chryn dipyn o brofion yma yn y stadiwm yn rhywle o amgylch 107,000 o brofion gyrru drwodd ers mis Mehefin y llynedd, diolch i gefnogaeth ganolog a llety pawb yn y stadiwm.

“Rydyn ni eisiau dweud diolch yn fawr iawn iddyn nhw i gyd.”

Gan egluro’r angen i symud i safle newydd Fabian Way dywedodd Rachel: “Mae digwyddiadau yn Stadiwm Liberty bellach ar y gweill, maent wedi cynnal rhai digwyddiadau prawf, sydd wedi mynd yn dda iawn, felly rydym yn edrych i ddechrau ailafael yn eu digwyddiadau a’u gemau a dymunwn pob hwyl arnyn nhw.

“Mae'r safle newydd, sydd ychydig oddi ar Fabian Way, yn agos at y parcio a theithio yn hawdd ei ddarganfod ac yn hygyrch iawn, ac rydym am ddiolch i Gyngor Abertawe am wneud hyn yn bosibl.

“Mae'r wefan yn cefnogi apwyntiadau a archebwyd ymlaen llaw yn unig, bydd angen i unrhyw un sy'n dymuno mynychu naill ai archebu trwy borth archebu Gov.uk, cysylltu â 119 neu ffonio'r ganolfan archebu 01639 862757."

Dywedodd llefarydd ar ran Stadiwm Liberty: “Mae safle profi Covid-19 yn Stadiwm Liberty wedi bod yn oleufa sy’n cynrychioli’r cyfnod heriol rydyn ni wedi bod yn byw drwyddo dros y 18 mis diwethaf.

“Ni fydd effeithiau’r pandemig byth yn cael eu tanamcangyfrif, ac mae cymuned Abertawe wedi ymgynnull drwyddi draw. Mae Stadiwm Liberty hefyd wedi bod yn lle diogel i fwy na 4,500 o nyrsys hyfforddi ers i'r cloi cyntaf ddechrau ym mis Mawrth 2020 ac maen nhw i gyd wedi mynd ymlaen i helpu'r rhai mewn angen.

“Mae’r staff i gyd wedi chwarae rhan allweddol a hoffem ddiolch iddynt am eu proffesiynoldeb a’u hymdrechion yn ystod cyfnod heriol iawn.”

Dywedodd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe:

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r bwrdd iechyd i fod yno i bobl Abertawe dros yr 16 mis diwethaf, gan adeiladu uned brofi Liberty a nawr yn cynnal yr un newydd yn ein safle Parcio a Theithio ar Ffordd Fabian.

“Rydyn ni'n falch iawn bod uned brofi Stadiwm Liberty wedi chwarae rhan mor bwysig wrth helpu i gadw ein preswylwyr yn ddiogel. Mae'r lleoliad newydd hefyd yn ein hatgoffa, er bod pethau'n newid, mae'r firws yn dal gyda ni ac mae angen i ni i gyd barhau i ddilyn rheolau Llywodraeth Cymru yn y misoedd i ddod. "

Nid yw'r uned profi gyrru drwodd yn uned galw heibio ac mae'r profion trwy apwyntiad yn unig, ni ellir darparu ar gyfer unrhyw un heb archeb.

Delwedd o brofion gyrru drwodd yn Stadiwm Liberty yn Abertawe. I drefnu apwyntiad ffoniwch linell archebu Bae Abertawe ar 01639 862757 rhwng 9am ac 8pm neu ewch i https://www.gov.uk/

Sylwch fod angen gorchuddion wyneb bob amser.

Nawr gallwch chi fynd am brawf Coronavirus am ddim os oes gennych chi ystod ehangach o symptomau. Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd.

Mae rhain yn:

  • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau neu boen); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu hoarseness, prinder anadl neu wichian;
  • Teimlo'n sâl yn gyffredinol a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos COVID-19 hysbys
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol
  • Unrhyw symptom sy'n newydd, yn barhaus a / neu'n anarferol iddynt