Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Dathlu babanod dan gyfyngiadau symud

Mae’r llun yn dangos mam ar wely, a bydwraig yn sefyll drws nesaf iddi yn dal babi.

Prif Lun: Laura Evans a’r fydwraig Christina Davies a’i babi Millie Hopkins-Evans.

Mae'r cyfyngiadau symud wedi gwneud llawer o bethau'n fwy heriol, yn enwedig rhoi genedigaeth.

Ond diolch i ymroddiad ein staff mamolaeth, a dewrder mamau a thadau, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi croesawu mwy na 150 o fabanod yn ysbytai Singleton a Castell-nedd Port Talbot ac yn y cartref yn ystod yr amseroedd pryderus hyn.

Rydym wedi casglu rhai o'u straeon a'u lluniau i ysbrydoli, cynnig gobaith a gwneud i chi wenu.

Ymhlith y babanod a groesawyd oedd Millie Hopkins-Evans, a anwyd yn Ysbyty Singleton, ac yn pwyso 8 pwys 4 owns, ar Ebrill 21.

Mae'r fam, Laura Evans, yn fyddar ac yn dibynnu ar ddarllen gwefusau, felly roedd hi'n poeni am sut fyddai bydwragedd yn gwisgo mygydau wyneb a misyrnau yn cyfathrebu â hi.

“Roeddwn i'n pryderu,” meddai’r fenyw 30 oed o'r Gellifedw yn Abertawe.

“Ond roedd ein bydwraig yn hollol anhygoel wrth gyfathrebu â mi a fy mhartner, Neil Hopkins, gan sicrhau yr oeddwn i'n gyfforddus, ac â'r wybodaeth ddiweddaraf.”

Roedd genedigaeth Millie yn fwy teimladwy fyth i Laura, hefyd yn fam i Jayden, 11 oed, wrth iddi golli ei babi olaf yn drasig i farwolaeth grud.

“Mae'n amser mor frawychus i roi genedigaeth, ond mae'r bydwragedd hyn yn mynd y tu hwnt i hynny i wneud ichi deimlo'n gartrefol.

“Rwy’n gobeithio bod clywed y stori hon yn codi calon eraill.”

Dywedodd y fydwraig ymgynghorol Victoria Owens fod defnyddio'r lefel gyfredol o Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) wedi bod yn her fawr i'r tîm cyfan.

“Fe wnaeth i ni sylweddoli gymaint rydyn ni'n cyfathrebu ac yn rhoi sicrwydd a chysur trwy ddefnyddio mynegiant wyneb a chyffyrddiad a pha mor werthfawr yw'r rhan honno o'r gofal yr ydym yn ei ddarparu,” meddai.

Ond mae'r tîm wedi gweithio gyda menywod a'u teuluoedd i ddysgu ffyrdd newydd o gyfathrebu. Maent yn cymryd rhan yn yr ymgyrch Smiling Eyes, sy'n annog i famau ganolbwyntio ar lygaid eu bydwraig.

Dywedodd Victoria fod dewrder teuluoedd wrth addasu i'r amgylchiadau newydd hyn, sy'n cynnwys cyfyngiadau ymweld llym, wedi cyffwrdd â'r tîm cyfan.

Ychwanegodd: “Dydyn ni ddim yn gwybod pa mor hir y bydd hyn yn para ond rydym yn gwybod y byddwn i gyd yn cefnogi ein gilydd nes i ni gyrraedd y diwedd.”

Ar ôl i’w mab gael ei eni’n farw ym mis Mehefin y llynedd, roedd Niamh Chammings a Tyler Deveraux yn gyffrous i gael “esgor arferol” - yna’r pandemig yn taro.

Mae’r llun yn dangos babi mewn crud ysbyty, a rhiant yn dal ei llaw. ‘Baban enfys’ Delilah Chammings-Deveraux a anwyd fis diwethaf yn Ysbyty Singleton. Llun gan: Niamh Chammings

“Pan gwympodd ein dyddiad dyledus yng nghanol y pandemig roeddem yn hollol dorcalonnus, ond roedd y staff a’n profiad yn hollol anhygoel,” meddai Niamh, 23, o Gwmgwrach, Cwm Castell-nedd.

“Diolch yn fawr iawn i’n bydwraig Katie, a wnaeth i bopeth deimlo mor anhygoel i’r pwynt lle byddech chi hyd yn oed yn anghofio am y pandemig (ar wahân i’r holl PPE wrth gwrs).

"Diolch am ein helpu i ddod â'n 'baban enfys' hardd Deliah i'r byd ar Ebrill 27 am 09:26, yn pwyso 6 phwys 4 owns. Rydym ni mor ddiolchgar am bopeth wnaethoch chi.”

Dywedodd Dirprwy Bennaeth Bydwreigiaeth Susan Jose: “Mae pob aelod o’r tîm mamolaeth yn ymwybodol iawn o’r pryder a’r pryder eithafol y mae’r achosCOVID-19 yn achosi’r menywod rydym yn gofalu amdanynt.

“Mae'n rhoi cymaint o hwb i'r tîm cyfan ddarllen y straeon a derbyn diolch gan ferched sydd wedi rhoi genedigaeth dan y cyfyngiadau symud.

“Rwy’n teimlo y bydd yr holl straeon rydyn ni’n eu derbyn a’u cyhoeddi yn rhoi hyder yn ein gwasanaeth i fenywod sydd eto i roi genedigaeth, a rhoi sicrwydd iddynt am ein gallu i ddarparu gofal rhagorol yn ystod y cyfnod digynsail hwn.”

Er bod menywod yn dal i gael partner geni, mae rhai mamau wedi dewis yn ddewr i roi genedigaeth ar eu pennau eu hunain i ddarparu haen ychwanegol o ddiogelwch i'w teuluoedd.

Maent yn cynnwys Ladan Howells, 33, o’r Gellifedw yn Abertawe, yr arhosodd ei gŵr Rhys gartref gyda'u merch arall pan gafodd ei derbyn i Ysbyty Singleton.

“Mynd i'r ysbyty a pharatoi i wynebu adran C yn unig oedd y peth mwyaf brawychus rydw i erioed wedi'i wneud,” meddai.

“Roeddwn i mewn dagrau yn cerdded ar ward 18, ond wrth lwc, cymerodd fy mydwragedd Liz a Katie ofal amdanaf ar unwaith. Ni allwn fod wedi mynd trwy'r peth hebddyn nhw ac fe wnaethant dynnu cymaint o luniau anhygoel fel y gallai fy mhartner wedi gweld popeth a gollodd.

“Ar wahân i sut roedd pawb yn edrych (y PPE yn cael ei wisgo), ni fyddech chi byth yn gwybod pa mor wallgof yw’r byd ar hyn o bryd. Mae'r gofal rydych chi'n ei dderbyn heb ei ail ac, yn onest, mae gen i edmygedd mwy fyth o'r GIG nag erioed o'r blaen! ”

Roedd merch newydd Ladan a Rhys, Rayna, a anwyd ar Ebrill 17, yn pwyso 7 pwys 5 owns.

Fe anwyd y “baban wyrth” hir ddisgwyliedig, Jack Dewar, yn Ysbyty Singleton ar Ebrill 16, yn pwyso 8 pwys 3 owns ar ôl i'w rieni, Natalie a Nick Dewar, dderbyn tair rownd o driniaeth IVF yn Sefydliad Ffrwythlondeb Cymru yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Dywedodd Natalie, 38, o Lansamlet, Abertawe: “Fel mam tro cyntaf roeddwn yn hynod bryderus, a hyd yn oed yn fwy oherwydd y sefyllfa bresennol, a bod heb fy ngŵr nes i mi fod yn esgor ac yna bod yn y ward ôl-enedigol ar fy mhen fy hun .

“Ond gwnaeth pawb i mi deimlo’n gartrefol ac roedd y gofal a gefais i a Jack yn wych.”

Mae genedigaethau cartref hefyd wedi parhau er gwaethaf y cyfyngiadau symud.

Mae Lucy Jones yn gobeithio y bydd ei stori yn helpu i leddfu nerfau mamau eraill y bydd y pandemig wedi codi eu hofnau.

“Nid oedd genedigaeth gartref yn rhywbeth y byddwn hyd yn oed wedi meddwl amdani, ond gyda phopeth yn digwydd yn y byd gwallgof y tu allan roeddwn yn teimlo mai honno oedd opsiwn mwyaf diogel i mi a fy nheulu,” meddai Lucy, 27, o Bort Talbot, a roddodd enedigaeth i Nellie ar Ebrill 17.

“Es i esgor am hanner nos a chefais y bydwragedd mwyaf rhagorol gyda mi a fu’n fy helpu a fy nghefnogi drwy’r amser wrth i fy ngŵr rannu ei hun rhyngof i a fy merch hynaf.

Mae’r llun yn dangos Lucy Jones yn gorwedd ar y soffa gyda babi yn ei breichiau. Rhoddodd Lucy Jones enedigaeth i’w babi Nellie gartref. Llun gan: Lucy Jones

“Fe wnaethant roi fy meddwl yn gartrefol fy mod mewn dwylo diogel ac ni wnes i hyd yn oed feddwl am roi genedigaeth yn ystod pandemig, sydd wedi fy rhoi mewn dagrau lawer gwaith! Am hynny, byddaf bob amser yn ddiolchgar!

“I'r rhai ohonoch sydd i fod i eni yn fuan, peidiwch â bod ofn, poeni na phryderu. Mae'r bydwragedd hyn yn anhygoel. Maen nhw’n gwybod beth maen nhw’n ei wneud, a byddant yn gofalu amdanoch!”

Ac roedd mam Rose Turrell mor falch gyda’i phrofiad geni yn yr amseroedd rhyfedd, y cafodd ei hysbrydoli i ysgrifennu cerdd o'r enw Lockdown Baby, a ysgrifennwyd o safbwynt ei mab newydd Harri, a anwyd ar Fawrth 17, yn pwyso 7lb 5oz.

*D.S. Nid yw’r gerdd ar gael yn y Gymraeg.

Lockdown Baby

I turned up on St Patrick’s Day

At almost 7am

My midwife’s name was Vicky

A real Bristolian gem

 

A week before the lockdown started

I landed on this earth

No comprehension of the history made

In 2020, the year of my birth.                                

 

The journey started days before

An induction for my mum

She bounced around on her big ball

And rubbed me in her tum.

 

While we were in our bubble

All safe on ward 18

The world was in confusion

Thanks to COVID-19.

 

The staff at Singleton SDU

Were fantastic, truth be told

Reducing the fear of what’s outside

Keeping mothers brave and bold.

 

As my mum labored actively

And dreamt of life with me

My dad watched Boris and the updates

On the labour room TV

 

Some super guys in the theatre team

Sorted out my mum

And I was left alone with dad

To change my wrinkly bum.

 

There were cups of tea and toast and jam

For mummies who were hungry

Advice and care from the nursery nurse

While I tried to feed from mummy.

 

Everyone was amazing

In every place we’d been

We were cared for brilliantly

Despite the emerging COVID-19.

 

I’m eight weeks old and still at home

I long to meet my nanny

But until it’s safe to go outside

I’ll make do with mummy and daddy.