Neidio i'r prif gynnwy

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cefnogi gwefan iechyd meddwl newydd

Mae gwefan newydd yn cael ei lansio i helpu plant a phobl ifanc Bae Abertawe i archwilio eu hiechyd meddwl a'u lles, a allai fod wedi dioddef yn ystod pandemig Covid-19.

Mae'r wefan, o'r enw tidyMinds, wedi'i sefydlu i helpu'r rhai rhwng 12 a 25 oed i ddeall y ffordd maen nhw'n teimlo a rhoi gwybodaeth am ble i gael cyngor a chefnogaeth.

Mae'r adnodd newydd hwn yn rhan o Gynllun Cyflenwi Iechyd Emosiynol a Meddwl Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA), sy'n edrych ar sut y gall pobl weithio gyda'i gilydd i wella iechyd emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc.

Daw'r lansiad yn dilyn ymchwil gan Gyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe (SCVS), a nododd angen am adnodd o'r fath i bobl ifanc ym Mae Abertawe, ffaith a wnaeth y pandemig Covid-19 yn bwysicach, gan y gall y wybodaeth gyfredol sydd ar gael am wasanaethau presennol fod anodd ei lywio.

Dywedodd Sian Harrop-Griffiths, Cyfarwyddwr Strategaeth BIPBA: “Mae’r pandemig wedi gweld cynnydd yn nifer y plant a’r bobl ifanc sy’n wynebu heriau gyda’u hiechyd meddwl a’u lles emosiynol, a bydd hyn yn cefnogi’r rhai sy’n ceisio deall eu teimladau, a dod o hyd i gefnogaeth.

“Y nod yw darparu adnodd ar gyfer plant, pobl ifanc a'u teuluoedd sy'n ddiogel ac yn ddibynadwy, sy'n darparu cyngor cyson a diweddar iddynt nodi'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt mewn perthynas â'u hiechyd meddwl a'u lles emosiynol gan gynnwys pryder, hwyliau isel, dicter a hunan-barch isel. ”

Nid yw'r wefan wedi'i chynllunio i wneud diagnosis o broblemau emosiynol neu gyflyrau iechyd meddwl ac ni all y rhai sy'n rhedeg y wefan ymateb i ymholiadau gan unigolion sy'n ymwneud â'u hiechyd - anogir unrhyw un sydd angen cefnogaeth frys i ffonio ChildLine ar 0800 11 111 neu'r Samariaid os ydyn dros 19 ar 116 123.

Yn gynharach eleni, comisiynodd BIP Bae Abertawe wasanaeth cwnsela ar-lein, o'r enw Kooth, ar gyfer plant a phobl ifanc ym Mae Abertawe. Mae Kooth ar gael i bobl ifanc 11-18 oed gellir ei gyrchu yma.

Mae gwefan tidyMinds yn ymgymeriad aml-asiantaeth cydweithredol rhwng awdurdodau lleol BIPBA, Abertawe a Castell-nedd Port Talbot, Fforwm Gofalwyr Rhieni Abertawe, a Chynghorau Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol BIPBA, Mark Hackett: “Mae gwefan tidyMinds yn enghraifft wych o gydweithio rhwng y gwasanaethau ac aml-asiantaethau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc.

“Trwy wella mynediad at y math hwn o wybodaeth, rydym yn gobeithio cynyddu’r ddarpariaeth iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc a’u teuluoedd, a chynorthwyo’r gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio i’w cefnogi.”

Dywedodd Emma Woollett, Cadeirydd BIPBA: “Mae croeso mawr i’r prosiect hwn, yn enwedig ar adeg pan mae gan blant a phobl ifanc gymaint o heriau i’w hwynebu. Rydym yn deall, fel bwrdd iechyd, er bod gwasanaethau a all ddarparu cefnogaeth, nid yw bob amser yn dasg hawdd dod o hyd iddynt.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd tidyMinds yn profi i fod yn bwynt galw cyntaf amhrisiadwy i’r rhai sy’n ceisio cefnogaeth.”

Dywedodd Amanda Carr, Cyfarwyddwr Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol Abertawe: “Mae gwefan tidyMinds yn darparu siop un stop i gael mynediad at offer a gwybodaeth hunangymorth y gall pobl ifanc, eu rhieni a’u gofalwyr eu defnyddio i gefnogi iechyd a lles emosiynol.

“Wedi’i greu trwy bartneriaeth gref o bartneriaid statudol a thrydydd sector, gall gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ar draws asiantaethau partneriaid gael gafael ar yr adnoddau hefyd.

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd yn cynyddu dealltwriaeth o’r gwasanaethau sy’n bodoli i gefnogi pobl ifanc gyda’u hiechyd meddwl a’u lles.”

Dilynwch y ddolen yma am y wefan tidyMinds