Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Diolchodd meddygfeydd am chwistrellu ysgogiad i'r rhaglen frechu

Diolchwyd i'n meddygfeydd gwydn ac ymroddedig sydd wedi helpu cyflwyno rhaglen frechu lwyddiannus Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Uchod: aelodau o dîm brechu Grŵp Meddygol Cwmtawe 

Rholiodd mwyafrif helaeth y meddygfeydd lleol eu llewys - ynghyd â rhai degau o filoedd o gleifion - a helpu i roi brechiadau Covid i'r rhai mwyaf agored i niwed pan oedd eu hangen arnynt fwyaf.

Tra sefydlodd y bwrdd iechyd dair canolfan frechu dorfol - yn Ysbyty Maes y Bae, Orendy Margam a Chanolfan Gorseinon - rhoddwyd cymorth i'r rhai a allai fod wedi gweld teithio'n eithaf anodd.

Ewch i mewn i'n meddygfeydd. Gan dargedu’r rheini yn y grwpiau sydd fwyaf mewn perygl, ynghyd â thrigolion cartrefi gofal a’u gofalwyr, maent wedi brechu mwy na 120,000 o bobl ers i’r rhaglen gychwyn, dros chwarter yr holl rai a frechwyd ym Mae Abertawe.

Mae gwaith y meddygfeydd bellach yn dod i ben gydag unrhyw un a allai fod wedi colli allan i gael ei gyfeirio at y canolfannau brechu torfol.

Talodd Dr Anjula Mehta, Cyfarwyddwr Meddygol Grŵp SBUHB ar gyfer Gofal Sylfaenol, Gwasanaethau Cymunedol a Therapïau, deyrnged i'r gwaith caled a wnaed.

Meddai: “Mae'n bwysig cydnabod y practis cyffredinol a llwyth gwaith ychwanegol sylweddol a fabwysiadwyd yn ystod y rhaglen frechu Covid hon ar ben eu swydd feunyddiol.

“Mae darparu brechlynnau mewn cartrefi gofal a chartrefi cleifion eu hunain yn heriol ac yn cymryd llawer o amser, ond dyma lle mae practis cyffredinol yn disgleirio - gan fynd yr ail filltir i sicrhau gofal diogel o ansawdd i gleifion yn y gymuned.

“Dyna beth yw pwrpas i ni ac rwy'n parhau i fod yn ofnadwy o wytnwch ac ymroddiad fy nghydweithwyr practis cyffredinol trwy gydol y pandemig hwn.

“Hoffwn ddiolch o galon i bob un o'r timau meddyg teulu a gamodd i gyflawni'r rhaglen frechu hanfodol hon wrth gynnal gwasanaethau gofal sylfaenol dyddiol."

Ychwanegodd Eirlys Thomas, Uwch Nyrs ar gyfer gwasanaethau imiwneiddio Covid-19 SBUHB, ei diolch.

“Hoffem ddiolch i’r meddygfeydd am eu cefnogaeth barhaus yn ystod y pandemig trwy weithio mewn partneriaeth â’r canolfannau brechu, brechu’r grwpiau mwyaf bregus o bobl yn y gymuned, naill ai yn eu cartref eu hunain, y ganolfan feddygol neu gartrefi nyrsio lleol, ” Meddai.

“Dyma enghraifft dda o ba mor dda mae’r GIG yn gweithio gyda’i gilydd i ddiwallu anghenion ein poblogaeth.”

John Adams

Mae Petula Caven (yn y llun uchod yn brechu un o breswylwyr Clydach John Adams) yn ymarferydd nyrsio uwch a rheolwr nyrsio ar gyfer Grŵp Meddygol Cwmtawe , a gynhaliodd ei glinig olaf wythnos diwethaf.

Meddai: “Rwy’n falch iawn o ymateb staff Ymarfer Grŵp Meddygol Cwmtawe a oedd yn rhan o’r rôl allan o raglen frechu Covid ar gyfer ein cleifion.

“Ymgymerodd y timau gweinyddu a nyrsio â’r gwaith ychwanegol er bod y practis yn brysur iawn gyda’i waith arferol ar y pryd.

“Fe wnaethant roi'r gorau i nifer o Ddydd Sadwrn, yn ogystal â rhedeg clinigau yn ystod yr wythnos fel bod cymaint o gleifion â phosibl yn derbyn y brechiadau cyntaf a'r ail ar amser.

“Roedd y tîm yn effeithlon ac yn drefnus, ac mae adborth cleifion wedi bod yn gadarnhaol ac yn ganmoliaethus.

“Rwy’n credu y gallwn ni fod yn falch o’n hymdrech i leihau effaith y firws ofnadwy hwn.”

Roedd Dr Deborah Burge-Jones, o Ganolfan Feddygol Llansawel, rhan o Glwstwr Castell-nedd, hefyd yn awyddus i ganmol ei chydweithwyr.

Dywedodd: "Rydym yn hynod ddiolchgar am ymroddiad a brwdfrydedd ein staff wrth gymryd rhan yn rhaglen frechu ein meddygfa. Er bod pawb eisoes yn brysur iawn mewn gwaith ac wedi blino'n lân, daethant i mewn ar benwythnosau heb gwestiynu a chaniatáu darparu brechlynnau'n gyflym ac yn esmwyth i'n poblogaeth cleifion.

"Aeth y staff allan i gartrefi cleifion hefyd i sicrhau bod brechlynnau'n cael eu rhoi i breswylwyr y cartref sy'n gaeth i'r tŷ ac mewn cartrefi gofal.

"Cyn gynted ag yr oedd y brechlynnau'n taro ein oergelloedd roedden nhw'n cael eu rhoi, diolch i ymdrech tîm enfawr."

Wrth ddiolch i'w chlwstwr ehangach o feddygfeydd meddygon teulu dywedodd: "Tynnodd Clwstwr Castell-nedd at ei gilydd yn gyflym hefyd i drefnu'r brechlyn cartrefi gofal ar fyr rybudd ac rwy'n ddiolchgar iawn wrth i Glwstwr Castell-nedd arwain at bob practis i wneud hyn."