Neidio i'r prif gynnwy

BIP Bae Abertawe

Llun allannol o Phencadlys BIP Bae Abertawe

Crëwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (PABM gynt) ar 1 Ebrill, 2019 ar ôl trosglwyddo’r cyfrifoldeb ar gyfer darparu gwasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Map newydd o fyrddau iechyd yn 2019

Mae’r bwrdd iechyd yn cwmpasu poblogaeth o tua 390,000 ac mae ganddo gyllideb o tua £1biliwn. Mae’n cyflogi oddeutu 12,500 o staff.

Mae ganddo dri ysbyty mawr yn darparu ystod o wasanaethau, Treforys, Singleton a Castell-nedd Port Talbot ym Maglan, Port Talbot.

Mae gennym hefyd ysbytai cymunedol a chanolfannau adnoddau gofal sylfaenol sy’n darparu gwasanaethau clinigol y tu allan i’r prif ysbytai.

Mae contractwyr annibynnol ym maes gofal sylfaenol yn chwarae rhan hanfodol yng ngofal ein poblogaeth ac mae’r bwrdd iechyd yn comisiynu gwasanaethau gan feddygon teulu, optegwyr, fferyllwyr a deintyddion ar draws yr ardal.

Mae gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu yn cael eu darparu mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.

Mae’r Ganolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys yn cwmpasu nid yn unig de a chanolbarth Cymru ond De-orllewin Lloegr hefyd. Mae Treforys hefyd yn darparu un o’r ddau wasanaeth llawdriniaeth y galon yng Nghymru.

Mae gwasanaethau arbenigol eraill a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn cynnwys gwefus a thafod hollt; arennol; ffrwythlondeb a bariatrig (gordewdra).

Darperir gwasanaethau iechyd meddwl fforensig i gymuned ehangach sy’n ymestyn ar draws De Cymru gyfan.

Mae’r bwrdd iechyd yn rhan o’r Cydweithrediad Rhanbarthol dros Iechyd (ARCH) sydd yn bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe.

Mae ARCH yn brosiect cydweithredu unigryw gyda’r nod o wella iechyd, cyfoeth a lles De-orllewin Cymru.

 

Ein Bwrdd

Emma Woollett, Chair of Swansea Bay University Health Board Cadeirydd: Emma Woollett.

 

 

Delwedd o Mark Hackett, Prif Weithredwr (CEO) Prif Weithredwr (CEO): Mark Hackett

 

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Prif Swyddog Gweithredol, Inese Robotham Prif Swyddog Gweithredol: Inese Robotham 

 

 

Gareth Howells – Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf BIP Bae Abertawe  Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion dros dro: Gareth Howells

 

 

Cyfarwyddwr Cyllid dros dro Darren Griffiths  Cyfarwyddwr Cyllid: Darren Griffiths

 

 

Cyfarwyddwr Meddygol a Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol: Richard Evans

 

 

Cyfarwyddwr Strategaeth: Sian Harrop-Griffiths

 

 

Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Keith Reid Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus: Keith Reid

 

 

Cyfarwyddwr y Gweithlu ac Datblygu Sefydliadol: Debbie Eyitayo Cyfarwyddwr y Gweithlu ac Datblygu Sefydliadol: Debbie Eyitayo

 

 

Christine Morrell: Director of Therapies and Health Science, pictured head to torso, facing the camera Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor Iechyd: Christine Morrell

 

 

Aelodau cyswllt o'r Tîm Gweithredol

Cyfarwyddwr Digidol: Matt John

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Dros Dro: Nick Samuels

Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol dros dro ac Ysgrifennydd y Bwrdd: Hazel Lloyd

Aelodau Annibyniol

Stephen Spill 

Jackie Davies

Maggie Berry

Tom Crick

Reena Owen

Nuria Zolle

Keith Lloyd

Patricia Price

Aelodau cyswllt

Andrew Jarrett

Judith Vincent

Andrew Griffiths

Uwch Dimau Rheoli

Sylfaenol a Chymunedol:

Cyfarwyddwr: Brian Owens

Cyfarwyddwr nyrsio dros dro: Tanya Spriggs

Cyfarwyddwr Meddygol: Anjula Mehta

Cyfarwyddwr Deintyddol: Karl Bishop

 

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu:

Cyfarwyddwr: Dai Roberts

Cyfarwyddwr Nyrsio: Stephen Jones

Cyfarwyddwr Meddygol: Richard Maggs

 

Ysbyty Treforys:

Cyfarwyddwr Dros Dro: Kate Hannam

Cyfarwyddwr Nyrsio: Ceri Matthews

Cyfarwyddwr Meddygol: Mark Ramsey

 

Ysbyty Singleton:

Cyfarwyddyr: Jan Worthing

Cyfarwyddwr Nyrsio: Lesley Jenkins

Cyfarwyddwr Meddygol: Mr Dougie Russell

 

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot:

Cyfarwyddwr: Jan Worthing 

Cyfarwyddwr Nyrsio: Lesley Jenkins

Cyfarwyddwr Meddygol: Dr Martin Bevan

 

Ein pencadlys

Lleolir ein Pencadlys yn y cyfeiriad canlynol:

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porth Talbot,

Parc Ynni Baglan,

Baglan,

Port Talbot,

SA12 7BR