Neidio i'r prif gynnwy

BIP Bae Abertawe

Llun allannol o Phencadlys BIP Bae Abertawe

Crëwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (PABM gynt) ar Ebrill 1, 2019 ar ôl i’r cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drosglwyddo o PABM i Fwrdd Iechyd Prifysgol newydd Cwm Taf Morgannwg. Map newydd o fyrddau iechyd yn 2019

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cwmpasu poblogaeth o tua 390,000 yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe ac mae gennym gyllideb o tua £1.4bn. Mae'r bwrdd iechyd yn cyflogi tua 14,000 o staff.

Mae ganddo dri ysbyty mawr sy'n darparu ystod o wasanaethau: Treforys a Singleton yn Abertawe, ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Maglan, Port Talbot.

Mae gennym hefyd ysbyty cymunedol a chanolfannau adnoddau gofal sylfaenol sy’n darparu gwasanaethau clinigol y tu allan i’r prif ysbytai.

Mae contractwyr annibynnol gofal sylfaenol yn chwarae rhan hanfodol yng ngofal ein poblogaeth ac mae’r bwrdd iechyd yn comisiynu gwasanaethau gan feddygon teulu , optegwyr , fferyllwyr a deintyddion ar draws yr ardal.

Mae gennym 45 o bractisau meddygon teulu yn ardal ein bwrdd iechyd, 58 o bractisau deintyddol gan gynnwys orthodeintyddion, 32 o bractisau optometreg a 92 o fferyllfeydd cymunedol.

Darperir gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.

Mae Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys yn gwasanaethu nid yn unig de a chanolbarth Cymru, ond de orllewin Lloegr. Mae Treforys hefyd yn darparu un o ddau wasanaeth llawdriniaeth gardiaidd yng Nghymru.

Roedd gwasanaethau arbenigol eraill a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn cynnwys gwefus a thaflod hollt, arennol, ffrwythlondeb a bariatrig (gordewdra).

Darperir gwasanaethau iechyd meddwl fforensig i gymuned ehangach sy'n ymestyn ar draws De Cymru gyfan.

Mae'r bwrdd iechyd yn rhan o Gydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH), sy'n bartneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe.

Mae ARCH yn brosiect cydweithio unigryw gyda'r nod o wella iechyd, cyfoeth a lles de orllewin Cymru.

Ein bwrdd

Jan Williams, Cadeirydd BIP Bae Abertawe Cadeirydd: Jan Williams

Penodwyd Jan yn Gadeirydd ym mis Mehefin 2024.

 

 

Dr Richard Evans - Cyfarwyddwr Meddygol BIP Bae Abertawe Prif Weithredwr Dros Dro: Dr Richard Evans

Penodwyd Richard yn Gyfarwyddwr Meddygol ym mis Tachwedd 2018 ac yn Ddirprwy Brif Weithredwr o fis Mawrth 2021. Fe'i penodwyd yn Brif Weithredwr Dros Dro ym mis Awst 2023.

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Deb Lewis Prif Swyddog Gweithredu: Deb Lewis

Penodwyd Deb yn Brif Swyddog Gweithredu dros dro ar ddechrau mis Mawrth 2023 ac yna'n sylweddol ym mis Ebrill 2023. 

 

Gareth Howells – Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf BIP Bae Abertawe Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion Dros Dro: Gareth Howells

Penodwyd Gareth yn Gyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion ym mis Medi 2021 ar secondiad gan Lywodraeth Cymru.

 

 

Cyfarwyddwr Cyllid dros dro Darren Griffiths Dirprwy Brif Weithredwr Dros Dro a Chyfarwyddwr Cyllid: Darren Griffiths

Penodwyd Darren yn Gyfarwyddwr Cyllid Dros Dro ym mis Chwefror 2020 ac yn sylweddol ym mis Gorffennaf 2021. Fe'i penodwyd yn Ddirprwy Brif Weithredwr Dros Dro ym mis Medi 2023.

 

 

Cyfarwyddwyr Meddygol Dros Dro: Dr Anjula Mehta

Penodwyd Anjula yn Gyfarwyddwr Meddygol Dros Dro ym mis Medi 2023. Cyn hyn roedd Anjula yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Meddygol.

 

 

Dr Raj Krishnan 

Penodwyd Raj yn Gyfarwyddwr Meddygol Dros Dro ym mis Medi 2023.  Cyn hyn roedd Raj yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Meddygol.

 

 

Headshot of Nerissa Vaughan - Interim Director of Strategy Cyfarwyddwr Strategaeth Dros Dro: Nerissa Vaughan

Penodwyd Nerissa yn Gyfarwyddwr Strategaeth Dros Dro ym mis Ebrill 2022.

 

 

Cyfarwyddwr Dros Dro Iechyd y Cyhoedd: Jennifer Davies

 

 

Cyfarwyddwr Dros Dro y Gweithlu a DS: Sarah Jenkins

Penodwyd Sarah yn Gyfarwyddwr Gweithlu Dros Dro ac DS ym mis Mawrth 2024.

 

 

Christine Morrell: Director of Therapies and Health Science, pictured head to torso, facing the camera Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor Iechyd: Christine Morrell

Penodwyd Chris yn Gyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd Dros Dro ym mis Mawrth 2021 ac yn sylweddol ym mis Awst 2021.

 

 

Aelodau Annibynnol

Delwedd o Is-gadeirydd BIPBA, Steve Spill Stephen Spill - Is-Gadeirydd y Bwrdd Iechyd

Cafodd Stephen ei benodi'n Is-gadeirydd ym mis Ionawr 2021. Cyn hyn bu'n ymgynghorydd arbennig i'r bwrdd ar berfformiad a chyllid o fis Mai 2020.

 

Jackie Davies

Penodwyd Jackie yn aelod annibynnol ym mis Awst 2017 (ailbenodwyd Awst 2021). Maes Arbenigedd: Undebau llafur

 

Tom Crick

Penodwyd Tom yn aelod annibynnol ym mis Hydref 2017 (ailbenodwyd Hydref 2020). Maes Arbenigedd: Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

 

Reena Owen

Penodwyd Reena yn aelod annibynnol ym mis Awst 2018 (ailbenodwyd ym mis Awst 2022). Meysydd Arbenigedd: Cymuned.

 

Nuria Zolle

Penodwyd Nuria yn aelod annibynnol ym mis Hydref 2019. Maes Arbenigedd: Trydydd Sector

 

Keith Lloyd

Cafodd Keith ei benodi'n aelod annibynnol ym mis Mai 2020. Maes Arbenigedd: Prifysgol

 

Patricia Price

Penodwyd Patricia yn aelod annibynnol ym mis Hydref 2021. Maes Arbenigedd: Cyllid

 

Anne-Louise Ferguson MBE

Ymunodd Anne-Louise â'r bwrdd mewn rôl gynghori ar gyfer y gyfraith ym mis Awst 2022 tra cynhaliwyd y recriwtio ar gyfer swydd wag aelodau annibynnol ar gyfer yr arbenigedd hwn. O fis Mawrth 2023, roedd hi'n aelod llawn o'r bwrdd fel aelod annibynnol cyfreithiol y bwrdd. Maes Arbenigedd: Cyfreithiol

 

Nicola Matthews

Cafodd Nicola ei phenodi'n aelod annibynnol ym mis Chwefror 2023. Maes Arbenigedd: Awdurdod Lleol

 

Jean Church

Cafodd Jean ei phenodi'n aelod annibynnol ym mis Mai 2023. Maes Arbenigedd: Dylunio a Datblygiad Sefydliadol.

 

Aelodau cyswllt o'r Tîm Gweithredol

Cyfarwyddwr Digidol: Matt John

Penodwyd Matt yn Gyfarwyddwr Digidol ym mis Awst 2020.

 

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu: Richard Thomas

Dechreuodd Richard ei swydd fel Cyfarwyddwr Mewnwelediad, Cyfathrebu ac Ymgysylltu ym mis Mawrth 2023.

 

Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol dros dro ac Ysgrifennydd y Bwrdd, Hazel Lloyd Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd: Hazel Lloyd

Penodwyd Hazel yn Gyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol Dros Dro ym mis Rhagfyr 2021 ac yn sylweddol ym mis Hydref 2022.

 

Aelodau cysylltiol

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Castell-nedd Port Talbot: Andrew Jarrett

Penodwyd Andrew yn aelod cyswllt o'r bwrdd ym mis Ebrill 2019 ac mae'n mynychu cyfarfodydd y bwrdd.

 

Cyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Fferylliaeth a Rheoli Meddyginiaethau: Judith Vincent

Daeth Judith yn aelod cyswllt o'r bwrdd ym mis Mawrth 2022 fel cyd-gadeirydd y Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Iechyd.

 

Pennaeth Datblygu a Chynllunio Clwstwr: Andrew Griffiths

Daeth Andrew yn aelod cyswllt o'r bwrdd ym mis Mawrth 2022 fel cyd-gadeirydd y Fforwm Gweithwyr Proffesiynol Iechyd.

 

Uwch Dimau Rheoli

Cynradd a Chymunedol:

Cyfarwyddwr: Brian Owens

Cyfarwyddwr Nyrsio: Sian Passey

Cyfarwyddwr Meddygol: Ceri Todd

Cyfarwyddwr Deintyddol: Karl Bishop

 

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu:

Cyfarwyddwr: Janet Williams

Cyfarwyddwr Nyrsio: Stephen Jones

Cyfarwyddwr Meddygol: Richard Maggs

 

Ysbyty Treforys:

Cyfarwyddwr: Sue Moore

Cyfarwyddwr Nyrsio: Ceri Matthews

Cyfarwyddwr Meddygol: Mark Ramsey

 

Ysbyty Singleton:

Cyfarwyddwr: Ceri Gimblett

Cyfarwyddwr Nyrsio: Sharron Price

Cyfarwyddwr Meddygol: Mr Dougie Russell

 

Ysbyty Castell Nedd Port Talbot:

Cyfarwyddwr: Ceri Gimblett

Cyfarwyddwr Nyrsio: Sharron Price

Cyfarwyddwr Meddygol: Dr Martin Bevan

 

Ein pencadlys

Mae ein pencadlys wedi’i leoli yn:

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porthfa Talbot,

Parc Ynni Baglan,

Baglan,

Port Talbot,

SA12 7BR

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt y bwrdd iechyd a'n hysbytai ar y dudalen hon.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.