BIP Bae Abertawe

BIP Bae Abertawe

Crëwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (PABM gynt) ar 1 Ebrill, 2019 ar ôl trosglwyddo’r cyfrifoldeb ar gyfer darparu gwasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Map newydd o fyrddau iechyd yn 2019

Mae’r bwrdd iechyd yn cwmpasu poblogaeth o tua 390,000 ac mae ganddo gyllideb o tua £1biliwn. Mae’n cyflogi oddeutu 12,500 o staff.

Mae ganddo dri ysbyty mawr yn darparu ystod o wasanaethau, Treforys, Singleton a Castell-nedd Port Talbot ym Maglan, Port Talbot.

Mae gennym hefyd ysbytai cymunedol a chanolfannau adnoddau gofal sylfaenol sy’n darparu gwasanaethau clinigol y tu allan i’r prif ysbytai.

Mae contractwyr annibynnol ym maes gofal sylfaenol yn chwarae rhan hanfodol yng ngofal ein poblogaeth ac mae’r bwrdd iechyd yn comisiynu gwasanaethau gan feddygon teulu, optegwyr, fferyllwyr a deintyddion ar draws yr ardal.

Mae gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu yn cael eu darparu mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.

Mae’r Ganolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys yn cwmpasu nid yn unig de a chanolbarth Cymru ond De-orllewin Lloegr hefyd. Mae Treforys hefyd yn darparu un o’r ddau wasanaeth llawdriniaeth y galon yng Nghymru.

Mae gwasanaethau arbenigol eraill a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn cynnwys gwefus a thafod hollt; arennol; ffrwythlondeb a bariatrig (gordewdra).

Darperir gwasanaethau iechyd meddwl fforensig i gymuned ehangach sy’n ymestyn ar draws De Cymru gyfan.

Mae’r bwrdd iechyd yn rhan o’r Cydweithrediad Rhanbarthol dros Iechyd (ARCH) sydd yn bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe.

Mae ARCH yn brosiect cydweithredu unigryw gyda’r nod o wella iechyd, cyfoeth a lles De-orllewin Cymru.

 

Ein Bwrdd

  Cadeirydd dros dro Emma Woollett Cadeirydd dros dro Emma Woollett.

 

 

Tracy Myhill Prif Weithredwr (CEO): Tracy Myhill

 

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol

chris white   Prif Swyddog Gweithredu, Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddorau Iechyd, a'r Dirprwy Brif Weithredwr: Chris White.

 

gareth howells  Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf: Gareth Howells

 

 

lynne hamilton Cyfarwyddwr Cyllid: Lynne Hamilton

 

 

Dr Richard Evans Cyfarwyddwr Meddygol: Richard Evans

 

 

sian harrop-griffiths Cyfarwyddwr Strategaeth: Sian Harrop-Griffiths

 

 

18-2276-exec board-Sandra_Husbands_002-HiRes Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus: Sandra Husbands

 

 

hazel robinson Cyfarwyddwr Gweithle a Datblygu Sefydliadol: Hazel Robinson

 

 

18-2276-exec board-Pam_Wenger_001-LoRes Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd: Pam Wenger

 

 

Aelodau Annibyniol

Jackie Davies

Maggie Berry

Martyn Waygood

Martin Sollis

Tom Crick

Mark Child

Reena Owen

Julian Hopkin

Aelodau cyswllt

Andrew Jarrett

Alison James

Malcolm Lewis

Uwch Dimau Rheoli
  • Sylfaenol a Chymunedol:

Cyfarwyddwr: Hilary Dover

Cyfarwyddwr Nyrsio: Jason Crowl

Cyfarwyddwr Meddygol: Anjula Mehta

Cyfarwyddwr Deintyddol: Karl Bishop

 

  • Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu:

Cyfarwyddwr: Dai Roberts

Cyfarwyddwr Nyrsio: Hazel Powell

Cyfarwyddwr Meddygol: Richard Maggs

 

  • Ysbyty Treforys:

Cyfarwyddwr: Deb Lewis

Cyfarwyddwr Nyrsio: 

Cyfarwyddwr Meddygol: Mark Ramsey

 

  • Ysbyty Singleton:

Cyfarwyddyr: Jan Worthing

Cyfarwyddwr Nyrsio: Christine Williams

Cyfarwyddwr Meddygol: Dougie Russell

 

  • Ysbyty Castell-nedd Port Talbot:

Cyfarwyddwr: Brian Owens

Cyfarwyddwr Nyrsio: Lesley Jenkins

Cyfarwyddwr Meddygol: Martin Bevan

 

Ein pencadlys

Lleolir ein Pencadlys yn y cyfeiriad canlynol:

Pencadlys Bae Abertawe

Talbot Gateway,

Parc Ynni Baglan,

Baglan,

Port Talbot,

SA12 7BR