Neidio i'r prif gynnwy

BIP Bae Abertawe

Llun allannol o Phencadlys BIP Bae Abertawe

Crëwyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (PABM gynt) ar Ebrill 1, 2019 ar ôl i’r cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drosglwyddo o PABM i Fwrdd Iechyd Prifysgol newydd Cwm Taf Morgannwg. Map newydd o fyrddau iechyd yn 2019

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cwmpasu poblogaeth o tua 390,000 yn ardaloedd Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe ac mae gennym gyllideb o tua £1bn. Mae'r bwrdd iechyd yn cyflogi tua 12,500 o staff.

Mae ganddo dri ysbyty mawr sy'n darparu ystod o wasanaethau: Treforys a Singleton yn Abertawe, ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Maglan, Port Talbot.

Mae gennym hefyd ysbyty cymunedol a chanolfannau adnoddau gofal sylfaenol sy’n darparu gwasanaethau clinigol y tu allan i’r prif ysbytai.

Mae contractwyr annibynnol gofal sylfaenol yn chwarae rhan hanfodol yng ngofal ein poblogaeth ac mae’r bwrdd iechyd yn comisiynu gwasanaethau gan feddygon teulu , optegwyr , fferyllwyr a deintyddion ar draws yr ardal.

Mae gennym 51 o bractisau meddygon teulu yn ardal ein bwrdd iechyd, 72 o bractisau deintyddol gan gynnwys orthodeintyddion, 32 o bractisau optometreg a 92 o fferyllfeydd cymunedol.

Darperir gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.

Mae Canolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru yn Ysbyty Treforys yn gwasanaethu nid yn unig de a chanolbarth Cymru, ond de orllewin Lloegr. Mae Treforys hefyd yn darparu un o ddau wasanaeth llawdriniaeth gardiaidd yng Nghymru.

Roedd gwasanaethau arbenigol eraill a ddarparwyd gan y bwrdd iechyd yn cynnwys gwefus a thaflod hollt, arennol, ffrwythlondeb a bariatrig (gordewdra).

Darperir gwasanaethau iechyd meddwl fforensig i gymuned ehangach sy'n ymestyn ar draws De Cymru gyfan.

Mae'r bwrdd iechyd yn rhan o Gydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH), sy'n bartneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe.

Mae ARCH yn brosiect cydweithio unigryw gyda'r nod o wella iechyd, cyfoeth a lles de orllewin Cymru.

Ein bwrdd

Emma Woollett, Chair of Swansea Bay University Health Board Cadeirydd: Emma Woollett

 

 

Dr Richard Evans - Cyfarwyddwr Meddygol BIP Bae Abertawe Prif Weithredwr Dros Dro: Dr Richard Evans

 

 

Cyfarwyddwyr Gweithredol

Deb Lewis Prif Swyddog Gweithredu: Deb Lewis

 

Gareth Howells – Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf BIP Bae Abertawe Cyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad Cleifion Dros Dro: Gareth Howells

 

Cyfarwyddwr Dros Dro Nyrsio a Phrofiad Cleifion: Hazel Powell

 

Cyfarwyddwr Cyllid dros dro Darren Griffiths Dirprwy Brif Weithredwr Dros Dro a Chyfarwyddwr Cyllid: Darren Griffiths

 

 

Cyfarwyddwyr Meddygol Dros Dro: Dr Anjula Mehta and Dr Raj Krishnan 

 

 

Headshot of Nerissa Vaughan - Interim Director of Strategy Cyfarwyddwr Strategaeth Dros Dro: Nerissa Vaughan

 

 

Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Keith Reid Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd: Keith Reid

 

 

Cyfarwyddwr Dros Dro y Gweithlu a DS: Sarah Jenkins

 

 

Christine Morrell: Director of Therapies and Health Science, pictured head to torso, facing the camera Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor Iechyd: Christine Morrell

 

 

Aelodau cyswllt o'r Tîm Gweithredol

Cyfarwyddwr Digidol: Matt John

Cyfarwyddwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu: Richard Thomas

Cyfarwyddwr Llywodraethu Corfforaethol ac Ysgrifennydd y Bwrdd: Hazel Lloyd

Aelodau Annibynnol

Stephen Spill

Jackie Davies

Tom Crick

Reena Owen

Nuria Zolle

Keith Lloyd

Patricia Price

Anne-Louise Ferguson MBE

Nicola Matthews

Jean Church

Aelodau cysylltiol

Andrew Jarrett

Judith Vincent

Andrew Griffiths

 

Uwch Dimau Rheoli

Cynradd a Chymunedol:

Cyfarwyddwr: Brian Owens

Cyfarwyddwr Nyrsio: Sian Passey

Cyfarwyddwr Meddygol: Ceri Todd

Cyfarwyddwr Deintyddol: Karl Bishop

 

Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu:

Cyfarwyddwr: Janet Williams

Cyfarwyddwr Nyrsio: Stephen Jones

Cyfarwyddwr Meddygol: Richard Maggs

 

Ysbyty Treforys:

Cyfarwyddwr: Sue Moore

Cyfarwyddwr Nyrsio: Ceri Matthews

Cyfarwyddwr Meddygol: Mark Ramsey

 

Ysbyty Singleton:

Cyfarwyddwr: Ceri Gimblett

Cyfarwyddwr Nyrsio: Sharron Price

Cyfarwyddwr Meddygol: Mr Dougie Russell

 

Ysbyty Castell Nedd Port Talbot:

Cyfarwyddwr: Ceri Gimblett

Cyfarwyddwr Nyrsio: Sharron Price

Cyfarwyddwr Meddygol: Dr Martin Bevan

 

Ein pencadlys

Mae ein pencadlys wedi’i leoli yn:

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porthfa Talbot,

Parc Ynni Baglan,

Baglan,

Port Talbot,

SA12 7BR

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt y bwrdd iechyd a'n hysbytai ar y dudalen hon.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.