Neidio i'r prif gynnwy

Profiad y Claf a Straeon Digidol

Rhagymadrodd

Rydyn ni i gyd yn dysgu o'n profiadau - da neu ddrwg.

Fel sefydliad sy’n dysgu, mae adrodd straeon yn rhan ganolog o’n cenhadaeth i barhau i wella a helpu i hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Fel y cyfryw, rydym yn wirioneddol ymroddedig i wrando ar ein cleifion, a staff, a defnyddio eu profiadau i rannu arfer da a, lle bo angen, eirioli newid i wella ein gwasanaethau.

Gall straeon ddod gan gleifion, perthnasau neu staff, ac maent yn ymwneud â'u profiadau uniongyrchol.

Cymaint yw ein cred yng ngwerth adrodd straeon, mae ein cyfarfodydd bwrdd deufisol bob amser yn dechrau gyda stori claf gyda’r nod o amlygu arfer da neu unrhyw faes sydd angen ei wella, ac yn aml yn arwain at drafodaeth fanwl ymhlith aelodau’r bwrdd, gan arwain at newid er gwell.

 

Patient stories

Sut ydyn ni'n dweud eich stori?

Mae'r straeon yn cael eu recordio'n ddigidol gan staff hyfforddedig.

Maent yn cynnwys recordiadau llais wedi'u rhoi at ei gilydd gyda delweddau i greu fideo byr.

Mae gan y model dair egwyddor sylfaenol:

Mae'n stori person cyntaf.

Mae bob amser yn fyr - fel arfer llai na 3 munud.

Mae'r storïwr yn parhau i fod yn gyfarwyddwr y stori ond gall fod yn ddienw os yw'n dewis bod.

 

Beth sy'n digwydd ar ôl iddynt gael eu cofnodi?

Mae caniatâd i rannu'r straeon hyn yn sylfaenol i'r broses gyfan ac, yn dibynnu ar lefel y caniatâd a roddir, byddant naill ai'n cael eu defnyddio o fewn y sefydliad a/neu eu rhannu â'r cyhoedd.

 

Sut ydw i'n rhannu fy stori?

Gall timau Gwasanaeth Cyswllt Cyngor Cleifion (PALS) ar draws ein hysbytai gefnogi datblygiad stori. Cysylltwch â'r ysbyty perthnasol a gofynnwch am gael siarad ag aelod o'i dîm PALS.

 

Hanes adrodd straeon digidol ym Mae Abertawe

BIP Bae Abertawe oedd y cyntaf yn y wlad i weld gwerth adrodd straeon digidol ac ers hynny mae wedi arwain y ffordd ac ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.

Y cam cyntaf oedd penodi cydlynydd Celfyddydau mewn Iechyd a oedd ag arbenigedd ac angerdd arbennig o fewn y byd stori ddigidol. Galluogodd hyn i’r bwrdd iechyd ddechrau casglu rhai straeon cleifion pwerus iawn a oedd wedi dod o achosion risg uchel.

Roedd cleifion wedi teimlo'n anhapus ynghylch sut yr oeddent wedi cael eu rheoli drwy godi eu pryderon ac roedd effaith gadarnhaol y straeon hynny'n ddwfn. Roeddent yn ffordd well o ddatrys pryderon claf na chael ymateb ysgrifenedig, oherwydd eu bod yn llawer mwy personol. Roedd y claf yn teimlo ei fod yn gallu cyfleu ei fersiwn, sy'n rhywbeth eithaf anodd i'w wneud yn ysgrifenedig.

Profodd y broses hefyd i fod o fudd mawr i’r clinigwyr, y rheolwyr a’r unigolion hynny a oedd yn gyfrifol am ddarparu’r gofal hwnnw a oedd yn cael ei gwestiynu. Cafodd dderbyniad llawer gwell ac roedd yn llawer mwy tebygol o arwain at newid arfer.

Dywedodd Hazel Powell, Dirprwy Gyfarwyddwr Nyrsio a Phrofiad y Claf: “Ers y datblygiad cynnar hwn rydym wedi gweld straeon digidol yn cael eu defnyddio ar draws y bwrdd iechyd i ysgogi gwelliannau i wasanaethau.

“Mae’n ffordd greadigol ac arloesol o ddefnyddio straeon cleifion i gyffwrdd â chalonnau a meddyliau staff, a newid arferion mewn gwirionedd.”

Stori profiad cleifion - Piler i Postyn

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.