Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Rhybuddiodd mynychwyr tafarndai Wind Street i gadw llygad am symptomau a chael eu profi ar ôl achosion Covid-19 sy'n gysylltiedig â bar

Llun o cwrw

Mae cwsmeriaid ac ymwelwyr i far Wind Street, Abertawe, yn cael eu hannog i gael prawf Covid-19 ar unwaith os ydyn nhw'n teimlo'n sâl yn dilyn ymchwiliadau i glwstwr o achosion o Covid-19.

Mae o leiaf 13 o bobl, gan gynnwys rhai staff, ym mar Jack Murphy wedi profi'n bositif am Covid-19. Mae wedi dod i'r amlwg bod nifer fach o staff yn gweithio ac yn gwasanaethu cwsmeriaid yn ystod y cyfnod heintus yn arwain at eu symptomau, a hefyd tra roeddent yn symptomatig.

Mae timau Abertawe Prawf, Olrhain, Amddiffyn yn gwneud popeth o fewn eu gallu i olrhain cysylltiadau hysbys, ond mae pryderon na fydd rhai cwsmeriaid yn cael eu holrhain ac efallai nad ydyn nhw'n adnabod symptomau. Mae profion ar gael i bobl, hyd yn oed os mai symptomau ysgafn yn unig sydd ganddynt.

Mae pobl a ymwelodd â Jack Murphy rhwng 26 Mai a 1 Mehefin yn cael eu hannog i gael prawf ar unwaith os ydyn nhw'n datblygu twymyn uchel, peswch sydyn neu barhaus neu golled neu newid blas ac arogl, unrhyw symptomau tebyg i ffliw neu unrhyw symptomau mewn gwirionedd. sy'n anarferol iddyn nhw.

Bydd y rhai sy'n cael eu hadnabod fel cyswllt agos â'r achosion cadarnhaol, ac y mae'r tîm TTP yn cysylltu â nhw, yn cael cyfarwyddiadau i ynysu a rhaid iddynt ddilyn y cyfarwyddiadau'n llym er mwyn osgoi'r risg o drosglwyddo'r firws i eraill. Hyd yn oed os nad ydyn nhw'n dangos symptomau, gallen nhw fod wedi'u heintio o hyd - ac yn heintus.

Yn y cyfamser, mae swyddogion o Dîm Iechyd Cyhoeddus Cyngor Abertawe yn gweithio gyda rheolwyr y bar i sicrhau bod holl fesurau diogelwch Covid-19 ar waith.

Dywedodd Siôn Lingard, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Yn ystod penwythnos Gŵyl y Banc a’r dyddiau yn arwain ato, mae cannoedd o bobl yn debygol o fod wedi ymweld â Jack Murphy. Efallai na fydd llawer o'r bobl hyn yn sylweddoli y gallent fod wedi bod yn agored i'r firws, ac efallai na fydd y tîm TTP yn gallu olrhain pawb a aeth yno.

“Felly mae'n hynod bwysig ein bod ni'n rhybuddio pobl am y risg fel y gallant gael eu profi os ydyn nhw'n teimlo'n sâl - nid yn unig gyda'r symptomau Covid clasurol ond unrhyw symptomau sy'n anarferol iddyn nhw.

“Cofiwch hefyd ei bod yn llawer mwy diogel bod y tu allan yn yr awyr iach na dan do. Felly os ydych chi'n mynd allan i gymdeithasu, dewiswch fyrddau y tu allan os gallwch chi. "

Dywedodd Mr Lingard, er bod y broses o gyflwyno brechiad yn parhau ar gyflymder, nad oedd y firws wedi diflannu. Roedd yn parhau i fod yn hynod bwysig dilyn rheolau pellter cymdeithasol - golchi dwylo, gorchuddio wynebau a chadw pellter diogel oddi wrth bobl nad ydych chi'n byw gyda nhw.