Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Mae llyfr gan Fam yn helpu plant dychryn i ffwrdd ei hofn o'r ysbyty

Llun o glawr y llyfr

Mae mam o Port Talbot â phlentyn gwnaeth dychmygu fod firws Covid “fel T-Rex anferth, brawychus” wedi ysgrifennu llyfr lluniau a ddyluniwyd i helpu pobl ifanc i oresgyn eu hofn o fynd i'r ysbyty.

Mae Bethan Jones, nyrs ysgol gydag BIP Bae Abertawe, wedi ymuno â Martin Baines, darlunydd enwog gyda waith wedi cael ei ddefnyddio gan frandiau Doctor Who, Beano, Thunderbirds a Wallace a Gromit, i greu'r llyfr o'r enw Monster A&E .

Eglura Bethan, mam i dri, a chyn nyrs ardal: “Mae gan fy mab oedi byd-eang difrifol ac anghenion dysgu ychwanegol.

“Trwy gydol y pandemig rwyf wedi bod yn gwylio’r newyddion ac roedd bob amser yn pasio sylw am yr hyn sy’n digwydd yn yr ysbyty a beth yw’r firws.

“Unwaith y bydd yn dysgu am rywbeth mae ei ddychymyg yn rhedeg i ffwrdd gydag ef, felly roedd yn credu bod y firws fel T-Rex brawychus mawr a phe byddech chi'n mynd y tu allan bydd y T-Rex allai eich cael chi.

“Roedd hyn yn fy mhoeni felly penderfynais ysgrifennu’r llyfr yn  ystod y cyfnod cloi gan roi pethau mewn ffordd y gallai ei ddeall, am yr hyn sy’n digwydd mewn ysbyty a pham gallai angen i bobl fynd yno a sut mae meddygon a nyrsys yn helpu i wneud i bobl deimlo’n well.

“Mae fe wedi mwynhau ei ddarllen ac mae cael y llyfr wedi ei helpu’n fawr. Nid yw mynd i'r ysbyty yn hwyl a sbri ond nid ydych chi eisiau dychryn plant am fynd i'r ysbyty pan fydd ei angen.

“Mae fy ngwaith gyda phlant mewn ysgolion wedi dangos i mi gall plant fod ag ofn meddygon a nyrsys hyd yn oed os ydych chi yno i gael sgwrs gyda nhw neu i imiwneiddio.

"Cyn fy swydd fel nyrs ysgol fy unig ryngweithio gyda phlant a gweithwyr iechyd proffesiynol yn dod o fy mhrofiad fy hun fel mam.

“Byddai pob apwyntiad ysbyty a meddyg teulu yn fy llenwi â dychryn gan fod gan fy mhlant i gyd 'syndrom cot wen' erchyll."

Mae'r llyfr, sydd i'w gael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Castell-nedd Port Talbot, yn gweld llu o gymeriadau anghenfil - mwmi, gwrachod, Dracula, zombies ac ellyllon - yn mynd i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys pan fydd angen cymorth meddygol arnyn nhw.

Mae'r stori'n gweld mwmi sydd wedi llithro yn y toiled, ystlum fampir ag asgell wedi torri ac yeti sydd wedi brifo ei goes wrth ddysgu sgïo, gan ddangos ochr feddalach, fregus i angenfilod brawychus - pob un angen doctoriaid a nyrsys i'w helpu gwella.

Dywed Bethan: Roeddwn i eisiau dangos i'm mab, mewn ffordd syml hwyliog y byddai'n ei ddeall, beth sy'n digwydd yn amgylchedd yr ysbyty, a beth mae'r holl bobl wahanol sy'n gweithio yno yn ei wneud i'n helpu ni .

Llun o glawr y llyfr “Mae hi wedi helpu fy mab i weld yr ysbyty fel lle nad oes angen iddo fod ag ofn - a bod y bobl yno eisiau gwneud i blant deimlo'n well.

“Rwy'n credu y gallwn ni ddysgu plant o oedran ifanc i beidio ag ofni gweithwyr iechyd proffesiynol, wrth iddyn nhw dyfu i fyny, byddan nhw'n teimlo'n fwy hyderus a thawelu eu meddwl am gael mynediad at wasanaethau a'r gofal maen nhw'n ei ddarparu.

“Mae'n wych bod y llyfr wedi'i godi gan lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot ac yn un yng Nghanada hefyd. Rwyf hefyd yn gweithio gyda hwylusydd lles 'Pobl' sy'n awyddus i'w hyrwyddo i ysgolion.

“Mae fy mab wrth ei fodd yn dweud wrth bobl bod ei fam wedi ysgrifennu llyfr iddo. Rwy’n caru fy swydd fel nyrs ysgol a gobeithio bod y llyfr yn helpu llawer o blant i deimlo’n well am gael gofal meddygol. ”

Cyhoeddir Monster A&E gan Jelly Bean Books yng Nghaerdydd, a thrwy glicio yma: https://www.etsy.com/uk/listing/942301618/signed-childrens-book-monster-ae