Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Mae dros 2,000 o gleifion bellach wedi cofrestru i ddefnyddio Porth Cleifion Bae Abertawe

BIP Bae Abertawe yw'r cyntaf yng Nghymru i gynnig mynediad i wybodaeth iechyd personol ar gyfer ei gleifion, trwy Borth Cleifion Bae Abertawe, gyda miloedd eisoes wedi'u cofrestru.

Mae porth y claf, sy'n cael ei bweru gan Patient Knows Best, yn caniatau i gleifion cymryd gofal dros eu hiechyd a'u lles, gyda gwybodaeth ar gael ar flaenau eu bysedd ar eu ffôn symudol, llechen neu unrhyw ddyfais sydd â mynediad i'r rhyngrwyd.

Mae Porth Cleifion Bae Abertawe yn gofnod diogel ar-lein sy'n caniatáu i bobl weld a rhannu eu gwybodaeth glinigol, fel canlyniadau gwaed gyda pherthnasau a gweithwyr proffesiynol eraill. Gall cleifion ddiweddaru data iechyd a gallant gysoni â dyfeisiau iechyd fel Fitbit. Mae'r porth cleifion hefyd yn caniatáu cyfathrebu rhwng cleifion a'u clinigwyr.

Gall cleifion reoli eu gofal eu hunain, gyda chlinigwyr yn ei oruchwylio o bell. Mae aelodau o'r teulu a gofalwyr yn rhan bwysig o'r tîm, ac mae'r system yn caniatáu iddynt helpu i reoli'r gofal (gyda chaniatâd y claf).

Gellir gweld a rhannu canlyniadau gwaed a dogfennau clinigol gyda clinigwyr a gweithwyr proffesiynol ledled y DU.

Gall helpu i leihau gwaith papur a gohebiaeth ddiangen gan feddygon teulu, ac mae'n caniatáu i glinigwyr ryddhau mwy o amser clinig i gleifion eraill.

Mae Porth Cleifion Bae Abertawe bellach yn cael ei ddefnyddio mewn 20 gwasanaeth, gydag ychydig dros 2,000 o gleifion wedi'u cofrestru.

Un o'r rhain yw claf wroleg 76-yar oed Hywel James, o Abertawe. Dwedodd ef:

“Os na allaf ar unrhyw adeg ymdopi â gwneud rhywbeth neu gofio rhywbeth, gall rhywun arall gamu i'r adwy ac edrych ar fy nghofnod a helpu.

“Rwy’n ei ddefnyddio ar gyfer hysbysiadau, rwy’n ei ddefnyddio fel dyddiadur meddygol. Mae gen i broblem gyda fy nghalon hefyd felly rwy'n gweld ymgynghorydd arall, felly rwy'n rhoi hyn i gyd ymlaen ac mae'n bwydo i mewn ac yn fy atgoffa pan fydd gen i apwyntiad.

“O fy safbwynt i ar ôl bod yn yr ysbyty, cael triniaeth ar gyfer canser ac yna cael eich rhyddhau, y pryder oedd bod gartref heb unrhyw gyswllt.

“Ond gyda’r system hon gallwch gysylltu â phobl yn hawdd ac os oes gennych unrhyw ymholiadau, dim ond gofyn sydd angen. O fewn 72 awr fe gewch eich ateb ac ni allwch ofyn am unrhyw beth gwell na hynny nid wyf yn credu. ”

Dywedodd ei ferch, Sam Moss:

“Un o fuddion y system i mi yw, wrth i fy nhad fynd ychydig yn hŷn, mae ar nifer o wahanol fathau o feddyginiaeth ac os oes angen iddo fynd i mewn i'r ysbyty, gallaf wedyn fynd ymlaen i edrych ar y meddyginiaeth a darparu hynny i'r ymgynghorwyr neu'r staff clinigol lle bynnag y'i derbynnir wedyn.

Boed hynny yma yn Abertawe neu unrhyw le yn y DU. ”

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am Borth Cleifion Bae Abertawe, ewch i'n tudalen Porth Cleifion.