Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cysylltu  Ni

Llun o ffon yn cael ei ddefnyddio

Rhifau ffôn ysbytai:

Ysbyty Treforys - Prif switsfwrdd 01792 702222

Mae ein Hadran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys yn derbyn nifer fawr o alwadau gan gleifion sydd eisiau trefnu apwyntiad. Nodwch, os gwelwch yn dda, NAD yw’r system “Galwch yn Gyntaf” ar gael yn Ysbyty Treforys ar hyn o bryd. Mae’r system ond yn cael cynnal peilot yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd. NI all staff gynnig apwyntiadau yn yr Adran Achosion Brys ar hyn o bryd, ac yn gofyn i gleifion beidio â thagu’r llinellau ffôn. Diolch.

Ysbyty Singleton - Prif switsfwrdd 01792 205666

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot - Prif switsfwrdd 01639 862000

Ysbyty Gorseinon - 01792 704184 neu 01792 704180

Ysbyty Cefn Coed - 01792 561155

 

Ewch i brif dudalen Ysbyty Treforys i ddod o hyd i restr o rifau ffôn y wardiau.  

Ewch i brif dudalen Ysbyty Singleton i ddod o hyd i restr o rifau ffôn y wardiau.  

Ewch i brif dudalen Ysbyty Castell-nedd Port Talbot i ddod o hyd i restr o rifau ffôn y wardiau.  

 

Ymholiadau Cyffredinol

01639 683344

sbu.inquiries@wales.nhs.uk

Cyn i chi gysylltu â ni, gweler y rhestr o gwestiynau ac atebion cyffredin isod.

 

Gellir cysylltu â’n Prif Weithredwr, Tracy Myhill, a'n cadeirydd dros dro Emma Woollett, drwy ddefnyddio’r cyfeiriad ar gyfer pencadlys y bwrdd iechyd sydd ar waelod y dudalen yma.

Os ydych am gysylltu ag ysbyty yn uniongyrchol:

Ysbyty Treforys: 01792 702222

Ysbyty Singleton: 01792 205666

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot: 01639 862000

Gallwch gysylltu â’r ysbytai a gofyn i gael eich trosglwyddo i ward benodol, neu i ddod o hyd i rifau’r wardiau er mwyn eu ffonio’n uniongyrchol, ewch i dudalennau gwe’r ysbyty i weld y manylion drwy glicio ar y dolenni isod. 

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot         Ysbyty Treforys         Ysbyty Singleton

 

Materion Cleifion

Os ydych chi wedi colli rhywun annwyl yn ddiweddar, ewch i’r dudalen Materion Cleifion i gael gwybodaeth am beth i’w wneud nesaf.

 

Rhoi adborth neu wneud cwyn

Rydym yn croesawu pob adborth, da neu ddrwg. Rhowch wybod i ni beth rydych chi’n feddwl yma .

 

Ceisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Efallai y bydd ein hymateb i Geisiadau Rhyddid Gwybodaeth (FOIs), yn cymryd mwy amser inni eu cwblhau ar hyn o bryd oherwydd goblygiadau COVID-19.

Mae Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth (ICO) wedi cynghori, er na allant ymestyn amserlenni statudol, y byddant yn cynghori pobl y gallent brofi oedi dealladwy wrth wneud Rhyddid Gwybodaeth yn ystod y pandemig COVID-19.

A yw'ch cais yn hanfodol?

Er bod eich hawl mynediad statudol heb newid, gall ein hadnoddau gael eu dargyfeirio oddi wrth waith cydymffurfio neu hawliau gwybodaeth arferol ar yr adeg hon. Felly, byddem yn gofyn, lle bo hynny'n bosibl, cyn cyflwyno unrhyw geisiadau am wybodaeth eich bod yn gwirio ein gwefan yn gyntaf, gan fod eich ateb eisoes wedi'i chyhoeddi ac ar gael.

Blaenoriaethu gwasanaethau hanfodol

Os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth, byddwch yn ymwybodol o dan yr amgylchiadau presennol a'n hangen i flaenoriaethu gwasanaethau hanfodol i sicrhau lles ein cleifion, efallai y byddwch yn profi oedi yn eich ymateb.

Yn dilyn arweiniad gan yr ICO, byddwn yn rhoi gwybod i geiswyr am unrhyw oedi ac yn ymateb cyn gynted ag y bydd adnoddau'n caniatáu. Byddwn hefyd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau'r ICO wrth i'r sefyllfa newid i sicrhau ein bod yn cydymffurfio ag unrhyw newidiadau neu ddiwygiadau i arfer hawliau gwybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth ar yr adeg hon dilynwch y ddolen hon i ymweld â gwefan Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth.

 

Os hoffech gyflwyno cais Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, anfonwch e-bost at: FOIA.Requests@wales.nhs.uk neu fe allwch gysylltu â’r tîm Deddf Rhyddid Gwybodaeth drwy gyfeiriad y pencadlys uchod.

Fodd bynnag, efallai bod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes ar gael ar y wefan hon yn ei’n Log Datgeliad, sy’n cynnwys manylion am geisiadau Rhyddid Gwybodaeth a atebwyd yn flaenorol.

 

Cael mynediad i'ch cofnodion

Oherwydd amgylchiadau digynsail, byddwn yn ymdrechu i fodloni amserlenni GDPR ar gyfer ceisiadau Mynediad Pwnc ond gall fod achlysuron pan nad yw hyn yn bosibl. Byddwn yn sicrhau bod eich cais yn cael ei brosesu mor amserol â phosibl.

Am gyngor a gwybodaeth ar sut i gael gafael ar gofnodion meddygol, cysylltwch â accesstorecords@wales.nhs.uk neu:

Y Swyddfa Mynediad Pwnc

Adran Cofnodion Iechyd

Ffordd Baglan,

Port Talbot,

SA12 7BX

01639 862010

 

Ymholiadau’r Wasg a’r Cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr, cysylltwch â thîm cyfathrebu’r bwrdd iechyd yma 

 

Cyfeiriad

Pencadlys Bae Abertawe

1 Porthfa Talbot

Rhodfa'r Forffordd

Port Talbot

SA12 7BR