Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Safle profi lleol Covid i'w sefydlu yn theatr Abertawe

Logos ar gyfer BIP Bae Abertawe, Cyngor Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot

Bydd pobl sy'n dangos symptomau Covid-19 yn Abertawe yn cael mynediad i Safle Profi Lleol (LTS) saith diwrnod yr wythnos.

Bydd wedi'i leoli yn Theatr y Grand yng nghanol y ddinas a chyn bo hir bydd ar agor 8yb-8yh bob dydd.

Mae hyn yn ychwanegol at unedau profi symudol sydd eisoes wedi'u cyflwyno ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot a chyfleusterau profi gyrru drwodd yn Stadiwm Liberty a Margam.

Bydd y Grand LTS yn cynnig apwyntiadau cerdded i fewn o flaen llaw. Rhaid gwneud apwyntiadau trwy wefan Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19?_ga=2.128307340.1810446359.1602082094-995333089.1598519086.

Bydd angen rhif ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost ar unrhyw un sy'n archebu prawf gan byddant yn derbyn cod diogel i gadarnhau eu harcheb trwy neges destun neu e-bost, a rhaid dangos hyn wrth fynychu'r apwyntiad.

Mae'r uned yn agor yfory (nodyn: Dydd Gwener 9 Hydref) er mai capasiti cyfyngedig fydd yfory a dros y penwythnos cyntaf hwn wrth i'r safle cychwyn cymryd profion. Bydd yn gwbl weithredol o ddydd Llun.

Dywedodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Vaughan Gething : “Wrth i fyfyrwyr prifysgol ddychwelyd i ddinasoedd a threfi ledled Cymru rydym am sicrhau bod profion cadarn ar waith ar gyfer myfyrwyr a thrigolion yr ardal leol.

“Mae'n bwysig bod unrhyw un sy'n dangos symptomau coronafeirws yn cael eu profi i sicrhau ein bod yn atal y feirws rhag lledaenu. Rwy'n gobeithio bydd y Safleoedd Profi Lleol yn rhoi sicrwydd i'r rhai sy'n dychwelyd neu'n dechrau astudio yn ein prifysgolion. Bydd y safle newydd hwn yn Abertawe yn chwarae rhan allweddol yn ein rhaglen Prawf, Olrhain, Amddiffyn GIG Cymru. ”

Dywedodd Dr Keith Reid , Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus yn ardal Bae Abertawe: “Rhaid i unrhyw un sydd â symptomau Covid-19 weithredu ar unwaith i hunan-ynysu gartref a chael prawf.

“Mae ein cyfleusterau profi, gan gynnwys y LTS newydd hwn yn Theatr y Grand, yn golygu bod mwy o brofion ar gael i bobl lleol yn Abertawe ac y gallant gael prawf yn agosach at eu cartrefi. Bydd y LTS yn amlwg yn gyfleus i fyfyrwyr o'n prifysgolion pe baent yn datblygu symptomau ac angen prawf.

“Dim ond os oes gennych symptomau y gallwch archebu prawf. Os nad oes gennych symptomau, gadewch slotiau i'r rhai sydd eu hangen. "

Nid oes perfformiadau wedi ymddangos yn y theatr, sydd wedi'i rheoli gan Cyngor Abertawe am ychydig o fisoedd oherwydd y pandemig. Yn ystod y broses gloi fe'i defnyddiwyd y theatr i gefnogi'r cymuned a defnydd creadigol cyfredol a'r dyfodol.

Bydd gan y LTS fynedfa ac allanfa ar wahân yng nghefn yr adeilad, a system unffordd. Ni fydd unrhyw effaith ar staff, cyllidwyr, tenantiaid, grwpiau theatr a gwirfoddolwyr y theatr.

Dywedodd Robert Francis-Davies, aelod cabinet y cyngor dros fuddsoddi, adfywio a thwristiaeth: “Rwy’n diolch i’r rhai sy’n gweithio ac yn ymweld â Theatr y Grand am eu dealltwriaeth. Bydd ein LTS yng nghanol y ddinas yn cymryd rhywfaint o le er na fydd hyn yn ardaloedd hygyrch yr adeilad - ac mae yno er budd pob un ohonom. "

Dywedodd Mark Thomas, aelod cabinet y cyngor i wella’r amgylchedd a rheoli seilwaith: “Mae’r uned hon ar gyfer ein cymuned. Bydd yn helpu i gadw haint yn gynwysedig ac yn golygu nad oes raid i'r rhai sy'n teimlo'n sâl yrru bellter hir i ganolfan brofi fwy sefydledig.

“Mae'r uned yn ddiogel i'r gymuned leol, y rhai sy'n archebu apwyntiadau yno, y staff sy'n gweithio yno ac ymwelwyr theatr. Mae'r rheolyddion yn gryf ac maen nhw'n gweithio. ”

Prif symptomau Covid-19 yw tymheredd uchel; peswch newydd, parhaus; a / neu golled neu newid i'ch synnwyr arogli neu flas.

Cwblhawyd asesiad risg llawn ar gyfer y theatr, gyda mesurau ar waith i sicrhau y bydd yn amgylchedd glân a diogel, i'r rhai sy'n mynychu a'r rhai sy'n byw yn y cyffiniau ac yn ymweld â hi.

Bydd y LTS yn cael ei weithredu gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n llawn gan y cysylltydd profiadol Mitie.

I gael mwy o wybodaeth am gael prawf ewch i: https://bipba.gig.cymru/coronafeirws-covid-19/gwybodaeth/gwasanaeth-profi-olrhain-diogelu/ 

I gael mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru am hunan-ynysu: https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl?_ga=2.128307340.1810446359.1602082094-995333089.1598519086