Neidio i'r prif gynnwy

Uned Mân Anafiadau - Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth Pwysig:

Ni all yr Uned Mân Anafiadau ymdrin â chleifion â symptomau Covid-19, neu unrhyw salwch arall, trawiad ar y galon a amheuir neu strôc.

I gael gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i'n hadran gwefan bwrpasol.

Os oes angen i chi fynychu'r Uned Mân Anafiadau, ewch yno ar eich pen eich hun er eich diogelwch chi a diogelwch eraill. Os yw'r claf yn blentyn neu'n agored i niwed, sicrhewch mai dim ond un person sydd gyda nhw.

Diolch.

Gwybodaeth am yr Uned Mân Anafiadau

Gall oedolion a phlant dros un blwydd oed sydd wedi cael damwain yn yr wythnosau diwethaf i'w gweld yn Uned Mân Anafiadau Ysbyty Castell-nedd Port Talbot .

Mae ar agor rhwng 7.30am ac 11.00pm, saith diwrnod yr wythnos, yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX. Rhif cyswllt: 01639 862160

Dod ar drafnidiaeth gyhoeddus? - Cynlluniwch eich taith yma 

Mae tîm profiadol o ymarferwyr nyrsio brys sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig, nyrsys brysbennu a gweithwyr cymorth gofal iechyd yn trin cleifion am fân gyflyrau gan gynnwys:

 • toriadau a mân losgiadau
 • ysigiadau a straeniau
 • esgyrn wedi torri
 • datgymalu'r ysgwydd, bysedd a bysedd traed
 • anafiadau i'r pen a'r wyneb heb golli ymwybyddiaeth ac nid yw'r claf yn cymryd meddyginiaeth gwrthgeulydd (teneuwr gwaed).
 • anafiadau i'r gwddf, lle rydych chi'n symudol heb unrhyw binnau na nodwyddau yn eich breichiau
 • anafiadau cefn lle rydych chi'n symudol ac nid yw'r boen wedi digwydd wrth i chi droi'ch cefn neu godi rhywbeth
 • cyrff tramor i lygaid, clustiau a thrwyn
 • anafiadau llygaid a chlust nad ydynt yn treiddio
 • anafiadau i'r asennau lle nad ydych chi'n pesychu gwaed ac nad oes gennych haint ar y frest
 • brathiadau (pryfed, anifail neu ddynol)
 • pigiadau pryfed
 • ymosodiadau.

NI ALL y tîm trin:

 • poen yn y frest
 • strôc
 • annwyd, peswch, dolur gwddf, echeara, brechau, tymereddau
 • heintiau wrinol, systitis neu broblemau cathetr
 • problemau deintyddol
 • damwain gydag anaf i abdomen / stumog
 • problemau anadlu
 • coesau, cymalau neu gefnau poenus
 • cwynion croen gan gynnwys cornwyd a brechau
 • clwyfau na chawsant eu hachosi yn ystod damwain.