Neidio i'r prif gynnwy

Uned Mân Anafiadau - Castell-nedd Port Talbot

Nodwch os gwelwch yn dda:

Mae'r Uned Mân Anafiadau ar gyfer mân anafiadau i'r corff yn unig. Ni all ddelio â chleifion ag unrhyw salwch, amheuaeth o drawiad ar y galon, poenau yn y frest, strôc ac ati. Os oes gennych salwch neu anaf difrifol ffoniwch 999

Oherwydd pwysau staffio mae oriau agor yr Uned Mân Anafiadau wedi newid dros dro i 8yb-9yp, saith diwrnod yr wythnos, yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot, Ffordd Baglan, Port Talbot, SA12 7BX. Rhif cyswllt: 01639 862160 *Am ragor o wybodaeth am yr oriau agor dros dro, gweler y diweddariad ar waelod y dudalen we.

Gwasanaethau Uned Mân Anafiadau

Gellir gweld oedolion a phlant dros flwydd oed sydd wedi cael damwain o fewn yr ychydig wythnosau diwethaf yn Uned Mân Anafiadau Ysbyty Castell Nedd Port Talbot . Mae tîm profiadol o ymarferwyr nyrsio brys wedi’u hyfforddi’n arbennig, nyrsys brysbennu a gweithwyr cymorth gofal iechyd yn trin cleifion ar gyfer mân gyflyrau gan gynnwys:

 • toriadau a mân losgiadau
 • ysigiadau a straen
 • esgyrn wedi torri
 • datgymaliad yr ysgwydd, bysedd a bysedd traed
 • anafiadau i'r pen a'r wyneb heb golli ymwybyddiaeth ac nid yw'r claf yn cymryd meddyginiaeth gwrthgeulo (teneuo gwaed).
 • anafiadau gwddf, lle rydych chi'n symudol heb unrhyw binnau a nodwyddau yn eich breichiau
 • anafiadau i'ch cefn, lle rydych chi'n symudol ac nid yw'r boen wedi digwydd wrth i chi droelli'ch cefn neu godi rhywbeth
 • cyrff dramor yn y llygaid, y clustiau a'r trwyn
 • anafiadau nad ydynt yn dreiddiol i'r llygaid a'r glust
 • anafiadau i'r asen lle nad ydych yn pesychu gwaed ac nad oes gennych haint ar y frest
 • brathiadau (pryfetach, anifail neu ddynol)
 • pigau pryfed
 • ymosodiadau.

Ond NI ALL y tîm TRIN:

 • poen yn y frest
 • strôc
 • annwyd, peswch, dolur gwddf, pigyn clust / clust dost, brechau, tymereddau
 • heintiau wrinol, systitis neu broblemau cathetr
 • problemau deintyddol
 • damwain gydag anaf i'r abdomen/stumog
 • problemau anadlu
 • coesau, cymalau neu gefnau poenus
 • cwynion croen gan gynnwys cornwydydd a brech
 • clwyfau nad ydynt wedi'u hachosi yn ystod damwain.

Dod i'r Uned Mân Anafiadau ar drafnidiaeth gyhoeddus? - Cynlluniwch eich taith yma

Yn anffodus, mae'r ddolen uchod yn Saesneg yn unig.

*Diweddariad amseroedd agor Uned Mân Anafiadau:

Oherwydd pwysau staffio parhaus rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i gwtogi dros dro oriau agor yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell Nedd Port Talbot. Mae bellach ar gael rhwng 8yb a 9yp, saith diwrnod yr wythnos, am gyfnod o naw mis, yn hytrach na'r amseroedd blaenorol, sef 7.30yb-11yp.

Bydd gennym staff ar gael ar safle’r ysbyty a all ailgyfeirio unrhyw un sy’n dod rhwng 9yp ac 11yp.

Dylai unrhyw un sydd angen sylw brys na all aros tan y diwrnod canlynol ddefnyddio 111 neu, os yw'n ddigon difrifol, yr Adran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys.

Mae'r Uned Mân Anafiadau yn rhan bwysig o wasanaethau brys a gofal brys Bae Abertawe. Nid oes gennym unrhyw fwriad i wneud hyn yn newid parhaol ac rydym yn recriwtio staff ychwanegol. Rydym yn gweithio’n agos gyda Llais, y sefydliad annibynnol sy’n cynrychioli barn defnyddwyr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol a chleifion ledled Cymru.

Yn flaenorol, rydym wedi gorfod cau’r UMA yn gynnar ar fyr rybudd ar sawl achlysur. Achosodd hyn anawsterau i gleifion a ddaeth i'r golwg gan ddisgwyl dim ond gorfod mynd i Ysbyty Treforys yn lle hynny. Ar gyfartaledd, roedd pum claf y dydd yn mynychu’r UMA rhwng 9yp ac 11yp. Mae cau dros dro am 9yp yn ein galluogi i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy, gyda’r effaith leiaf ar gleifion.

Gobeithiwn y byddwch yn deall y rhesymau dros y newid. Byddwch yn sicr ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatrys y sefyllfa cyn gynted â phosibl.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.