Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Cwrdd â'r gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser rhydd i ofalu am eraill

Mae hi'n Wythnos y Gwirfoddolwyr ac mae Bae Abertawe wedi bod yn dathlu’r nifer fawr o bobl sy’n rhoi o’u hamser i helpu eraill.

Yn ystod y cyfnod o angen mawr yma, mae llawer o wirfoddolwyr, hen ac ifanc, wedi gweld newid dramatig oherwydd y pandemig.

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn caniatáu i'r bwrdd iechyd ganmol gwaith y gwirfoddolwyr, a rhoi mewnwelediad i'w tasgau bob dydd.

Mae Len Morgan wedi bod yn gwirfoddoli yng Nghanolfan Brechu Torfol Margam mewn rôl 'cwrdd a chyfarch': Penderfynais wirfoddoli am ddau reswm."

“Y cyntaf oedd bod fy ymdrech wirfoddoli arferol gyda sefydliad cadwraeth mawr wedi’i ohirio oherwydd y pandemig.

“Fe wnaeth gwirfoddoli gyda’r BIPBA ganiatáu imi ailgychwyn gwirfoddoli er gwaethaf y pandemig.

“Roeddwn i hefyd eisiau teimlo’n llai diymadferth yn ystod y pandemig.

“Roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth positif a allai helpu eraill, ac roedd gwirfoddoli gyda’r broses o gyflwyno brechu yn helpu i gyflawni’r awydd hwn.”

Uchafbwynt penodol i Len (yn y llun ar y chwith) oedd y ffordd y cafodd gwirfoddolwyr eu derbyn yn gyflym fel rhan annatod o weithrediad logistaidd enfawr a phwysig iawn.

Ychwanegodd: "Mae'n golygu llawer o swyddogaethau gwahanol - ein hymdrech gwirfoddoli yn cynnwys y cyhoedd wrth iddynt gyrraedd ar gyfer eu brechlyn, hynny yw un o'r rolau."

Mae rolau gwirfoddolwyr yn amrywiol a gwahanol. Dros y 12 mis diwethaf, gofynnwyd i lawer ddarparu cefnogaeth mewn canolfannau brechu torfol i helpu i sicrhau bod pawb yn ddiogel rhag Covid-19.

Ond bu llawer o rolau mawr eu hangen ar draws y bwrdd iechyd.

Dywedodd Mary Matthews, sydd wedi bod yn gwirfoddoli gyda BIP Bae Abertawe ers 2016, mai'r flwyddyn ddiwethaf, er gwaethaf ei heriau niferus, oedd y mwyaf boddhaus.

Ers dechrau'r pandemig, mae Mary wedi bod yn helpu gyda danfon meddyginiaeth ar ran yr adran fferylliaeth yn Ysbyty Singleton.

“Mae hi wedi profi’n werth chweil a gwn fod y gwasanaeth hwn yn cael ei werthfawrogi gan y rhai a oedd yn ei chael yn angenrheidiol ei ddefnyddio,” meddai.

Ers mis Ionawr eleni, mae Mary hefyd wedi camu i fyny i gyfrannu at yr ymdrech frechu. Dywedodd ei bod wedi bod yn fraint cael helpu gyda'r broses o gyflwyno brechiad.

  “Mae gweld ymateb pobl yn dod am eu brechiad a gweld beth mae’r rhaglen hon wedi’i olygu i bawb wrth roi gobaith ar gyfer y dyfodol, ac i weithio gyda grŵp mor ymroddedig o bobl yn rhywbeth y byddaf bob amser yn ei drysori.”

“Rwy’n parhau i fod yn aelod balch o’r tîm gwirfoddolwyr.”

Mae gwirfoddolwyr hefyd yn cael dysgu sgiliau newydd a chael mewnwelediad i'r bwrdd iechyd.

Mae llawer o aelodau iau'r tîm wedi gwella sgiliau allweddol ac wedi profi sut brofiad yw gweithio mewn amgylchedd gofal iechyd, a allai ddylanwadu ar eu dewisiadau gyrfa yn y dyfodol.

Neidiodd Vedika Vyas ar y cyfle i wirfoddoli yn ystod y pandemig i helpu gyda'i llwybr gyrfa.

Dywedodd Vedika “Penderfynais wirfoddoli oherwydd roeddwn i eisiau helpu gyda Covid-19 yn yr ysbyty, a dod i arfer â gweld nodwyddau a gwaed gan fy mod i eisiau gwneud meddyginiaeth yn y dyfodol.”

Dde - Elisa a Vedika yn y clinig fflebotomi yn Ysbyty Bay Field.

Fel Vedika, mae Elisa Traversa wedi cael profiad tebyg wrth wirfoddoli fel gwirfoddolwr cwrdd a chyfarch yn croesawu cleifion sy'n cyrraedd am brofion gwaed.

Meddai Elisa: Rwyf wedi mwynhau fy amser yn yr adran fflebotomi yn Ysbyty Maes y Bae yn fawr. Mae'r staff yn wirioneddol gefnogol a chyfeillgar, ac mae hi wedi rhoi profiad i mi o weithio mewn lleoliad clinigol. "

Dywedodd Alison Clarke, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Therapïau a Gwyddorau Iechyd sy’n gyfrifol am wirfoddolwyr yn y bwrdd iechyd, “Mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd i gynifer, ac mae ymroddiad a haelioni ein gwirfoddolwyr yn ysbrydoliaeth.

“Hoffwn ddweud diolch enfawr iddyn nhw i gyd. Gwerthfawrogir eu gwirfoddoli yn fawr, beth bynnag yw'r rôl y maent yn ei chyflawni. "

Os oes gan bobl ddiddordeb mewn gwirfoddoli yn y bwrdd iechyd gallant anfon e-bost at volunteer.centre@wales.nhs.uk neu ffonio 02920 703290.

Cliciwch y ddolen hon i ddarganfod mwy am wirfoddoli ar gyfer BIP Bae Abertawe.