Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Coronafeirws / COVID-19

Delwedd o coronafirws yn erbyn cefndir glas.

Mae coronafirws yn risg ddifrifol. Cadwch at y rheolau. Cadwch bellter diogel oddi wrth bobl nad ydych chi'n byw gyda. Golchwch eich dwylo. Gwisgwch orchudd wyneb yn ôl yr angen.

Brechiadau

Ewch yma i gael manylion ein rhaglen BRECHU Covid-19

Profi

Nawr gallwch chi fynd am brawf Coronavirus am ddim os oes gennych chi ystod ehangach o symptomau. Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli/newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd.

Mae rhain yn:

  • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau neu boen); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a/neu grug, prinder anadl neu wichian;
  • Teimlo'n sâl yn gyffredinol a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos COVID-19 hysbys
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol
  • Unrhyw symptom sy'n newydd, yn barhaus a / neu'n anarferol iddynt

Os cymerwch brawf oherwydd y symptomau ehangach eraill hyn nid yw'n ofynnol i chi ynysu wrth aros am eich canlyniad. Os ydych chi'n cael canlyniad positif Covid-19, yna mae'n rhaid i chi a'ch cartref ynysu. Rhaid i aelwydydd hefyd ynysu os bydd unrhyw un yn datblygu unrhyw un o'r 3 symptom Covid-19 clasurol wrth aros i ganlyniad prawf a gymerir ar symptomau ehangach ddod yn ôl.

Ond os ydych chi'n profi un neu fwy o'r tri symptom COVID-19 mwyaf cyffredin (peswch parhaus, twymyn a/neu golli blas neu arogl) rhaid i chi hunan-ynysu gyda'ch cartref wrth i chi aros am ganlyniad prawf.

I archebu prawf galwch 119 neu archebu ar-lein: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19. Gallwch hefyd ffonio ein rhif lleol: 01639 862757 a siarad â gweithredwr a fydd yn archebu'ch prawf.

O ddydd Gwener 29 hydref, 2021 - gweler isod:

Ynysu a gwybodaeth brofi Covid-19

Gofynnir i oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn a phlant a phobl ifanc rhwng pump a 17 oed hunanynysu nes eu bod wedi cael prawf PCR negyddol os oes gan rywun yn eu haelwyd symptomau neu brofion cadarnhaol ar gyfer Covid-19.

Bydd pobl nad ydynt yn cael eu brechu yn dal i orfod hunanynysu am 10 diwrnod ar ôl cysylltu â rhywun sydd wedi profi'n bositif, gan gynnwys cysylltiadau agos y tu allan i'w haelwydydd.

Profi cyflym

Gall unrhyw un sy'n gwirfoddoli neu'n methu gweithio gartref nawr gael citiau profi cyflym am ddim i'w cartref i atal lledaeniad coronafirws. Rhowch eich meddwl yn gartrefol trwy brofi ddwywaith yr wythnos. Ewch yma i archebu'ch citiau profi cyflym. 

Gweler y dudalen Prawf, Olrhain, Amddiffyn i gael mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin

Pàs Covid y GIG

Bydd pasys Gorfodol Covid ar gyfer clybiau nos a digwyddiadau mawr yn cael eu cyflwyno ddydd Llun, Hydref 11eg. Gallwch gyrchu Pàs Covid y GIG trwy wefan y GIG neu ofyn am gopi papur.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i gael manylion pryd mae angen pàs, pwy all gael un a sut i gael un.

Gallwch hefyd gael prawf llif ochrol negyddol fel dewis arall. Ewch yma i archebu'ch citiau profi cyflym. 

Cofiwch, nid yw'n rhy hwyr o hyd i gael eich brechu. Gallwch archebu'ch dos Covid-19 cyntaf trwy ffonio 01792 200492 neu 01639 862323 rhwng 9am-5pm, Dydd Llun - Dydd Sadwrn. Neu gallwch anfon e-bost at y tîm archebu ar sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Ymweld

I gael y diweddariad diwethaf ar ymweld â pherthynas neu ffrind, ewch yma

Dolenni gwybodaeth allweddol