Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Coronafeirws / COVID-19

Wedi'i ddiweddaru: 01.04.22

Cyfyngiadau coronafeirws

Gwisgwch fasg wyneb neu orchudd wyneb wrth ymweld â'n safleoedd. Maent yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. (Sylwer: RHAID i gleifion ac ymwelwyr i ardaloedd/adrannau cleifion allanol wisgo Mwgwd Llawfeddygol. Os nad oes gennych un, bydd aelod o staff yn rhoi un i chi.)

Parhewch i olchi eich dwylo a defnyddio hylif diheintio dwylo yn rheolaidd.

Gall addasiadau rhesymol eraill aros hefyd neu gael eu rhoi ar waith yn dilyn asesiad risg. Dilynwch y canllawiau ar y safle.

Fodd bynnag, mae rheolau eraill yn newid yng Nghymru o ddydd Llun, Mawrth 28, 2022:

  1. Nid yw'n ofynnol yn gyfreithiol i chi wisgo gorchudd wyneb mewn siopau ac ar drafnidiaeth gyhoeddus mwyach. Fodd bynnag, argymhellir gwisgo un.
  2. Nid yw'n ofynnol yn gyfreithiol i chi hunanynysu mwyach, er ei fod yn parhau yn y canllaw. Bydd taliad hunan-ynysu o £500 i gefnogi pobl yn parhau i fod ar gael tan fis Mehefin 2022.

Cynhelir adolygiad nesaf Llywodraeth Cymru o gyfyngiadau coronafeirws ar 14 Ebrill, 2022.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am ragor o fanylion.

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael y cyngor manwl diweddaraf ar y coronafeirws yng Nghymru.

Profi

Ymweld ag ysbytai

Mae angen i ni amddiffyn y llu o bobl sâl a bregus yn ein hysbytai rhag yr heintiau coronafeirws sy'n dal yn y gymuned. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid gwneud cyn lleied â phosibl o ymweliadau a dim ond o dan amgylchiadau penodol. Rhaid trefnu pob ymweliad gyda'r ysbyty ymlaen llaw.

Ewch i'r dudalen hon i gael y manylion llawn am ymweld â'n hysbytai.

Ewch i'r dudalen hon i ddarganfod mwy am y mesurau yr ydym yn eu cymryd i amddiffyn cleifion yn ein hysbytai a sut y gallwch ddod â golchi dillad glân ac eitemau eraill ar gyfer cleifion mewnol.

Brechiadau

Ewch i'r dudalen hon i gael y diweddaraf am y rhaglen frechu Covid ym Mae Abertawe.

Triniaethau gwrthfeirysol a gwrthgorff Covid-19 ar gyfer pobl yn y gymuned sydd â risg uchel iawn neu uwch o glefyd difrifol

Ewch i'r dudalen hon am ragor o fanylion, gan gynnwys sut i ymuno â'r treial Panoramig.

Dolenni gwybodaeth allweddol