Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Coronavirus / COVID-19

Delwedd o coronafirws yn erbyn cefndir glas.

Mae coronafirws yn risg ddifrifol. Cadwch at y rheolau. Cadwch bellter diogel oddi wrth bobl nad ydych chi'n byw gyda nhw. Golchwch eich dwylo. Gwisgwch orchudd wyneb yn ôl yr angen.

Brechiadau

Ewch yma i gael manylion ein rhaglen BRECHU Covid-19

Profi

Gall pobl sy'n byw yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot nawr fynd am brawf Coronavirus am ddim os oes ganddyn nhw ystod ehangach o symptomau. Yn ogystal â'r tri arwydd clasurol: twymyn, peswch parhaus newydd neu golli / newid blas ac arogl; mae pobl bellach yn gallu cael prawf os oes ganddyn nhw symptomau eraill hefyd.

Mae rhain yn:

  • Symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys unrhyw un neu bob un o: myalgia (poen yn y cyhyrau neu boen); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn wedi'i rwystro; tisian yn barhaus; dolur gwddf a / neu hoarseness, prinder anadl neu wichian;
  • Yn gyffredinol yn teimlo'n sâl a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos hysbys COVID-19
  • Unrhyw symptomau newydd neu newid yn dilyn prawf negyddol blaenorol

Mae'r newid yn digwydd i helpu i ddod o hyd i achosion COVID-19 cudd yn ein cymunedau, a lleihau nifer y trosglwyddiadau ymlaen. Po fwyaf o brofion a gynhelir, yr hawsaf fydd hi i adnabod clystyrau cynnar o achosion a threigladau firws posibl. Bydd hyn yn helpu i leddfu cyfyngiadau yn y dyfodol.

Gofynnir i breswylwyr ystyried sefyll prawf os ydyn nhw'n profi unrhyw un o'r symptomau ehangach hyn ac maen nhw'n symptomau newydd, parhaus a / neu anghyffredin iddyn nhw.

Nid yw'n ofynnol i unigolion sy'n sefyll prawf oherwydd y symptomau ehangach arall hyn hunan ynysu wrth iddynt aros am ganlyniad eu prawf. Mae hyn yn cynnwys plant a disgyblion ysgol a all barhau i fynychu ysgolion a lleoliadau gofal plant wrth iddynt aros am ganlyniad prawf. Fodd bynnag, dylai plant ac oedolion â dolur rhydd neu chwydu aros i ffwrdd o'r gwaith neu'r ysgol a pheidio â mynychu lleoliadau gofal plant nes eu bod yn rhydd o symptomau am 48 awr hyd yn oed os yw eu prawf Covid-19 yn negyddol.

Os yw unigolion wedyn yn derbyn canlyniad Covid-19 positif, yna rhaid iddyn nhw a'u cartref hunan ynysu. Rhaid i aelwydydd hefyd ynysu os bydd unrhyw un yn datblygu unrhyw un o'r 3 symptom cardinal Covid-19 wrth aros i ganlyniad prawf a gymerir ar symptomau ehangach ddod yn ôl.

Ond os ydych chi'n profi un neu fwy o'r tri symptom COVID-19 mwyaf cyffredin (peswch parhaus, twymyn a / neu golli blas neu arogl) rhaid i chi barhau i ddilyn Canllaw Prawf, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar brofi ac hunan-ynysu â'ch cartref wrth i chi aros am ganlyniad prawf.

Dylai pobl a oedd ag unrhyw un o'r symptomau clasurol neu newydd ac a oedd eisiau prawf ffonio 119 neu archebu ar-lein: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gallwch hefyd ffonio ein rhif lleol: 01639 862757 a siarad â gweithredwr a fydd yn archebu'ch prawf. (Bydd gweithredwyr lleol yn cael eu briffio am y drefn brofi leol newydd.)

Gweler y dudalen Prawf, Olrhain, Amddiffyn i gael mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin

Dolenni gwybodaeth allweddol

Dilynwch y ddolen hon i gael manylion rhaglen BRECHU Covid-19