Neidio i'r prif gynnwy

Rhoddion elusennol a chodi arian

2024

22/04/2024 - Mae mam i bedwar yn dweud diolch i staff y ganolfan ganser gyda rhodd pedwar ffigwr

18/04/2024 - Mae Jiffy yn ymuno ag elusennau i helpu i fynd i'r afael â chanser gyda thaith feicio epig arall

17/04/2024 - Mae sganiau MRI manwl uchel yn helpu radiotherapi i dargedu tiwmorau yn fwy cywir

12/04/2024 - Mae cefnogaeth yn tyfu wrth i Cwtsh Clos gael cymorth gyda gerddi

11/04/2024 - Mae cyn glaf cardiaidd yn dweud diolch yn fawr iawn trwy roi anrheg pen-blwydd yn 90 i Dreforys

26/03/2024 - Arlunydd yn goleuo coridor yr ysbyty gyda gwedd newydd ddisglair

25/03/2024 - Elusen yn sefydlu cartref newydd yn Singleton

22/03/2024 - Grŵp coffi Cwtsh Clos yn cynnig cefnogaeth

13/03/2024 - Claf arennol yn talu diolch i'r staff 'diflino' sydd wedi helpu ei deulu dros y blynyddoedd

13/03/2024 - Mam yn rhannu atgofion o Nadolig Cwtsh Clos

07/03/2024 - Cymdeithas adeiladu yn cefnogi cyfanswm rhedeg ymgyrch Cwtsh Clos

04/03/2024 - Ymwelwyr blewog yn rhoi gwên ar wynebau preswylwyr Ysbyty Tonna

14/02/2024 - Mal yn rhannu torcalon personol i gefnogi ymgyrch codi arian Cwtsh Clos i deuluoedd babanod sâl

08/02/2024 - Goroeswr canser yn diolch i brawf sgrinio'r coluddyn - a'i wraig - am achub ei fywyd

03/02/2024 - Cyngerdd elusennol yn cyrraedd y nodyn perffaith gyda chyfraniad hael i Uned y Fron Singleton

02/02/2024 - Codwr arian yn pacio ei trowsus nofio i helpu i godi arian ar gyfer canolfan ganser

01/02/2024 - Ystum uchel y teulu yn codi arian ar gyfer Tŷ Olwen

24/01/2024 - Mae cyfraniad twymgalon merch er cof am ei mam yn hwb gwirioneddol i gleifion Tŷ Garngoch

2023

28/12/2023 - Dod â'r glaswellt gwyrdd i waliau ysbyty llwyd

27/12/2023 - Claf yn mynd yn bell i ddweud diolch

20/12/2023 - Seren rygbi Cymru yn trosglwyddo i'r Nadolig

14/12/2023 - Sêr pêl-droed Abertawe yn ymweld â chleifion ifanc dros y Nadolig

16/11/2023 - Diolch y teulu yn helpu gardd ysbyty i dyfu

10/11/2023 - Y codwr arian niwro-adsefydlu yn cael ateb Brenhinol

08/11/2023 - Ymdrech marathon mam ar gyfer uned a oedd yn trin merch ac yn gwneud i'r teulu deimlo'n gartrefol

02/11/2023 - Prosiect creadigol yn cefnogi lles meddwl staff y GIG i barhau

03/10/2023 - Mae bencampwriaeth rygbi yn helpu i fynd i'r afael â chyflyrau'r galon

28/09/2023 - Pen-blwydd nodedig i glwb sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr llosgiadau ifanc - gan gynnwys y creithiau na ellir eu gweld

21/09/2023 - Beiciwr modur sydd wedi'i barlysu mewn damwain ffordd yn casglu dillad gan gyd-feicwyr i helpu i hyfforddi'r gwasanaethau brys

19/09/2023 - Diolch hanner a hanner ysbyty Mam

15/09/2023 - Fferyllydd o Abertawe yn cefnogi ysbytai i ragnodi'n ddiogel yn ystod ymweliad Affrica

12/09/2023 - Mae £1.1 miliwn o gyllid yn darparu mwy o staff a gofal i gleifion gofal lliniarol

12/09/2023 - Doctor achub bywydau yn Affrica cafodd ei ysbrydoli gan gydweithwyr a achubodd ei fab - ac sydd eisiau help i arbed hyd yn oed yn fwy

07/09/2023 - Taith sgwter dros Gŵyr wedi'i hysbrydoli gan waith y ganolfan ganser yn codi miloedd

05/09/2023 - Mae'r uned strôc yn cael ei hysbrydoli gan gyn glaf i gwblhau'r her copaon

21/08/2023 - Mae'r nifer uchaf erioed o feicwyr yn gwneud trydedd Her Canser 50 Jiffy yn llwyddiant mawr

16/08/2023 - Goroeswr strôc yn goresgyn taith gerdded noddedig i ddiolch i staff am eu gofal

14/08/2023 - Cyfle olaf i gymryd rhan yn Her Canser 50 Jiffy

10/08/2023 - Arwerthiant cacennau ysgol yn codi cannoedd o bunnoedd ar gyfer gwasanaeth ysbyty sy'n trin disgybl

02/08/2023 - Mae Iggle Piggle a JJ yn ennill adolygiadau gwych o ward y plant

26/07/2023 - Claf yn ôl ar ei feic yn codi arian ar gyfer canolfan ganser - y cyfan diolch i'w gi

20/07/2023 - Taith feicio elusennol yn mynd gam ymhellach i helpu i ariannu ymchwil canser allweddol

18/07/2023 - Rolau newydd i helpu i atal digartrefedd ym Mae Abertawe

14/07/2023 - Miloedd blodeuog wedi'u codi ar gyfer gofal canser o flodau'r haul a dyfwyd gan ddisgyblion ysgol

10/07/2023 - Meddyg enwog yn arwain y ffordd wrth i parkrun NHS@75 Bae Abertawe fod yn llwyddiant mawr 

30/06/2023 - Bydd rhodd sganiwr elusen yn chwarae rhan bwysig mewn diagnosis canser

30/06/2023 - Ymunwch â'r NHS@75 parkrun... a rhoi hwb i'n helusen

29/06/2023 - Mae mannau awyr agored newydd yn ysbytai Bae Abertawe yn coffáu'r pandemig

27/06/2023 - Diolchodd y staff am eu gofal tuag at barafeddyg uchel ei barch

23/06/2023 - Mae rhieni'n rhoi cot cudd er mwyn galluogi teuluoedd sy'n galaru i greu atgofion gwerthfawr

19/06/2023 - Beiciwr modur yn dychwelyd yn y cyfrwy ar ôl damwain traffig i ddiolch i'r uned anafiadau ymennydd

19/06/2023 - Tîm Lab yn clocio i fyny'r milltiroedd i mewn diolch i feicwyr gwirfoddol

08/06/2023 - Mae trydedd Her Canser 50 Jiffy yn fwy ac yn well nag erioed

05/06/2023 - Blog hanner marathon amheus Thomas

30/05/2023 - Bydd rhodd uned Chemo gan oroeswr canser yn helpu i wella profiad y claf a'r nyrs o roi brechiadau

24/03/2023 - Menyw sydd wedi ailddysgu cerdded yn cwblhau her glan y môr i ddiolch i staff

11/03/2023 - Nyrs o Dreforys Cath yn sgwrio lan ar gyfer ras marathon codi arian Ty Olwen

06/03/2023 - Dipiau oer cadeirydd Dewiniaid ar gyfer gwasanaethau canser

27/02/2023 - Mae rhodd hael yn helpu teuluoedd i aros yn agosach at anwyliaid

17/02/2023 - Blog hanner marathon amheus Thomas

16/02/2023 - Codi miloedd o bunnoedd ar gyfer ysbyty plant er cof am dad meddyg

16/02/2023 - Staff Bae Abertawe ar ras er budd elysen

08/02/2023 - Hyfforddwr ffitrwydd yn diolch i staff am eu gofal yn dilyn diagnosis canser

31/01/2023 - Mae cenhadaeth drugaredd Croatia yn foment sy'n newid gyrfa i awdiolegydd arobryn

25/01/2023 - Blog hanner marathon Abertawe amheus Thomas

05/01/2023 - Uned gardiaidd diolch i'r teulu am ofal 'rhyfeddol'

2022

20/12/2022 - Anrhegion Nadolig hael y teulu ar gyfer ward y plant

16/12/2022 - Codwr arian mawr Elliott, saith oed, i ddiolch i staff yr ysbyty a ofalodd amdano

02/12/2022 - Elusen bwrdd iechyd yn gobeithio am ganlyniad mawr o raffl crys

23/11/2022 - Mae tad yn mwynhau amser teulu o ansawdd eto diolch i wasanaeth anafiadau i'r ymennydd

09/11/2022 - Rhedwr yn rhoi buarthau caled i helpu gwasanaeth anaf i'r ymennydd sy'n trin ffrind gorau

10/10/2022 - Teulu yn codi £20K ar gyfer ymchwil canser ym Mae Abertawe

04/10/2022 - Gemau Abertawe yn helpu i wella symptomau cleifion

03/10/2022 - Cyflawniad marathon dros gyflwr gydol oes

30/09/2022 - Mae diolch artist i'r bwrdd iechyd yn llun perffaith

29/09/2022 - Mae Mostyn Ifanc yn mynd yn bell i ddiolch i staff yr ysbyty

21/09/2022 - Twrnamaint rygbi coffa blynyddol yn pasio £30,000 i helpu i fynd i'r afael â chyflyrau genetig y galon

05/09/2022 - Mae Jiffy yn arwain beicwyr mewn taith codi arian 50 milltir ar gyfer elusennau canser

05/08/2022 - Anrheg Elyrch i bobl sy'n byw gyda dementia yng Nghefn Coed

04/08/2022 - Mae rhoddion hael yn golygu chwarae ychwanegol i ward plant

02/08/2022 - Ymunwch â Jiffy ar gyfer her 50 milltir o hyd a fydd o fudd mawr i gleifion canser Singleton

27/07/2022 - Cariad Lucy at ei swydd yn cael ei gydnabod gan elusen ganser y DU

26/07/2022 - Mae cyfraniad twymgalon yn hwb mawr i'r tîm arbenigol

25/07/2022 - Gwelyau ysbyty maes i gyd bellach wedi'u dyrannu i helpu i fynd i'r afael â thlodi gwelyau lleol a chefnogi ffoaduriaid o Wcrain

11/07/2022 - Taith marathon tad sy'n galaru i ddiolch i'r grŵp cefnogi colli babanod

11/07/2022 - Disgyblion yn rhoi gwobr ariannol i Ysbyty Cefn Coed ar ôl ennill y gystadleuaeth

21/06/2022 - Arwydd mawr y Parchedig i'r tîm a berfformiodd lawdriniaeth achub bywyd

15/06/2022 - Cyn glaf yn llosgi yn llawn diolch am ei harwyr

14/06/2022 - Tad yn cyhoeddi bwriad i gerdded 550 milltir i ddiolch i GIG

30/05/2022 - Gardd yr ysbyty ar ei newydd wedd yn llwyddiant ysgubol gyda chleifion

17/05/2022 - Mae taith Doc allan o Affrica i fod gyda'i wraig a'i fab newydd-anedig yn ysbrydoli ymgyrch elusennol

29/04/2022 - Mae diagnosis sioc nyrs yn arwain at her tri chopa

01/04/2022 - Cardiac staff go the extra mile for people of Ukraine

28/03/2022 - Unused field hospital beds offered to Swansea Bay communities and Ukrainian refugees
2021

03/12/2021 Mae rhodd hael yn cynnig lle arbennig i deuluoedd ymlacio

01/12/2021 Mae mam yn rhoi teganau i wardiau plant er cof am ei mab achub bywyd

21/09/2021 Gwerddon pwll i hybu lles staff

31/08/2021 Gwasanaeth profi cardiaidd genetig wedi'i wneud yn barhaol

30/07/2021 Ystum bythgofiadwy gan Grŵp Colli Babanod Bae Abertawe

27/07/2021 Cancer 50 Challenge - Dydd Sul, 10fed Hydref 2021

21/07/2021 Mae'r Scar Free Foundation ac Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn lansio rhaglen 3 blynedd o ymchwil ailadeiladu wynebau sy'n arwain y byd

08/07/2021 Cwmni piano mewn ystum mawreddog o ddiolch i staff yr ysbyty

06/07/2021 Mae ffrindiau caredig yn sicrhau bod Traeth Aberafon yn lle mwy diogel i ymwel

01/07/2021 Adnoddau rhanbarthol yn gwella cefnogaeth gwirfoddoli yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe

02/06/2021 Cwrdd â'r gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser rhydd i ofalu am eraill

01/06/2021 Canmoliaeth i wirfoddolwyr sy'n gofalu am eu cymunedau

01/06/2021 Mae 150 o Wirfoddolwyr arall yn ymuno yn ystod Pandemig Covid-19 - Wythnos Gwirfoddolwyr 2021

2020

28/07/2020- Pwyth mewn pryd yn helpu'r rheng flaen

17/07/2020- Mae chwilt wedi'i grefftio â llaw i ddweud diolch i'r GIG

16/07/2020Mae hamperi bwyd yn swyno teuluoedd

01/07/2020- Ambiwlans a oedd wedi ei ddigomisiynu bellach yn ôl ar y ffordd er mwyn darparu gwasanaeth hanfodol

04/06/2020- Mae gwirfoddolwyr yn camu i'r marc i helpu'r bwrdd iechyd i ddal ati i gyflawni

01/06/2020- Gwirfoddolwyr yn helpu fferyllfeydd i gyflawni

13/05/2020- Mae'r seren chwech oed Penny yn codi dros £1,000 i gefnogi'r GIG

06/05/2020- Teyrnged rhodd Cyfarpar Diogelu Personol i godwr arian digymell

27/04/2020- Mae haelioni llethol yn gweld miloedd o bunnoedd yn cael eu rhoi i gefnogi cleifion a staff

20/04/2020- Anne sy wedi ymddeol yn cefnogi'r GIG drwy wnïo am fuddugoliaeth

08/04/2020- Mae marathon gardd Ryan Jones yn plannu hadau ar gyfer codwr arian nesaf y GIG

01/04/2020- Mae Tata yn ychwanegu dur at reng flaen y GIG

20/01/2020- Claf yn hybu ailadeiladu'r fron

14/01/2020- Gwasanaeth iechyd meddwl pobl ifanc wedi'i enwebu am fagiau o help

2019

03/12/2019- Dad i roi aren i ddieithryn cyn rhedeg Marathon Llundain

12/11/2019- Stêm lawn ymlaen wrth i rali tractor vintage godi arian ar gyfer canolfan aelodau artiffisial Abertawe

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.