Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Gwelyau ysbyty maes heb ddefnydd i'w cynnig i gymunedau Bae Abertawe a ffoaduriaid o Wcrain

Capsiwn: o'r chwith i'r dde Sally Bloomfield, Arweinydd Prosiect Ysbyty'r Bae, Brenda George, Gwasanaethau Domestig, a Kelly John, Rheolwr Safle Ysbyty Maes y Bae, gyda rhai o'r gwelyau sydd ar gael.

Bydd cannoedd o welyau a matresi sengl newydd sbon a gafodd eu caffael ar frys ar gyfer ysbytai maes Covid-19 ym Mae Abertawe nawr yn cael eu rhoi i bobl sydd wir eu hangen.

Bydd y gwelyau nad ydynt yn cael eu defnyddio yn cael eu rhoi am ddim i deuluoedd a phobl sydd wedi bod yn ddigartref, neu a allai fod yn cael trafferth fforddio’r gwelyau sydd eu hangen arnynt.

Bydd gwelyau hefyd yn cael eu cynnig i ffoaduriaid, gan gynnwys pobol sy'n cyrraedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot o'r Wcráin.

Mae'r bwrdd iechyd bellach yn gweithio gydag asiantaethau partneriaeth lleol i helpu i nodi teuluoedd a ffoaduriaid yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot a allai elwa.

Ac mae apêl hefyd yn mynd i staff y bwrdd iechyd i roi gobenyddion a duvets sengl sbâr, a dillad gwely wedi'u golchi'n ffres neu ddillad gwely sengl newydd mewn cyflwr da.

Dim ond ar gyfer defnydd tymor byr mewn sefyllfa o argyfwng y bwriadwyd gwelyau'r ysbyty maes. Maent yn anaddas ar gyfer prif ysbytai acíwt neu leoliadau GIG neu iechyd cymunedol, gan na chawsant eu cynllunio ar gyfer defnydd parhaol. Nid oes gan y gwelyau sylfaenol y pedalau a'r moduron sydd eu hangen i godi a gostwng cleifion, felly ni chawsant eu hadeiladu at ddefnydd clinigol hirdymor.

Fodd bynnag, mae'r gwelyau yn fwy na digon cadarn ar gyfer defnydd domestig bob dydd, ac yn dod gyda matresi gwrth-ddŵr a byrddau pen a throed.

Mae 595 o welyau ar gael i'w rhoi i'n cymunedau ar hyn o bryd.

“Roedd gwelyau’r ysbyty maes yno rhag ofn y bydd eu hangen arnom, ac mae’n wych oherwydd brechiadau a mesurau eraill a roddwyd ar waith yn ystod y pandemig nad ydym wedi gorfod eu defnyddio,” meddai Sally Bloomfield, Arweinydd Prosiect ar gyfer Ysbyty Maes y Bae.

“Ond nawr mae gennym ni gyfle i sicrhau bod modd eu defnyddio o hyd ar gyfer pobl sydd wir eu hangen.”

Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Gwella Gwasanaethau BIP Bae Abertawe:

“Mae yna gyfle gwirioneddol nawr i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau llawer o drigolion Bae Abertawe sy’n wynebu adfyd, a hefyd ffoaduriaid sy’n cyrraedd yma am noddfa.

“Mae costau byw yn codi’n sylweddol ac rydym yn gwybod bod mwy o bobl o fewn ein cymunedau yn wynebu caledi ariannol.

“Mae’n debygol y bydd pobl gan gynnwys plant sy’n byw heb wely iawn i gysgu ynddo neu sy’n cysgu ar loriau neu’n rhannu gwelyau sengl yn dod ar draws problemau iechyd.

“Bydd cael gwely newydd eu hunain yn eu helpu i gael noson dda o gwsg ac yn cefnogi eu hiechyd a’u lles.

“Bydd yr hyn a wnawn yn awr i fynd i’r afael â thlodi gwelyau yn ein cymunedau yn cael effaith gadarnhaol ar les cenedlaethau’r dyfodol.”

Ychwanegodd Sally:

“Rydym hefyd yn sylweddoli, os yw rhywun yn ei chael hi’n anodd fforddio gwely, yna mae’n debygol y bydd angen cymorth arnynt i’w wisgo hefyd. Felly rydym yn gofyn i’n staff helpu os gallant, drwy gyfrannu dillad gwely sbâr y gallwn eu dosbarthu gyda’r gwelyau fel pecyn cyflawn.”

Mae’r bwrdd iechyd yn gweithio gydag awdurdodau lleol Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot a hefyd y ddau gyngor ar gyfer gwasanaethau gwirfoddol ym Mae Abertawe, a all nodi teuluoedd posibl i dderbyn y gwelyau ar ein rhan.

Mae croeso hefyd i sefydliadau sy'n cefnogi ffoaduriaid, gan gynnwys pobol sy'n dod o'r Wcráin, wneud cais am welyau.

Sylwch - ni all y bwrdd iechyd dderbyn ceisiadau gwelyau yn uniongyrchol gan unigolion.