Neidio i'r prif gynnwy

Anrhegion Nadolig hael y teulu ar gyfer ward y plant

Mae ward plant yn Ysbyty Treforys wedi cael digon o anrhegion i lenwi sled Siôn Corn gan deulu sy'n ddiolchgar am y gofal a roddodd ei staff i'w merch.

Uchod: Danielle a Daniel Coffey yn diolch yn fawr iawn i brif nyrs y ward Sandra Mack am y gofal a roddodd ei thîm i’w merch Paige â rhodd enfawr o anrhegion Nadolig.

Treuliodd Paige Coffey gymaint o amser ar Ward M yn ystod ei bywyd byr fel y daeth y nyrsys a gweithwyr gofal iechyd eraill yn deulu iddi.

Yn dilyn marwolaeth Paige ym mis Gorffennaf, yn saith oed tyner, roedd ei rhieni Danielle a Daniel, ynghyd â'u teuluoedd a'u ffrindiau, eisiau gwneud rhywbeth i ddangos eu gwerthfawrogiad a fyddai hefyd o fudd i blant eraill a'u teuluoedd.

Lansiwyd apêl ar y cyfryngau cymdeithasol, a welodd y teulu’n gwneud a gwerthu rhubanau er cof am Paige, gan arwain at ddosbarthu gwerth £5,500 o anrhegion i’r ward.

Dywedodd Danielle, mam Paige: “Mae hyn yn fwy na diolch. Bu'r tîm yn gofalu am Paige ers iddi fod yn 18 mis oed. Dywedodd y doctoriaid wrthym y byddem yn ei cholli yn 4 oed ond fe gyrhaeddodd hi y tu hwnt i’w phenblwydd yn 7 oed.

“Mae’n gartref oddi cartref, Ysbyty Treforys, diolch i’r holl ferched yno. Maen nhw fel teulu. Rydym yn fwy na diolchgar a dim ond diolch bach yw hwn.”

Paige 1 Dangosodd Paige (chwith) ddewrder aruthrol wrth wynebu hyd at sawl cyflwr, a oedd yn golygu bod yn rhaid iddi dreulio llawer o amser yn yr ysbyty.

Er bod y teulu'n hanu o ardal Gendros y ddinas, gwelodd yr apêl gynigion o gefnogaeth yn cyrraedd o bob rhan o ardal Abertawe a thu hwnt.

Dywedodd Danielle: “Fe wnaeth fy mrawd-yng-nghyfraith Jamie osod post ar Facebook a chymerodd pawb ran a helpu cymaint ag y gallent.

“Rwy’n meddwl bod Paige wedi cyffwrdd â chymaint o galonnau. Roedd pobl eisiau rhoi, roedd hi'n anhygoel."

Ymhlith yr eitemau a ddanfonwyd i'r ysbyty roedd 11 set deledu sgrin fflat, iPads, mygiau teithio i nyrsys, teganau di-ri a dwy ficrodon.

“Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel,” meddai Danielle. “Fe wnaethon ni ofyn i’n hunain beth oedd ei angen ar y plant a’u teuluoedd, a’r nyrsys. Rwy'n meddwl ein bod wedi ymdrin â phopeth. Rydym yn fwy na hapus. Yr unig beth sydd ei angen arnom nawr yw ystafell deulu fwy.”

Dywedodd Sandra Mack, chwaer y ward: “Rydym yn drist iawn bod Paige wedi ein gadael.

“Fe wnaethon ni ofalu amdani am amser hir iawn. Roedd hi i mewn ac allan o'r ysbyty a thyfodd y tîm cyfan anwyldeb mawr tuag ati. Fe wnaethom hefyd ddatblygu cwlwm cryf gyda’i rhieni a’r teulu ehangach.

“Byddwn yn ddiolchgar am byth am y rhoddion a wnaed i ni. Mae'n garedig iawn o'r teulu i wneud hynny."

Dywedodd Cathy Stevens, swyddog codi arian Elusen Iechyd Bae Abertawe:
“Roedd gweld faint o gariad a ddangosodd y teulu tuag at y staff ar ward y plant yn galonogol iawn ac yn emosiynol.

“Roedden nhw mor ddiolchgar am yr holl gefnogaeth, cariad a gofal a ddangoswyd nid yn unig i Paige ond i’r teulu cyfan ac maen nhw’n parhau i fod â chwlwm arbennig iawn. Dangosodd y teulu eu diolchgarwch trwy’r rhodd enfawr yma fydd yn cadw’r plant ar y ward yn brysur iawn.”

Paige 3

logo elusen bae swansea

Elusen Iechyd Bae Abertawe

Oes gennych chi ddiddordeb mewn codi arian i gefnogi gwasanaethau'r GIG yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot? Oeddech chi'n gwybod bod gan Fwrdd Iechyd Prifysgol bae Abertawe ei elusen codi arian ei hun?

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe yn cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Ewch i'w dudalen we yma i ddarganfod mwy.