Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Mae taith Doctor allan o Affrica i fod gyda'i wraig a'i fab newydd-anedig yn ysbrydoli ymgyrch elusennol

Rhieni yn dal babi, llun mewn gardd

Bu'n rhaid i feddyg o Abertawe sy'n gweithio yn Affrica rasio hanner ffordd o amgylch y byd yn ôl i Gymru ar ôl i'w wraig ddechrau esgor 11 wythnos yn gynnar.

Bu’n rhaid i Mikey Bryant wylio’r babi, eu plentyn cyntaf, yn cael ei eni trwy gyswllt fideo ag Ysbyty Singleton, wrth archebu hediadau ar frys er mwyn iddo allu ymuno â’i deulu oedd newydd ehangu.

Prif lun uchod: Mikey a Bethany Bryant gyda'r babi Finley

Treuliodd y babi Finley saith wythnos yn Uned Gofal Dwys Newyddenedigol yr ysbyty, neu NICU, cyn i'r cwpl allu dod ag ef adref.

Nawr maen nhw wedi lansio apêl codi arian o £10,000 i gefnogi uned newyddenedigol sylfaenol iawn a grëwyd Mikey yn ysbyty Liberia fel y gall babanod newydd-anedig yno gael yr un gofal rhagorol ag a gafodd Finley.

Roedd Bethany, sydd ei hun yn feddyg iau sy’n hyfforddi yn Ysbyty Singleton i arbenigo mewn pediatreg, wedi gorffen gweithio yn NICU dim ond wythnos cyn dechrau esgor fis Tachwedd diwethaf.

Deffrodd un bore yn teimlo'n anhwylus. Gyda chyfangiadau yn dechrau, fe ffoniodd am ambiwlans a aeth â hi i Singleton.

“Roedd yn hollol amlwg pan gyrhaeddais fy mod eisoes yn esgor ac yn ymledu ac nad oeddent yn mynd i allu ei atal rhag dod” meddai Bethany, a oedd yn gweithio yn Affrica gyda Mikey cyn ei beichiogrwydd.

“Roedd Finley yn 4 pwys, maint da o ystyried pa mor gynnar ydoedd, a fu'n ffodus iddo.

“Roedd angen rhywfaint o gefnogaeth arno, ond dim llawer a phan ddaeth y profion gwaed yn ôl roedd pawb yn galonogol iawn.”

Rhieni รข babi nawr gyda delwedd fewnosod o Yn y cyfamser, roedd Mikey wedi cwblhau ei rownd ar waith diffyg maeth yn ysbyty Liberia ac roedd ar fin gwneud yr un peth ar y ward newydd-anedig pan oedd ganddo neges yn dweud bod Bethany wedi dechrau esgor.

Chwith: Mikey a Bethany Bryant gyda Finley nawr a (mewnosodiad) tra roedd yn NICU Singleton

“Galwais i un o ffrindiau Bethany sy’n fydwraig yn Singleton. Atebodd hi a gwyliais yr holl beth ar fideo WhatsApp, ” cofiodd.

“Roedd y tîm yn Singleton yn gwybod na allwn i gyrraedd yno ac fe wnaethon nhw ganiatáu i hynny ddigwydd yn garedig iawn.

“Yn amlwg roedd yn rhaid i mi hedfan yn syth yn ôl felly roedd rhywfaint o rediad gwyllt rhwng gwylio Bethany yn mynd trwy’r llafur a chael hediad, a chael prawf Covid i fynd allan o’r wlad ac yn ôl yma.”

Roedd y daith yn cynnwys taith o sawl awr i'r maes awyr yn Liberia, ac yna dwy daith awyren; un i Ewrop a'r ail i mewn i'r DU.

Cymerodd y daith o ddrws i ddrws 24 awr i gyd. Ond yna roedd gofynion hunan-ynysu yn golygu bod yn rhaid i Mikey aros dau ddiwrnod arall cyn y gallai fynd i Singleton i weld ei fab newydd-anedig.

“Yr hyn oedd mor rhyfedd oedd mynd o ofalu am y babanod bach hyn yn Liberia i gael un ein hunain yn sydyn yn yr uned yn Singleton – newid sydyn, rhyfedd iawn,” meddai.

Arhosodd Finley yn NICU am bron i saith wythnos gan fod angen cymorth arno i anadlu a bwydo.

Llwyddodd ei rieni, a oedd yn cymudo i'r ysbyty bob dydd, i ddod ag ef adref o'r diwedd ym mis Ionawr ac mae'n parhau i wneud yn arbennig o dda.

Mae’n sicr yn ddiweddglo hapus, ac yn un sydd wedi ysbrydoli’r cwpl i godi arian i sicrhau canlyniad hapus tebyg i fabanod newydd-anedig yn Liberia.

Mae cyfraddau marwolaethau plant yn y wlad dlawd hon yng Ngorllewin Affrica ymhlith yr uchaf yn y byd. Cyrhaeddodd Mikey a Bethany yno ym mis Ionawr 2019 i sefydlu rhaglen yn gweithio’n bennaf gyda phlant â diffyg maeth yn Ysbyty ELWA ym mhrifddinas Monrovia.

Darparwyd cyllid gan Gronfa Cysylltiadau Iechyd Affrica Elusen Iechyd Bae Abertawe a chynllun grantiau Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru.

Ers i'r rhaglen ddechrau, mae marwolaethau plant oherwydd diffyg maeth wedi gostwng yn sylweddol. Mae hyfforddiant hefyd yn cael ei ddarparu i uwchsgilio staff gofal iechyd Liberia, gyda 300 ohonynt eisoes yn mynychu cwrs ETAT (Asesiad a Thriniaeth Brysbennu Brys - Emergency Triage Assessment and Treatment) Sefydliad Iechyd y Byd.

Mae Mikey a'i dîm hefyd wedi creu adran achosion brys pediatrig pum gwely a chlinig prysur ar gyfer plant dan bump oed.

Ers ei sefydlu, mae mwy nag 20,000 o blant wedi cael eu trin gan y rhaglen hon.

Ehangwyd y prosiect fis Tachwedd diwethaf gyda chreu uned gofal newyddenedigol chwe gwely gyda system ocsigen newydd, protocolau rheoli hylif a chynlluniau triniaeth wedi'u trefnu ar gyfer babanod newydd-anedig sâl.

Meddyg yn gweithio gyda chydweithwyr mewn ysbyty yn Affrica Ar yr adeg y sefydlwyd hyn, ni allai Mikey a Bethany fod wedi dychmygu y byddai eu mab bach eu hunain angen yr un math o ofal dwys ychydig wythnosau'n ddiweddarach yn ôl adref yn Abertawe.

Ar y dde: Mikey yn ei waith yn Ysbyty ELWA

“Mae’r ardal newydd-anedig yn ysbyty Liberia yn sylfaenol iawn, gyda dim ond un deorydd yn gweithio, ond o leiaf mae’n bodoli nawr,” meddai Mikey, sydd tra yn Liberia yn gweithio i Fae Abertawe 10 awr yr wythnos fel meddyg teulu y tu allan i oriau. meddygaeth ffôn.

“Yr hyn rydyn ni'n ceisio ei wneud yw sicrhau bod gennym ni ddigon o gyflenwadau a meddyginiaethau ac amrywiol diwbiau bwydo a phethau i gadw pobl i fynd. Mae’n her enfawr.”

Mae'r cwpl wedi gweithio gydag Elusen Iechyd Bae Abertawe i sefydlu tudalen JustGiving fel y gallant barhau â'r gwaith da yn Liberia.

Fe fyddan nhw’n mynd â Finley ar ei daith gyntaf yno pan fyddan nhw’n dechrau ymweliad saith mis yn ddiweddarach yr haf hwn.

Dywedodd Bethany: “Roeddem mor ffodus am y gofal rhagorol a gafodd Finley yn uned Singleton ac rydym am i fabanod newydd-anedig yng Ngorllewin Affrica gael yr un gofal ag y gwnaeth.

“Gall bywydau’r babanod hyn gael eu hachub os ydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd. Rydym mor ddiolchgar am y gofal a’r anogaeth y mae llawer wedi’u dangos wrth gefnogi’r gwaith i ofalu am y plant yn Liberia.”

Gallwch gefnogi'r apêl codi arian drwy ddilyn y ddolen hon.

(Mae'r ddolen i wefan allanol, sydd ar gael yn Saesneg yn unig).

logo elusen bae swansea

Elusen Iechyd Bae Abertawe

Oes gennych chi ddiddordeb mewn codi arian i gefnogi gwasanaethau'r GIG yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot? Oeddech chi'n gwybod bod gan Fwrdd Iechyd Prifysgol bae Abertawe ei elusen codi arian ei hun?

Mae Elusen Iechyd Bae Abertawe yn cefnogi cleifion, staff a gwasanaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Ewch i'w wefan yma i ddarganfod mwy.