Neidio i'r prif gynnwy

Mae cyfraniad twymgalon yn hwb mawr i'r tîm arbenigol

Mae tîm gofal lliniarol arbenigol wedi derbyn rhodd o £20,000 er cof am un o’r cleifion y bu’n eu cefnogi yn ei ddyddiau olaf.

Mae tîm gofal lliniarol arbenigol Bae Abertawe yn cynnig amrywiaeth o gymorth i bobl â salwch sy'n byrhau bywyd - gan gynnwys rheoli symptomau a chymorth seicolegol, ochr yn ochr â llawer o agweddau eraill ar ofal.

Yn ogystal â hosbis cleifion mewnol Tŷ Olwen yn Ysbyty Treforys, mae aelodau tîm yn gweithio o ysbytai Singleton a Chastell-nedd Port Talbot, tra bod rhai yn darparu gofal diwedd oes a chymorth yn y gymuned hefyd.

Roedd teulu Ruth Morrison yn un o blith nifer a ddewisodd roi rhywbeth yn ôl i’r tîm aeth drosodd ac uwch iddyn nhw bron i ddegawd yn ôl.

Dwy ddynes yn dal siec

Yn y llun: Ruth Morrison gyda Dr Gwenllian Davies.

Yn anffodus collodd Mrs Morrison, o Abertawe, ei gŵr Ben Harvey, yn 2013, bedwar mis ar ôl iddo gael diagnosis o ganser y pancreas.

“Bu farw fy ngŵr yn Nhŷ Olwen yn 2013 ac roedd y staff yno yn gefnogol iawn i ni,” dywedodd y wraig 52 oed.

“Cafodd ddiagnosis o ganser y pancreas ym mis Awst a bu farw ar Ŵyl San Steffan y flwyddyn honno.

“Treuliodd bythefnos olaf ei fywyd yn Nhŷ Olwen. Mae gennym dri o blant ac roedd gennym gi bach newydd ar y pryd ac roedd y staff mor garedig â ni, gan ganiatáu i ni ddod â’r ci bach i mewn.

“Ni allem fod wedi llwyddo i ddod trwy’r sefyllfa honno heb eu cefnogaeth.”

Mae Mrs Morrison yn gweithio i HSBC UK. Bob blwyddyn mae’n dyfarnu swm o arian i aelod o staff i’w roi i elusen o’u dewis i gydnabod eu gweithredoedd i atal troseddau ariannol, megis twyll neu wyngalchu arian.

Rhoddir y wobr er cof am un o gydweithwyr Mrs Morrison, Ignacio, a ddefnyddiodd ei fwrdd sgrialu i atal terfysgwyr oedd yn ymosod ar ddynes yn ystod ymosodiad London Bridge yn 2017, cyn cael ei glwyfo’n angheuol.

Enillodd ei weithredoedd wobr dewrder ar ôl marwolaeth gan y Frenhines, yn ogystal ag etifeddiaeth 'arwr sglefrfyrddio'.

“Cefais fy enwebu ar ôl helpu cwsmer a oedd yn rhan o sgam rhamant yn ystod y cyfyngiadau symud a oedd yn sefyll i golli popeth, hyd yn oed ei thŷ,” ychwanegodd Mrs Morrison.

“Llwyddais i wrthdroi gwerthiant ei thŷ a chael ei harian yn ôl iddi.”

O ganlyniad, dyfarnwyd £20,000 iddi i’w roi i elusen o’i dewis a phenderfynodd ei anrhegu i Dŷ Olwen fel ffordd o ddiolch i’r tîm a ofalodd am ei gŵr (yn y llun).

Ychwanegodd Mrs Morrison: “Mae’n beth eithaf arbennig i’n teulu ni allu rhoi’r arian yma. Mae’n ffordd inni allu rhoi rhywbeth yn ôl.”

Llun pen ac ysgwydd o ddyn yn gwenu

Dywedodd Dr Gwenllian Davies, ymgynghorydd mewn meddygaeth liniarol ac arweinydd clinigol, fod y gofal lliniarol arbenigol sydd ar gael yn ymestyn yn llawer ehangach nag adeilad Tŷ Olwen yn unig.

“Rydyn ni'n cefnogi cleifion ble bynnag maen nhw felly nid yw'n ymwneud â'r cleifion sy'n gorfforol yn Nhŷ Olwen yn unig,” meddai.

“Mae ein gwasanaeth yn ymestyn allan iddyn nhw ble bynnag maen nhw yn yr ysbyty neu yn y gymuned.

“Rydym am allu eu cefnogi ar rai o’u cyfnodau mwyaf heriol i’w helpu i reoli symptomau ac i gefnogi eu lles seicolegol a chymdeithasol fel y gallant fyw cystal â phosibl am gyhyd â phosibl.”

Mae gan y gwasanaeth hefyd dîm o barafeddygon sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig sy'n ymweld â phobl gartref i'w hasesu.

Mae ganddo hefyd dîm diwedd oes sy'n addysgu staff am y ffordd orau o gefnogi cleifion sy'n dod i ddiwedd eu bywydau i wneud yn siŵr eu bod yn diwallu eu hanghenion.

Dywedodd Dr Davies y gall cleifion a’u hanwyliaid deimlo’n bryderus yn aml pan grybwyllir Tŷ Olwen fel opsiwn ar gyfer eu gofal ond bod eu pryder yn newid yn fuan i fod yn ddiolchgar am y cymorth ychwanegol y maent yn ei dderbyn gan y tîm.

“Rydyn ni’n cael straeon cadarnhaol iawn gan ffrindiau a theulu’r bobl rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw am yr effaith mae ein gwasanaeth yn ei gael ar y claf a hefyd arnyn nhw,” meddai.

“Rydyn ni’n cael effaith barhaol arnyn nhw. Mae’r atgof hwnnw’n aros gyda nhw ac maen nhw’n parhau i fod eisiau ein cefnogi ni i gefnogi mwy o bobl.”

Bydd y rhodd gan Mrs Morrison yn mynd tuag at addysgu aelodau newydd o staff sy’n ymuno â’r tîm gofal lliniarol sy’n ehangu.

Pedair menyw yn dal siec

Mae cyfran helaeth o’r arian a godir ar gyfer y tîm yn cael ei dderbyn gan Ymddiriedolaeth Tŷ Olwen, elusen a sefydlwyd i gefnogi’r hosbis gan ei fod yn cael ei adeiladu dros bedwar degawd yn ôl.

Dros y blynyddoedd, fel y gwasanaeth gofal lliniarol, mae wedi esblygu ac mae bellach yn cefnogi gofal cartref, gwasanaethau ysbyty a chyfleusterau gofal dydd.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn dibynnu ar roddion hael i allu ariannu gwell cymorth a gofal i gleifion a'u teuluoedd.

Ers ei greu yn 1981, mae wedi codi mwy na £16 miliwn.

Yn y llun o'r chwith i'r dde: Helen Murray MBE, cadeirydd Ymddiriedolaeth Tŷ Olwen, Ruth Morrison, Dr Gwenllian Davies a rheolwr adran HSBC UK, Helen Gillan

Dywedodd y Cadeirydd Helen Murray MBE mai rôl yr ymddiriedolaeth nid yn unig yw codi arian ar gyfer y gwasanaeth ond hefyd cefnogi cleifion a’u teuluoedd trwy ddarparu “yr holl gysuron ychwanegol sy’n gwneud eu hamser gyda ni yn arbennig”.

Ychwanegodd: “Mae’r ymddiriedolaeth hefyd yn gweithio’n galed i hyrwyddo’r gwasanaeth a’r manteision aruthrol y gall eu cynnig i bobl, ac i addysgu am ofal lliniarol a faint y gall y gwasanaeth ei wneud iddyn nhw a’u teuluoedd.

“Yn y 41 mlynedd y mae’r ymddiriedolaeth wedi bod yn gweithredu does dim cais am gymorth erioed wedi’i wrthod.

“Ein hymrwymiad presennol i’r gwasanaeth yw tua £500,000 y flwyddyn. Ni fyddai hyn yn bosibl heb y gefnogaeth anhygoel a gawn gan gymaint o bobl hael ac wrth bob un ohonynt rydym yn dweud - diolch.”

Ychwanegodd Dr Davies: “Rydym yn falch iawn o dderbyn yr arian hwn fel y gallwn wella'r gefnogaeth ragorol rydym eisoes yn ei rhoi i'n cleifion.

“Hoffem ddiolch i Ymddiriedolaeth Tŷ Olwen a phobl fel Ruth, ymhlith eraill, sy’n rhoi arian i’r ymddiriedolaeth ac yn ein cefnogi’n wirioneddol i gefnogi ein cleifion.”

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.