Neidio i'r prif gynnwy

Arwerthiant cacennau ysgol yn codi cannoedd o bunnoedd ar gyfer gwasanaeth ysbyty sy'n trin disgybl

Mae

Mae ysgol llanc yn Abertawe ag anhwylder pibell waed wedi codi cannoedd o bunnoedd i'r gwasanaeth ysbyty sy'n ei thrin.

Mae uned bediatrig Ysbyty Treforys wedi derbyn rhodd hael o ychydig o dan £700 ar ran un o'i gleifion yn eu harddegau.

Image shows two women sitting on a bench Mae Keeley Davies wedi derbyn triniaeth gan y gwasanaeth a’r ymgynghorydd Pramodh Vallabhaneni ers 2014 ar ôl iddi gael diagnosis o Henoch Schonlein Purpura Nephritis (HSP).

Mae hwn yn anhwylder sy'n achosi i'r pibellau gwaed bach yn y croen, y cymalau, y coluddion a'r arennau fynd yn llidus a gwaedu.

LLUN: Keeley Davies a'i mam Sharon.

Mae Keeley wedi bod yn awyddus i godi arian i’r uned, a daeth ei dymuniad yn wir trwy ddiwrnod di-wisg ac arwerthiant cacennau yn ei hysgol, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe ym Mhenlan.

Bydd yr elw yn mynd tuag at helpu plant yn yr uned sydd â phroblemau cysylltiedig â'r arennau sy'n aml yn cael trafferth cofnodi pwysedd gwaed cywir.

Mae'r gronfa uned bediatrig yn un o gannoedd o gronfeydd unigol sy'n dod o dan ymbarél Elusen Iechyd Bae Abertawe.

Dyma elusen swyddogol y bwrdd iechyd. Defnyddir yr arian a godir ar gyfer offer, hyfforddiant staff, ymchwil a phrosiectau arbennig er budd ein cleifion a'n staff, y tu hwnt i'r hyn y gall y GIG ei ddarparu.

Dywedodd mam Keeley, Sharon Davies: “Mae'r uned bediatrig wedi bod yn rhagorol yn y driniaeth y mae wedi'i rhoi i Keeley.

“Pan oedd hi’n chwech oed, cafodd ddiagnosis o HSP, a fydda’ i byth yn anghofio Pramodh yn dweud wrtha i ei fod e wedi bod lan drwy’r nos yn poeni amdani.

“Dangosodd i mi mai ef oedd yr ymgynghorydd cywir ar gyfer fy merch, ac mae lefel y gofal y mae hi wedi’i gael ganddo ef a’r uned ers hynny wedi bod yn aruthrol.

“Roedden ni wir eisiau diolch i Pramodh a’r tîm am roi’r lefel honno o ofal i Keeley, ac rydyn ni wedi gwneud hynny gyda’r rhodd hon, diolch i gymorth ysgol Bryn Tawe.”

Ar ôl cael diagnosis o HSP, dioddefodd Keeley gymhlethdodau sylweddol ac roedd angen mewnbwn pellach gan Ysbyty Athrofaol Cymru, a oruchwyliodd Dr Vallabhaneni.

Yna, ym mis Chwefror eleni, cafodd ddiagnosis o diwmor syst esgyrn, a brofodd i fod yn anfalaen, a chafodd ei thynnu yn Ysbyty Plant Birmingham.

Mae Mae Keeley yn parhau i gael ei hasesu bob tri mis yn Birmingham, tra ei bod yn parhau i fod dan ofal tîm pediatrig Bae Abertawe.

Ychwanegodd Sharon: “Mae Keeley wedi mynd trwy lawer. Mae hi’n dioddef gyda’i hiechyd meddwl, ond mae’r ffordd y mae Pramodh wedi gallu cyfathrebu a’i gwneud yn gyfforddus yn gysur mawr i mi fel ei mam. Mae hi'n ymateb yn dda iawn i'w arweiniad a'i arbenigedd.

YN Y LLUN: Y pediatregydd ymgynghorol Pramodh Vallabhaneni, Keeley a Sharon y tu allan i Ysbyty Treforys.

“I ni, mae gennym ni’r ymgynghorydd gorau y gallai Keeley ei gael oherwydd ei fod wedi ei helpu i ddod trwy gyfnodau anodd iawn.”

Bydd y rhodd nawr yn mynd yn syth yn ôl i'r uned bediatrig i helpu ei chleifion ifanc.

Dywedodd y paediatregydd ymgynghorol Dr Vallabhaneni: “Mae wedi bod yn fraint bod yn bediatregydd cyffredinol Keeley. Rwyf wedi gallu cynnig cymorth agos i’r teulu drwy un her ar ôl y llall, ac rydym wedi meithrin dealltwriaeth gref drwy gydol gofal Keeley.

“Mae'n galonogol clywed pethau mor gadarnhaol yn cael eu dweud am ein gwasanaeth oherwydd rydym i gyd yn gweithio'n galed i ddarparu'r gofal gorau i'n cleifion pediatrig.

“Rydyn ni i gyd mor ddiolchgar i’r teulu a’r ysgol am godi arian o ganlyniad i’r gofal a’r driniaeth mae Keeley wedi’i dderbyn.

“Rydym am ddefnyddio’r rhodd hon i helpu plant â phroblemau cysylltiedig â’r arennau sy’n cael trafferth cofnodi pwysedd gwaed cywir.”

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.