Neidio i'r prif gynnwy

Codi miloedd o bunnoedd ar gyfer ysbyty plant er cof am dad meddyg

Dyn yn gwenu yn gwisgo crys

Fe wnaeth cysylltiad teuluol ysbrydoli tîm Bae Abertawe i godi miloedd o bunnoedd ar gyfer canolfan blant yn India.

Mae Canolfan Charles Pinto yn Thrissur yn nhalaith ddeheuol Kerala, yn trin plant â namau geni creuanwynebol.

Fe'i sefydlwyd ym 1990 gan Dr Hirji Adenwalla - y mae ei fab Dr Firdaus Adenwalla yn feddyg ymgynghorol gyda Thîm Clinigol Acíwt Castell-nedd Port Talbot (ACT - Acute Clinical Team).

Yn ystod ei yrfa o tua 60 mlynedd, perfformiodd Dr Hirji Adenwalla (yn y llun uchod) fwy na 21,000 o gymorthfeydd atgyweirio gwefusau a thaflod hollt, hyd at 88 oed.

Roedd yn dal i weithredu am chwe mis cyn iddo farw yn 2020.

Dyna pryd y cafodd tîm ACT, sy'n darparu gofal nyrsio a meddygol brys yn y gymuned, ei ysbrydoli i godi arian er cof amdano.

“Cefais fy nghyffwrdd yn fawr gan yr ystum, fel yr oedd fy nheulu,” meddai’r mab Firdaus.

Grŵp o bobl yn sefyll y tu allan i ysbyty

“Ym 1958, sefydlodd fy nhad a mam gartref ar dir ysbyty cenhadol bach ag 20 gwely yn ne India, sef Ysbyty Cenhadol y Jiwbilî.

“Roedd fy nhad eisiau darparu gofal iechyd da a diogel i’r rhai a allai leiaf ei fforddio.

“I ddechrau roedd yn rhaid iddo ymgymryd ag amrywiaeth o broblemau llawfeddygol, o drwsio toriadau i eni babanod a phopeth rhyngddynt. Ond ei angerdd bob amser oedd trin namau geni wynebol mewn plant, a gwefus a thaflod hollt oedd y mwyaf cyffredin.

“Wrth i’r ysbyty dyfu a datblygu ac ennill arbenigwyr eraill, canolbwyntiodd fwy ar anffurfiadau cynhenid yr wyneb a sefydlodd uned amlddisgyblaethol, Canolfan Charles Pinto ar gyfer namau cranio-wynebol cynhenid. Cafodd ei henwi ar ôl ei fentor a'i athro.

“Roedd yn dal yn yr ysbyty 60 mlynedd yn ddiweddarach i’w weld yn dod yn ysbyty coleg meddygol 1,500 o welyau.”

Yn y llun: Aelodau o staff ar y daith gerdded noddedig.

Daeth yn anodd iawn i Dr Adenwalla sicrhau arian i allu cyflawni'r gweithdrefnau heb unrhyw gost i'r claf.

Ond yn 2000, Canolfan Charles Pinto oedd y gyntaf yn India i fod yn bartner gyda Smile Train, elusen ryngwladol sy'n darparu llawdriniaeth i blant â namau geni cynhenid.

Ychwanegodd Firdaus: “Ar ôl hynny doedd dim edrych yn ôl oherwydd nid oedd arian yn broblem felly gallai fy nhad a’i dîm wneud unrhyw nifer o gymorthfeydd.

“Daeth yr adran yn un o brif ganolfannau hyfforddi India gan ddenu myfyrwyr a meddygon o bob rhan o’r byd.

“Pan ddechreuodd weithredu ar wefusau a thaflod hollt roedd yn aml yn gweithredu ar bobl ifanc yn eu harddegau.

“Ond tua diwedd ei yrfa, anaml y gwelsoch chi unrhyw un hŷn na thair neu bedair blynedd ag anffurfiad oherwydd eu bod yn gallu dod am lawdriniaeth gan ei fod yn rhad ac am ddim.

“Roedd yn gweithio tan ei fod yn 88 oed ac yn gweithredu am chwe mis cyn iddo farw.

Grŵp o ddynion a menywod yn eistedd o amgylch bwrdd mewn
bwyty

“Roedd yn angerddol iawn ac yn ymroddedig i’w waith ac roedd ganddo amserlen waith hynod o brysur ond roedd yn dal i ddod o hyd i amser i’w deulu.”

Penderfynodd tîm ACT eu bod am roi arian i'r ganolfan trwy Smile Train er cof am Dr Adenwalla a gosod targed o £1,000 iddynt eu hunain i ddechrau.

Aeth staff o Uned Ddydd ACT ac Afan Nedd, ynghyd â theulu a ffrindiau, ar daith gerdded noddedig. Dechreuodd y llwybr yng Nghanolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cimla – lle mae’r tîm wedi’i leoli – yn y pen draw ar hyd llwybr troed y gamlas cyn gorffen at adfeilion Mynachlog Nedd.

Fe wnaethant hefyd gynnal arwerthiant cacennau a noson gyri mewn bwyty Indiaidd, a oedd yn cynnwys rafflau ac arwerthiant.

Yn y llun: Dr Firdaus Adenwalla (chwith) gyda'i deulu yn y noson gyri i godi arian i Ganolfan Charles Pinto er cof am ei dad.

Cafodd Sarah Kelly, sy'n ymarferydd nyrsio o fewn y tîm, y syniad i godi arian i'r ganolfan ar ôl clywed am waith Dr Adenwalla.

Meddai: “Roedd yn ysbrydoledig iawn. Pan gyrhaeddais adref es i ar-lein a darllen ychydig mwy arno a chefais y syniad i godi arian i'r ganolfan.

“Ro’n i’n meddwl y byddai’n beth braf i’w wneud i’r ganolfan ond hefyd fel ychydig o ddiolch i’n Dr Adenwalla am yr hyn y mae’n ei wneud i’r tîm.

“Daeth pawb at ei gilydd fel tîm ac roedd yn hwb morâl da i ni hefyd. Roedd yn beth gwych i'w wneud.

“Roedd mam Dr Adenwalla, Gulnar, yma ar y pryd ac roedd yn gallu bod ar ddechrau a diwedd y daith gerdded a wnaeth y diwrnod yn arbennig.

“Yn wreiddiol roedd gennym ni £1,000 fel ein nod ond fe lwyddon ni i godi £5,333 i’r ganolfan yn enw Dr Hirji Adenwalla.”

Bydd yr arian a godir gan y tîm a chydweithwyr yn cael ei roi i Ganolfan Charles Pinto yn Ysbyty Cenhadaeth y Jiwbilî.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.