Neidio i'r prif gynnwy

Mae cyfraniad twymgalon merch er cof am ei mam yn hwb gwirioneddol i gleifion Tŷ Garngoch

Grŵp o bobl yn gwenu wrth ymyl bwrdd o eitemau a roddwyd

Mae merch cyn glaf yn Ysbyty Tŷ Garngoch yng Ngorseinon wedi gwneud rhodd o galon er cof am ei mam.

Mae Sian King, y bu ei mam Rachel - sy’n cael ei hadnabod i bawb fel Ray - yn glaf yn yr ysbyty o 2013 tan iddi farw yn anffodus yn 2019, wedi rhoi dewis eang o eitemau arbenigol i gleifion fel teyrnged i’r gofal a’r gefnogaeth a gafodd y teulu.

Mae matiau diod sy'n fflachio, y bwriedir iddynt annog cleifion dementia i gymryd diod, clociau larwm sy'n siarad, byrddau gweithgaredd a gynlluniwyd i leihau pryder a chyfathrebwr sain cludadwy arbennig, sy'n gwneud gwahaniaeth enfawr i bobl sy'n drwm eu clyw, i gyd ymhlith yr eitemau a roddwyd gan Sian ar ôl iddi gysylltu â staff i ofyn sut y gallai helpu.

Mae rhai o'r eitemau a roddwyd gan Sian King i'w gweld isod

Mae nifer o eitemau a roddwyd yn cael eu harddangos ar fwrdd ysbyty

“Roedd Sian wedi darllen am rodd flaenorol i’n llyfrgell fenthyca yn Nhŷ Garngoch a heb anghofio am y gefnogaeth a gafodd ei mam – sy’n wirioneddol deimladwy – penderfynodd Sian gefnogi eraill er cof am Ray,” meddai arweinydd y tîm gofal eilaidd ar gyfer iechyd meddwl pobl hŷn, Sue Williams.

“Aeth ati i brynu eitemau a fydd o fudd mawr i’n grŵp cleifion ac rydym mor ddiolchgar i dderbyn y fath amrywiaeth o eitemau. Ni allwn ddiolch digon i Sian a’i theulu am eu haelioni a’u cefnogaeth.”

Eglurodd Sian nad dim ond y gofal a gafodd ei mam yn ystod ymweliadau rheolaidd â Thŷ Garngoch, ysbyty iechyd meddwl cymunedol, oedd hyn. Dyma hefyd y gefnogaeth a gafodd ei hun tra'n profi'r straen a'r ymdeimlad o unigedd sydd mor aml yn dod gyda gofalu am riant neu berthynas oedrannus.

“Roeddwn i wir yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth a gefais. Mae yna adegau pan fyddwch chi fel gofalwr yn teimlo'n ynysig,” meddai Sian.

“Dyna pam roeddwn i’n teimlo bod rhaid i mi roi yn ôl mewn rhyw ffordd. Bu farw Mam yn 89 oed ym mis Mawrth 2019.

“Roedd hi’n glaf i Dr Heledd Jones yn Nhŷ Garngoch, yn fras o 2013, pan gafodd ddiagnosis o Alzheimer’s a dementia fasgwlaidd o’r diwedd.

“Gan fod mam yn siarad Cymraeg, roedd yn fonws ychwanegol bod Dr Heledd, a ymddeolodd ychydig flynyddoedd yn ôl, yn gallu sgwrsio â hi yn Gymraeg. Roedd hi'n arfer caru ymweld, yn mwynhau sgwrs gyda staff a chleifion, heb sôn am baned a bisged - siocled wrth gwrs.

“Fe wnes i ofalu am mam cyhyd ag y gallwn. Symudodd o’i thref enedigol yn Ystradgynlais i Gorseinon, lle bu’n byw gyda ni mewn fflat nain a roddodd rywfaint o annibyniaeth iddi.

“Roedd hi wrth ei bodd â sioeau cerdd a Strictly ac fe wnaethon ni fwynhau cymaint o sioeau a gwibdeithiau ag y gallem tan y diwedd. Wythnos cyn i’r dementia ddatblygu’n sydyn a lleihau ei chyfadrannau a’i symudedd bron dros nos, roedd hi’n dawnsio yn eiliau Theatr y Grand yn Abertawe, gydag aelod o’r band bechgyn Blue, i Viva Las Vegas!

“Roedd Tŷ Garngoch mor dda i ni felly rydyn ni’n hapus i fod wedi gallu darparu rhywfaint o offer a ddylai fod o gymorth mawr gobeithio.”

  • Os yw'r stori hon wedi eich ysbrydoli i godi arian ar gyfer eich GIG lleol, yna byddai Elusen Iechyd Bae Abertawe wrth eu bodd yn clywed gennych. E-bostiwch y tîm elusen yn: swanseabay.healthcharity@wales.nhs.uk .

Elusen Iechyd Bae Abertawe (rhif elusen gofrestredig 1122805) yw elusen swyddogol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Mae’n chwarae rhan hanfodol wrth godi arian ar gyfer prosiectau a gweithgareddau sy’n cefnogi cleifion, tra mae hefyd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau i wella’r amodau gwaith a’r cymorth sydd ar gael i staff.

Mae gan bron bob ward ac adran eu cronfa eu hunain, sydd i gyd yn dod o dan ymbarél Elusen Iechyd Bae Abertawe. Felly os yw rhywun am roi rhywbeth yn ôl ar gyfer y gofal y mae ef neu rywun annwyl wedi'i dderbyn, mae'r elusen yn sicrhau y bydd yr arian a godir yn mynd yn uniongyrchol yno.

Nid yw’r elusen yn disodli cyllid y GIG ond mae’n defnyddio rhoddion cenedlaethau a dderbyniwyd gan gleifion, eu teuluoedd, staff a chymunedau lleol i ddarparu y tu hwnt i’r hyn y gall y GIG ei ddarparu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan yr elusen: https://sbuhb.nhs.wales/swansea-bay-health-charity/

Gallwch hefyd ddilyn yr elusen ar Facebook: https://www.facebook.com/SwanseaBayHealthCharity

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.