Neidio i'r prif gynnwy

Masgiau a phellter cymdeithasol: Oherwydd y cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yn ein cymunedau, rydym yn annog staff gofal iechyd ac ymwelwyr yn gryf i wisgo gorchudd wyneb ym mhob un o’n lleoliadau, yn enwedig mewn ardaloedd clinigol a’r rhai â nifer uchel o ymwelwyr. Defnyddiwch agwedd synnwyr cyffredin a chyfrifoldeb personol i'n helpu i leihau effaith COVID-19 ar ein cleifion, gweithlu a gwasanaethau. Yn ogystal â gwisgo gorchudd wyneb, mae'n bwysig parhau i gadw pellter cymdeithasol lle bo modd. Diolch am eich cefnogaeth a’ch cydweithrediad parhaus ar yr adeg hon. Rydym yn parhau i adolygu ein cyngor yn rheolaidd yn seiliedig ar fynychder yn ein cymunedau a'n hysbytai.

Awdioleg

Awdiolegydd yn dal otosgop mewn eicon cyffwrdd clust â llaw.

Diweddarwyd: 22/11/21

Gwasanaethau awdioleg

Neidio yn syth at wybodaeth am wasanaethau yn ystod Covid.

Neidiwch yn syth i wybodaeth am fynd i apwyntiadau.

Neidio yn syth i fanylion cyswllt.

Beth rydyn ni'n ei wneud

Mae awdioleg yn ymwneud ag asesu ac adfer anhwylderau clyw a chydbwysedd.

Mae ein hadran awdioleg yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i oedolion a phlant   wedi'i leoli mewn nifer o glinigau yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r adran awdioleg yn gweithio'n agos gyda gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.

Os ydych chi'n poeni y gallai fod gennych chi neu'ch plentyn broblem clyw, rhaid i chi wneud apwyntiad gyda'ch meddyg teulu yn gyntaf.

Gall eich meddyg teulu eich cyfeirio'n uniongyrchol at awdioleg neu trwy'r adran ENT (clust, trwyn a gwddf).

Gall cleifion sydd eisoes â chymhorthion clyw gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe gael mynediad uniongyrchol i'r gwasanaeth awdioleg heb atgyfeiriad gan feddyg teulu. Mae manylion cyswllt ar y dudalen hon isod.

Mae dolenni ar y dudalen hon hefyd i hunangymorth a gwybodaeth ddefnyddiol.

 

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion awdioleg

Er mwyn cydymffurfio â gofynion pellter cymdeithasol, mae mynediad i'r clinigau awdioleg wedi'i gyfyngu'n ddifrifol. Peidiwch â mynychu'r adran awdioleg am unrhyw reswm heb apwyntiad.

Fodd bynnag, rydym yn parhau i gynnig gwasanaeth trwy gydol y pandemig ac felly os oes angen batris arnoch, os oes gennych broblem gyda'ch cymorth clywed neu os hoffech drafod unrhyw fater arall sy'n ymwneud â'ch gwrandawiad, cysylltwch â ni dros y ffôn, neges destun neu e-bost gan ddefnyddio'r manylion isod. Byddwch yn ymwybodol bod ein llinellau ffôn yn brysur iawn.

 

Mynychu apwyntiadau

Yn ogystal ag apwyntiadau wedi'u harchebu yn ein clinig, efallai y cewch gynnig apwyntiad ffôn neu fideo, neu efallai y gallwch ofyn amdano.

Os ydych chi'n derbyn apwyntiad wyneb yn wyneb, byddwn yn gofyn i chi wisgo mwgwd (oni bai eich bod wedi'ch eithrio), cynnal pellter cymdeithasol dau fetr a chyrraedd eich apwyntiad ddim mwy na phum munud yn gynnar.

Os yn bosibl, byddem yn gofyn ichi ddod i'ch apwyntiad ar eich pen eich hun. Mae'r adran awdioleg yn parhau i ddefnyddio gweithdrefnau rheoli heintiau llym a bydd eich awdiolegydd yn gwisgo offer amddiffyn personol, ond rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch mynychu'ch apwyntiad fel y gallwn drafod eich anghenion.

 

Manylion cyswllt

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Ffôn: 01639 862276 neu 01639 862667 - Ar agor 8.45am i 12.30pm a 1.30pm i 4.30pm.

E-bost: Audiology.NPT@wales.nhs.uk

Neges destun: 07875 575842

Ysbyty Singleton

Ffôn: 01792 285270 - Ar agor 8.45am i 12.30pm ac 1.30pm i 4.30pm.

E-bost: audiology.singleton@wales.nhs.uk

Neges destun: 07791442214

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.