Neidio i'r prif gynnwy

Rhewmatoleg

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Wedi'i ddiweddaru: 21/04/2022

Mae'n dal yn ofynnol i'r adran Rhiwmatoleg gadw at reolau Covid-19 a fydd yn cael effaith ar nifer y cleifion y gellir eu weld wyneb yn wyneb.

Bydd yr adran yn cynnal apwyntiadau dros y ffôn ac wyneb yn wyneb a bydd y rhain yn cael eu blaenoriaethu gan glinigwyr.

Mae pob apwyntiad wyneb yn wyneb arferol yn cael ei ganslo hyd y gellir rhagweld. Byddwn yn anelu at gysylltu â chi dros y ffôn pan fydd eich apwyntiad yn ddyledus.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch cyflwr, cysylltwch â'r llinell gymorth ar 01639 862104.

Gadewch dim ond UN neges os gwellwch yn dda.

Mae pob clinig cleifion newydd yn cael ei ganslo hyd y gellir rhagweld.

Bydd atgyfeiriadau brys yn cael eu hasesu gan glinigwr. Cysylltir â chi dros y ffôn. Mewn nifer fach o achosion brys iawn, efallai y bydd angen apwyntiad wyneb yn wyneb.

Os yw eich apwyntiad yn brys, bydd eich atgyfeiriad yn cael ei adolygu gan glinigwr i asesu pa mor fuan y bydd angen i chi gael eich gweld.

Efallai y cysylltir â chi dros y ffôn i drafod eich atgyfeiriad. Bydd rhai cleifion brys iawn yn cael cynnig apwyntiad.

Bydd pob claf arferol dal ar y rhestr aros.

Rydym yn cynghori cleifion i barhau â'u meddyginiaeth a pharhau i fynychu monitro gwaed. Ni allwn barhau â'ch meddyginiaeth yn ddiogel heb fonitro.

Rhaid i chi beidio â mynychu neu os ydych chi'n teimlo'n sâl neu fod rhywun yn eich cartref wedi bod yn sâl o fewn y 14 diwrnod diwethaf.

Bydd rhywfaint o aflonyddwch i'r uned ddydd. Rydym yn cynnig arllwysiadau a phigiadau ar gyfer achosion brys. Efallai y bydd rhai triniaethau biolegol ac osteoporosis arferol yn cael eu gohirio.

Bydd yr uned ddydd yn cysylltu â chi os yw eich apwyntiad i gael ei ganslo.

Byddwn yn defnyddio mesurau rheoli heintiau yn yr uned ddydd i leihau'r risg o haint.

Rhaid i chi beidio â mynychu neu os ydych chi'n teimlo'n sâl neu fod rhywun yn eich cartref wedi bod yn sâl o fewn y 14 diwrnod diwethaf.

Dylech barhau â'ch meddyginiaeth fel arfer.

Os ydych chi'n sâl, dylech roi'r gorau i'ch meddyginiaeth nes eich bod chi'n teimlo'n well oni bai eich bod chi ar feddyginiaeth steroid. Ni ddylech fyth roi'r gorau i driniaeth steroid oni bai bod meddyg yn dweud wrthych.

Os ydych chi ar eich pen eich hun oherwydd bod rhywun yn eich cartref yn sâl, dylech atal eich meddyginiaeth nes bod yr aelwyd allan o unigedd.

Ni ddylech fyth roi'r gorau i driniaeth steroid oni bai bod meddyg yn dweud wrthych.

Nid ydym yn argymell eich bod yn newid eich dos meddyginiaeth heb gysylltu â ni yn gyntaf. Efallai y bydd eich cyflwr yn gwaethygu os gwnewch hynny ac efallai na fydd llawer o wahaniaeth yn eich risg haint.

Mae Cymdeithas Rhewmatoleg Prydain yn awgrymu'r canlynol: -

Risg uchel bendant - cynghorir i hunan-ynysu:

 • Dos corticosteroid o ≥20mg (0.5mg / kg) prednisolone (neu gyfwerth) y dydd am fwy na phedair wythnos
 • Cyclophosphamide ar unrhyw ddos drwy'r ceg neu o fewn y chwe mis diwethaf IV
 • Dos corticosteroid o ≥5mg prednisolone (neu gyfwerth) y dydd am fwy na phedair wythnos yn ogystal ag o leiaf un feddyginiaeth wrthimiwnedd arall *, bioleg / monoclonaidd neu atalydd imiwnedd moleciwlau bach (e.e. atalyddion JAK) ***
 • Unrhyw ddau asiant ymhlith meddyginiaethau atal imiwnedd, bioleg / monoclonaidd neu atalyddion imiwnedd moleciwlau bach gydag unrhyw gyd-forbidrwydd ****

Risg gymedrol - dylid hunan-ynysu ond os yw pryderon eraill neu amgylchiadau risg uchel. Argymhellir ymbellhau cymdeithasol gwell:

 • Cleifion a reolir yn dda sydd â'r gweithgaredd clefyd lleiaf posibl a dim cyd-forbidrwydd ar feddyginiaeth wrthimiwnedd sbectrwm eang asiant sengl, biolegol / monoclonaidd neu atalydd imiwnedd moliciwlau bach.
 • Cleifion a reolir yn dda sydd â'r gweithgaredd clefyd lleiaf posibl a dim cyd-forbidrwydd ar feddyginiaeth wrthimiwnedd sbectrwm eang asiant sengl yn ogystal â Sulphasalazine a / neu hydroxychloroquine
 • Cleifion a reolir yn dda sydd â'r gweithgaredd clefyd lleiaf posibl a dim cyd-forbidrwydd ar feddyginiaeth wrthimiwnedd sbectrwm eang un asiant * ar ddos safonol (e.e. Methotrexate hyd at 25mg yr wythnos) yn ogystal â bioleg sengl (e.e. gwrth-TNF neu JAKi) ** neu ***

Risg isel - nid oes angen hunan-ynysu:

 • Meddyginiaethau asiant sengl 5-ASA (ee mesalazine)
 • Asiant sengl6-mercaptopurine
 • Dim ond meddyginiaeth anadlu neu feddyginiaeth atal imiwnedd a weithredir yn rhefrol
 • Hydroxychloroquine
 • Sulphasalazine

* Mae meddyginiaethau gwrthimiwnedd yn cynnwys: Azathioprine, Leflunomide, methotrexate, Mycophenolate (mycophenolate mofetil neu asid mycophenolig), ciclosporin, cyclophosphamide, tacrolimus, sirolimus. NID yw'n cynnwys Hydroxychloroquine na Sulphasalazine, naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad.

** Mae biolegol / monocolonal yn cynnwys: Rituximab o fewn y 12 mis diwethaf; pob cyffur gwrth-TNF (etanercept, adalimumab, infliximab, golimumab, certolizumab ac amrywiadau bios tebyg o'r rhain i gyd); Tociluzimab; Abatacept; Belimumab; Anakinra; Seukinumab; Ixekizumab; Ustekinumab; Sarilumumab; canakinumab

*** Mae moleciwlau bach yn cynnwys: pob atalydd JAK - baracitinib, tofacitinib ac ati

**** Mae cyd-forbidrwydd yn cynnwys: oedran> 70, Diabetes Mellitus, unrhyw glefyd yr ysgyfaint sy'n bodoli eisoes, nam arennol, unrhyw hanes o Glefyd y Galon Isgemig neu orbwysedd DS Mae'r cyngor hwn yn berthnasol i oedolion a phlant sydd â chlefyd gwynegol. NID ydym yn cynghori bod cleifion yn cynyddu dos steroid os byddant yn mynd yn sâl.

Gallwch ddarganfod mwy am yr hyn rydych chi'n ei gymryd yma www.versusarthritis.org .

Os ydych yn risg uchel, dylech ddilyn canllawiau ymbellhau yn unol â chyngor llywodraeth y DU.

Ni allwn gynnig cyngor unigol am eich gwaith. Siaradwch â'ch cyflogwr i drafod trefniadau gweithio os ydych mewn risg uchel.

Dylech ddilyn cyngor y llywodraeth, er enghraifft gweithio gartref, os yn bosibl.

Dylech gysylltu ag iechyd galwedigaethol os yw ar gael yn eich gweithle.

Nid oes angen i chi gysylltu â nhw oherwydd byddant mewn cysylltiad â chi os oes disgwyl i chieu derbyn neu os oes unrhyw broblemau gyda'r danfoniad.

Gallwch ffonio'r adran rhiwmatoleg ar 01639 862104. Gadewch UN neges yn unig a byddwn yn cysylltu â chi yn ôl.

Mae gan eich meddyg teulu fynediad e-bost uniongyrchol i linell gyngor rhiwmatoleg ar gyfer ymholiadau clinigol.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.