Neidio i'r prif gynnwy

Profion Gwaed

Gwaed yn cael ei dynnu o fraich claf gan nyrs

 

Sylwch ar y cyfyngiadau canlynol ar gyfer archebu profion gwaed:

Oedran y Claf

Ar gyfer plant dan 12 oed sydd angen prawf gwaed, dylid cysylltu â'r adran bediatrig yn uniongyrchol i wneud apwyntiad. Nid yw'r llinell archebu prawf gwaed yn trefnu apwyntiadau i rai dan 12 oed ac ni ellir archebu'r rhain drwy'r system archebu ar-lein yn unrhyw un o'r safleoedd. Gweler gwybodaeth am brofion gwaed plant yn yr adran Cwestiynau Cyffredin isod.

Cyfyngiadau ar gyfer rhai profion

Rhaid cyflawni'r profion canlynol ar safle penodol:

Quantiferon: Dim ond ar gael yn Singleton, Treforys neu NPTH bore Llun-Iau.

Cryoglobwlinau: Ar gael yn Nhreforys yn unig

Gwybodaeth gyffredinol

Profion gwaed, cyfeirir atynt yn glinigol fel fflebotomi, ystod eang o ddefnyddiau ac maent yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o brofion meddygol.

Gellir defnyddio prawf gwaed i asesu eich cyflwr iechyd cyffredinol, gwirio a oes gennych haint, gweld pa mor dda mae rhai organau fel yr afu a'r arennau yn gweithio a sgrinio am rai cyflyrau genetig.

Rhaid bod gennych ffurflen waed i drefnu eich apwyntiad ar gyfer prawf gwaed

Y ffordd gyflymaf a hawsaf o archebu yw trwy ddefnyddio'r ddolen i'r dudalen archebu ar-lein.

Os na allwch archebu ar-lein gallwch ffonio 01792 601807, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, rhwng 9yb a 4yp.

  • Bydd nifer sefydlog o apwyntiadau ar gael ar gyfer profion gwaed wedi'u harchebu ym mhob safle ysbyty bob dydd.
  • Mynychwch apwyntiadau prawf gwaed yn unig. Dim ond plant neu'r rhai sy'n agored i niwed y gellir mynd gyda nhw i'n hysbytai oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Peidiwch â chyrraedd yr adran fwy na phum munud cyn eich apwyntiad.
  • Mynediad i'r anabl: Am resymau iechyd a diogelwch rydym yn cadw'r hawl i flaenoriaethu cleifion â phroblemau symudedd yn ein clinigau.
  • Os oes angen sawl prawf gwaed ar gyfnodau sefydlog arnoch, neu os oes angen i chi drefnu prawf gwaed mwy na 4 wythnos o flaen llaw, cysylltwch â'n Tîm Archebu ar 01792 601807.

Gwnewch bob ymdrech i fynd i apwyntiadau prawf gwaed wedi'u harchebu. Rydym yn cadw cofnod o apwyntiadau a gollwyd.

Peidiwch â mynychu prawf gwaed os oes gennych unrhyw un o'r symptomau canlynol:

  • Tymheredd neu dwymyn yn ystod y 48 awr ddiwethaf
  • Peswch parhaus newydd yn ystod y 48 awr ddiwethaf
  • Colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas
  • Os ydych chi'n byw yn yr un tŷ â rhywun sydd wedi datblygu'r symptomau uchod neu sydd wedi cael prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.