Neidio i'r prif gynnwy

Profion Gwaed

Gwaed yn cael ei dynnu o fraich claf gan nyrs

Rhybudd pwysig

RHAID archebu pob apwyntiad ar gyfer profion gwaed ymlaen llaw. Peidiwch â mynychu unrhyw un o'n hadrannau heb apwyntiad gan y cewch eich troi i ffwrdd. Sylwch, mae gan Ysbyty Treforys y nifer lleiaf o slotiau apwyntiad ac felly'r aros hiraf. Mae apwyntiadau cynharach fel arfer ar gael yn Ysbyty Maes y Bae.

Sylwch ar y cyfyngiadau canlynol ar gyfer archebu profion gwaed:

Oedran y Claf

Ni all Treforys, Castell-nedd Port Talbot, Singleton ac Ysbyty Maes y Bae dderbyn archebion ar gyfer cleifion o dan 12 oed.

Ar gyfer plant o dan 12 oed sydd angen gwaed, dylid cysylltu â'r adrannau pediatreg yn uniongyrchol i wneud apwyntiad. Nid yw llinell archebu’r Prawf Gwaed yn archebu apwyntiadau ar gyfer plant dan 12 oed. Gweler y wybodaeth am brofion gwaed plant isod.

Cyfyngiadau ar gyfer rhai profion

Sylwch, ni ellir sefyll y profion canlynol yn Ysbyty Maes y Bae. Archebwch brawf gwaed yn Treforys, NPTH neu Singleton

 • Amonia
 • Chromogranin
 • Inswlin a C Peptid
 • ACTH
 • Hormonau Gwter
 • Homocysteine
 • Gastrin
 • erythropoietin (EPO)

 

 

Rhaid cyflawni'r profion canlynol ar safle penodol:

 • Quantiferon dim ond ar gael yn Singleton, Treforys neu NPTH bore Llun-Iau
 • Cryoglobwlinau ar gael yn Nhreforys yn unig

Gwybodaeth gyffredinol

Mae gan brofion gwaed, y cyfeirir atynt weithiau fel fflebotomi, ystod eang o ddefnyddiau ac maent yn un o'r mathau mwyaf cyffredin o brofion meddygol.

Gellir defnyddio prawf gwaed i asesu eich cyflwr iechyd cyffredinol, gwirio a oes gennych haint, gweld pa mor dda mae rhai organau fel yr afu a'r arennau yn gweithio a sgrinio am rai cyflyrau genetig.

Rhaid bod gennych ffurflen waed i drefnu eich apwyntiad ar gyfer prawf gwaed

Y ffordd gyflymaf a hawsaf o archebu yw trwy ddefnyddio'r ddolen i'r dudalen archebu ar-lein.

Os na allwch archebu ar-lein gallwch ffonio 01792 601807, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, rhwng 9am a 4pm.

 • Bydd nifer sefydlog o apwyntiadau ar gael ar gyfer profion gwaed wedi'u harchebu ym mhob safle ysbyty bob dydd.
 • Mynychwch apwyntiadau prawf gwaed yn unig. Dim ond plant neu'r rhai sy'n agored i niwed y gellir mynd gyda nhw i'n hysbytai oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Peidiwch â chyrraedd yr adran fwy na phum munud cyn eich apwyntiad.
 • Mynediad i'r anabl: Am resymau iechyd a diogelwch rydym yn cadw'r hawl i flaenoriaethu cleifion â phroblemau symudedd yn ein clinigau.


Gwnewch bob ymdrech i fynd i apwyntiadau prawf gwaed wedi'u harchebu. Rydym yn cadw cofnod o apwyntiadau a gollwyd.

Peidiwch â mynychu prawf gwaed os oes gennych unrhyw un o'r symptomau canlynol:

 • Tymheredd neu dwymyn yn ystod y 48 awr ddiwethaf
 • Peswch parhaus newydd yn ystod y 48 awr ddiwethaf
 • Colli neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas
 • Os ydych chi'n byw yn yr un tŷ â rhywun sydd wedi datblygu'r symptomau uchod neu sydd wedi cael prawf COVID-19 positif yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.