Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Mamolaeth

Diweddariad gwasanaethau mamolaeth, Mawrth 31ain 2022

Rydym yn falch o gadarnhau ein bod yn ailddechrau'r gwasanaeth geni yn y cartref yn dilyn gwelliant yn y sefyllfa staffio mamolaeth.

Fel y gwyddoch efallai, symudodd Llywodraeth Cymru Cymru i Lefel Rhybudd 0 o ddydd Gwener 28ain Ionawr oherwydd bod cyfraddau Covid-19 yn gostwng yn ein cymunedau.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod mewn sefyllfa i gyflwyno’r cam gyntaf o ailddechrau ein gwasanaethau mamolaeth i’w sefyllfa cyn-bandemig.

O heddiw ymlaen, bydd asesiadau esgor yn y cartref a genedigaethau cartref ar gael i fenywod. Bydd ein timau bydwreigiaeth cymunedol yn darparu’r gwasanaeth, fel y maent wedi gwneud erioed.

Dilynwch y ddolen hon i gael manylion cyswllt pob tîm bydwragedd cymunedol.

Byddwn yn parhau i fonitro lefelau staffio bydwreigiaeth yn ddyddiol yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, er ein bod yn rhagweld ar hyn o bryd bod y posibilrwydd o darfu ar wasanaeth yn isel.

Cyn i ni brofi'r problemau staffio mamolaeth diweddar, roedd adegau prin pan na allem gefnogi genedigaeth gartref oherwydd amrywiol ffactorau'n ymwneud â'r gwasanaeth.

Pe bai mater tymor byr yn codi, byddem yn disgwyl i unrhyw ataliad dros dro o'r gwasanaeth geni gartref yn parhau am oriau yn hytrach na dyddiau.

Os oes unrhyw bryderon ynghylch staffio ar y diwrnod y byddwch yn dechrau esgor, a’ch bod yn cynllunio genedigaeth gartref, bydd ein bydwragedd yn gallu trafod hyn, ac egluro eich dewis amgen.

Mae ailgyflwyno gwasanaethau yng Nghanolfan Geni Castell-nedd Port Talbot yn parhau i fod yn flaenoriaeth, ond nid yw'n bosibilrwydd diogel ar hyn o bryd. Mae gennym gynlluniau gweithredu ar waith a byddwn yn dod â newyddion i chi am yr ailagor wrth i hyn ddatblygu.

Yn y cyfamser, cofiwch fod ein Huned Bydwreigiaeth Ochr yn ochr (Uned Geni'r Bae), ar agor 24-7.

Mae Uned Geni’r Bae yn dilyn yr un model o ofal dan arweiniad bydwreigiaeth ag yn y cartref ac uned bydwreigiaeth annibynnol, ac mae’n opsiwn i lawer o fenywod.

Mae rhagor o wybodaeth am y dewis hwn o leoliad geni ar gael trwy ddilyn y ddolen hon i dudalen we Uned Geni'r Bae.

Hoffem ddiolch i’r holl deuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan gyfyngiadau’r pandemig.

Rydym yn deall bod ein cyfyngiadau gwasanaeth heb os wedi cael effaith fawr ar eich taith mamolaeth a diolchwn ichi am eich dealltwriaeth a’ch amynedd.

Dyddiad yr adolygiad nesaf fydd dydd Iau 28ain Ebrill 2022.

Gweler isod am ragor o wybodaeth a dolenni defnyddiol.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Lluniaeth

Gofynnwn eich bod yn osgoi defnyddio ein ffreuturau ar hyn o bryd. Mae yna beiriannau gwerthu ar gael ar ein safleoedd os ydych angen lluniaeth.

Nodwch fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cefnogi safle dim goddefiant ar gyfer unrhyw ymddygiad camdriniol tuag at staff oherwydd amrywiaethau mewn canllawiau ymweld ar gyfer grwpiau cleifion gwahanol.  

Timau Bydwreigiaeth Cymunedol

Dilynwch y ddolen hon i dudalen we Timau Bydwreigiaeth Gymunedol i gael manylion cyswllt a mwy o wybodaeth.

Dolenni Defnyddiol

Ewch i dudalen Facebook Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe.

 

Rydyn ni yma i helpu

Yn disgwyl babi bach? Llongyfarchiadau!

Rydych chi'n cychwyn ar un o deithiau gwych bywyd. Ond er y gall hyn fod yn amser rhyfeddol, mae'n naturiol teimlo rhywfaint o bryder ac ansicrwydd ynghylch yr hyn sydd i ddod.

Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe byddwn yn rhoi'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i wneud y penderfyniad cywir ynghylch ble rydych chi'n dewis rhoi genedigaeth.

Rydyn ni'n gwybod y gall ble a sut rydych chi'n rhoi genedigaeth gael effaith enfawr arnoch chi yn feddyliol ac yn gorfforol. Os ydych chi'n teimlo'n ddiogel ac yn ddigynnwrf bydd hyn yn rhyddhau hormonau a fydd yn helpu'ch llafur i symud ymlaen ac yn darparu lleddfu poen pwerus.

Mae'r amser ar ôl genedigaeth hefyd yn hanfodol i'ch lles chi a'ch babi.

Mae ein canolfannau genedigaeth dan arweiniad bydwragedd yn darparu amgylchedd cartref-o-gartref sy'n eich galluogi chi ac, os dymunwch, i'ch partner fwynhau'r eiliadau gwerthfawr cyntaf hynny gyda'ch babi newydd yn ddiogel gan wybod bod ein staff wrth law i ddarparu cefnogaeth. Mae gennym ni welyau dwbl hyd yn oed ac rydyn ni'n annog partneriaid i aros.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech roi genedigaeth gartref a gallwn gefnogi hyn.

Yn yr un modd, os oes angen cymorth clinigol ychwanegol arnoch chi neu'ch babi, mae gennym uned obstetreg yn Ysbyty Singleton ble mae meddygon a bydwragedd yn gweithio.

Gweler isod am ragor o wybodaeth.