Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Mamolaeth

Ydych chi wedi darganfod yn ddiweddar eich bod yn feichiog? Byw yng Nghastell-nedd Port Talbot? O Dydd Llun 17eg Hydref, ffoniwch 07989 717748 i gofrestru beichiogrwydd newydd. Mae'r llinell ar agor o 8am tan 1pm, o ddydd Llun i ddydd Iau. Byw yn Abertawe? Cysylltwch â'ch meddygfa i gofrestru beichiogrwydd newydd.

Cyhoeddiad gwasanaethau mamolaeth, Genedigaethau Cartref a Chanolfan Geni CNPT: 28ain Chwefror 2023

Oherwydd pwysau parhaus ar y gweithlu o fewn ein gwasanaethau mamolaeth, yn anffodus mae angen i ni barhau i atal ein gwasanaeth geni yn y cartref dros dro, yn ogystal â chau Canolfan Geni Castell-nedd Port Talbot dros dro. Mae hyn er mwyn sicrhau y gallwn gynnal gofal diogel. Mae’r penderfyniad hwn wedi’i wneud yn unol â’r canllawiau proffesiynol gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd ac Obstetryddion a Gynaecolegwyr.

Gwerthfawrogwn y gallai hyn achosi siom, ond gallwn eich sicrhau na chymerwyd y penderfyniad i atal y gwasanaeth hwn yn ysgafn.

Byddem yn gofyn i chi gysylltu â ni cyn gynted ag y bydd gennych unrhyw arwyddion o esgor, a fydd yn ein helpu i gynllunio eich gofal.

Dilynwch y ddolen hon i gael manylion cyswllt pob tîm bydwragedd cymunedol.

Efallai yr hoffech ystyried ein Huned Geni yn y Bae yn ysbyty Singleton. Mae hyn yn cael ei arwain gan fydwragedd, gydag ystafelloedd unigol ac amgylchedd cartref-oddi-cartref go iawn.

Mae croeso i bartneriaid cymorth hanfodol fynychu pob lleoliad pan fydd gennych asesiad cychwynnol wrth esgor.

Ochr yn ochr â'r Uned Bydwreigiaeth (Uned Geni'r Bae), mae ar agor 24 awr 7 diwrnod yr wythnos. Mae Uned Geni'r Bae yn dilyn yr un model o ofal dan arweiniad bydwreigiaeth ag uned bydwreigiaeth yn y cartref ac annibynnol, ac mae'n opsiwn i lawer o fenywod. Mae rhagor o wybodaeth am y dewis hwn o leoliad geni ar gael trwy ddilyn y ddolen hon i dudalen we Uned Geni'r Bae.

Byddwn yn adolygu'r sefyllfa hon bob pythefnos a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi cyn gynted ag y bydd gennym unrhyw newidiadau. Byddem yn annog y teuluoedd hynny sydd wedi cynllunio genedigaeth gartref i gysylltu â'u bydwraig gymunedol i drafod yr opsiynau sydd ar gael.

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu canllawiau ar COVID-19 ac ymweliadau ag ysbytai yn y Gwasanaethau Mamolaeth a Newyddenedigol. Dilynwch y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am ganllawiau ymweld ag ysbytai mewn gwasanaethau mamolaeth a newyddenedigol gan Lywodraeth Cymru.

Rydym yn deall bod ein cyfyngiadau gwasanaeth wedi cael effaith fawr ar eich taith mamolaeth a diolchwn i chi am eich dealltwriaeth a'ch amynedd.

Os hoffech drafod unrhyw beth ynghylch y cyhoeddiad neu'ch opsiynau geni, cysylltwch â'ch tîm cymunedol, dylai'r rhifau ar gyfer y timau fod ar eich cofnod mamolaeth neu gallwch ddilyn y ddolen hon i gael manylion cyswllt pob tîm bydwragedd cymunedol.

Mae gwybodaeth am y gwahanol leoliadau geni ar gael yma.

Gall unrhyw un sy'n dymuno archebu lle ar gyfer gofal mamolaeth wneud hynny'n uniongyrchol gyda'u tîm bydwreigiaeth cymunedol (Llun-Gwener 9-5pm). Gellir cael rhifau cyswllt gan eich meddyg teulu neu o'n gwefan.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y cyfyngiadau ymweld presennol trwy ddilyn y ddolen hon.

Gweler isod am ragor o wybodaeth a dolenni defnyddiol.

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

 

 

Lluniaeth

Gofynnwn eich bod yn osgoi defnyddio ein ffreuturau ar hyn o bryd. Mae yna beiriannau gwerthu ar gael ar ein safleoedd os ydych angen lluniaeth.

Nodwch fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cefnogi safle dim goddefiant ar gyfer unrhyw ymddygiad camdriniol tuag at staff oherwydd amrywiaethau mewn canllawiau ymweld ar gyfer grwpiau cleifion gwahanol.  

Timau Bydwreigiaeth Cymunedol

Dilynwch y ddolen hon i dudalen we Timau Bydwreigiaeth Gymunedol i gael manylion cyswllt a mwy o wybodaeth.

 

Rydyn ni yma i helpu

Yn disgwyl babi bach? Llongyfarchiadau!

Rydych chi'n cychwyn ar un o deithiau gwych bywyd. Ond er y gall hyn fod yn amser rhyfeddol, mae'n naturiol teimlo rhywfaint o bryder ac ansicrwydd ynghylch yr hyn sydd i ddod.

Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe byddwn yn rhoi'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i wneud y penderfyniad cywir ynghylch ble rydych chi'n dewis rhoi genedigaeth.

Rydyn ni'n gwybod y gall ble a sut rydych chi'n rhoi genedigaeth gael effaith enfawr arnoch chi yn feddyliol ac yn gorfforol. Os ydych chi'n teimlo'n ddiogel ac yn ddigynnwrf bydd hyn yn rhyddhau hormonau a fydd yn helpu'ch llafur i symud ymlaen ac yn darparu lleddfu poen pwerus.

Mae'r amser ar ôl genedigaeth hefyd yn hanfodol i'ch lles chi a'ch babi.

Mae ein canolfannau genedigaeth dan arweiniad bydwragedd yn darparu amgylchedd cartref-o-gartref sy'n eich galluogi chi ac, os dymunwch, i'ch partner fwynhau'r eiliadau gwerthfawr cyntaf hynny gyda'ch babi newydd yn ddiogel gan wybod bod ein staff wrth law i ddarparu cefnogaeth. Mae gennym ni welyau dwbl hyd yn oed ac rydyn ni'n annog partneriaid i aros.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech roi genedigaeth gartref a gallwn gefnogi hyn.

Yn yr un modd, os oes angen cymorth clinigol ychwanegol arnoch chi neu'ch babi, mae gennym uned obstetreg yn Ysbyty Singleton ble mae meddygon a bydwragedd yn gweithio.

Gweler isod am ragor o wybodaeth.