Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Mamolaeth

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Lluniaeth

Gofynnwn eich bod yn osgoi defnyddio ein ffreuturau ar hyn o bryd. Mae yna beiriannau gwerthu ar gael ar ein safleoedd os ydych angen lluniaeth.

Nodwch fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cefnogi safle dim goddefiant ar gyfer unrhyw ymddygiad camdriniol tuag at staff oherwydd amrywiaethau mewn canllawiau ymweld ar gyfer grwpiau cleifion gwahanol.  

Llinell Gymorth Mamolaeth Bae Abertawe - 01639 862216 neu drwy e-bost SBU.maternityhelpline@wales.nhs.uk

O'r 14eg o Fedi bydd y Llinell Gymorth Mamolaeth ar gael:

 • Dydd Llun 9yb - 5yp
 • Dydd Mercher 9yb - 5yp
 • Dydd Gwener 9yb - 5yp

Gallwch gysylltu â'r llinell gymorth os;

 • Oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau amdanoch chi'ch hun, eich babi neu'ch gofal mamolaeth.
 • Rydych chi'n symptomatig o COVID-19 neu rydych chi ar ben eich hun ac mae angen cyngor arnoch chi am eich gofal parhaus

Ar gyfer unrhyw ymholiadau brys, cysylltwch â'ch bydwraig neu'ch uned famolaeth fel arfer.

Os ydych chi newydd ddarganfod eich bod chi'n feichiog;

 • Cysylltwch â'r llinell gymorth mamolaeth a fydd yn trefnu eich apwyntiad archebu gyda'ch bydwraig leol, ac yn darparu cyngor beichiogrwydd cynnar. Nid oes angen i chi fynd i'ch meddygfa mwyach oherwydd bydd yr apwyntiad hwn yn cael ei gynnal dros y ffôn.

Am unrhyw bryderon neu ymholiadau y tu allan i'r amseroedd hyn, neu os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n esgor, cysylltwch â'ch tîm bydwreigiaeth gymunedol neu uned famolaeth leol fel arfer.

 • Bydd eich gofal cynenedigol arferol yn parhau i gael ei ddarparu yng nghlinigau cynenedigol yr ysbyty a'r clinigau cymunedol lleol yn eich ardal. Mae'n bwysig iawn eich bod yn parhau i fynychu eich apwyntiadau arferol.

Ewch i dudalen Facebook Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe.

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn gynnar yn ystod beichiogrwydd, rydym wedi paratoi canllaw dwyieithog, y gallwch ei gyrchu trwy ddilyn y ddolen hon. Mae'r canllaw hwn yn cynnwys y manylion cyswllt ar gyfer Gwasanaethau Mamolaeth Bae Abertawe, dolenni i wefannau a argymhellir ar gyfer pynciau fel gofalu am eich hun, cynllunio ar gyfer yr enedigaeth a gwasanaethau eraill y GIG a gynigir yn ystod beichiogrwydd. Sylwir: Mae'r canllaw hwn yn ddogfen PDF sy'n cynnwys dolenni drwyddi draw.

Cwrs cyn-geni ar-lein

AM DDIM ar draws Cymru. Ar gyfer pawb o gwmpas y babi: Mamau, Tadau, Neiniau a Theidiau, ffrindiau a pherthnasau

Deall eich beichiogrwydd, yr esgor, yr enedigaeth a'ch babi - Ar gael 24/7

Am mwy o wybodaeth am sut i gael mynediad at y cwrs cyn-geni ar-lein am ddim, dilynwch y ddolen hon.

Parent Talk Cymru

Mae yna lawer o bwysau ar rieni ar hyn o bryd. Mae Parent Talk Wales yn wasanaeth cyfrinachol am ddim i rieni plant 0-19 oed yng Nghymru. Gallwch gael cefnogaeth gydag unrhyw beth sy'n eich poeni am rianta neu'ch plentyn.

Maen nhw wrth law i gefnogi rhieni, pan fydd eu hangen arnoch chi. Porwch eu herthyglau ar y cwestiynau rhianta mwyaf cyffredin gan eu harbenigwyr. Neu siaradwch un i un gyda hyfforddwr rhianta cymwys am unrhyw beth sy'n eich poeni. Mae'r cyfan am ddim, ac nid oes unrhyw bwnc yn rhy fawr, bach na chwithig.

Mae'r gwasanaeth hwn hefyd ar gael yn Gymraeg.

Maent ar gael yma:

 • Dydd Llun - 12:30-19:30
 • Dydd Mawrth - 10:30-16:30
 • Dydd Mercher - 9.30-16:30
 • Dydd Iau - 12:30-19:30
 • Dydd Gwener - 09:30-16:00

Dilynwch y ddolen hon i wefan Parent Talk Cymru i gael mwy o wybodaeth.

Y timau bydwreigiaeth gymunedol yw:
 

Gogledd SBU.NorthMidwives@wales.nhs.uk 07766466892

De SBU.southmidwives@wales.nhs.uk 07766466891

Dwyrain SBU.EastMidwives@wales.nhs.uk 07971719632

Gorllewin SBU.WestMidwives@wales.nhs.uk 07766466893

Afan SBU.afanmidwives@wales.nhs.uk 07581569882

Nedd SBU.NorthMidwives@wales.nhs.uk 07815779113

Rydyn ni yma i helpu

Yn disgwyl babi bach? Llongyfarchiadau!

Rydych chi'n cychwyn ar un o deithiau gwych bywyd. Ond er y gall hyn fod yn amser rhyfeddol, mae'n naturiol teimlo rhywfaint o bryder ac ansicrwydd ynghylch yr hyn sydd i ddod.

Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe byddwn yn rhoi'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i wneud y penderfyniad cywir ynghylch ble rydych chi'n dewis rhoi genedigaeth.

Rydyn ni'n gwybod y gall ble a sut rydych chi'n rhoi genedigaeth gael effaith enfawr arnoch chi yn feddyliol ac yn gorfforol. Os ydych chi'n teimlo'n ddiogel ac yn ddigynnwrf bydd hyn yn rhyddhau hormonau a fydd yn helpu'ch llafur i symud ymlaen ac yn darparu lleddfu poen pwerus.

Mae'r amser ar ôl genedigaeth hefyd yn hanfodol i'ch lles chi a'ch babi.

Mae ein canolfannau genedigaeth dan arweiniad bydwragedd yn darparu amgylchedd cartref-o-gartref sy'n eich galluogi chi ac, os dymunwch, i'ch partner fwynhau'r eiliadau gwerthfawr cyntaf hynny gyda'ch babi newydd yn ddiogel gan wybod bod ein staff wrth law i ddarparu cefnogaeth. Mae gennym ni welyau dwbl hyd yn oed ac rydyn ni'n annog partneriaid i aros.

Fodd bynnag, efallai yr hoffech roi genedigaeth gartref a gallwn gefnogi hyn.

Yn yr un modd, os oes angen cymorth clinigol ychwanegol arnoch chi neu'ch babi, mae gennym uned obstetreg yn Ysbyty Singleton ble mae meddygon a bydwragedd yn gweithio.

Gweler isod am ragor o wybodaeth.