Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Gwasanaethau Arennol

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion

Gwelwch wybodaeth ar gyfer cleifion isod. 

Tudalen wedi'i diweddaru: 30/12/2021

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Gwasanaethau Arennol (Neffroleg)

Trosolwg o'r Gwasanaeth Neffroleg

Mae'r Gwasanaeth Neffroleg yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi'i leoli yn Ysbyty Treforys ac mae'n gyfrifol am ofalu am gleifion â chlefyd yr arennau sy'n byw yn unrhyw le yn ne-orllewin Cymru o Abergwaun a Phen-y-bont yn y de, i Dywyn a Llanidloes yn y Gogledd.

Mae'n derbyn atgyfeiriadau gan feddygon teulu ar draws yr ardal ddaearyddol fawr hon yn ogystal â chan glinigwyr mewn 7 Ysbyty Cyffredinol Dosbarth (Aberystwyth; Baglan; Pen-y-bont ar Ogwr; Caerfyrddin; Hwlffordd; Llanelli; Singleton).

Yn ogystal ag uned hemodialysis yn Ysbyty Treforys sy'n dialysio dros 230 o gleifion, mae'n gyfrifol yn glinigol am unedau hemodialysis lloeren sy'n deialu dros 150 o gleifion yn Aberystwyth, Caerfyrddin a Hwlffordd.

Mae yna wasanaeth cymorth cymunedol sylweddol gyda thua 120 o gleifion dialysis peritoneol a chlefyd haemodialysis cartref a 350 o gleifion trawsblannu, sy'n gweithio o Ysbyty Treforys ac yn ymestyn ar draws y dalgylch.

Cynhelir clinigau neffroleg cyffredinol allgymorth mewn 6 o'r 7 Ysbyty Cyffredinol Dosbarth sy'n atgyfeirio (eithriad yn Ysbyty Singleton). Mae cleifion sydd â thrawsblaniadau arennol a rhoddwyr trawsblannu arennau posibl hefyd i'w gweld mewn clinigau yn Nhreforys.

Mae'r adran yn darparu therapi amnewid arennol ar gyfer tua 200 o gleifion bob blwyddyn, gydag Anafiadau Acíwt i'r Arennau yn yr unedau cardiaidd, llosgiadau a gofal dwys cyffredinol yn Ysbyty Treforys yn ogystal â rhoi cyngor ymgynghorol yn ITU mewn mannau eraill yn ne-orllewin Cymru.

Datblygiadau Gwasanaeth Diweddar

 • Mae'r rhaglen dialysis nosol, a sefydlwyd yn 2011, wedi ffynnu i'r rhaglen nosol fwyaf yn y DU, gan hyfforddi dros 40 o gleifion i fynd adref a dialysu eu hunain dros nos. Mae'r cleifion hyn i gyd wedi nodi gwelliant enfawr yn eu hiechyd eu hunain a gostyngiad enfawr yn y nifer o feddyginiaethau y mae'n rhaid iddynt eu cymryd. Mae hyn oll wedi eu galluogi i gael ansawdd bywyd llawer gwell, gan gael yr egni i fwynhau llawer mwy o weithgareddau.
 • Cafodd Uned Dialysis Arennol y Gorllewin - uned loeren yn ysbyty Treforys - ei disodli gan adeilad newydd yn 2015, gan gynyddu'r capasiti ar gyfer cleifion dialysis a gwella eu hamgylchedd gofal yn fawr.
 • Cafodd Uned Liz Baker ei hadnewyddu a'i hagor yn 2018. Bydd hyn yn galluogi'r uned i gydymffurfio â rheoliadau adeiladu a darparu amgylchedd clinigol llawer mwy diogel i'r cleifion. Mae'r gwaith adnewyddu hwn yn cynnwys adran cleifion allanol ac achosion dydd integredig.

Ffeithiau aren

 • Mae eich arennau o faint dau ddwrn ac wedi'u lleoli o dan eich cawell asennau;
 • Bob dydd maent yn hidlo 20 bwced o waed;
 • Maent hefyd yn helpu i reoli pwysedd gwaed ac yn helpu i gynhyrchu celloedd gwaed coch;
 • Mae clefyd yr arennau yn effeithio ar un o bob 10 oedolyn;
 • Fodd bynnag, gall prawf wrin syml ganfod problem a gorau po gyntaf y bydd y driniaeth yn dechrau;
 • Pan fydd arennau'n methu, gall cleifion ddewis cael dialysis, aren a roddwyd neu ofal ceidwadol;
 • Mae dialysis yn ffordd fecanyddol o lanhau gwaed;
 • Mae'r risg o farw'n gynnar, yn enwedig o glefyd cardiofasgwlaidd yn fwy ymhlith cleifion â chlefyd cronig yn yr arennau;
 • Gall canfod yn gynnar arafu neu atal cynnydd clefyd yr arennau, ond mae'n lleihau nifer yr achosion o glefyd cardiofasgwlaidd yn sylweddol;
 • Bydd clefyd cronig yr arennau ledled y byd a chlefyd cardiofasgwlaidd yn lladd 36 miliwn o bobl erbyn 2015.

Dolen ddefnyddiol : Sefydliad Aren Cymru

Sylwir os gwelwch yn dda bod rhai dolenni allanol ddim ar gael yn y Gymraeg.