Neidio i'r prif gynnwy

Cynnal a chadw ac atgyweirio cymorth clyw

Sylwer: Mae rhai o'r dolenni ar y dudalen hon ar gael yn Saesneg yn unig. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

Saethu trafferthion cymorth clyw cyffredinol

Os nad yw'n ymddangos bod y cymorth clywed yn gweithio, neu os nad ydych yn clywed yn dda, rhowch gynnig ar y cyngor canlynol:

 • Gwiriwch fod y batri i mewn yn gywir.
 • Ceisiwch amnewid y batri gydag un newydd.
 • Gwiriwch nad yw mowld y glust/tiwb tenau wedi'i rwystro â chwyr.
 • Gwiriwch am ddiferion bach o leithder yn y tiwbiau a allai fod yn rhwystro'r sain.
 • Gwiriwch nad yw'r tiwbiau wedi'u troelli, eu kincio, eu gwasgu na'u hollti.
 • Os oes gan eich cymorth clyw reolaeth sain, gwiriwch ei fod ar y cyfaint cywir.
 • Os oes gan eich cymorth clyw fotwm/switsh rhaglen, efallai ei fod ar y gosodiad anghywir. Trowch y cymorth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, neu ceisiwch wasgu'r botwm.

Os yw eich cymorth clyw yn chwibanu, yn gwichian neu'n suo pan fyddwch chi'n ei wisgo:

 • Gwiriwch fod y mowld/cromen yn eich clust yn gywir.
 • Efallai bod gennych chi gormod o gwyr yn eich clustiau, gofynnwch i'ch meddyg teulu wirio'ch clustiau.
 • Os yw'n fwrlwm, a bod gennych y rhaglen Telecoil, gwnewch yn siŵr nad ydych chi ar y gosodiad hwn.

Cynnal a chadw/atgyweirio cartref

Yn aml iawn mae'n ymddangos bod nam ar y cymorth(au) clyw oherwydd bod angen newid rhai o'r ategolion (ee tiwbiau). Mae llawer o bobl yn gallu gwneud hyn eu hunain. Gallwch wneud cais am diwb drwy ddilyn y ddolen hon i'r adran 'Help am ddim gyda chymhorthion clyw'r GIG' ar waelod y dudalen hon.

Rydym wedi rhestru dolenni i ganllawiau ar ddisodli'r tiwbiau ar gyfer eich cymorth(au) clyw yma:

Sylwch mai gwefannau trydydd parti yw'r rhain ac nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys.

Dilynwch y ddolen hon i'n tudalen 'Cysylltiadau defnyddiol' am ragor o wybodaeth ddefnyddiol i bobl â nam ar eu clyw.

Cynnal a chadw/atgyweirio post

Os oes angen cymorth clyw/atgyweirio cymorth clyw, gallwch ei bostio i'ch adran leol a byddwn yn ei wasanaethu/atgyweirio a'i bostio'n ôl. Dylech gynnwys eich manylion (enw, cyfeiriad, rhif ffôn a disgrifiad byr o'r problemau yr ydych yn eu cael) ac unrhyw wybodaeth arall y credwch fydd yn ddefnyddiol i ni.

Abertawe:

Adran Awdioleg

Ysbyty Singleton

Lôn Sgeti

Abertawe

SA2 8QA

Port Talbot:

Adran Awdioleg

Ysbyty Castell Nedd Port Talbot

Ffordd Baglan

Port Talbot

SA12 7BX

Ein nod yw atgyweirio eich cymorth(au) clyw a'i bostio/yn ôl atoch ar yr un diwrnod ag y'i derbynnir.

Mae'r gwasanaeth dyddiol hwn yn rhedeg am y dyfodol rhagweladwy.

Os ydych yn weithiwr allweddol/gweithiwr iechyd neu y byddech yn cael niwed heb eich dyfeisiau, cysylltwch â ni .

Dilynwch y ddolen hon i'n tudalen gartref Awdioleg am ein manylion cyswllt.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli neu'n difrodi fy nghymhorthion clyw?

Mae eich cymhorthion clyw yn parhau i fod yn eiddo i’r GIG.

Codir tâl am gymhorthion a gollwyd, ac am ddifrod a achosir gan gamddefnydd neu ofal gwael, sef £65 ar hyn o bryd ond a allai newid yn y dyfodol.

Mae eithriad i'r tâl yn bodoli ar gyfer cleifion sydd;

 • Wedi cael diagnosis o nam gwybyddol.
 • Wedi cael diagnosis o anabledd dysgu a / neu Anhwylder Sbectrwm Awtistig
 • Yn bensiynwr rhyfel yn derbyn pensiwn rhyfel am niwed i'r clyw.
 • Dan ofal y gwasanaeth Awdioleg Pediatrig (gan gynnwys yr oedolion ifanc hynny nad ydynt wedi trosglwyddo'n llawn i Wasanaethau Oedolion).
 • Yn derbyn gofal lliniarol.
 • Bod â nam sylweddol ar y golwg (hy wedi'i gofrestru'n ddall).
 • Ydy'r gofalwr cofrestredig ar gyfer aelod arall o'r teulu neu rywun arwyddocaol arall.
 • Yn glaf mewnol mewn ysbyty neu'n byw mewn Cartref Gofal, ac â nam gwybyddol wedi'i ddiagnosio ar adeg y golled.
 • A ydych wedi dioddef lladrad tŷ neu fygio – mae angen rhif digwyddiad yr Heddlu.
 • Wedi colli eu cymorth(au) clyw mewn tân mewn tŷ.

Cysylltwch â ni os ydych wedi colli neu ddifrodi eich cymorth(au) clyw fel y gallwn drefnu i gael un newydd. Y ffordd gyflymaf o dalu'r tâl yw gyda cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn ond gofynnwch am ddewisiadau eraill os nad yw hyn yn bosibl. Mae yna broses apelio os teimlwch na ddylech dalu'r tâl. Gofynnwch i aelod o staff am wybodaeth ar sut i apelio os oes angen.

Dilynwch y ddolen hon i'n tudalen gartref Awdioleg am ein manylion cyswllt.

Gollwng cynnal a chadw/trwsio blychau

Llun o

Llun o'r blwch gollwng wrth y ddesg Ymholiadau, yn Ysbyty Singleton, prif fynedfa cleifion allanol.

Yn Ysbyty Singleton, gallwch ollwng eich cymhorthion clyw i'n blwch post coch sydd wedi'i leoli wrth ddesg y gwirfoddolwyr wrth y brif fynedfa. Sicrhewch fod y cymhorthion clyw mewn amlen wedi'i selio gyda'ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn a disgrifiad byr o'r problemau rydych yn eu cael. Os bydd y cymhorthion clyw yn cael eu gollwng cyn 12:00 Llun-Gwener, byddwn yn anelu at eu hatgyweirio yr un diwrnod ac yn cysylltu â chi i drefnu casgliad.

Llun o

Llun o'r blwch gollwng wrth ddesg y gwirfoddolwyr, Ysbyty Castell Nedd Port Talbot.

Gallwch ollwng y cymhorthion clyw yn ein blwch post coch y tu allan i'r Adran Awdioleg yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot. Sicrhewch fod y cymhorthion clyw mewn amlen wedi'i selio gyda'ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn a disgrifiad byr o'r problemau rydych yn eu cael. Os bydd y cymhorthion clyw yn cael eu gollwng cyn 12:00 o ddydd Llun i ddydd Iau, byddwn yn ceisio eu trwsio a chysylltu â chi i drefnu eu casglu o fewn 24 awr.

Cymorth am ddim gyda chymhorthion clyw'r GIG
 • Amnewid batri a thiwbiau
 • Cyngor ar sut i gael y gorau o'ch cymhorthion clyw
 • Gwneud gwaith cynnal a chadw cymorth clyw sylfaenol

Rydym yn ddiolchgar iawn i’r gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda’r adran awdioleg i ddarparu ffordd gyfleus o gael mynediad at gyngor a chynhaliaeth cymorth clyw sylfaenol.

Gallwch ymweld â'n sesiynau galw heibio a restrir isod, nid oes angen apwyntiad:

Llyfrgell Gorseinon : 4ydd Dydd Mercher bob mis - 14:30yp-16:30yp.

Llyfrgell Treforys : 3ydd Dydd Gwener bob mis - 10:30yb-12:30yp.

Eglwys y Santes Fair (SA1 3LP) : 2ail Ddydd Sadwrn bob mis - 10:00yb-12:00yp.

Llyfrgell Castell-nedd : 2ail Ddydd Mercher bob mis - 14:00yp-16:00yp.

Roedd angen gwirfoddolwyr Awdioleg

Mae'r Adran Awdioleg yn recriwtio i'n tîm o wirfoddolwyr i roi cymorth a chyngor i ddefnyddwyr cymhorthion clyw yn ardaloedd Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe. Rydym yn chwilio am unigolion cyfeillgar, gofalgar gyda golwg rhesymol a medrusrwydd corfforol.

Mae ein holl wirfoddolwyr yn cael hyfforddiant a chefnogaeth lawn.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Sulaiman Ali neu Hannah Hughes, Awdiolegwyr drwy ffonio (01792) 285270 neu drwy e-bost at:

Sulaiman.ali@wales.nhs.uk

hannah.hughes7@wales.nhs.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.