Neidio i'r prif gynnwy

Y Gwasanaeth Poen Parhaus

Delwedd o coeden gyda Mwmbwls yny cefndir

DIWEDDARIAD YMWELIAD COVID-19: Sylwch fod ein rheolau ynghylch ymweliadau ysbyty wedi newid. I gael y canllawiau diweddaraf ar ein rheoliadau ymweld, ewch i'r dudalen hon.

Sylwch - Mae'r tudalennau gwe hyn yn dal i gael eu hadeiladu, ac efallai na fyddent yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ar hyn o bryd.

Mae ein tîm amlddisgyblaethol yn cynnwys Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd, Therapyddion Galwedigaethol, Nyrsys, Ffisiotherapyddion, Meddygon a Seicolegwyr sydd i gyd yn arbenigo mewn rheoli poen. Ein nod yw cefnogi pobl sy'n byw gyda phoen parhaus i fyw bywyd cystal â phosibl. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau i helpu pobl i gael mwy o wybodaeth a gwella sgiliau a hyder i hunanreoli. Ein nod hefyd yw cynyddu ymwybyddiaeth gyffredinol o'r agweddau niferus sy'n ymwneud â delio â phoen parhaus trwy rannu gwybodaeth â'r cyhoedd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

COVID-19: Gwybodaeth i gleifion

Fel rhan o’n hymateb i Covid, rydym wedi gwneud pob ymdrech i roi mynediad o bell i chi i’r gwasanaeth gan ddefnyddio ymgynghoriadau ar-lein, ffôn a fideo. Mae ymgynghoriadau fideo yn hawdd i'w defnyddio ac yn aml yn fwy cyfleus - gan arbed amser ac arian i chi. Mae NHS Attend Anywhere yn blatfform diogel ar y we. Gallwch ddefnyddio'r platfform ar unrhyw gyfrifiadur personol, Mac neu ddyfais iOS/Android, trwy lawrlwytho a gosod Google Chrome > (ar gyfer dyfeisiau PC/Mac/Android) neu drwy lawrlwytho a gosod Safari > (Ar gyfer dyfeisiau iOS a Macs).

Dilynwch y ddolen hon isod i gael mwy o wybodaeth am apwyntiadau Mynychu Unrhyw Le. (Sylwch, darperir y fideo hon gan ffynhonnell allanol.)

Ar ôl eich cyfeirio at ein gwasanaeth, byddwn yn eich gwahodd i fynychu sesiwn wybodaeth (mae fersiwn ar-lein ar gael).

Nod y sesiwn wybodaeth yw:

 • Eich gyflwyno i'r gwasanaeth a'n tîm
 • Darparu wybodaeth am boen parhaus a sut mae'n wahanol i boen acíwt
 • Trafod pam mae hunanreolaeth yn allweddol i fyw'n dda gyda phoen parhaus
 • Amlinellu yr opsiynau sydd ar gael
 • Eich galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch pa agweddau ar y gwasanaeth sy'n gweddu orau i'ch anghenion

Os penderfynwch fynd i'n gwasanaeth, byddwn yn gofyn ichi lenwi holiaduron cyn eich apwyntiad cyntaf. Ynghyd â'r hyn rydych chi'n ei ddweud wrthym yn yr apwyntiad hwn, a'r gwybodaeth a gymerwyd o'r atgyfeiriad, bydd yr holiaduron yn ein helpu i gael gwell dealltwriaeth o'ch problemau ac yn caniatáu mwy o amser inni weithio gyda chi i ddod o hyd i atebion i reoli'ch poen.

Gellir trefnu apwyntiad dilynol ar gyfer:

 • Adolygiad meddyginiaeth
 • Ffisiotherapi arbenigol
 • Therapi galwedigaethol arbenigol
 • Therapïau seicolegol unigol
 • Pigiadau penodol i wneud diagnosis o'r ffynhonnell ac o bosibl leihau eich poen
 • Gwybodaeth wedi'i theilwra ar sut y gallwch chi ganolbwyntio ar fyw eich bywyd yn dda, er gwaethaf y boen
 • Rhaglen rheoli poen rhyngddisgyblaethol (PMP) - gweler yr adran PMP ar y wefan hon i gael mwy o wybodaeth

Mae'r holl gefnogaeth a ddarperir gan ein gwasanaeth yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn dilyn canllawiau cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer rheoli poen yn barhaus.

Wrth aros i fynychu'r gwasanaeth mae yna lawer o adnoddau defnyddiol y gallwch eu cyrchu i'ch cefnogi chi i hunanreoli'ch poen.

Dilynwch y ddolen yma i'r dudalen dolenni ddefnyddiol yn yr adran hon.