Neidio i'r prif gynnwy

Meddyginiaeth Poen a Phoen Parhaus

A yw meddyginiaethau'n gweithio ar gyfer poen Parhaus (Cronig)?

Mae meddyginiaethau a ddefnyddir ar gyfer poen parhaus yn aml yr un mathau o feddyginiaethau a ddefnyddir mewn poen acíwt. Mewn poen acíwt maent yn gweithio'n dda, ond mae tystiolaeth yn dangos i ni nad ydyn nhw'n gweithio cystal mewn poen parhaus. Mewn gwirionedd, dros amser, maent yn dod yn llai effeithiol mewn llawer o achosion.

Y nod, wrth ragnodi meddyginiaeth poen i bobl â phoen parhaus yw nid eich gwneud chi'n 'rhydd o boen' ond, ynghyd â strategaethau eraill, helpu i leihau dwyster eich poen. Mae hyn er mwyn eich galluogi i ymgysylltu'n well â gweithgareddau byw bob dydd a chanolbwyntio ar wella ansawdd eich bywyd.

Yn eich asesiad cychwynnol yn y Gwasanaeth Poen Parhaus, byddwn yn adolygu eich meddyginiaeth gyfredol ac yn gofyn am eich mewnbwn ynghylch y buddion a'r sgîl-effeithiau y gallech eu profi. Byddwn hefyd yn esbonio ichi sut y dylai'r feddyginiaeth weithio ac yn awgrymu unrhyw newidiadau a allai arwain at eich helpu i weithredu'n well. Bydd y newidiadau meddyginiaeth hyn yn cael eu trafod yng nghyd-destun strategaethau eraill y gallwch eu hymgorffori i'ch helpu i reoli'ch poen yn well.

Beth yw eich rôl wrth reoli eich meddyginiaethau?

Mae eich rôl wrth reoli eich meddyginiaeth yn bwysig iawn. Bydd gwybod beth rydych chi'n ei gymryd a'r effaith y mae'n ei gael arnoch chi, yn penderfynu ai hwn yw'r feddyginiaeth gywir i chi. Bydd pob unigolyn yn cael effeithiau gwahanol i feddyginiaeth a dim ond chi all bwyso a mesur buddion a sgil effeithiau'r feddyginiaeth rydych chi'n ei chymryd ar gyfer eich poen. Os nad yw'ch meddyginiaethau poen yn eich helpu i weithredu'n well, gallwn gynnig cyngor ynghylch opsiynau eraill gan gynnwys eich cefnogi i leihau, neu hyd yn oed atal eich meddyginiaethau os oes angen.

Pwyntiau allweddol i gymryd meddyginiaeth ar gyfer poen:

  • Cymerwch ef yn rheolaidd - os arhoswch nes bydd eich poen yn cynyddu cyn cymryd eich meddyginiaeth, ni fydd mor effeithiol. Mae cymryd ychydig bach yn rheolaidd yn llawer gwell na chymryd dos mwy yn anaml.
  • Dylai'r dos effeithiol isaf o'ch meddyginiaeth fod yn nod. Efallai na fydd cynyddu meddyginiaeth yn gostwng eich dwyster poen ond gallai gynyddu eich sgîl-effeithiau a'i gwneud hi'n anoddach gweithredu.
  • Pwyso a mesur y buddion a'r sgîl-effeithiau rydych chi'n eu profi gyda'ch meddyginiaeth - a yw'n eich helpu i weithredu'n well?

Beth am ddibyniaeth?

Mae'n anghyffredin i bobl brofi dibyniaeth wrth gymryd meddyginiaethau poen ar gyfer poen. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu na fyddwch yn datblygu dibyniaeth gorfforol pan fydd eich corff yn goddef y feddyginiaeth boen. Mae lleihau neu stopio meddyginiaeth pan rydych chi'n ddibynnol yn gorfforol arno yn golygu y dylech chi bob amser leihau'n raddol, dan oruchwyliaeth arbenigwr, i leihau'r tebygolrwydd o gael symptomau diddyfnu.

Dilynwch y ddolen hon i'n tudalen Ymwybyddiaeth Dadansoddwyr