Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Galwedigaethol o fewn y Gwasanaeth Poen Parhaus

Gweithio mewn partneriaeth â chi

Beth sy'n bwysig i chi

Mae'r Therapyddion Galwedigaethol o fewn y Gwasanaeth Poen Parhaus yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i chi i fyw bywyd boddhaus a boddhaol, wrth fyw gyda phoen parhaus. Gallwn gweithio gyda'n gilydd i ffurfio cynllun wedi'i lunio'n benodol i helpu deall yr hyn sy'n bwysig i chi a sut orau i gyflawni hyn.

Mae llawer yn cysylltu'r term 'galwedigaeth' fel un sy'n uniongyrchol gysylltiedig â chyflogaeth. Fodd bynnag, mae 'galwedigaeth' yn ymestyn tu hwnt i hyn ac yn cynnwys popeth y mae person yn ei wneud i feddiannu ei hun, gan gynnwys rolau cynhyrchiol, hunanofal a gweithgareddau hamdden. Parth Therapi Galwedigaethol yw gallu unigolyn i gymryd rhan mewn galwedigaethau sy'n ystyrlon iddynt.

Bydd Therapyddion Galwedigaethol yn ystyried eich holl anghenion - corfforol, seicolegol, cymdeithasol ac amgylcheddol. Gall eu cefnogaeth wneud gwahaniaeth go iawn gan roi ymdeimlad newydd o bwrpas, agor gorwelion newydd, a newid y ffordd rydych chi'n teimlo am y dyfodol '(Coleg Therapi Galwedigaethol, 2020).

Gweithgareddau a galwedigaethau dyddiol

Gall poen parhaus effeithio ar ein gallu i gymryd rhan mewn galwedigaethau bob dydd ystyrlon. Mae hyn yn cynnwys tasgau arferol o ddydd i ddydd, yn ogystal â gweithgareddau gwerthfawr a phleserus. Gall therapyddion galwedigaethol asesu pa anawsterau penodol rydych chi'n dioddef ohono wrth gyflawni gweithgareddau dyddiol a nodi pa weithgareddau rydych chi'n eu gwerthfawrogi fwyaf. Gan ddefnyddio dull hunanreoli â chymorth, nod Therapyddion Galwedigaethol yw eich cefnogi chi i reoli'ch poen ac ymgysylltu â'r galwedigaethau sy'n ystyrlon i chi.

Hunanreolaeth â chefnogaeth

Mae rhai o'r technegau a strategaethau hunanreoli â chymorth y mae Therapyddion Galwedigaethol yn eu darparu yn cynnwys gosod nodau ar sail gwerth, rheoli gweithgaredd fel pacio, rheoli blinder, gwella ansawdd cwsg ac ymlacio ymwybyddiaeth ofalgar. Mae'r dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ddefnyddir yn cefnogi rheoli poen a gallant wella hyder a'r gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae hyn yn cael ei ystyried yn allweddol i fyw'n dda gyda phoen a gwella ansawdd bywyd.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.